•   1

  Fastställande av föredragningslista

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  Petter Nilsson (SD) - Se över fakturarutiner

   

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 • Med anledning av bl.a. verksamhetens utveckling och erfarenheter från revisionens granskningar har det genomförts en översyn av delegationsordningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag på kompletteringar och behov av korrigeringar.

  Ärendegrupp 3.1.1, föreslås utgå i den del som berör ”Organisatoriska förändringar inom regionens förvaltningsorganisation som omfattar flera nämnders ansvarsområden…” på grund av att den är för omfattande. Delegationen uppstod ur ett faktiskt behov i samband med regionbildningen. Frågor som berör flera nämnder omfattas normalt av kommunallagens delegationsförbud och ska avgöras av berörda nämnder.

  Delegationen rörande yttranden till domstol föreslås tas bort. Region Västerbottens inställning i ärenden och mål hos Justitieombudsmannen eller i domstol som ges uttryck i formella yttranden är inte lämpligt att hantera genom stående delegation. Uppdrag kan fortsatt ges i det enskilda fallet när så bedöms lämpligt.

  Det föreslås ändrade belopp för beslut om investeringar med syfte att likställa nivån med delegationen rörande upphandlingar. Vidare föreslås regiondirektörens vidaredelegationsrätt för beslut i upphandlingsärenden höjas för några ärendegrupper inom upphandling. Detta för att bidra till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet som är bättre anpassad till dagens förhållanden.

  Slutligen föreslås att regiondirektören ges rätt att vidaredelegera befogenheten att besluta i strategiska fastighetsfrågor.

 • Regionstyrelsen har vid sammanträdet den 27 september 2022, § 185,  beslutat om sammanträdestider för 2023 där den årliga kickoffen för planering och budget är planerad till den 7 februari.

  Eftersom regionstyrelsen beslutat om att ändra tidsplanen för budgetprocessen 2024 behöver datum för kickoffen ändras och föreslås istället äga rum den 16 maj 2023.

  Det innebär att arbetsutskottets sammanträde den 16 maj kommer utgå. Formellt beslut om att ställa in sammanträdet sker vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari.

 • Med anledning av ny mandatperiod har arbetsutskottets uppdragsbeskrivning setts över och uppdaterats. Uppdragsbeskrivningen är densamma som förgående mandatperiod men förtydliganden om kallelse, inkallelseordning samt anpassats till att styrelsen nu inrättar en nämndberedning för folkhälsa.

 • Inför mandatperioden 2023-2026 upprättades förslag på ny politisk organisation som fastställdes av regionfullmäktige 22 februari 2022, § 14.  I förslaget ingick även att en beredning under regionstyrelsen skulle inrättas från 2023 med uppdrag att bereda ärenden inom folkhälsområdet. Beslut om att inrätta en nämndberedning är dock ett beslut som fattas av berörd nämnd/styrelse (KL 3 kap 5 §).

  En beredning för folkhälsa föreslås nu inrättas under mandatperioden 2023-2026 med uppdraget att bereda ärenden inom området folkhälsa ur ett medborgarperspektiv. Syftet med beredningen är att identifiera befolkningens behov och lyfta förslag till insatser inom området folkhälsa.

  Beredningen ska ha 7 ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Val av ledamöter sker i särskilt valärende.

  Förslag till uppdragsbeskrivning har även upprättats.

 • I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden. 

  Inför den nya mandatperioden föreslås därför att regionstyrelsen fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

  Vid regionstyrelsens sammanträden brukar politiska sekreterare närvara. I kommunallagens mening är dessa att betrakta som anställda och därför föreslås att regionstyrelsen beslutar att bevilja de politiska sekreterarna närvarorätt. 

  Utöver de politiska sekreterarna föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikatör medges närvarorätt då även dessa idag deltar under sammanträdet. 

 • Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

  Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

 • Förslag till regler om ersättares inkallande till tjänstgöring har upprättats och följer samma princip som regionfullmäktige fastställt för nämnder och styrelse (RF § 202/ 2022)

  Förslaget innebär att ersättare inkallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör och detta ska ske i den ordning de upptagits i protokollet.

  I andra hand inkallas ersättare ur annan partigrupp enligt följande ordning;

  Socialdemokraterna: V,  C, KD
  Vänsterpartiet: S, C, KD
  Moderaterna: C, KD, S, V
  Centerpartiet: KD, S, V

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.