• Regiondirektörens månadsrapport

  Ekonomi 

  Månadsrapport per september med uppföljning av resultatrapport, kostnadsutveckling personal och läkemedel samt investeringar och uppdrag minskat resande.

  Regionstyrelsens budgetavvikelsen för perioden januari - september uppgår till + 58 miljoner kronor, överskottet finns främst inom regionförvaltningen gemensamt samt primärvård beställning. Digitalisering- och service redovisar en negativ budgetavvikelse på - 44 miljoner kronor.

  Region Västerbottens resultatrapport visar att samtliga nämnders verksamheter redovisar en negativ budgetavvikelse på -611 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens budgetavvikelse uppgår till - 655 miljoner kronor. Resultatet vägs upp av att regionstyrelsen har en positiv budgetavvikelse.

  Personalfrågor/HR

  • Statistik sjukfrånvaro


  Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården

  Status per september gällande;

  • Vårdgarantiläget för både första besök och åtgärd
  • Antal väntande patienter längre än 90 dagar respektive 365 dagar
  • Statistik över disponibla vårdplatser
  • Måluppfyllelse medicinsk bedömning inom 3 dagar


  Statistiken visar sammanfattningsvis att region Västerbotten ligger lägre jämfört med rikssnitt.

  Uppföljning Patientnämnden

  • Ekonomisk uppföljning per september 
  • Uppföljning av verksamheten genom statistik för antal registrerade ärenden samt påminnelse andel ärenden där yttrande begärts från hälso- och sjukvården 2023

   

  Status utvecklingsplaner

  Redovisning av följande förslag som utreds och bereds inom förvaltningen

  • fysiskt Servicecenter samt digitalkanal En väg in
  • Bokning av tjänsteresor i egen regi 
  • Centraliserad bokning av sjukresor


  Övrigt 

  • Status fullmäktigeuppdragen   
  • Nationell avsiktsförklaring för nationell samordning, planering och ledning av sjukvården vid förhöjd beredskap och krig
  • Nationell avsiktsförklaring för kollektivavtal inom regionerna,  gemensam översyn av arbetstidsmodeller 
  • Kommande RSAU - informationsärenden som kommer


  Föredragning av ärenden

  • Regionplan och budget, § 218
  • Delårsrapport, §§ 210-211
  • Nivåklassificering av bolag, § 199
  • Justering av avgifter för regionens parkeringar, § 213
 • Delårsrapporten per augusti 2023 är regionstyrelsens andra uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse efter andra tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

  Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter augusti månad en positiv budgetavvikelse på 50 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 8,7 procent. Prognosen för helåret är ett överskott mot budget på 2 miljoner kronor. Det finns dock stora skillnader inom regionstyrelsen där området Digitalisering och Service prognosticerar en negativ budgetavvikelse på 94 miljoner kronor medan regionövergripande verksamhet, administrativ verksamhet, beställare primärvård och beställare tandvård tillsammans prognosticerar en positiv budgetavvikelse på 96 miljoner kronor.

  Investeringsutgifterna uppgår per augusti till 417 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall på 874 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 50 miljoner kronor.

  I regionstyrelsens nämndplan för 2023 har även de mål som regionfullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål. I delårsrapporten görs en uppföljning av resultatet per augusti samt en bedömning av måluppfyllelsen. Av delmålen bedöms 18 uppfyllas, tre delvis uppfyllas och två mål bedöms inte uppfyllas.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.