•   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • En handlingsplan för säkrad barnmorskebemanning beslutades av Hälso- och sjukvårdsnämnden vid nämndens möte i maj 2022. De åtgärder som beskrivs i planen syftar alla till att stärka förlossningsvården för att kunna upprätthålla förlossningsenheter vid regionens tre sjukhus. Vid nämndens möte i december 2022
  presenterades 5 prioriterade områden vilka listas enligt nedan.


  1.Barnmorskeledd förlossning i Lycksele
  2. Satsningar för att göra arbete på förlossningen attraktivt
  3. Kompetenshöjning och mentorskap
  4. Separata akuta och planerade besök till förlossningen
  5. Följsamhet till samma riktlinjer över länet


  Under varje prioriterat område finns ett antal åtgärder föreslagna. Gällande förlossningsenheten vid Lycksele lasarett beslutade nämnden vidare i januari 2023, utifrån en oberoende utredning , att skyndsamt initiera en upphandling av ett konsultbolag med totalansvar för bemanning av såväl läkar- som
  barnmorskekompetens. Regionens målsättning är att successivt växla över till bemanning i egen regi.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören har av hälso- och sjukvårdsnämnden vidare fått ett uppdrag att beräkna kostnader för de prioriterade åtgärderna från handlingsplanen och bereda detta ärende till Regionfullmäktige avseende äskande av medel för genomförandet. De föreslagna åtgärderna, som i de flesta fall innebär en utökad bemanning av barnmorskor och lönesatsningar måste självklart beaktas både i ljuset av de ekonomiska förutsättningarna som kan ges samt de möjligheter som finns att rekrytera utifrån en nationell brist på barnmorskor.

  Upphandlingen av en konsult är i uppstartsskedet och det är i dagsläget svårt att exakt bedöma vad kostnaden för denna åtgärd kommer att uppgå till, detta särskilt då kravspecifikationen av resurser som ska upphandlas inte finns framtagen ännu. En sannolik bedömning, utifrån att vi har god kännedom om vad hyrpersonal kostar i förhållande till egen personal, är att kostnaden kommer att uppgå till ca 3 gånger
  kostnaden jämfört med att bedriva verksamheten i egen regi. Detta skulle innebära att kostnaden för ett upphandlat bolag för att bedriva förlossningsverksamhet i Lycksele skulle uppgå till ca 40–50 Mkr/år. 

  För åtgärder beskrivna i den beslutade handlingsplanen består den stora kostnaden av rekrytering av fler barnmorskor (ett 20-tal) och därtill ökade ersättningar.

  Sammantaget beräknas kostnaden för detta till ca 20 Mkr. Gällande den sk Lyckselemodellen (barnmorskeledd förlossning) är bedömningen att detta arbetssätt när det väl är på plats i sig inte kommer att innebära någon större merkostnad gällande personalresurser jämfört med nuvarande arbetssätt. Dock kommer modellen initialt under uppbyggnadsfasen att generera en del kostnader.

  Dessa kostnader härrör tex till nödvändiga ombyggnationer, inköp av utrustning, studieresor etc. Uppskattningsvis kommer dessa kostnader att uppgå till ca 2 Mkr.

  Utifrån beslut vid nämndens sammanträde den 17 januari § 19 om beslutad handlingsplan samt att upphandla en konsult med ansvar att bedriva verksamheten under en begränsad period enligt kommande upphandlingsunderlag krävs ett budgettillskott.

  För upphandling av konsult äskas 50 Mkr/år under avtalstiden. För genomförande av övriga åtgärder beskrivna i framtagen handlingsplan äskas 20 Mkr/år, vilket omfattar ett 20-tal nya barnmorsketjänster och därtill föreslagna lönesatsningar i en permanent ramökning till nämnden villkorat till åtgärder i beslutad
  handlingsplan inklusive uppbyggnad av den sk ”Lyckselemodellen” med barnmorskeledd förlossning. Eventuellt överskott pga svårbedömda kostnader för tex den upphandlade konsulten regleras i årsbokslutet.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beräknat kostnaderna för att genomföra handlingsplanen till 72 miljoner kronor per år. Nämnden har därefter vid sammanträdet den 15 februari 2023 beslutat att tillskriva regionfullmäktige om budgettillskott för att genomföra åtgärderna enligt handlingsplanen. 

  Regionförvaltningen har till regionstyrelsen upprättat ett yttrande med anledning av nämndens begäran. I yttrandet framförs även ett förslag till beslut.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.