• Tidpunkt Informationspunkt Föredragande
  9.30-10.00 Fördelning av riktade statsbidrag Carina Nylander, budgetchef
  10.00-10.30 Regiondirektörens månadsrapport Tommy Svensson, regiondirektör
  Peter Rönnholm, ekonomidirektör
  10.30-10.45 Paus  
  10.45-11.45 forts Regiondirektörens månadsrapport Tommy Svensson, regiondirektör
  Peter Rönnholm, ekonomidirektör
  11.45-13.00 Lunch  
  13.00-14.00 Gruppmöte  
  14.05-14.15 Gruppledarträff  
  14.30-15.00ca Ärenden enligt listan  

   

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Regiondirektörens månadsrapport;

  • Ekonomiskt utfall
  • Tillgänglighet
  • Invånarnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Status CLG VP aktiviteter
  • Status Regionstyrelsens VP
  • Status digitaliseringsportföljen
  • Övrigt
 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-11-30

  Totala portföljen utvecklades +2,7% vilket är +1,0% mot index som utvecklades +1,7% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades +3,6 % under månaden, vilket är +1,2 % mot index, som gick +2,3 %. Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är -0,3% mot index som gick +0,3%.

  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

  Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34 %. Likvida medel uppgick till 666 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Bilagor

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-12-31.

  Totala portföljen utvecklades +2,8% vilket är -0,2% mot index som utvecklades +2,9% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades +3,6% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som gick +4,3%.

  Ränteportföljen utvecklades +0,0%, vilket är +0,2% mot index som gick -0,2%.

  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

  Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Likvida medel uppgick till 772 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%.

  Bilagor

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-01-31.

  Totala portföljen utvecklades -4,0% vilket är -0,6% mot index som utvecklades -3,4% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades -5,4% under månaden, vilket är -0,6% mot index, som gick -4,8%.

  Ränteportföljen utvecklades -0,2%, vilket är +0,1% mot index som gick -0,4%.

  Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

  Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Likvida medel uppgick till 509 miljoner kronor till 0% ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Regionens totala lån uppgår till 2 400 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,34%.

 • Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens kontroll över beslut och lämnat granskningsrapport med rekommendationer till regionstyrelsen. Av rapporten framgår sammanfattningsvis att revisionen anser att regionstyrelsen har svag kontroll om beslut tas av personer med rätt befogenheter, att kunskapen om hur beslut ska tas är låg samt att en generell brist i alla tre förvaltningar är att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir dokumenterade, anmälda och anslagna. Mot bakgrund av granskningen och lämnar revisionen följande rekommendationer:

  • Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.
  • Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.
  • Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och anmäla beslut.
  • Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.
  • Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls

   

  Förslag till svar har upprättats där det framgår att det finns rutiner och utbildningsinsatser för hantering av beslutsbefogenheter men hanteringen av delegationsbeslut kan alltid utvecklas och förbättras vilket också redan sker inom förvaltningen. 

  Bilagor

 • Regionens revisorer har granskat samverkan för regional utveckling. Av rapporten framgår sammanfattningsvis att revisorerna anser att regionens samverkan med kommunerna , på vissa områden, inte är förenlig med kommunallagens bestämmelser.

  I rapporten lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen;

  • Lämna förslag till beslut till fullmäktige om överenskommelse och avtal om samverkan för regional utveckling för kommande mandatperiod.
  • Säkerställa i beredningen av arvodesregler att reglerna överensstämmer med kommunallagen, samt att tillägg i arvodesreglerna under mandatperioden finns samlat i samma dokument.

  Förslag till yttrande har upprättats där det framgår att regionstyrelsen i huvudsak delar revisionen syn att fullmäktige ska besluta om samverkan med kommunerna, däremot har regionala utvecklingsnämnden rätt att teckna avtal med respektive kommun. Regler för arvodering har setts över inför ny mandatperiod och anpassats för att överensstämma med kommunallagens bestämmelser.

  Arbetsutskottets beredning av ärendet

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet fick Peter Olofsson (S) och Nicklas Sandström (M) i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde komplettera yttrandet med bakgrundsbeskrivning av val av samverkansstruktur, ett kompletterande stycke har tillförts yttrandet. 

  Bilagor

 • Regionens revisorer har granskat hanteringen av folkhälsobidrag och lämnat en granskningsrapport med ett antal rekommendationer till regionstyrelsen. Av rapporten framgår det att revisorerna, sammanfattningsvis anser att  regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kontroll över hanteringen av folkhälsobidragen och lämnar följande rekommendationer:

  • Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att regler och riktlinjer uppfylls
  • Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån styrande dokument.
  • Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig person och återanmäls till styrelsen.

   

  Förslag till yttrande har upprättats där det framgår att regionstyrelsen delar i stort bedömningen att de nyligen antagna nya riktlinjerna inte följts i sin helhet under handläggning av folkhälsobidrag för 2021 eller 2022 och att åtgärder är vidtagna för att säkerställa god hantering. 

  Bilagor

 • Inför varje nytt år beslutar Regeringen och SKR om överenskommelser och riktade bidrag inom olika områden i den kommunala och regionala verksamheten. Inför år 2022 blev en del av dessa överenskommelser beslutade och presenterade i senare delen av december 2021 och i slutet av januari 2022. Bidrag för kulturverksamhet om ca 95 miljoner kronor inom regional utveckling är beslutade inom Regional utvecklingsnämnd i enlighet med de framtagna riktlinjerna.

  Totalt prognostiseras att Region Västerbotten erhåller ca 321 miljoner kronor i överenskommelser och riktade bidrag år 2022, som riktas till vårdområdet. Sedan tidigare är 234,0 miljoner kronor av de riktade bidragen medräknade i den permanenta och årligt återkommande budgeten inom Regionen. De är fördelade till två nämnder Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det återstår ca 87,1 miljoner kronor att fördela.

  För att minimera tidsförlust och verkställande av aktiviteter kopplade till överenskommelser och riktade bidrag så snart som möjligt år 2022, föreslår berörda förvaltningar att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, tar ett inriktningsbeslut kring fördelningen av merparten av de bidrag som återstår. Fördelningen registreras som ett bidrag år 2022 i enlighet med riktlinjer som beslutades.

  Berörda förvaltningsdirektörer och regiondirektören är överens och har godkänt förslagen.

  Medlen föreslås fördelas enligt följande:

  Fördelning till Regionstyrelsen totalt 26,316 miljoner kronor:

  Från överenskommelse Psykisk hälsa 24,816 mnkr

  • 17,746 mnkr till länsgemensamma F&U välfärd
  • 7,069 mnkr till Primärvård


  Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 1,500 mnkr

  • 1,500 mnkr till kvinnors hälsa genom primärvården


  Fördelning till Hälso- och Sjukvårdsnämnden totalt 60,745 miljoner kronor;

  Från överenskommelse Psykisk hälsa 0,800 mnkr

  • 0,800 mnkr till psykisk hälsa barn- och ungdomspsykiatrin


   Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 7,434 mnkr

  • 7,434 mnkr Ökad tillgänglighet


  Från riktat bidrag Uppdämda vårdbehov

  • 52,511 mnkr Uppdämda vårdbehov att samverka med primärvården/RS beställarenhet
    
 • Planerings- och budgetprocessen inför 2023 startas upp med faktaunderlaget Planeringsförutsättningar 2023-2026 som beskriver nuvarande och framtida ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för regionens arbete med planering och budget.

  Med dokumentet följer ett antal bilagor såsom investeringsplan och budgetramar för respektive nämnd samt uppföljningsplan.

  Planeringsförutsättningarna ska användas som underlag för revidering och framtagande av regionplan samt nämndernas egna verksamhetsplaner. Nämndernas Återkopplingen ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 14 april 2022. Efter nämndens behandling av återkopplingen genomförs styrdialoger. 

 • I januari 2022 fattades beslut om att inleda upphandling av Arbetsplatsutrustning. Beslutet fattades av regionstyrelsens ordförande som ett brådskande ordförandebeslut.

  Upphandlingen avser ramavtal för Arbetsplatsutrustning för avtalsperioden 2022-07-01 - 2024-06-30.

  Tilldelningsbeslut behöver nu fattas.

 • Med anledning av situationen i Ukraina pågår nationell planering av regioner och andra aktörers inblandning med stöd och annan hjälp till Ukraina. Planering pågår och snabba beslut om hur regionen ska agera kan komma att bli aktuellt. För att underlätta regionens hantering föreslås att regionstyrelsens ordförande fattar sk ordförandebeslut i det fall ett politiskt beslut behövs. Regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom denna hantering.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.