• Sammanträdet sker på distans via videokonferens, uppkoppling till mötet kommer i separat kalenderbokning.

  Sammanträdet börjar kl 9.00. Uppkopplingen är bokad från kl 8.30, koppla upp er i god tid för att säkerställa att teknik, ljud och bild fungerar.

  Meddela ev frånvaro till Sofia Gustafsson så snart som möjligt.
  sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se alt 090-785 71 98

  Schema för regionstyrelsens sammanträde

  Tid Informationer Föredragande
  9.00 Regiondirektörens information  
  9.30 Lägesrapport coronapandemin Stephan Stenmark, smittskyddsläkare
  10.00 - 10.15 Paus  
  10.15 Återrapport om inköpsorganisationen och
  förslag på ny inriktning inköp
  Tommy Svensson, servicedirektör
  10.45

  Investeringsplan
  Upplåning till investeringar
  Månadsrapport

  Tommy Svensson, servicedirektör
  Jan Öström, ekonomidirektör
  Carina Nylander, budgetchef
  Magnus Håkansson, tf redovisningschef
  12.00 Lunch  
  13.00 Gruppmöten  
  14.00 - ca 14.30 Ärenden  

   

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 •   4

  Informationer

 • Regionstyrelsen följer kontinuerligt utvecklingen av ledningssystemsarbetet och får återrapporter två gånger per år.

  Skriftlig återrapport har upprättats av vilken det bland annat framgår att en påverkansanalys har genomförts för att tydliggöra vad som krävs för att uppnå ett ledningssystem som utgör tillräckligt stöd för ledningens styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten samt vilka slutsatser som framkommit.

  Påverkansanalysen med förslag till åtgärder presenteras för ledningsgruppen i november 2020.

 • Regionstyrelsen fattade beslut om att stärka inköpsorganisationen 2018 med fyra personer. Syftet var att möjliggöra framtida besparingar inom detta område men även komma åt problembilden omkring avtalsförvalting och ledning och styrning.

  En skriftlig återrapport har upprättats i vilken det redogörs för vidtagna åtgärder och aktiviteter. Under perioden november 2018 till november 2020 har en organisation som stödjer en modern inköpsprocess etablerats med nya roller och arbetssätt. Helårseffekten 2020 beräknas bli 13,5 miljoner kronor och kostnaden 2018-2020 5,5 miljoner kronor. Materialförsörjningen under pandemin har också klarats mycket tack vare den nya organisationen.

  Revisionsgranskningar med tillhörande rekommendationer ligger till grund för den utvecklade inköpsorganisationen. Regionstyrelsen hade som målsättning, vilket angivits i revisionsyttrande, att en inköpspolicy ska utarbetas och antas av regionfullmäktige. I takt med att förvaltningen utvärderat och hanterat inköpsfrågan har ärendet tagit en annan riktning.

  För att komma åt den långsiktiga ekonomiska effekthemtagningen och möta revisionens rekommendationer behöver en omfattande strukturförändring ske.

  Förslaget är att strukturförändringen består av att regionen centraliserar alla inköp av varor och tjänster via inköpsorganisationen, skapar ett verksamhetsdrivet standardiserat sortiment och en verksamhetsdriven kategoristyrningsmodell som tar ett helhetsansvar över sin kategori.

  Sammantaget skulle de ge regionen en förstärkt inköpsprocess som främjar ekonomisk hållbarhet, motverkar kränkningar av mänskliga och arbetstagaren rättigheter, motverkar negativ miljöpåverkan och korruption.

  Istället för en inköpspolicy föreslår förvaltningen att regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till inriktning och att den nya strukturen ska formaliseras i en regionövergripande riktlinje som antas av regiondirektören.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30

  Likvida medel per sista september uppgick till 522 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Totala portföljen utvecklades + 0,9 % vilket är + 0,1 % mot index som utvecklades + 0,8 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 2,1 %, vilket är + 1,0 % mot index som gick + 1,1 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,2 %, vilket är + 0,0 % jämfört med index som gick + 0,2 % under månaden.

  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.
  Regionens totala lån uppgår per sista september till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31

  Likvida medel per sista oktober uppgick till 355 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Totala portföljen utvecklades - 1,7 % vilket är + 0,9 % mot index som utvecklades – 2,6 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades – 4,0 %, vilket är – 0,2 % mot index som gick – 3,8 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,0 %, vilket är - 0,0 % jämfört med index som gick + 0,1 % under månaden.

  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Regionens totala lån uppgår per sista oktober till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %.

  Bilagor

 • Detta ärende gäller fastställande av uppdragsbeskrivningen ”Tandvårdens uppdrag och ersättningsmodell 2021” som är en revidering av föregående års uppdragsbeskrivning, Bilaga 1.

  Ärendet gäller även fastställande av ersättningsmodellen ”Ram och ersättningsmodell för tandvården 2020”, Bilaga 2.

  Budgetramen för tandvården finns under Regionstyrelsen. En budgetförstärkning har gjorts i budgetramen för tandvården för 2021 på totalt 10 miljoner kronor.

  Budgetförstärkningen gäller utökad kapiteringsersättning för åldersgruppen 20–23 år för att ge samma kapiteringsersättning till alla åldersgrupper inom tandvård för barn och unga vuxna. Särskild ersättning ges också för tandreglering inom allmän barn- och ungdomstandvård 3–23 år genom en schablonersättning på 5500 kr. Totalt budgetförstärkning för allmän barn- och ungdomstandvård uppgår till 7,7 miljoner kronor. Ersättningsmodellen gäller även för privata tandkliniker som utför barn- och ungdomstandvård på uppdrag av Region Västerbotten.

  Budgetförstärkning har också gjorts inom specialiserad barn- och ungdomstandvård 20–23 år som uppgår till 2,3 miljoner kronor.
   

 • Regionstyrelsen beslutade den 27 oktober 2020, § 216, om uppdrag och regler, ersättningsmodell och uppföljning för hälsoval 2021. I samband med beslutet uppdrog regionstyrelsen till regiondirektören att utreda om hälsovalet kan kompletteras med tillägget ”När beställarenheten upplever att någon Hälsocentral inte fullgjort de uppdrag som beskrivs i Hälsovalet har beställarenheten mandat att begära in ett åtgärdsprogram från enheten. (enligt modell från Norrbotten).

  I uppdrag och regler för hälsoval 2021 finns idag en skrivning som gör det möjligt för regionen att begära in åtgärdsplan från hälsocentral om så behövs. Beställarenheten föreslår att befintlig skrivning revideras och får följande lydelse:

  När så behövs, kan Region Västerbotten begära fram underlag och vid behov formulera krav som verksamhetschefen ska möta med en åtgärdsplan. Dokumentationen behöver vara särskilt noggrann i fall där sanktioner kan komma att bli aktuella. Region Västerbotten kan också begära in en åtgärdsplan om det finns indikationer på att en hälsocentral inte uppfyller uppdraget för hälsovalet.

 • Regionstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap § 1, ha uppsikt över övriga nämnder och styrelsers verksamheter. Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt ingår att uppmärksamma brister och i sådana fall inhämta ytterligare uppgifter.

  Som en del i uppsikten träffar regionstyrelsens arbetsutskott Kommunalförbundet Svensk ambulansflygs förbundschef för att informeras om förbundets verksamhet och ekonomi.

  Vid träffen informerar Andreas Eriksson, förbundschef, om processen kring upphandlingen av flygplanen, flygplanens uppbyggnad och kapacitet samt om bemanning och medicinskteknisk utrustning och flygbaserna. 

  Vid efterföljande dialog ställs uppföljande frågor om vilka utmaningar som förbundet upplever, där förmågan att hinna med rekryteringar lyfts som en av utmaningarna.

 • Förslag till investeringsplan för perioden 2021-2023 har upprättats.

  Totalt för planperioden 2021–2023 planeras investeringsutgifterna uppgå till 2 410 miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgör det absolut största investeringsområdet med 1 737 miljoner kronor. Investeringsbehovet är dock betydligt större än vad som ryms i planen för de kommande tre åren. Bara för fastighetsinvesteringar uppgår behov som prioriterats utanför planperioden till cirka 875 miljoner kronor

  Investeringsplanen för år 2021–2023 grundar sig på prognosen för beslutade och planerade investeringar per november 2020. Investeringsplanen ska inrymmas i de av regionfullmäktige beslutade investeringsramarna.

 • De senaste årens höga investeringsnivåer i kombination med stora underskott i verksamheten har inneburit att regionens egna medel inte räckt för att täcka investeringsutbetalningarna.

  Planen för investeringsutbetalningar under år 2021 uppgår till 850 miljoner kronor. Prognosticerat upplåningsbehov, sett över hela året, är beräknat till 400 miljoner kronor. På grund av variationer i kassaflödet under året kan dock lånebehovet tillfälligt vara högre. Pandemins effekter på intäkter och kostnader skapar dessutom en större osäkerhet än vanligt i prognoserna. För att ha säkerhetsmarginal i låneutrymmet föreslås därför ett utrymme för nyupplåning med 600 miljoner kronor under år 2021.

  Förutom behovet av nyupplåning kommer tre tidigare upptagna lån att förfalla under året. Dessa behöver omplaceras under år 2021.

  - Lån Kommuninvest 118226, 31 maj 2021: 200 miljoner kronor
  - Lån Kommuninvest 102460, 15 september 2021: 200 miljoner kronor
  - Lån Kommuninvest 95972, 15 september 2021: 200 miljoner kronor

  I juni 2020 beslutade Regionfullmäktige i regionplanen för 2021 finansiella mål för regionens skuldsättning.

  Förslaget till nyupplåning ligger inom de fastställda ramarna för upplåning. Vid en nyupplåning på 600 miljoner kronor och omplacering av befintliga lån uppgår den totala låneskulden till 3 400 miljoner kronor.

 • Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för Region Västerbottens verksamheter. Det finns goda skäl att Region Västerbotten som arbetsgivare visar uppskattning till medarbetare för deras arbete under vår, sommar och höst pga Coronapandemin.

  Under pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktiga alla medarbetares insatser är för att Region Västerbotten ska kunna leverera hälsa, vård och utveckling till västerbottningarna. Medarbetarnas insatser har gjort det möjligt att begränsa smittan, se till att Region Västerbotten har säkra miljöer för både invånare och personal och inte minst att alla får den hälso- och sjukvård de behöver.

  För att visa sin uppskattning till regionens medarbetare föreslås att en gåva på 400 konor i form av ett presentkort ges till alla anställda. Gåvan på 400 kronor är symbolisk och står inte i proportion till de insatser som gjorts. Det är ett sätt att visa uppskattning.

  Skatteverket har beslutat om tillfälliga regler under 2020 pga Coronapandemin. De anställda kan från den 1 juni och året ut ta emot gåvor från sin arbetsgivare till ett värde upp till 1 000 kronor utan att gåvan förmånsbeskattas.

  Kostnaden beräknas uppgå till drygt 4 miljoner kronor, baserat på att regionen har cirka 10 000 anställda. Kostnaden föreslås finansieras ur ett centralt kostnadsställe.

  Då ärendet faller inom ramen för upphandling ska ärendet hanteras inom sedvanlig upphandlingsförfarande. Gåvan till medarbetare väntas därmed inte kunna överlämnas före årsskiftet.

 • Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till den region där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning enligt lagen om ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

  En ansökan inkom den 6 juli 2020 om ersättningsetablering och begärde att Region Västerbotten skulle gå ut med en ansökningsinbjudan om att ingå samverkansavtal för verksamheten enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. I anmälan angavs att verksamheten tidigast skulle överlåtas tidigast 2021-01-01.

  Ansökningsinbjudan publicerades den 25 september 2020 om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Annonsplatserna var e-Avrop samt regionens hemsida.

  Den anbudsgivare med det högsta erbjudna priset för verksamheten föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Lars Berglunds etablering. Samverkansavtal kan tecknas när vidimerad kopia av överlåtelseavtal (villkorat civilrättsligt kontrakt) mellan den överlåtande leverantören och anbudsgivaren med högsta erbjudna pris, Lars Berglunds skriftliga uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, bevis om F-skattsedel, bevis om legitimation som fysioterapeut samt uppgift om i vilken lokal verksamheten ska bedrivas har inlämnats till Regionen.

  Bilagor

 •   16

  Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi

 • Regionstyrelsens ordförande beslutade i juni 2020 att tillämpa § 5a i FOL samt 4.a FOF i enlighet med SKR:s rekommendation om ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma enligt nationella taxan. Vårdgivaren skulle tillämpa ersättningsnivåerna enligt SKR rekommendation, se tidigare beslut i detta ärende. Läkare ersattes med 500 kr och fysioterapeuter ersattes med 275 kronor för en digital vårdåtgärd. Beslutet gäller till 31 december 2020. Sedan beslutet fattades har möjligheten för digitala besök använts sparsamt, totalt 15 gånger. Den tillfälliga förordning som beslutet vilar på upphör att gälla från den 31 december 2020.

  Bedömning är att smittspridningen i nuläget har stigit vilket motiverar att skapa fortsatta förutsättningar för att genomföra digitala besök för de verksamma enligt nationella taxan även under början av nästa år. Vid ärendet beredande finns inga uppgifter om vilka ersättningsnivåer som kommer att gälla för nationella taxan under 2021 då förhandling pågår. Förslaget blir därför samma ersättningsnivå som i det tidigare beslutet.

 • Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 27 oktober 2020 föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Region Västerbotten ska vara en aktiv deltagare i Sussa samverkan och att Regionstyrelsen uppdras att representera Region Västerbotten i Sussa samverkan och att fortsatt ansvara för genomförandet av framtidens vårdinformationsstöd.

  Mot bakgrund av inriktningsbeslutet behöver regionstyrelsen fastställa programdirektiv och programplan samt fördela beslutsbefogenheter för framtidens vårdinformationsstöd.

 • Region Västerbotten har under november 2020 en ökad smittspridning av Covid 19. I de skärpta riktlinjerna från smittskyddsmyndigheten rekommenderar man att undvika kollektivtrafik i högre grad. I december 2019 höjde Region Västerbotten egenavgifterna för bland annat eget resande med bil och förde in gratis kollektivtrafik över visst antal mil.

  I de fall patienter inte vill åka kollektivt på grund av ökad smittrisk och inte är berättigad till en taxiresa uppstår en kostnadsökning för den enskilde. Orsaken är att egenavgiften är på 200 kronor enkel väg och ersättning per mil är 15 kronor, vilket påverkar resenären ekonomiskt negativt.  

  För att minska risken för den enskilde och att regionen inte får ökad smittspridning föreslås en tillfällig sänkning av egenavgiften till 50 kronor för bil enkel väg. Den tillfälliga sänkningen gäller endast de som befinner sig i riskgruppen och de som är över 70 år.

 • Månadsrapport per oktober 2020 har upprättats.

  Av rapporten framgår att verksamhetens nettokostnader för oktober månad uppgår till + 10 miljoner kronor, vilket kan förklaras av positivt resultat inom fastigheter. 
  För perioden januari - oktober redovisar verksamheterna dock en avvikelse på - 295 miljoner kronor. Det totala resultatet för regionen uppgår för samma period till - 604 miljoner kronor. Avvikelserna beror främst på personalkostnader och lägre intäkter. Budgetavvikelserna påverkas dock av bidrag för smittspårning och nytt regionavtal, ersättning från staten för kostnader kopplat till pandemin ingår inte i sammanställningen.

  Total effekt för omställningsplanen för perioden är 117 miljoner av planens 188 miljoner kronor. Måluppfyllelsen uppgår till 62 procent.

  Kostnader för hyrpersonal ökar i förhållande till budget, kostnaderna är dock lägre jämfört med samma period förgående år.

 • Landstingsstyrelsen beslutade i april 2017 att dåvarande Västerbottens läns landsting ställer sig bakom Sveriges kommuner och regioners (SKR) strategi om oberoende av hyrpersonal.

  Inom arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal genomförde SKR under hösten 2019 en utredning avseende bättre upphandling av vårdpersonal. Utredningen rekommenderar en samordnad gemensam upphandling.

  Flera utredningar stödjer en samordnad upphandling, bland annat Konkurrensverkets uppföljning av regioners upphandlingar av inhyrd vårdpersonal som publicerades juni 2020. En samordnad upphandling av inhyrd personal kommer att vara en viktig del i att bli oberoende av inhyrd personal.

  Regiondirektörsnätverket har den 25 september 2020 tagit ett inriktningsbeslut om en gemensam upphandling av hyrpersonal samt att regionerna politiskt förankrar en gemensam upphandling i sin respektive region

  Inriktningsbeslutet innebär att förberedande arbete startas för en gemensam upphandling av hyrpersonal.

  Samtliga regionerna ska inge avsiktsförklaring om regionen ska ingå i den kommande gemensamma upphandlingen.  För att genomföra gemensam upphandlingen krävs att minst 15 regioner ingår.

  Bilagor

 • I testamente den 11 januari 1950 förordade Willy Landberg att hela hennes kvarlåtenskap med vissa undantag skulle överlämnas till direktionen för centrallasarettet i Umeå. Medlen skulle användas som bidrag till inrättande av konvalescenthem eller till hemmets underhåll.
  Då förutsättningarna förändrats sedan donationen mottogs, biföll Kammarkollegiet 1991 landstingets begäran om att medlen istället skulle få användas till stöd för de som behöver konvalescentvård som inte bekostas av allmänna medel. Exempelvis resor för rehabilitering.

  Under ett antal år har inget bidrag kunnat betalas ut då avkastning i fonden varit alltför liten.
  Under år 2019 har Kammarkollegiet godkänt regionstyrelsens ansökan om permutation, vilket innebär att även fondens kapital får delas ut. Utgående balans 2019-12-31 var 454 511 kronor.

  Ett förslag till regelverk för utdelning av fondens medel har upprättats, i vilket följande beskrivs; vem som är behörig att ansöka, ansökningsperioder, maxbelopp per ansökan och person, utbetalningsförfarande och krav på återredovisning av faktiska kostnader samt beslutsgrunder.
  Vidare föreslås att beslut om beviljande alternativt avslag ska ske på delegation och återanmälas till regionstyrelsen två gånger per år.

  Utdelning av bidrag påbörjas 2021 med en första ansökningsomgång i mars.

 • Stiftelsen Samfond för bidrag till patienter vårdade vid Norrlands universitetssjukhus bildades genom en sammanslagning av sex fonder; Landshövding Crusebjörns minne, Albert Tafvelins donationsfond, Vilhelmina Fahlstedts donationsfond, Amalia Öqvists donationsfond, Umeå lasaretts fond för fattiga utskrivna patienter och Lars och Ottilia Nilssons fond.

  Av stadgarna framgår att medel kan sökas av patienter vårdade vid Norrlands Universitetssjukhus, som under eller efter sjukhusvård, och som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad.

  Bidrag kan bland annat sökas för att täcka kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att själv bekosta, resekostnader för patients permissioner, bidrag till resekostnader och uppehälle på sjukhusorten för anhörig som besöker intagen patient vid sjukhuset samt bestridande av kostnader för ortopediska samt andra personliga hjälpmedel.

  Under ett antal år har inget bidrag kunnat betalas ut då avkastning i fonden varit alltför liten.
  Under år 2019 har Kammarkollegiet godkänt regionstyrelsens ansökan om permutation, vilket innebär att även fondens kapital får delas ut. Utgående balans 2019-12-31 var 141 183 kronor.

  Ett förslag till regelverk för utdelning av fondens medel har upprättats, i vilket följande beskrivs; vem som är behörig att ansöka, ansökningsperioder, maxbelopp per ansökan och person, utbetalningsförfarande och krav på återredovisning av faktiska kostnader samt beslutsgrunder.
  Vidare föreslås att beslut om beviljande alternativt avslag ska ske på delegation och återanmälas till regionstyrelsen två gånger per år.

  Utdelning av bidrag påbörjas 2021 med en första ansökningsomgång i mars.

 • Regionstyrelsen är förvaltare av regionens två donationsstiftelser, Willy Landbergs stiftelse samt Samfonden.
  Kammarkollegiet har godkänt permutation av de bägge donationsstiftelserna. Beslut har tagits i regionstyrelsen om utdelning av de bägge stiftelsernas kapital.
  Inom regionförvaltningen sker förvaltning av fonderna inom ledningsstabens kanslienhet samt ekonomistaben.

  I gällande delegationsordning har regionstyrelsen delegerat till arbetsutskottet att besluta om utdelning ur fonderna:

  - Willy Landsbergs fond
  - Samfonden
  - J A Marklunds Frisängsfond

  Med anledning av beslutet i regionstyrelsen att dela ut stiftelsernas kapital föreslås att regionstyrelsen beslutar att ta bort delegationen till arbetsutskottet rörande utdelning ur fonderna Regionstyrelsen föreslås också uppdra till nämndsekreterare i utskott för funktionshinder och samverkan att besluta om utdelning ur fonderna till ett maxbelopp om 25 000 kr. Då uppdraget är avgränsat till fondernas återstående tillgångar och upphör när tillgångarna är utdelade föreslås styrelsen att uppdra direkt till berörd funktion i stället för att gå via förvaltningschef och vidaredelegation såsom brukligt.

  Samtliga beslut rörande ansökningar till de två stiftelserna anmäls till regionstyrelsen två gånger per år, i maj och i december. Vidare ska rapportering göras i samband med årsredovisning gällande antal ansökningar, med redovisning för andelen beviljade ansökningar respektive avslag samt utbetalade medel.

  Utöver ovanstående justeringar föreslås även att beslutanderätt om ledamöter och ersättares kursdeltagande införs i delegationsordningen.

 • Citymottagningen har avtal enligt LOV med Region Västerbotten via Praktikertjänst.
  Den 9 september 2020 inträffade en brand i Citymottagningens lokaler. Branden har fört med sig att Citymottagningen bedriver sin verksamhet i provisoriska lokaler. Citymottagningen har under hösten beviljats listningsstopp. Listningsstoppet gäller fram till den 14 december 2020.

  Den 3 december 2020 inkom Citymottagningen med en ny ansökan om listningsstopp. Citymottagningen anger att verksamheten för närvarande är situerad i en provisorisk lokal, vilket medför ett påtagligt merarbete för samtliga medarbetare.

  Citymottagningen har av sin hyresvärd fått besked om att förhoppningen är att delar av de skadade delarna i deras ordinarie lokaler kommer kunna tas i bruk vecka 5, 2021. De övriga skadade delarna i lokalen beräknas kunna tas i bruk först runt midsommar. Citymottagningen kommer att få mer specifika detaljer om tidsangivelser för återflytt under december månad. Utifrån de uppgifter som nu är kända finns skäl att anta att det kommer att dröja innan hälsocentralen kan vara tillbaka i sina ordinarie lokaler och ytterligare ansökning om listningsstopp kan förväntas komma in under våren.

  Utifrån den händelse som har inträffat och att Citymottagningen fortsatt måste bedriva sin verksamhet i provisoriska lokaler föreslår beställarenheten att listningsstopp ska beviljas från den 14 december 2020 till den 14 mars 2021.
   

  Bilagor

 • Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 sek vid sent avbokat besök.

  Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:
  - planerade besök/undersökningar.
  - avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
  - avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
  - besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.
  För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

  På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

  För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska tillfälligt slopas.

  Regionfullmäktige fattade även i april 2020 ett liknande beslut (RS 513-2020) som gällde under tre månader. Mot bakgrund av den pågående ökade smittspridningen har frågan aktualiserats.  

   

 • I ordinarie ersättningsmodell för Hälsoval Västerbotten erhåller hälsocentralerna 200kr per vaccinationstillfälle. Enligt nationellt beslut ska vaccinationen mot Covid-19 vara kostnadsfri för invånarna. Utifrån det kommer hälsocentralerna att registrera vaccinationerna i kassan som ett så kallat 0-kr besök. Detta innebär att hälsocentralerna då får ersättning om 200 kr via beställarens besöksersättning.

  Då Covid-19 vaccinationerna kommer att följas upp via NVR (Nationella Vaccinations Registret) tillkommer en hel del dokumentation som inte ingått i den årliga influensavaccinationen. För att klara att leverera data från vårt journalsystem utan att skapa dubbelregistrering så skapas nu tekniska rapporteringsverktyg som automatiskt överför data från journalen till NVR. För varje vaccinering måste ett bokningsunderlag skapas. När den storskaliga vaccinationen påbörjas, efter att riskgrupper och vårdnära personal har vaccinerats, kommer detta bokningsunderlag i stor utsträckning att skapas via webtidbok.

  För rapporten till NVR krävs även att journalanteckningen innehåller ett antal parametrar. Under perioden då vaccination framförallt ges till patienter och personal på äldreboenden och i hemsjukvården så kommer regionen antagligen liksom vid den årliga influensavaccinationen att ta hjälp av kommunens personal för själva vaccineringen. Det arbete som hälsocentralerna då utför är att förse kommunen med vaccin och förbrukningsmaterial för genomförande av vaccinationen samt att skapa ett bokningsunderlag och en korrekt journalanteckning.

  Förslaget är då att beställaren för logistik och journalföring ersätter hälsocentralerna med 100kr per vaccination utförd av kommunens personal.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.