• Regiondirektörens information

  Aktuellt inom förvaltningarna;
  Kent Ehliasson redogör för aktuella händelser inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen och regionala utvecklingsförvaltningen; Mindre organisationsförändringar på Lycksele lasarett, målbild 2030, åtgärder för att minska hyrläkarkostnaderna där fokus ligger på digitala initiativ med inspiration från Norrbotten och Stockholm, arbete pågår med årsrapporterna.

  Lägesrapport om omställning till hållbar ekonomi;
  Utfallet för arbetet med hållbar ekonomi till och med december 2019 har sammanställts. Måluppfyllelsen är 58 procent, kostnadsminskningen uppgår till 64 miljoner kronor av planens 110 miljoner kronor. Ingen effekt på minskade kostnader för hyrpersonal har uppnåtts.  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bearbetat och aktivitetssatt planen, ett antal omstruktureringar och omprioriteringar har gjorts då vissa aktiviteter inte gett någon effekt. Förvaltningen har istället valt att fokusera på andra aktiviteter som beräknas ge samma kostnadsminskning. De aktiviteter som inte gett någon effekt är omstrukturering av vården vilket kompenseras genom ökad effekt på anpassning av budgeterade bemanningsmål och effektivisering av produktionskostnader.

  Totalförsvar och säkerhetsskydd

  Annelie Holgersson, beredskapssamordnare och Sofie Jakobsson, chefsläkare med beredskapsansvar redogör för aktuella händelser, försvarspolitisk inriktning och Sveriges planering kopplat till totalförsvar och säkerhetsskydd. Vidare redogörs även för regionen och regionstyrelsens ansvar vid höjd beredskap och hur regionen planerar för detta, förutsättningar och utmaningar.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.