• Förslag till årsredovisning 2021 för Region Västerbotten har upprättats. Av rapporten framgår att pandemin har präglat verksamheterna på olika sätt. Hälso- och sjukvården har haft fokus på att minska smittspridningen, vårda patienter och samtidigt genomföra ett omfattande vaccinationsarbete mot både covid-19 med dos 1–3 samt säsongsinfluensa. Regional utveckling har varit lyhörd för samhällets behov och utmaningar och strävat efter att vara en så flexibel och stöttande part som möjligt. Näringslivets behov av stöd är fortsatt stort.

  Utmaningarna med kompetensförsörjning är fortsatt stora inom flera områden. Beroendet av inhyrd personal fortsätter även om många verksamheter har lyckats bryta den negativa utvecklingen. Arbetsmiljön, både den psykosociala och fysiska, har påverkats i flera verksamheter. 

  Den samlade bedömningen är att fyra mål har uppfyllts, sju mål delvis har uppfyllts och ett mål inte har uppfyllts. Måluppfyllelsen påverkas till stor del av pandemin som inneburit omprioriteringar eller att aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan. 

  Av de finansiella målen uppnås tre av fyra mål. Den sammanvägda bedömningen är att Region Västerbotten år 2021, i allt väsentligt, har en god ekonomisk hushållning i verksamheten.

  Region Västerbotten redovisar för 2021 ett ekonomiskt resultat på 1 398 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1 241 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader visar på en återhämtning efter fjolårets inbromsning. Resultatet påverkas stort av riktade statsbidrag för att ersätta kostnader kopplat till pandemin samt regleringsposter för kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag. 

  Nämnderna redovisar följande budgetavvikelse  
  Regionstyrelsen - 165 miljoner kronor
  Hälso- och sjukvårdsnämnden + 139 miljoner kronor
  Regionala utvecklingsnämnden + 26 miljoner kronor
  Folkhögskolestyrelsen + 1 miljon kronor
  Patientnämnden + 1 miljon kronor

   

  Regionstyrelsens budgetavvikelse förklaras främst av ökade pensionskostnader, hälso- och sjukvårdsnämndens positiva avvikelse förklaras främst av inkomna statsbidrag för att hantera pandemins effekter, regionala utvecklingsnämnden redovisar också en positiv avvikelse som återfinns inom kollektivtrafiken, att kollektivtrafiken redovisar ett stort överskott beror delvis på att ett överskott från 2020 redovisas 2021. För patientnämndens del återfinns överskottet framför allt inom övriga personalkostnader och för folkhögskolestyrelsens del inom intäktssidan. 

  Den samlade effekten av omställningsplanen är 153 miljoner kronor vilket motsvarar en effekt på 87 procent av besparingarna i planen. Det kan vara svårt att värdera om vissa kostnadsreduceringar är en effekt av åtgärderna eller om de beror på pandemin. Att sektorn nu tillfälligt fått stora tillskott innebär inte att regionens ekonomi på sikt blivit bättre.

  Region Västerbottens underliggande strukturella underskott finns kvar när tillfälliga bidrag och andra faktorer relaterade till pandemi räknas bort. Det innebär att ett fortsatt arbete med omställningsplanen är viktigt för att nå en ekonomi i balans.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.