• § 130

  Justering

 • Petter Nilsson (SD) anmäler två initiativärenden "Trygga regionens ambulansflyg" och "Värna BB Lycksele".

  Initiativen behandlas under ärende 35, i enlighet med utskickad kallelse. 

 • Lägesrapport covid-19 och vaccinering

   

  Vaccinationssamordnare Ronny Lestander presenterar statistik över antal vaccinerade och redogör för den fortsatta vaccineringen. Regionen har bäst vaccinationstäckning i landet för personer över 65 år. 

  Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, informerar om att smittspridningen  är fortsatt stabil,  den positiva trenden håller i sig men poängterar också vikten av att fortsätt följa kvarvarande restriktioner.  

   

  Delårsrapport per april 2021

   

  Carina Nylander, budgetchef, presenterar delårsrapport per april och några slutsatser utifrån rapporten, däribland utmaningar inom uppskjuten vård och kompetensförsörjning. 


  Verksamheternas nettokostnader uppgår till -289 miljoner kronor och kan till stor del förklaras av personalkostnader inom hälso- och sjukvården.

  Nämnderna redovisar följande resultat mot budget:

  Regionstyrelsen  -225 mkr
  Hälso- och sjukvårdsnämnden -105 mkr
  Regionala utvecklingsnämnden + 9 mkr
  Folkhögskolestyrelsen + 1mkr
  Patientnämnden 0
  Revision +1 mkr
   
  Omställningsplanens effekter uppgår till 48 miljoner kronor av planens 58 miljoner kronor, vilket motsvarar 82 procent. Omställningsplanens aktiviteter per nämnd presenteras.

  Årsprognos visar ett positivt utfall kopplat till högre skatter och intäkter samt återhämtning av börsen. 

  Ärendet återkommer i § 

   

  Ekonomisk uppföljning per mars 2021

  Carina Nylander presenterar kort ekonomiskt utfall per mars som visar på fortsatt underskott för verksamheten. Personalkostnaderna har ökat jämfört med förgående år.  

   

  Aktuellt inom HR-området


  Lönebildning

  En översyn av löner är gjord som kommer att kompletteras med 2020 års siffror.  Analys pågår och återkoppling sker efter sommaren. 

  Årets löneöversyn pågår och styrelsen ges en kort lägesbild per fackförbund.

  Vidare presenteras löneskillnader  för yrkeskategorier där löneskillnaderna inte kan förklaras av andra orsaker än kön. Dessa får en ytterligare fördelning i löneöversynen. 


  Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

  Satsning på karriärstegar pågår med syftet att skapa förutsättningar för kompetens och karriärutveckling. Satsningen gäller i dagsläget Vårdförbundets medlemmar och kommer färdigställas under december 2022.

  Regionen deltar i Sveriges kommuner och regioners gemensamma arbete med oberoende av hyrpersonal, regionen har ställt sig bakom en gemensam upphandling. Styrelsen informeras om pågående och planerade aktiviteter. 

  Statistik över sjukfrånvaron perioden 2015-2021 presenteras. Det pågår flertalet aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön, på övergripande nivå handlar det bland annat om  utveckling av skyddsorganisation, implementering av ny riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete samt utbildning i digitala skyddsronder. Medarbetarenkäten är, på grund av pandemin, uppskjuten och kommer att genomföras under hösten 2021.


  Framtidsspaning

  Det pågår ett arbete för att identifiera vilka arbetsmiljösatsningar som behöver göras efter pandemin samt hur regionen ska få behålla kompetensen efter pandemin.

   

  Regiondirektörens information


  Allmän information - RD-nätverk, hälso- och sjukvård, regional utveckling

  Information ges om aktuella frågor inom RD-nätverket så som corona, hyrpersonal, budget kunskapsstyrning, ägarstyrning SOS Alarm samt nationell sjukvårdsupplysning. 

  Vidare redogörs för aktuella händelser inom hälso- och sjukvården med bland annat  status i ärendet om stängning av BB i Lycksele, orsak till ökad närvarotid samt sommarstängning av hälsocentraler i länet. Arbetet med omställningsplanen har hög prioritet.

  Regionstyrelsen informeras om status inom kollektivtrafiken som tappat 57 procent i intäkter, prognosen är att situationen kommer att förbättras. Lycksele kommun har fattat beslut om trafikfrågor som innebär att möjligheterna till samordning av sjukresor och färdtjänst förbättras. 


  Projekt- och tilläggsbudget 2021

  Status för beslutade aktiviteter inom projektet uppskjuten vård samt lägesbild för avsatta medel. 


  Införande av ny riktlinje för inköp och logistikprocess

  Återrapport om ny riktlinje och dess implementering.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-04-30


  Likvida medel per sista april uppgick till 513 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.


  Totala portföljen utvecklades + 1,3 % vilket är + 0,0 % mot index som utvecklades + 1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 1,8 %, vilket är + 0,1 % mot index som gick + 1,7 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,1 %, vilket är  + 0,1 % jämfört med index som gick -0,0 % under månaden.


  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.


  Regionens totala lån uppgår per sista april till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

 • § 134

  Ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

 • I april beslutade regeringen om en lagrådsremiss för genomförandet av EU-direktivet om visselblåsning. Den nya lagen kommer att innehålla såväl krav på införande av rapporteringskanaler som förtydligande om vem som kan larma om oegentligheter. Regeringen föreslår att den nya lagen ska börja gälla den 17 december 2021.


  Med anledning av detta lagförslag föreslås regionstyrelsen uppdra till regiondirektören att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att efterleva kraven i den nya lagen och återkomma till regionstyrelsen med rapport och förslag till beslut under hösten år 2021.

 • Riktlinjerna avseende informationssäkerhet för användare respektive förvaltning och drift har uppdaterats. Uppdateringarna utgörs av nya lagrumshänvisningar, tydliggörande av förutsättningarna för videomöten över öppna nätverk samt krav på informationsklassning i samband med införande av nya informationssystem.

 • Region Västerbotten har getts möjlighet att svara på betänkandet SOU 2021:25, Struktur för ökad motståndskraft. Betänkandet har lämnat förslag på en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar. Föreslagen struktur ska också stärka samhällets krisberedskap.


  Förslag till remsisvar har upprättats. Remissvaret har hanterats av den regionala beredskapsfunktionen. Regionen tillstyrker Sveriges kommuners och regioners (SKR) yttrande på betänkandet. Detta efter gemensamt samråd och genomgång av underlag. Regionens yttrande utgår dock från ett regionperspektiv och regionens egna erfarenheter kopplat till de olika förslagen och åtgärderna i betänkandet, bland annat erfarenheter från coronapandemin.


  Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning som fick i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). Utredningen antog namnet ”Utredningen om civilt försvar”.


  Utgångspunkter för utredningen har förutom Försvarsberedningens rapport Motståndskraft varit att det civila försvaret så långt möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. I februari 2021 överlämnades betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft”.

  Bilagor

 • Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Landsting och kommuner har särskild rätt till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata utförare.  
   

  Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade kostnader för bemanning. 
   

  Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera ett statsbidrag i syfte att omförhandla befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  Statsbidraget är tillfälligt och gäller per år i en treårsperiod (2020, 2021 och 2022). Region Västerbotten tilldelas 2021, 5 528 380 kr utifrån befolkningsandel.
   

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har meddelat att de i kontakter med regeringen säkerställt att en godkänd medelsanvändning är en höjning av schablon är en rimlig åtgärd som uppfyller ändamålsenligheten i hur statsbidraget är utformat.


  Privata utförare som har rätt att ta del av statsbidraget är enligt SKR utförare inom vårdval primärvård (LOV) och utförare inom hälso- och sjukvård inom LOU.


  Ärendet har beretts och förslaget är att fördelningen till de privata utförarna ska baseras på principen om storlek på utförare. När det gäller privata utförare inom LOV Hälsoval Västerbotten är förslaget att fördelning baseras på antal listade patienter på hälsocentralen vilket följer ersättningsmodellens utformning. När det gäller privata utförare inom LOU föreslås att fördelningen baseras på hur stora utbetalningar Region Västerbotten gjorde till respektive utförare 2020. Av bilagan framgår fördelning per utförare.

 • Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport. På grund av den pågående pandemin görs endast en begränsad delårsrapport per april. Rapporten omfattar en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser under perioden.

  Av rapporten framgår att den pågående pandemin har fortsatt att prägla perioden och påverkat förvaltningens arbete på olika sätt. Det har inneburit högt tryck på vissa verksamheter och funktioner. Det har lett till omprioriteringar, nya fokusområden och många gånger inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

  Regionstyrelsens nettokostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 225 miljoner kronor, vilket är en ökad nettokostnadsutveckling på 11 procent. Den förändring som beslutades om i RIPS innebär för Region Västerbotten att pensionsskulden ökar vilket innebär en engångskostnad om 326 miljoner kronor för Regionstyrelsen. Hela kostnaden är tagen i bokslutet per april med hänsyn till att det avser en period som har varit.

  Regionstyrelsens verksamheter har inför 2021 identifierat åtgärder på 12 miljoner kronor för att gå mot en budget i balans. Åtgärderna för året innefattar energieffektivisering i fastigheter, minska kostnader för sjukresor, minska köp av fastighetsunderhåll, översyn centrala anslag och samordning inom administrativa staber. Bedömd uppnådd effekt efter första tertialet uppgår till 12 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor mer än plan.
   
  Uppföljning av hälsoval redovisas i särskild bilaga. 

 • Patientnämnden har vid sammanträdet den 23 september 2020 behandlat två principärenden som nämnden beslutat att uppmärksamma regionstyrelsen på varav ett ärende har nämnden hemställt om svar från regionstyrelsen.

  Patientnämnden har översänt principärende om väntetider inom urologen till regionstyrelsen för information samt hemställt om svar frågan om Region Västerbotten kan medge ersättning till personer som drabbats av felaktiga covid-19 testkit. 

  Förslag till svar har upprättats. I svaret framgår att Region Västerbotten ersätter patienter för skador som uppstår i vården via LÖF (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Rätten till ersättning bedöms på skaderättsliga grunder och eftersom Region Västerbotten saknar möjligheter att undvika uppkomsten av dylika fel i testkit eller på annat sätt agera för att förhindra sådana fel hänvisar regionen till LÖF för eventuella ersättningsanspråk gällande dylika prinicipärenden eller aktuell leverantör. 

  Om Folkhälsomyndigheten kommer fram till att regionerna ska agera på annat sätt kommer Region Västerbotten att anpassa sitt agerande i överensstämmelse med dessa rekommendationer.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen beslutade i december 2020 om investeringsplan där bland annat rubricerad ombyggnation ingår. Det strategiska investeringsärendet är nu planerat att påbörjas till hösten 2021 och behöver därmed godkännas inför start. Då investeringssumman överstiger 50 miljoner kronor är det ett beslut för regionfullmäktige.

  Byggnad 5A vid Norrlands universitetssjukhus ska inrymma Kliniskt träningscenter (KTC) samt Kliniskt forskningscentrum (KFC).

  Kliniskt träningscentrum, KTC, är idag placerade i By 1B på Norrlands universitetssjukhus med lokaler som inte är anpassade till det uppdrag som ska genomföras. Enligt Fastighetsutvecklingsplanen (FUP) så är byggnaden föremål för avyttring på grund av teknisk standard. KTC har sjukskrivningar kopplade till inomhusmiljöproblem.

  Kliniskt forskningscentrum (KFC) verksamhet har utvecklats och är i stort behov av mer yta för att kunna bedriva mer studier enligt uppdrag. Idag är de evakuerade till paviljong 24C.

  Placering av KTC i byggnaden innebär samarbetsmöjligheter mellan KTC UMU och KTC RV. Det innebär förbättrade möjligheter för utveckling av pedagogik samt förbättrat nyttjande av lärare och utrustning. 

  Projektet har planerats enligt Region Västerbottens styrande principer.

  Total yta för ombyggnad är 3635 m2. 

  Förslag till ombyggnation har tillstyrkts av hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 maj 2021, § 72.

  Bilagor

 • Regionplanen är Region Västerbottens strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av fullmäktige i juni 2021 och anger den övergripande inriktningen för Region Västerbotten under 2022. Planen är fullmäktiges direktiv för planering och budget och utifrån den konkretiserar och omsätter styrelser och nämnder mål och uppdrag i sina verksamhetsplaner.

  Regionplanen innehåller tolv mål inom tre målområden samt uppdrag till fullmäktigeberedningar, nämnder och styrelser. Vissa uppdateringar har skett kopplat exempelvis till att fullmäktige fattat beslut om en ny Regional utvecklingsstrategi samt den framtagna målbilden för hälso- och sjukvården. 

  I planen finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för perioden, finansiella mål samt regionens budget för 2022. Samtliga präglas av den omställning till hållbar ekonomi som Region Västerbotten ska genomföra de kommande åren.

  I Regionplanen fastställs även investeringsramarna för perioden 2022 – 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhögskolestyrelsen har (HSN § 73 2021, FHS § 29 2021) tillstyrkt förslag till reviderade investeringsramar avseende nämndernas verksamhetsområden. 

  Utgångspunkten för budgetramar per nämnd för 2022 har varit budgetramarna för 2021 och de budgetförändringar som redovisas i avsnittet omställningar och budgetförändringar för 2022.

  Regionfullmäktige ställer följande till nämndernas förfogande 2022:

  Regionfullmäktige                                   17,6 miljoner kronor
  Regionstyrelsen                                 3 543,0 miljoner kronor
  Hälso- och sjukvårdsnämnden             5 278,5 miljoner kronor
  Regionala utvecklingsnämnden               402,8 miljoner kronor
  Folkhögskolestyrelsen                             10,0 miljoner kronor
  Patientnämnden                                      6,1 miljoner kronor
  Revisionen                                             8,2 miljoner kronor
  Måltidsnämnden och kostnämnden hanteras enligt särskild ordning.

  Beredning av revisionens budgetram har skett enligt särskild ordning.

  Det i bokslutet för 2020 positiva balanskravsresultatet innebär att balanskravet om -333 mkr är återställt. För 2021 innebär det därför att inget särskilt återställningskrav läggs in i budgeten utan att fokusering sker på att genomföra omställningsarbetet med sikte på 2022. Regionens senaste prognos visar att det även för 2021 kommer att bli ett positivt balanskravsresultat.

  Bilagor

 • Delårsrapport per april 2021 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Då covid-19 fortsatt innebär en hög belastning på verksamheten kvarstår regionstyrelsens beslut från i fjol om en begränsad delårsrapport per april. Uppföljningen för denna period beskriver i huvudsak väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning med finansiell analys och årsprognos.

  Av rapporten framgår att årets första fyra månader har präglats av den pågående pandemin och stora resurser har lagts på att minska smittspridningen och antalet patienter som behöver sjukhusvård. För att kunna fånga upp och mildra pandemins negativa effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten har det regionala utvecklingsarbetet ställts om.

  Verksamhetens resultat för årets första tertial är negativt med 151 miljoner kronor. Periodens resultat inklusive finansiella poster uppgår till 153 miljoner kronor och en positiv budgetavvikelse om 94 miljoner kronor.

  Rapporterad effekt för en hållbar ekonomi är efter årets första fyra månader 48 miljoner kronor av planen på 58 miljoner kronor, vilket motsvarar en effekt på 82 procent. 

  Helårsprognosen för årets resultat är +319 miljoner kronor vilket är en positiv budgetavvikelse på 162 miljoner kronor.

  Nämndernas resultat (mot budget) är enligt följande;

  Regionstyrelsen  -225 mkr
  Hälso- och sjukvårdsnämnden -105 mkr
  Regionala utvecklingsnämnden + 9 mkr
  Folkhögskolestyrelsen + 1mkr
  Patientnämnden 0
  Revision +1 mkr 

  Regionstyrelsens negativa avvikelse kan förklaras av engångskostnad för pensioner, hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse härrör till intäktsbortfall samt höga personalkostnader, regionala utvecklingsnämndens positiva avvikelse beror till stor del på att överskott inom kollektivtrafiken bokförts på år 2021. Övriga nämnders och revisionens avvikelser härrör till minskade personalkostnader och överskott på lämnade bidrag. 

  I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde sin delårsrapport beslutade nämnden att tillskriva regionfullmäktige att nämnden inte klarar sitt uppdrag inom rådande ekonomiska ramar. Frågan hanteras som separat ärende. 

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har i samband med att nämnden fastställde delårsrapport uppmärksammat regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom angivna ramar men att ytterligare åtgärder, utöver omställningsplanen, bedöms inte vara möjliga under rådande pandemi.

  Regionstyrelsen har i beredningen av regionens delårsrapport uppmärksammat att nämnden tillskrivit regionfullmäktige och har inför regionstyrelsens sammanträde 7 juni berett frågan och upprättat förslag till hantering.

  Pandemin och b.la dess ekonomiska effekter har påverkat hälso- och sjukvårdsnämndens möjligheter till att genomföra omställningsplanen för en ekonomi i balans.

  Prognosen är att belastningen på vården sjunker i takt med minskad smittspridning och i höst kan acceleration av aktiviteterna i omställningsplanen ske.

  Mot bakgrund av det föreslås att regionstyrelsen ska föra dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden om hur omställningsplanen och dess aktiviteter kan accelereras under hösten. Nämnden ska sedan rapportera tillbaka hur det arbetet går.

 • Kvinnor i åldersgruppen 23-64 år kallas regelbundet till livmoderhalsscreening enligt nationella riktlinjer. Provtagningen är avgiftsfri enligt lag sedan 2018 och tidigare var avgiften i Västerbotten 100 kr.

  Sedan 2018 kompenserar staten regionerna för inkomstbortfallet (ca 3,8 miljoner kr/år för Västerbotten). Vid uteblivit besök kan ej avgift avkrävas på grund av att det inte är ett avtalat vårdbesök. Om kvinnan däremot har ombokat tiden, via 1177 eller via telefonsamtal med GCK-kansliet, och uteblir utan att avboka tiden, har primärvården rätt att kräva en avgift på 100 kr.

  Nu föreslås att avgiften tas bort. Underlaget till ärendet har kommit in från företrädare från Mödrahälsovården och från processägare för cervixcancerprevention i Region Västerbotten. Ärendet har därefter beretts av patientavgiftsgruppen.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, § 74,  föreslagit att regionfullmäktige beslutar att avgiften för kvinnor som uteblivit från Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) efter ombokning av tiden tas bort från och med 1 september 2021.

  Bilagor

 • Alla insatser som stärker individens levnadsvanor och bidrar till ett hälsosammare liv är en viktig intäkt för regionen, samtidigt ett led mot regionens mål om en jämlik hälsa.

  Tobaksavvänjning är mycket kostnadseffektivt för hälso- och sjukvården och för den enskilde individen. Tobaksbruk är den störst bidragande riskfaktorn till sjukdomsbördan i Sverige och Västerbotten. Att förebygga ohälsosamma levnadsvanor, där tobaksbruk står för en väsentlig del, minskar t.ex. 80 % av kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av cancer och 90 % av diabetes.

  Det pågår ett arbete för ökad samordning inom primärvårdsområdena och med tydliggörande av tillhörighet och funktionsbeskrivning av Tobakspreventiva mottagningarna på länets tre sjukhus som bidrar till effektivisering och kvalitetssäkring av det tobaksförebyggande arbetet.

  Förvaltningen föreslår att kostnadsfri tobaksavvänjning införs. Kostnadsfri tobaksavvänjning bidrar till att individer/patienter med fler ohälsosamma levnadsvanor, de i riskgrupper, mest sårbara och sjukskrivna ges ökad möjlighet och motivation att bli tobaks- och nikotinfria.  

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, § 75,  föreslagit att kostnadsfri tobaksavvänjning ska införas inom Region Västerbotten. 

  Regionstyrelsens beredning av ärendet

  Till regionstyrelsen sammanträde har förvaltningen meddelat att beslutet föreslås gälla från den 1 januari 2022. Ordförande meddelar att förslaget tillförs beslutet. 

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde i juni 2019, § 111, reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden.  

  Ett antal brister har uppmärksammats i reglementet varför det nu föreslås revideras. 

  Revideringen gäller följande punkter:

  Regionstyrelsens ansvar vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
  Klargörande av anställningsmyndighet för förvaltningschefer
  Centralt personuppgiftsansvar för nationella kvalitetsregister.

  Bakgrunden till revideringen är de erfarenheter som organisationen erhållit under den rådande pandemin, reglementet förtydligas rörande Region Västerbottens organisation och fördelning av ansvar och uppgifter vid extraordinära händelser och höjd beredskap för regionstyrelsens och krisledningsnämndens del.

  Vidare tillförs även ett förtydligande om att regionstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningschefer eftersom regiondirektören, i samverkan med nämnd, anställer förvaltningschef. Detta har uppmärksammats av revisionen. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister från regionstyrelsen varför nämndernas reglementen behöver uppdateras. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträdet den 26 maj 2021, §77,  föreslagit att regionfullmäktige antar reglementet med föreslagna kompletteringar. 

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde i april 2020, § 44, revidering av regionstyrelsens reglemente.

  Ett antal brister har uppmärksammats i reglementet varför det nu föreslås revideras. 

  Revideringen gäller följande punkter:

  - Regionstyrelsens ansvar vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

  - Klargörande av anställningsmyndighet för förvaltningschefer
  - Centralt personuppgiftsansvar för nationella kvalitetsregister.

  Bakgrunden till revideringen är de erfarenheter som organisationen erhållit under den rådande pandemin, reglementet förtydligas rörande Region Västerbottens organisation och fördelning av ansvar och uppgifter vid extraordinära händelser och höjd beredskap för regionstyrelsens och krisledningsnämndens del.

  Vidare tillförs även ett förtydligande om att regionstyrelsen är anställningsmyndighet för förvaltningschefer eftersom regiondirektören, i samverkan med nämnd, anställer förvaltningschef. Detta har uppmärksammats av revisionen. 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden tar över Centralt personuppgiftsansvar för kvalitetsregister varför nämndernas reglementen behöver uppdateras. 

  Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente tillföras samma revideringar som regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Svensk luftambulans och i enlighet med kommunallagens 9 kap, 13 § rörande förbund med direktion ska medlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

  Revisorerna i kommunalförbundet har översänt revisionsberättelse för 2020. revisorerna gör den sammantagna bedömningen att direktionen i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har bedrivit
  verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt, att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

  Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
  ledamöterna i densamma. 

  Regionstyrelsen har vid sammanträdet i april 2021 berett årsredovisningen för kommunalförbundet.

  På grund av jävsförhållanden beslutade arbetsutskottet vid sammanträdet den 1 juni 2021, § 154,  att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag. 

  Bilagor

 • Styrelsen för samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

  Av årsredovisningen framgår att resultatet blev ett överskott på 0,1 miljon kronor, en avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. 

  Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. revisorerna gör även den sammantagna bedömningen att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. revisorerna har i sin granskning av samordningsförbundet lämnat ett antal rekommendationer kopplat till måluppfyllelsen. 

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  Bilagor

 • Styrelsen för samordningsförbundet i Södra Lappland har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

  Av årsredovisningen framgår att resultatet blev ett överskott på 1,5 miljoner kronor, en avvikelse mot budget med + 2,9 miljoner kronor. Överskottet härrör till pandemins effekter och beror på att förbundet bedrev mindre verksamhet än planerat.  Styrelsen gör bedömningen att målen är uppfyllda. 

  Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. revisorerna gör även den sammantagna bedömningen att styrelsen inte hade en tillräckligt utvecklad redovisning av sina mål för att det ska gå att bedöma måluppfyllelsen. Revisorerna har i sin granskning av samordningsförbundet lämnat ett antal rekommendationer kopplat till måluppfyllelsen. 

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  Bilagor

 • Styrelsen för samordningsförbundet i Umeåregionen har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

  Av årsredovisningen framgår att resultatet för år 2020 uppgår till ett mindre överskott på 17 000 kronor, en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor. Fyra mål var uppfyllda och fem mål delvis uppfyllda. 

  Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vidare bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
  med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen har enligt kommunallagen att för varje hel- och delägt aktiebolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit kommunalrättsligt kompetensenlig. Granskningen ska möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet bedrivits kompetensenligt vilket innebär att granskningen inte omfattar samtliga affärshändelser som förekommit under kalenderåret

  Om missförhållanden i verksamheten kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att agera genom att lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

  Prövningen av om bolagens verksamhet varit kommunalrättsligt kompetensenlig baseras på bolagsordningar, ägardirektiv, styrelseprotokoll och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för verksamhetsåret 2020. En genomgång har även gjorts ifall respektive bolags styrelse tagit ställning för att verksamheten under 2020 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet.

  Prövning av bolag inom regionstyrelsens verksamhetsområde kommer ske vid regionstyrelsens sammanträde i september 2021. 

 • Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Norrlandsoperan AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens räkning. I
  dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det
  innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

  Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).
  Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla
  lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten.

  Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De
  övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas
  ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

  Regionala utvecklingsnämnden har vid sammanträdet den 19 maj 2021, § 135, föreslagit att förslagen till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Norrlandsoperan AB fastställs.

  Bilagor

 • Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Skellefteå Museum AB. Resterande aktier ägs av Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun. I dialog med företrädare för bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning
  och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

  Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).

  Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen.

  De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 136, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skellefteå museum AB fastställs.

  Bilagor

 • Region Västerbotten äger 49 % av aktierna i Skogsmuseet i Lycksele AB. Resterande aktier ägs av Lycksele kommun. I dialog med företrädare för bolaget och kommunen har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

  På initiativ från bolaget och kommunen föreslås att bolagets företagsnamn ändras till 
  Skogs- och samemuseet i Lycksele AB, för att bättre återspegla den verksamhet som faktiskt bedrivs idag. Namnförslaget ska, enligt uppgift från bolaget och kommunen, ha förankrats med relevanta företrädare för samiska intressen. 

  Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till
  stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).
  Även museilagen (2017:563, ML) innehåller bestämmelser som har beaktats.

  Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten.
  Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De
  övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med
  hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas
  ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 137, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Skogsmuseet i Lycksele AB fastställs.

  Bilagor

 • Region Västerbotten äger 40 % av aktierna i Västerbottens Museum AB. Resterande aktier ägs av Umeå kommun. Umeå kommunföretag (UKF) utövar ägarrollen för kommunens
  räkning. I dialog med företrädare för bolaget och UKF har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats.

  Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden. Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL).
  Även bestämmelser i Museilagen (2017:563) har beaktats. Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte innehålla fler, eller mer detaljerade,
  bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för
  bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 138, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottens museum AB fastställs.

  Bilagor

 • Region Västerbotten äger 60 % av aktierna i Västerbottensteatern. Resterande aktier ägs av Skellefteå Stadshus AB som i sin tur ägs av Skellefteå kommun.

  I dialog med företrädare för bolaget och Skellefteå Stadshus har bilagda förslag till revideringar av bolagsordning och ägardirektiv tagits fram under hösten 2020 - vintern 2021. I den mån det innan arbetet påbörjades har framförts synpunkter från lekmannarevisorer har även dessa beaktats. Synpunkter inför teaterns flytt till det nya kulturhuset i Skellefteå har beaktats och arbetats in.
  Bolagsordningen reglerar aktiebolagets grundläggande förhållanden.

  Innehållet styrs till stor del av aktiebolagslagen (2005:551, ABL) och 10 kap. kommunallagen (2017:725, KL). Utgångspunkten vid översynen har varit att bolagsordningen ska vara flexibel och inte
  innehålla fler, eller mer detaljerade, bestämmelser än nödvändigt för att uppfylla
  lagkraven. Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras därefter hos
  Bolagsverket och blir tillgänglig för allmänheten

  Ägardirektiven är aktieägarnas instruktioner till bolagsledningen. De antas av bolagsstämman och blir då bindande för bolagsledningen samt revisor och lekmannarevisor. I ägardirektiv bör ägarna bl.a. ange den övergripande inriktningen för bolaget. Dessa har samlats under punkt 3 i förslagen. Utgångspunkten har varit att uppdatera inriktningen med hänsyn till hur bolaget faktiskt bedriver sin verksamhet. De
  övriga punkterna syftar huvudsakligen till att klargöra hur bolagsledningen ska agera med
  hänsyn till bestämmelserna i kommunallagen och hur information ska tillhandahållas
  ägarna för deras lagstadgade uppsiktsskyldigheter.

  Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har behandlats vid ägarsamråd.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 19 maj 2021, § 139, föreslagit att ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Västerbottensteatern AB fastställs. 

  Bilagor

 • Revisorerna har inkommit med kompletterande bilagor till årsredovisningen 2020 i form av revisionsberättelser för ett antal bolag och stiftelser. Dessa ska redovisas till regionfullmäktige. 

  Regionfullmäktige har vid sammanträdet i april 2021, § 79, beslutat om instruktion till ombud vid årsstämma. Bifogade revisionsberättelse föranleder inget ytterligare beslut i ärendet.

  Bilagor

 • Petter Nilsson (SD) har anmält initiativärendet "Värna BB Lycksele" (RS 1074-2021)  och föreslår att Region Västerbotten aktivt söker ut hyrpersonal även utanför ramavtalet i mån berörda leverantörer inte har möjlighet att erbjuda hyrpersonal för att täcka behovet för BB i Lycksele.

  Petter Nilsson (SD) har anmält initiativärendet  "Trygga regionens ambulansflyg" (RS 1076-2021) och föreslår att 
  - Att verka för att KSA upphandlar tjänsten ambulansflyg för en kortare övergångsperiod.
  - Att verka för att KSA genomför en upphandling av ambulansflygtjänsten i sin helhet i det längre
  perspektivet, och därvid ställer krav på operativ kompetens, erfarenhet och anställningsförhållanden.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.