• Tid     

  13.00   Gruppledarträff 

  13.15    Besvarande av eventuella frågor från ledamöter
              Uppdatering av Corona läget, Margit Håkansson stabsdirektör, mfl.

  14.00    Beslutsärenden 

   

   

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 •   4

  Informationer

 • Regionstyrelsen får två gånger per år information om hur arbetet med ledningssystemet fortskrider.

  En återrapportering har sammanställts som beskriver pågående och planerade aktiviteter.

  Inom regionförvaltningen har aktiviteter inom två områden prioriterats, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen.

 • Regionstyrelsen överlämnade vid sammanträdet den 3 september 2019 ett yttrande till revisionen med anledning av granskningen av landstingsstyrelsen 2018. Yttrandet beskriver planerade och pågående åtgärder inom områdena styrning och kontroll avseende ekonomi i balans, verksamhetsplaner, måluppfyllelse, ledningssystem, ärendeberedning, intern kontroll samt regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Regionstyrelsen beslutade att en återrapport ska lämnas till regionstyrelsen under våren 2020 över de åtgärder som beskrivits i yttrandet till revisionen.

  En återrapport har upprättats. I återrapporten kommenteras aktiviteter kopplade till de rekommendationer revisionen lämnade, dels pågår utvecklingsarbete inom internkontrollen samt ärendeberedningen. Plan för omställning till hållbar ekonomi är beslutad och implementeras i verksamheterna.

  Bilagor

 • Finansdepartementet har inkommit med remissen Idéburen välfärd, SOU 2019:56.

  Förslag till yttrande har upprättats. Yttrandet berör de delar i förslaget som handlar om primärvården. Av yttrandet framgår att regionen ställer sig positiv till  att upphandlande myndighet får en möjlighet att välja om man önskar tillämpa den föreslagna nyordningen, utifrån att det måste finnas ett samband mellan tjänsten och det mervärde eller särart som en idéburen aktör kan bidra med.

  Regionen delar även utredarens syn att det krävs särskilda överväganden när det gäller tillämpningen inom ramen för valfrihetssystem inom primärvården.

  Bilagor

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31

  Likvida medel per sista januari uppgick till 441 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är +0,9 % mot index som utvecklades +1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,6 % under månaden, vilket är +1,0 % mot index som gick +1,6 %. Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,1 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

  Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Regionens totala lån uppgår per sista januari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %

  Bilagor

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-02-29

  Likvida medel per sista februari uppgick till 352 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Totala portföljen utvecklades -5,4 % vilket är +0,1 % mot index som utvecklades -5,5 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades -7,5 %, vilket är +0,5 % mot index som gick -8,0% under månadenRänteportföljen utvecklades +0,1 %, vilket är -0,2 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

  Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

  Regionens totala lån uppgår per sista februari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,32 %.

 • Dataskyddsberättelse för 2019 har sammanställts. Rapporten sammanfattar regionstyrelsens arbete enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt förordningen är varje myndighet skyldig att utse ett Dataskyddsombud och en av dataskyddsombudets uppgifter att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

  Rapporten beskriver genomförda åtgärder under 2019 samt uppföljning av verksamheternas dataskyddsarbete 2019.

  Utifrån den uppföljningen som gjorts lämnas ett antal rekommendationer till regionstyrelsen för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

  - Alla verksamheter skall skyndsamt registerförteckna alla personuppgiftsbehandlingar de idag har och dokumentera laglig grund för dessa.

  - Personuppgiftshandläggare skall utses för de verksamheter som idag saknar det.

  - Verksamheterna bör höja kunskapsnivån bland medarbetarna om skyldigheten att rapportera personuppgiftsincidenter.

 • Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål

  Staten och SKR samarbetar och tar fram överenskommelser för riktade statsbidrag inom vård och omsorg. Överenskommelserna tas fram inom områden som båda parter har identifierat som viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner

  Sammantaget uppgår de riktade statsbidragen för riket till 12,5 miljarder kronor och bedömningen är att Region Västerbotten erhåller 327 miljoner kronor för 2020. I budget 2020 är 230 mkr redan fördelat till verksamheten kopplat till gamla överenskommelser. Resterande 97 mkr fördelas enligt nedan:

  - Medel för sjukskrivningsprocessen fördelas efter överenskommelsen enligt fastställd rutin 18,8 miljoner kronor.

  - Medel inom psykisk hälsa för hantering av gemensamma aktiviteter tillsammans med kommunen fördelas till FOU-Välfärd inom ledningsstaben med 11,7 miljoner kronor.

  - Till primärvård/beställare fördelas 12 miljoner kronor för överenskommelserna inom psykisk hälsa, kvinnors hälsa och barnhälsovård.

  Den del av kömiljarden som erhålls efter prestation fördelas efter utfall till Hälso- och sjukvårdsnämnden med 85 procent för produktionskostnader - bedömningen är 54,5 miljoner kronor

  Respektive nämnd och verksamhet ansvarar för att överenskommelser och redovisning genomförs enligt beskrivna uppdrag. För att klara överenskommelserna kan omfördelningar av medel inom nämnder bli aktuellt.

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt. 

 • Som en del i regionens planeringsprocess lämnar regionstyrelsen förslag till regionplan 2021-2023 och budget 2021.

  För beredningsarbetet ombeds varje nämnd och styrelse att lämna underlag i syfte att inom kända ekonomiska ramar beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till förutsättningarna.

  Med utgångspunkt från ovan lämnar styrelsen underlag för områden inom dess verksamhetsansvar; område service, område digitalisering samt regiongemensamma staber. Underlaget innehåller bland annat satsningar kopplat till förändrings- och utvecklingsarbete inom digitalisering, fastighetsprocessen, satsningar på kompetensförsörjning samt fortsatta prioriteringar på investeringar. 

  Ett av de riktade uppdragen från regionfullmäktige till regionstyrelsen är att utreda/förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod. Arbetet har under 2019 resulterat i en plan för omställning till hållbar ekonomi som ska vara fullt ut genomförd 2022. Under 2020 sker uppföljning av genomförandet och om behov finns kommer korrigerande åtgärder att föreslås.

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet konstateras att Region Västerbotten just nu är inne i en mycket svår tid med stora osäkerheter på grund av coronapandemin. Det kommer att påverka regionen och samhället i stort på kort och långsiktigt. 

 • En ny överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg har utarbetats i samverkan med länets kommuner. Beslut om överenskommelsen kommer att fattas av länets kommuner och regionfullmäktige. Under förutsättning att samtliga antar överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten, ska två regionala koordinatorer rekryteras, med uppdrag att stödja, samordna och underlätta arbetet i den regionala samverkansstrukturen.

  Tjänsterna finansieras till hälften av länets kommuner och till hälften av regionen. De regionala koordinatorerna kommer att ha sin organisatoriska hemvist i Regionstyrelsens förvaltning, men arbeta på gemensamt uppdrag av länets kommuner och regionen.

  För detta uppdrag föreslås att 700 000 kronor avsätts för år 2020 för att finansiera en regional koordinatorstjänst för samverkan avseende vård och omsorg. Under 2021 ska tjänsten inarbetas i ordinarie budgetprocess.

 • Region Västerbottens revisorer har inkommit med granskning av delårsrapport per augusti 2019.

  Mot bakgrund av genomförd granskning gör revisionen bedömningen att det ekonomiska läget är mycket allvarligt och att kraftfulla åtgärder behöver vidtas då underskotten och den höga nettokostnadsutvecklingen i regionens verksamheter fortsätter. Revisorernas bedömning är även att de redovisade resultaten i verksamheten inte är förenliga med fullmäktiges mål.

  Revisorerna ansåg att det fanns en risk att styrelsen var för optimistisk i sina bedömningar för flera av målen och att styrelsen dessutom saknade underlag att göra säkra bedömningar för några av målen. Revisorerna kommenterade också att det inte framgick om några korrigerande åtgärder vidtagits för att förbättra resultaten vid årets slut. Revisorerna delade styrelsens bedömning att mål om god ekonomisk hushållning inte skulle uppnås.

  Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

  Ett förslag till yttrande har upprättats. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser. Av yttrandet framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras.

  Bilagor

 • Spridningen av covid-19 innebär en hög belastning på verksamheten. För att kunna fokusera resurser på det arbetet sker därför omprioriteringar inom andra områden.

  Regionstyrelsen upprättar till regionfullmäktige varje år en delårsrapport per april för Region Västerbotten. Till rapporten är nämnders och styrelsers delårsrapporter nödvändiga underlag. I årsplan 2020 har styrelsen tidigare beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta och överlämna en delårsrapport per april och att den ska innehålla en samlad bedömning av verksamhetens resultat, redovisning och analys av måluppfyllelse, redovisning och analys av ekonomiskt resultat samt uppföljning av internkontrollplan

  För att minimera påverkan på verksamheten föreslås en begränsad delårsrapport per april för Region Västerbotten. Det innebär att det inte sker någon uppföljning av regionmålen och de tillhörande indikatorerna och att rapporteringskraven på nämnder och styrelser begränsas till att i deras delårsrapporter per april redogöra för:

  - Viktiga händelser
  - Redovisning och analys av ekonomiskt resultat.

 • Årsrapport för 2019 är regionstyrelsens samlade uppföljningsrapport för året. Rapporten innehåller styrelsens samlade bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån styrelsens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige riktat till styrelsen, uppföljning av styrelsens internkontrollplan samt ekonomiskt resultat och analys.

  Regionstyrelsen redovisar 2019 en negativ budgetavvikelse på totalt 101 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 0,4 procent. Budgetunderskotten återfinns främst inom pensionskostnader, fastighetskostnader samt kostnader för avskrivningar. Regionstyrelsen identifierade inför 2019 åtgärder motsvarande 18 miljoner kronor för att minska kostnadsutvecklingen och den negativa budgetavvikelsen. Den effekt som uppnåtts av åtgärderna för 2019 motsvarar planen.

  I årsrapporten följs de mål som fastställts i styrelsens verksamhetsplan för 2019 upp med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Sammanlagt är det sju mål i verksamhetsplanen, inklusive ett mål som bygger på uppföljningen av Hälsoval, och styrelsen bedömer att ett mål uppfylls, fyra mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.

  Arbetet med fullmäktiges särskilda uppdrag har under året fortskridit enligt plan. I samband med årsrapport lämnas den sista återrapporteringen till styrelsen utifrån fastställd internkontrollplan.

  I uppföljningen ingår årsrapport Hälsoval Västerbotten 2019 som följer den uppföljningsplan som styrelsen fastställt. Resultaten visar på en stor spridning i resultat mellan de olika hälsocentralerna. Av elva indikatorer som är mätbara bedöms tre mål vara uppfyllda och tre på samma nivå eller bättre än föregående år. Patientenkäten visar på bättre nöjdhet jämfört med 2017. Det bedöms fortfarande finnas en hel del som behöver göras för att kunna uppnå en mer jämlik vård i hela länet för barn-unga-vuxna med psykisk ohälsa och krävs förutsättningar för en ökad tillgänglighet för att klara vårdgarantin.

 • I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

  I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

  Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

  Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att byggnad 10 skulle renoveras, nya tak, nya fönster samt att de tekniska systemen skulle uppdateras till dagens standard. Budgeten fastställdes till 60 miljoner kronor. Detta har visat sig vara mera omfattande och komplicerat än vad som gick att bedöma 2016. Som en följd av detta har mer arbeten behövt göras, för detta äskas om budgetjustering. Den totala budgeten föreslår utökas till 146,8 miljoner kronor.

 • I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

  I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

  Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

  Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att renovera vårdavdelningar för neurocentrum och medicincentrum.
  Projektet startade 2015. Ändrade programförutsättningar stoppade projektet fram till 2016. Projektering för ny verksamhet genomfördes under 2017. Efter planering med att antal olika verksamheter har genomförandet landat i generella vårdlokaler.

  Budgeten fastställdes till 116 miljoner kronor. Med anledning av förändrat uppdrag med därtill tillkommande kostnader behöver budgeten justeras. Den totala budgeten föreslår utökas till 165 miljoner kronor.

 • I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

  I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

  Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

  Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 att byggnaderna 2-4 och 10 skulle renoveras och byggas på samt en ny helikopterplatta. Främst är det påbyggnationen av två nya verksamhetsvåningar i 10A och B som återstår. Projektet har blivit mer utdraget och komplicerat utifrån en förändrad verksamhetsplanering då många våningar fortfarande är kvar i drift, något som ej tidigare var planerat, detta samt extra tillkommande arbeten är orsaker till äskande om budgetförändring.

  Budgeten fastställdes till 448,4 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 565 miljoner kronor.

 • I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

  I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

  Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

  Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 om ombyggnation av våningar och ny livscykel för installationer på Norrlands Universitetssjukhus By 2 och By 4.

  Syftet med projekten är att komma till rätta med förekommande problem med byggnadsrelateradohälsa (BRO) och att skapa moderna och effektiva lokaler för framtidens vård. Byggnaden skall inrymma mottagningar och administrativa lokaler. Samtliga installationer byts ut, renoveringen är omfattande och innebär rivning ner till konstruktionens bärande delar och sedan uppbyggnad med moderna och säkra metoder och material. Projekten omfattar renovering av ca 7200 m2 vårdyta.

  Under och efter projekteringsfasen i pågående projekt har projektinnehållet förändrats och tänkta verksamheter bytts ut, i några fall flera gånger vilket medfört att omprojektering av samtliga tekniker måste genomföras.

  Budgeten fastställdes till 157,2 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 253, 3 miljoner kronor.

 • I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

  I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

  Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

  Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2017 om ersättningslokaler för verksamheterna i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Beslutet om ersättningslokaler fattades då ordinarie lokaler behövde renoveras pga. byggnadsrelaterad ohälsa. Budgeten fastställdes till 33,5 miljoner kronor.

  Under projektets tid har det blivit känt att den byggnad som MVC verkar i har bekymmer med SBS. Arbetsmiljöverket har meddelat att regionen har till mars 2020 på sig att åtgärda lokalerna. För åtgärderna behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

  Den totala budgeten föreslår utökas till 36 miljoner kronor.

 • Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått. Syftet med ägarstyrningen är att se till att verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med gällande lag, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

  Utvecklingen mot en aktiv ägarstyrning kan uttryckas i tre steg; grundläggande nivå, en aktiv formell ägarstyrning och slutligen en aktiv formell och informell ägarstyrning med en helhetssyn som tar regionens samlade verksamhet i beaktande. Den ambition som förordas är den sistnämnda, en aktiv ägarstyrning i såväl formell som informell mening.

  Oaktat vilken ambitionsnivå Region Västerbotten väljer för sin ägarstyrning av bolag krävs såväl verksamhetsspecifika och administrativa som samordnande och strategiska resurser. Det samordnande strategiska stödet är idag otillräckligt för att en utveckling från den grundläggande nivån ska kunna ske.

  För att uppnå och upprätthålla en aktiv ägarstyrning i så väl formell som informell mening krävs en förstärkning med motsvarande en årstjänst.

 • Ägardirektiv är ett frivilligt formellt styrdokument som blir bindande för bolaget när fullmäktige har tagit ställning och bolaget fastställt det på bolagstämman.

  Det generella ägardirektivet anger riktning, ramar och allmängiltiga mål för samtliga Region Västerbottens hel- och majoritetsägda bolag och har utformats med utgångspunkt i allmänintresset. Det generella ägardirektivet ska även underlätta Region Västerbottens uppföljning av verksamheten.

  Bolagsspecifika ägardirektiv som revideras oftare kompletterar det generella ägardirektivet.

 • Region Västerbotten äger idag direkt och indirekt 18 aktiebolag. I samband med regionbildningen aktualiserades behovet av att tydliggöra regionens roll som ägare i aktiebolag och ett arbete har sedan dess pågått.

  Regionfullmäktige antog i juni 2019 en ny regionplan för 2020-2023. Regionplanen och fullmäktiges policy kompletterar varandra och utgör tillsammans fundamentet för den övergripande styrningen mot Region Västerbottens vision ” Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla”. Regionplanen anger långsiktiga inriktningsmål och strategier medan policy tydliggör vilka värderingar som ska styra i arbetet inom regionen för att nå visionen.

  Ägarpolicyn beskriver regionens gemensamma förhållningssätt i rollen som ägare gentemot verksamhet som bedrivs i bolagsform. Policyn är framåtsyftande och beskriver vad som ska känneteckna regionens förhållningssätt och värderingar. Den beskriver en idealbild och med det avses ge en frihet för medarbetarna att tillsammans med kollegor och samarbetspartners hitta sina arbetssätt. Mer precis vägledning kommer också att finnas i de övriga styrande och vägledande dokument som hör till policyområdet.
   

 • Region Västerbotten är ägare av totalt arton hel- och delägda bolag. I flertalet bolag är Region Västerbotten en av flera ägare.

  Vid bolagsstämman representeras ägaren av ett ombud som röstar för respektive ägares del.
  Ombudet har att agera i ägarens intresse som klargörs i skriftliga instruktioner till ombudet inför bolagsstämmans genomförande.

  Under förutsättning att regionfullmäktige inte beslutar att förutsättningar för ansvarsfrihet inte föreligger för bolagsstyrelse är Region Västerbottens gemensamma instruktioner till Region Västerbottens ombud vid bolagsstämmor följande:

  - Fastställa balans- och resultaträkning
  - Behandla eventuell vinst enligt förslag i årsberättelse
  - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret
  - I förekommande fall behandla ärenden av principiell karaktär eller av annars större vikt i enlighet med regionfullmäktiges beslut

  Regionfullmäktiges ställningstagande gäller slutgiltigt när bolagens årsredovisning har redovisats för regionfullmäktige.

 • I juni 2018 beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsansvaret från och med år 2019 skulle överföras till samtliga landsting.

  Till följd av Riksdagens beslut, bildades Region Västerbotten den 1 januari 2019, och Regionförbundet Västerbottens län, som dessförinnan innehaft det regionala utvecklingsansvaret, avvecklades som organisation.

  Ägaransvaret i de bolag som fram till och med den 31 januari 2018 ägdes eller delägdes av Regionförbundet Västerbottens län, övertogs av Region Västerbotten. Inför övertagandet beslutade regionfullmäktige den 24 april 2019 om förslag till revideringar i form av justeringar som omfattade endast nödvändig formalia såsom ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses.

  I samband med överlämnandet av ägaransvar för bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB, påkallade två av delägarna Skellefteå Kraft AB samt Umeå Energi Umenet AB hembudsrätt. Hembudsförfarande har därefter hanterats.

  Efter genomförd ägaröverlåtelse har förslag till reviderade aktieägaravtal, bolagsordning samt ägardirektiv för AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice utarbetats.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 18 mars 2020, § 30, föreslagit att regionfullmäktige beslutar att bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för AC-Net Internservice AB samt AC-Net Externservice godkänns/antas.

 • Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård- och omsorg. ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg”.

  Utredningen visade att det fanns delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.

  Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga för den nya strukturen för samverkan.  Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan.

  Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren 2020. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 18-19 juni 2019, § 110,  reglemente för regionstyrelsen.

  Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

  Regionstyrelsens reglemente föreslås justeras vad gäller styrelsens uppdrag och ansvar för bolag. Vidare föreslås regionstyrelsen överta ansvaret för enheten för hälsa- och social välfärd från regionala utvecklingsnämnden. Behövliga följdändringar och kompletteringar föreslås införas i regionala utvecklingsnämndens reglemente enligt särskilt förslag.

 • Inför regionbildningen 1 januari 2019 så fastställde dåvarande landstingsfullmäktige (2018-06-19, §115) ett reglemente för regionala utvecklingsnämnden. Under 2019 har ett arbete pågått med syfte att tydliggöra process och rollfördelning kring ägarstyrning av bolagen. En översyn av reglementena för styrelsen och regionala utvecklingsnämnden har resulterat i ett förslag till justeringar av de båda reglementena som tydliggör styrelsens och nämndens ägarroll och ansvar i ägarstyrningen av bolag.

  Avsnittet som berör området hälsa- och välfärd utgår från reglementet eftersom detta verksamhetsområde flyttas till regionastyrelseförvaltningen från och med den 1 mars 2020.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 20 februari 2020, § 10 föreslagit att regionfullmäktige fastställer föreslagna justeringar av regionala utvecklingsnämndens reglemente avseende ägarstyrning av bolag samt ett borttagande av avsnittet som berör området hälsa- och välfärd.

  Bilagor

 • Förslag till årsredovisning 2019 för Region Västerbotten har upprättats. Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen uppfyller de mål som fullmäktige har angett i regionplanen. I förslaget redovisas bland annat måluppfyllelse för regionens övergripande mål och ekonomiskt bokslut. Regionstyrelsens samlade bedömning är en sammanvägning av den bedömning som styrelser och nämnder har lämnat.

  Året inleddes med ny organisation, där Västerbottens läns landsting gick samman med Region Västerbotten och blev Region Västerbotten.

  Av rapporten framgår att Region Västerbotten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 225 miljoner kronor inklusive finansnetto. Hela överskottet förklaras med att regionen gjort realisationsvinster vid omplaceringar i värdepappersportföljen. Om orealiserade vinster exkluderas blir justerat balanskravsresultat däremot negativt med 333 miljoner kronor, och ska vara återställt inom tre år. Regionens tre finansiella mål uppnåddes, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

  Höga personalkostnader men även ökade kostnader för medicinskt material, utomlänsvård och fastighet påverkade verksamhetens resultat negativt. Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev minus 483 miljoner kronor och motsvarar 5,9 procent. Inom regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden är den ekonomiska utvecklingen ansträngd och en ekonomi i balans har inte uppnåtts.

  Den samlade bedömningen är att tre av inriktningsmålen delvis uppfylls, för Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård och Aktiv och innovativ samarbetspartner. För inriktningsmålet Tydligt ledarskap för hållbar regional tillväxt är bedömningen att måluppfyllelsen är god. För hållbar ekonomi är den samlade bedömningen att måluppfyllelse inte uppnås.

  Medellivslängden har ökat något för både kvinnor och män och ligger nu strax under riksgenomsnittet, fortsatt framgångsrikt folkhälsoarbete med fokus på bland annat våld i nära relationer, bemöta och behandla hbtp-personer i vården, tobaksförebyggande arbete och Salut. Flera betydande indikatorer för vård i rimlig tid utvecklas positivt men uppnås inte. För specialiserad sjukhusvård ligger tillgängligheten i nivå med eller något högre än rikssnittet. En positiv utveckling ses inom vård på distans, där fler västerbottningar använder regionens digitala tjänster.

  Bilagor

 • Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) är behörig myndighet beträffande frågor om kollektivtrafik och biljettpriser i länet. Länstrafiken är utförare och genomför det som kollektivtrafikmyndigheten beslutat. En kommun kan begära avgiftsfrihet för ungdomar och erbjuda sig att finansiera det, beslut behöver dock fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

  Skellefteå kommun har, i skrivelse till regionen, meddelat att de har som målsättning att erbjuda avgiftsfri buss till ungdomar i gymnasieåldern och har därför upprättat ett förslag till ekonomisk modell för detta. Kommunen vill med detta beslut beställa nödvändiga åtgärder hos Regionala kollektivtrafikmyndigheten, samt föreslår att myndigheten godkänner ekonomisk modell framtagen av Skellefteå kommuns.

  Eftersom regionfullmäktige beslutat om avgiftsnivåer för Regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver fullmäktige fatta beslut i detta ärende då det är ett avsteg från avgiftsbeslutet.

  Regionala utvecklingsnämnden har den 5 december 2019, § 240, berett ärendet och inför regionstyrelsens beredning har en konsekvensanalys tagits fram över vad det skulle innebära om fler kommuner inför avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar.

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet framkommer att sista lydelsen i förslag till beslut från regionala utvecklingsnämnden "Beslutet är möjligt att tillämpa på andra kommuner i Västerbotten." ska utgå.

  Bilagor

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot influensa till definierade riskgrupper. Rekommendationen syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga såväl av influensasjukdom som komplikationer av influensa och försämring av underliggande grundsjukdom.

  Världshälsoorganisationen WHO:s mål är 75% täckning i åldersgruppen över 65 år. Förra säsongen låg rikssnittet på 52% och Västerbotten på 46%. En ökad vaccinationstäckning stödjer regionens arbete för ökad folkhälsa.

  För att öka vaccinationsgraden hos riskgrupper föreslås att gratis vaccin införs. Förslaget syftar bland annat till att förenkla regionens hantering så att vaccinering kan utföras på fler ställen, oaktat om betalmöjligheter finns. Därmed kan regionen nå fler medborgare. 

  Baserat på antalet doser som köpts in för vaccinering av riskgrupper, mellan 45 000 -48 000 doser, uppskattas verksamheterna få ett intäktsbortfall på mellan 2,7 mkr-3 mkr. Inom region Västerbotten tas idag ingen patientavgift ut för de som tillhör riskgrupper, utan dessa patienter betalar endast av avgift för vaccinet, för närvarande 60 kronor. 

 • Regionfullmäktige har fastställt patientavgifter, däribland avgift på 200 kronor vid sent avbokat besök.

  Avgift ska tas ut då patienten inte har lämnat återbud senast 24 timmar innan avtalad tid och gäller vid:
  - planerade besök/undersökningar.
  - avgiftsfria besök/undersökningar (ej bvc)
  - avbokade gruppbesök, där krav föreligger på att lämna återbud, är 100 kr.
  - besök av/för barn och ungdomar t.o.m. 19 år samt för personer fyllda 85 år.
  För barn och ungdomar upp t.o.m. 17 år tas avgiften ut av den minderåriges förmyndare. Ingen avgift ska tas ut av den minderårige i de fall krav på avgift inte kan ställas till förmyndare. T.ex. med hänsyn till sekretess, om den underårige uttryckligen angivit att han/hon själv vill betala avgiften eller om den underårige har eget hushåll.

  På grund av coronapandemin har regionen uppmanat patienter med symtom för övre luftvägsinfektion, dvs misstanke kan finnas om coronasmitta, att avboka sina besök.

  För att inte belasta den enskilda patienten med den avgift som då åligger patienten att betala föreslås att patientavgiften för sena avbokningar ska slopas under en period om tre månader. Med sena avbokningar avses avbokning av fysiska besök.

 • Med anledning av coronapandemin och behovet att säkerställa regionens beslutskompetens under rådande omständigheter och vidta behövliga försiktighetsmått är det av vikt att skapa nödvändiga förutsättningar för fullmäktige och nämnder att även fortsättningsvis kunna hålla sina sammanträden på ett säkert sätt.

  Ett scenario är att smittspridningen i Västerbotten accelererar och att ett nationellt förbud mot sammankomster med ännu mer begränsat antal personer meddelas. Om så är det av vikt att fullmäktiges och nämndernas ledamöter bereds möjligheter att delta på sammanträdena på distans. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet att delta i fullmäktiges och nämnders beslutsfattande på distans om inte fullmäktige har beslutat det. Fullmäktiges beslut att tillåta deltagande på distans medför att en ledamot som deltar på distans anses som närvarande vid sammanträdet.

  Fullmäktige föreslås därför fatta ett tidsbegränsat beslut rörande möjligheter för fullmäktiges och nämndernas ledamöter och tjänstgörande ersättare att kunna delta i sammanträden på distans. Generellt gäller dock fortsatt fysisk närvaro för ledamöter och tjänstgörande ersättare som huvudregel.

  Beslutet för fullmäktiges del gäller för fullmäktiges sammanträde den 16 – 17 juni år 2020 och kan som längst förlängas till och med nästkommande sammanträde den 22 september år 2020 genom särskilt beslut i fullmäktige.

  För nämndernas del gäller beslutet från och med justeringsdatum till och med juni månads utgång. Beslutar fullmäktige om förlängning gäller beslutet som längst till och med 22 september år 2020.

  Ordinarie arbetsordning för fullmäktige och nämnder gäller därefter om förlängning inte beslutas alternativt, vid förlängning, efter regionfullmäktiges sammanträde den 22 september år 2020.

 • Den 11 mars deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset klassas som en pandemi. Det innebär att sjukdomen covid-19 är spridd över stora delar av världen och i Sverige.  Region Västerbotten har nu samlat regional krisledning för att säkerställa en god beredskap för hälso- och sjukvården i Västerbotten.

  Med anledning av denna situation är det av stor vikt att beslut med ibland region- och nämndövergripande verkan kan fattas snabbt och fortlöpande. Ännu har situationen inte bedömts medföra att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

  Eftersom regionstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för Region Västerbottens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, uppdrar fullmäktige till styrelsen att fatta behövliga beslut föranledda av coronapandemin som är av så brådskande karaktär att de inte kan invänta fullmäktiges nästa sammanträde.

  Sådana beslut ska anmälas vid fullmäktiges närmast följande sammanträde.

  Uppdraget gäller tills fullmäktige beslutar annat.

 • Dåvarande landstingsfullmäktige antog den 27-28 november 2018, § 204,  finanspolicy för Region Västerbotten. Finanspolicyn anger ramar för finansverksamheten i regionen, det vill säga hur tillgångar och skulder ska förvaltas. Enligt Kommunallagen ska regionen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

  I finanspolicyn anges hur pensionsmedel ska hanteras. Region Västerbotten har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pensioner. Sedan 1998 avsätter och förvaltar regionen särskilda medel för dessa framtida pensionsutbetalningar.

  Coronavirusets utbredning i världen har inneburit ett exceptionellt läge på världens finansmarknader. Region Västerbotten har i takt med att nedgångarna tilltog, snabbt sålt av aktiefonder och istället köpt mindre riskfyllda räntefonder. Andelen aktier ligger nu i närheten av den enligt finanspolicyn lägsta tillåtna andelen för aktier, 10 procent. Detta har gjorts för att minska förlusterna och undvika att värdet kan falla mer än den förutbestämda skyddsnivån på 80 procent av portföljens högsta värde.

  För att skapa ett större handlingsutrymme i exceptionella situationer föreslås att finanspolicyns lägsta tillåtna aktieandel i portföljen ändras från dagens 10 procent till 0 procent. Som en följd av att aktieandelen minskas behöver samtidigt andelen max tillåtna räntebärande värdepapper ökas från 90 procent till 100 procent. Detta för att möjliggöra att hela kapitalet kan placeras i mindre riskfyllda men, till skillnad från bankkonton, ändå räntebärande tillgångar.

 • Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätt i vissa ärenden till delegat i enlighet med delegationsordning. Dessa beslut ska återanmälas till styrelsen.

  Delegationsbeslut framgår av bilagda förteckningar.

  Arbetsutskottets protokoll 2020-02-18
  Arbetsutskottets protokoll 2020-03-24

  Ordförandebeslut:

  Fastställande av upphandlingsdokument
  arbetsplatsutrustning
  RS 323-2020

  Slopad patientavgift vid sent avbokat besök
  RS 476-2020

  Beslut om ändrad nivå för aktier och räntebärande värdepapper
  (del av ärende Revidering av finanspolicy)
  RS 513-2020

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.