• 9.15-9.30

  Gruppledarträff, utanför styrelserummet

  Sammanträdet

  Tidpunkt Information Föredragande
  9.30-10.00 Delårsrapport per april 2023 Peter Rönnholm, ekonomidirektör
  10.00-10.40 Regiondirektörens månadsrapport;
  - fullmäktigeuppdragen
  Tommy Svensson, regiondirektör
  Peter Rönnholm, ekonomidirektör
  10.40-10.50 Paus  
  10.50-11.15 Jämställda beslut - hur jobbar regionen? Sofia Elwér, strateg
  11.15-11.40 Ändrad prognos för FVIS Sara Winqvist, tf service- och digitaliseringsdirektör
  Linnea Quick, controller FVIS
  11.40-12.00 Färdplan Nära Vård Anna Bergström, enhetschef Beställarenhet
  12.00-13.00 Lunch  
  13.00-14.30 Gruppmöten  
  14.30 - ca 15.00 Ärenden enligt listan  

   

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Prognosen för FVIS programmet 2020-2025 har reviderats som nu visar på högre kostnader än tidigare. Ökningen förklaras främst av ökade kostnader kopplat till framflyttad driftstart.

  Aktiviteter är planerade för effektivisering av FVIS programmet i syfte att minska kostnadsökningen, det handlar bland annat om effektivare arbetssätt och översyn av bemanning.

  Fortsatt uppföljning sker till regionstyrelsen under hösten 2023.

 • Regionstyrelsen beslutade i februari 2023 om direktiv för genomförandet av uppdragen som regionfullmäktige tilldelat styrelsen. Direktivet innefattande bland annat att delrapportering ska ske i samband med delårsrapporten. 

  Delrapportering ges om aktiviteter, status i genomförandet samt planen framåt gällande uppdragen:

  • Minska bemanning
  • Införa styrd inköpsprocess och standardsortiment för att minska  inköpskostnaderna.
  • Genomföra förstudie för att se över logistik och inköpsflödet för medicinskt förbrukningsmateriel och hjälpmedel för att minska totalkostnaden.
  • Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas 
  • Genomlysa primärvårdsbeställningen och drift för förbättrad tillgänglighet och kostnadspåverkan

   

  Regionstyrelsen har ett samordnande ansvar för bland annat uppdraget minskad administrativ bemanning, av rapporteringen framgår att nämnderna kommit olika långt i genomförandet.

 • Regionfullmäktige har i regionplanen gett de tre nämnderna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden uppdraget att minska regionens kostnader för administration. En besparing på 100 miljoner kronor förväntas uppnås genom effektivisering av administrationen.

  I syfte att stimulera till naturliga avgångar och därmed minska risken för övertalighet inom organisationen föreslås möjlighet till alternativ lösning genom nyttjande av avgångsvederlag och särskild pensionslösning. Process, krav och villkor för både avgångsvederlag och pensionslösning framgår av beslutsunderlag. 

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-01-31.

  Inga transaktioner genomfördes under månaden.

  Totala portföljen utvecklades +3,7% vilket är -2,1% mot index som utvecklades +5,8% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades +5,5% under månaden, vilket är -2,3% mot index, som gick +7,8%.
  Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därför +0,0%, vilket är -0,9% mot index som gick +0,9%. Alternativportföljen utvecklades -0,7%, vilket är -5,3% mot index som gick +4,7%.

  Portföljen ligger övervikt mot aktier och alternativa fonder och undervikt räntefonder. Vi noterar att portföljen vid månadsskiftet låg strax över tillåtna gränsen på 70% av tillgångsslaget aktier. Anledningen är att aktierna i portföljen stigit mycket kraftigt under januari. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen och vi är beredda att agera och sälja av aktier om aktievikten fortsätter att öka. Vi avvaktar för tillfället att agera då vi tror att aktievikten naturligt kan gå tillbaka till under 70% inom kort.

  Likvida medel uppgick till 510 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Under januari togs ett lån på 200 miljoner kronor till löneutbetalningar och för att betala leverantörsfakturor vilket innebär att regionens totala lån nu uppgår till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,77%.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-02-28.

  Inga transaktioner genomfördes under månaden.

  Totala portföljen utvecklades -0,4% vilket är +0,8% mot index som utvecklades -1,2% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades -1,4% under månaden, vilket är -0,5% mot index, som gick -0,8%.
  Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är +1,1% mot index som gick -1,1%. Alternativportföljen utvecklades +2,1%, vilket är +4,7% mot index som gick -2,6%.

  Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor. Vi noterar att portföljen vid månadsskiftet låg strax över tillåtna gränsen på 70% av tillgångsslaget aktier. Denna vikt varierar kraftigt varje dag. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen och vi är beredda att agera och sälja av aktier om aktievikten fortsätter att öka. Vi avvaktar för tillfället att agera då vi tror att aktievikten naturligt kan gå tillbaka till under 70% pga. marknadsrörelser.

  Likvida medel uppgick till 289 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Under februari amorterade vi ett lån på 200 miljoner kronor vilket innebär att regionens totala lån nu uppgår till 1 800 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,80%.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-03-31.

  Inga transaktioner genomfördes under månaden.

  Totala portföljen utvecklades -0,4% vilket är -1,5% mot index som utvecklades +1,1% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades +0,5% under månaden, vilket är -0,4% mot index, som gick +0,9%.
  Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är -1,0% mot index som gick +1,0%. Alternativportföljen utvecklades -2,6%, vilket är -4,5% mot index som gick +1,9%.

  Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor. Vi noterar att portföljen vid månadsskiftet låg strax över tillåtna gränsen på 70% av tillgångsslaget aktier. Denna vikt varierar kraftigt varje dag. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen och vi är beredda att agera och sälja av aktier om aktievikten fortsätter att öka. Vi avvaktar för tillfället att agera då vi tror att aktievikten naturligt kan gå tillbaka till under 70% pga marknadsrörelser.

  Likvida medel uppgick till 262 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Under månaden lånade vi ytterligare 150 miljoner kronor för att betala löner och fakturor, vilket innebär att regionens totala lån nu uppgår till 1 950 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,01%.

 • Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-04-30.

  Under månaden såldes alla portföljens andelar av Humle Småbolagsfond samt lite mindre andelar av Cliens Sverige och CWW Global Equities. Detta för att komma ner lite i andelar aktiefonder under limitgränsen.

  Totala portföljen utvecklades +2,0% vilket är +0,9% mot index som utvecklades +1,1% under månaden.

  Aktieportföljen utvecklades +2,7% under månaden, vilket är +1,1% mot index, som gick +1,6%.
  Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därmed +0,0%, vilket är -0,3% mot index som gick +0,3%. Alternativportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,4% mot index som gick +0,2%.

  Portföljen ligger övervikt mot aktier, alternativa placeringar och undervikt mot räntor. Portföljen är inom samtliga limiter.

  Likvida medel uppgick till 642 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

  Under månaden amorterade vi 200 miljoner kronor, vilket innebär att våra totala lån nu uppgår till 1 750 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 1,08%.

 • Vid ingången av den nya mandatperioden tillskapades en nämndberedning under regionstyrelsen, beredningen för folkhälsa. Beredningens uppdrag regleras i dess uppdragsbeskrivning men specifika uppdrag kan även tillkomma i regionstyrelsens verksamhetsplan.

  I verksamhetsplanen för år 2023 har beredningen fått uppdraget att utarbeta förslag till ny folkhälsopolitisk strategi. Vid beredningens möte i januari 2023 konstaterades att uppdraget behöver förlängas och gälla under 2024 för att få ett genomarbetat förslag.

  Beredningen har lämnat frågan om förlängning till regionstyrelsen för beslut.

  Innan årets slut ska ny verksamhetsplan och uppdragsbeskrivning ha fastställts men i väntan på det föreslås att beredningens önskemål om förlängt uppdrag godkänns.

 • Revisorerna har granskat regionens budgetprocess och bland annat kommit fram till att det finns brister inom styrning och systemstöd för prioriteringar samt att dialogen med verksamheten inte är tillräcklig. 

  Revisorerna lämnar rekommendationer till regionstyrelsen:  

  • Säkerställ att budgetunderlag som styrelser och nämnder lämnar in till styrelsen håller en tillräcklig kvalitet. Det bör bland annat finnas dokumenterade riskanalyser som visar att förslag på budgetar och åtgärder är möjliga att genomföra. Säkerställ att verksamheterna blir delaktiga i beredningen av budgetar och arbetet med att föreslå prioriteringar.
    
  • Säkerställ att aktuella styrdokument för budgetberedningen finns inlagda i ledningssystemet. Styrdokumenten bör klargöra principer för resursfördelning och ansvarsfördelning mellan styrelsen och nämnderna.
    
  • Säkerställ att budgetprocessen följer förvaltningslagens principer. Se till att beredningen på tjänstepersonnivå, som ska bygga på saklighet och opartiskhet, hålls åtskild från den politiska beredningen.

   

  Förvaltningen har i svar beskrivit vilka åtgärder som vidtas, däribland översyn av styrande dokument och ny planeringsprocess.

  Bilagor

 • Socialdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att lämna yttrande över remissen "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn ". Utredningen föreslår sammanfattningsvis en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

  Förslag till svar har upprättats som till övervägande del berör de förslag där regionen avviker i uppfattning eller vill framföra kompletterande perspektiv.

  Bilagor

 • Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt har regionstyrelsen beslutat att kommunalförbundet genom skriftlig rapportering. Uppföljningen avser ekonomiskt utfall per 2022-12-31 med fokus på orsaker och eventuella åtgärder samt verksamheten genom den
  framtagna rapporten för Skandionkliniken 2015-2022.

  Förbundsdirektionen har inkommit med skriftligt underlag som beskriver ovan nämnda delar. Förbundets ekonomi är beroende av att patienter remitteras till kliniken, vilket inte fungerat fullt ut.

  Vid arbetsutskottets sammanträde ges information om remittering av patienter till Skandionkliniken.

  Regionen har lägst andel remitteringar. Aspekter som lyfts är att regionens själv har låg väntetid för strålning vilket medför att patienter väljer att behandlas på NUS, effektiva arbetssätt och nyttjande av ny teknik möjliggör god och effektiv behandling här men även avståndet till Uppsala kan påverka patienters slutliga val av behandling.

  Arbetsutskottet ställde uppföljande frågor och fick svar på dessa. 

  Bilagor

 • Regionstyrelsens arbetsutskott fick vid sammanträdet i november 2022 information från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg om verksamhet och ekonomi. Informationen gavs inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

  Mot bakgrund av informationen beslutade regionstyrelsen i november 2022 uppdra till regiondirektören att i samband med årsredovisningen återrapportera utfallet. 

 • Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt bjuder styrelsen årligen in presidiet i hälso-och sjukvårdsnämnden till dialogmöte för att följa upp frågor och utmaningar av större
  karaktär.

  Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2023 beslutades att styrelsen vill följa hur nämnden genomför fullmäktiges uppdrag om kostandsreducerande åtgärder för att klara tilldelad budgetram samt pågående och planerade åtgärder för att klara
  vårdgarantin och förbättra tillgängligheten samt lägesrapport om genomförandet av framtagen handlingsplan för förlossningsvården i länet.

  I skriftligt underlag besvarar nämnden frågorna.

  Vid arbetsutskottets sammanträde redogjorde nämndens presidium och förvaltningschef för nämndens situation samt aktiviteter med utgångspunkt i det skriftliga materialet. 

  Arbetsutskottet ställde uppföljande frågor gällande BB- verksamheten samt budget i balans och fick svar på dessa.

   

  Bilagor

 • Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt bjuder styrelsen årligen in presidiet i regionala utvecklingsnämnden till dialogmöte för att följa upp frågor och utmaningar av större karaktär.

  Vid arbetsutskottets sammanträde i mars 2023 beslutades att styrelsen vill följa hur nämnden genomför regionfullmäktiges uppdrag om kostnadsreducerande åtgärder för att klara tilldelad budgetram, utvecklingen i kollektivtrafiken samt andra aktuella bolagsfrågor av större karaktär.

  I skriftligt underlag besvarar nämnden frågorna.

  Vid arbetsutskottets sammanträde av nämndens presidium och representanter från förvaltningen, sammanfattande redogörelse ges med utgångspunkt i det skriftliga materialet samt vilka beslut nämnden fattat vid sammanträdet den 23 maj 2023 som syftar till kostnadsbesparingar. 

  Arbetsutskottet ställer uppföljande frågor med fokus på budget i balans och kollektivtrafik och får svar på dessa.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1§ ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i helägda eller delägda bolag.

  Regionstyrelsen utövar ägarrollen för Region Västerbotten i bolagen Umeå Biotech Incubator AB, Science Park i Umeå AB och Inera AB. Det innebär att styrelsen för dessa bolag ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i bolagen, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda ägardirektiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för Region Västerbotten.

  Ett PM har upprättas som avser de tre bolag där Regionstyrelsen agerar ägarnämnd och ska ge en översiktlig bild av nuläget i bolagen som grund för styrelsens uppsikt. Underlag för bedömningen har inhämtats av förvaltningen via årsredovisningar, granskningar från revision, samt i dialog med styrelseledamöter.

 • I investeringsplanen för 2022-2026 finns ombyggnation av byggnad 10 och 4 vid Norrlands universitetssjukhus med. Ombyggnationen möjliggör ny livscykel vilket innebär att husen blir renoverade i sin helhet så alla ytskikt och försörjningssystem är utbytt, t.ex ventilation och värmesystem. 

  Regionstyrelsen beslutade i juni 2022 att genomföra upphandling av entreprenad för Fas 1.

  Nu behöver Fas 2 i projektet genomföras. Fas 2 är den sista etappen för att färdigställa By 10 och By 4 enligt Fastighetsutvecklingsplanen och Lokalförsörjningsplanen.

  Projektet kommer att genomföras under 2023- 2025.

  Ombyggnationen medför att flera verksamheter kommer få sin målplacering i dessa huskroppar som ger ett bra flöde för vården. Anpassningar som görs är för Klin Fys, NKK Niva, Förlossningen, Barn och ungdomsmottagningen, Neurologen stroke, mfl

 • Regionstyrelsen beslutade genom ett brådskande ordförande beslut i november 2022 att starta upphandling av nytt avtal för måltidstjänster till Norrlands Universitetssjukhus. 

  Det nya avtalet ska i huvudsak omfatta tjänsterna tillagning och beredning av måltider till patienter, dagligvaror för beredning och servering av måltider till patienter vid
  Norrlands universitetssjukhus, drift av personalrestaurangerna Kulinarium och Älvan, samt option på catering till sjukhusets verksamheter.

  Avtalsperioden är tre (3) år med möjlighet till förlängning i upp till tolv (12) månader.

  Regionstyrelsen behöver nu fastställa upphandlingsdokumenten.

  Beslutsunderlaget är sekretess och skickas ut separat.

 • Regionstyrelsen gav i december 2022, § 277, regiondirektören i uppdrag att utarbeta ett förslag på reviderad budget- och planeringsprocess i syfte att få ned ledtid och en djupare verksamhetsförankring än idag. Översynen skulle göras i nära samråd med nämnderna och vara slutförd i under mars 2023.

  På grund av den korta tidsramen för uppdraget avgränsades översyn av budgetprocessen bort och arbetet fokuserade på hur planeringsprocessen kan utvecklas och hur det skulle kunna genomföras. Uppdraget i sin helhet behöver slutföras och översyn av arbete med hur budgetramar skapas bör därför tas upp och genomföras så snart som möjligt.

  Förslag till ny planeringsprocess har tagits fram och beskrivs närmare i PM samt argument för vilka beslut som rekommenderas. Den nya processen innefattar bland annat att regionplan tills vidare antas i november och tidsplaneringen för planeringsprocessen anpassas efter det. Vidare föreslås att delårsrapporteringen per april utgår och ersättas av månadsrapport.

 • Vid den senaste revideringen av regionstyrelsens delegationsordning lyftes delegationen rörande ärendegruppen 3.1.4 ut. Ärendegruppen avsåg yttrande till domstol eller enskild i ärenden, mål och frågor som hör till styrelsens verksamhets- och ansvarsområde. Anledningen till att delegationen lyftes ut var följande: ”Region Västerbottens inställning i ärenden och mål hos Justitieombudsmannen eller i domstol som ges uttryck i formella yttranden är inte lämpligt att hantera genom stående delegation. Uppdrag kan fortsatt ges i det enskilda fallet när så bedöms lämpligt.”

  Nu har behov uppstått av beslutsbefogenheter för tjänstepersonsorganisationen inom upphandlingsområdet kopplat till överprövningar av upphandlingar.

  I överprövningsmål i upphandlingsärenden finns krav på skyndsam hantering, vilket i sin tur innebär  att tjänstepersonsorganisationen inom upphandlingsområdet också måste kunna hantera överprövningsmålen skyndsamt.

  Regionstyrelsen förslås därför besluta att delegera till regiondirektören befogenheten att besluta i ärenden som avser yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överprövning av upphandling med rätt att vidaredelegera.

 • Enligt 5a § lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska den som avser att överlåta sin verksamhet, skriftligt anmäla detta till den region där verksamheten är etablerad. Anmälan innebär att vårdgivaren avser att säga upp sin rätt till ersättning
  enligt lagen om ersättning för fysioterapi och göra det möjligt för annan fysioterapeut att ingå samverkansavtal med motsvarande villkor.

  En anmälan om ersättningsetablering inkom den 16 januari 2023 om ersättningsetablering .I anmälan angavs att verksamheten kan överlåtas vid tidpunkt som överenskoms mellan säljare och köpare. 

  Regionstyrelsen behöver fatta beslut om tilldelning av rätten att ingå samverkansavtal med regionen. Den anbudsgivaren med det högsta erbjudna priset för etableringen föreslås tilldelas rätten att ingå samverkansavtal för ersättningsetablering av Katarina Forsbergs etablering i Skellefteå.

  Beslutsunderlaget är sekretess och skickas ut separat.

   

 • Under vintern 2020 och våren 2021 skedde ett utredningsarbete på uppdrag från regiondirektören kring regionens hantering av riktade statsbidrag och överenskommelser. Detta utifrån upplevd otydlighet och brister i transparens. Därav beslutades om en ny riktlinje för nationella överenskommelser och riktade statsbidrag, RS 1325-2021, som regionen har arbetet utifrån.

  Vid detta arbete har behov uppmärksammats på ytterligare förtydliganden av riktlinjen. Därav har ett nytt förslag där ansvar och roller har förklarats närmare samt att de lokala beredningsgrupperna har tagits bort. Respektive förvaltning kan själv besluta hur arbetet inom förvaltningen ska bedrivas.

 • Delårsrapporten per april 2023 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året. Rapporten beskriver resultat och måluppfyllelse för det första tertialet och utgör underlag för regionstyrelsens samlade delårsrapport till regionfullmäktige.

  Regionstyrelsens nettokostnader redovisar efter april månad en negativ budgetavvikelse på totalt 3 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 15,9 procent. Prognosen för helåret är ett budgetunderskott på 43 miljoner kronor.

  Investeringsutgifterna uppgår per april till 179 miljoner kronor och för året prognosticeras ett utfall i nivå med budget för året.

  I regionstyrelsens nämndplan för 2023 har de mål som regionfullmäktige riktat till regionstyrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. I delårsrapporten görs en uppföljning av resultatet per april samt en bedömning av måluppfyllelsen. Av delmålen bedöms 15 uppfyllas, sex delvis uppfyllas och två mål bedöms inte uppfyllas.

  Vid arbetsutskottets beredning av ärendet beslutas att överlämna ärendet till styrelsen utan eget förslag eftersom delårsrapporten skickats ut sent till ledamöterna. 

 • Delårsrapport per april 2023 är regionstyrelsens första uppföljningsrapport för året till regionfullmäktige. Det är en uppföljning av regionplanen.

  Hög efterfrågan av vård och personalläget i hälso- och sjukvården innebär olika utmaningar, där en följd av det blir negativ påverkan på bland annat vårdplatser och tillgänglighet. Kompetensförsörjningsläget medför att kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att öka. Sjukfrånvaroutvecklingen inom regionen som helhet har minskat till 5,9 procent och framförallt är det korttidsfrånvaro som utvecklas positivt. Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltider, har minskat med totalt 46 personer. Kollektivtrafikverksamheten möter stora utmaningar till följd av den höga kostnadsutvecklingen.

  Uppföljning av fullmäktiges mål visar att vid årets slut att fem mål kommer att uppfyllas, fyra delvis uppfyllas och tre mål inte att uppfyllas. Region Västerbottens resultat för årets första tertial är minus 288 miljoner kronor. Verksamhetens resultat för perioden har försämrats med 439 miljoner kronor och finansnettot har förbättrats med 494 miljoner kronor. Regionens budgetavvikelse för årets första tertial är minus 54 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader påverkar budgetavvikelsen med minus 295 miljoner kronor. Störst positiv påverkan har finansnettot med ett överskott mot budget på 182 miljoner kronor. Årsprognosen efter fyra månader är inklusive skatter, generella statsbidrag och finansiella poster ett budgetunderskott på 409 miljoner kronor.

  Behov att vidta åtgärder
  I samband med delårsrapport per april har hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen var för sig beslutat att uppmärksamma fullmäktige om att nämnden inte klarar uppdraget inom givna ramar. Det pågår aktiviteter för att komma till rätta med avvikelserna och ytterligare åtgärder vidtas, men prognosen är ett budgetunderskott för helåret. Den generella bedömningen är att vissa effekter bör kunna ses under hösten 2023 men att effekter väntas även på längre sikt. 

  Åtgärder för att bromsa den ekonomiska utvecklingen är för:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra åtgärdsplanen, där hälften av åtgärderna är att minska personalkostnader genom att minska närvarotiden. Och samtidigt bibehålla produktionen och förbättra tillgängligheten. Intensifierat införande av produktionsplanering (PKS) för att stärka arbetet med förbättrade flöden. Lämnat uppdrag till verksamheterna att identifiera ytterligare åtgärder som kan minska kostnader, öka intäkter, eventuellt genom att begränsa utbudet. Minskad bemanning med bibehållen produktion kräver förändrade arbetssätt, flöden, digitala lösningar och därefter en minskad bemanningen via naturlig personalomsättning.
  • Regionala utvecklingsnämnden arbetar med de uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden. Har löpande dialog med kollektivtrafikbolagen för att säkerställa åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. Det pågår också en utredning av priser och produkter i syfte att öka resandet och minska kostnaderna för bolagens finansiärer.
  • Regionstyrelsen arbetar med de fem uppdrag som fullmäktige riktat till nämnden. Ett effektivitetsprogram med åtgärder för FVIS-programmet är framtaget.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige antog i februari 2020 attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar. Förslag till justering av attestreglemente och dess tillämpningsanvisning har upprättats.

  Ändringen gäller höjd beloppsnivå för beslutsattest angående utlägg och finns reglerat i tillämpningsanvisningarna, som en följd av det behöver även attestreglementet ändras.

  Förvaltningen föreslår att regionfullmäktige antar detta dokument men delegerar till regionstyrelsen att göra ytterligare revideringar som kan uppstå. Tillämpningsanvisningarna är att betrakta som ett tekniskt dokument som inte bör tas på fullmäktigenivå. 

 • Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i april 2023 om en generell instruktion till ombud vid bolagsstämmor, med giltighet till och med utgången av år 2026.

  Instruktionen antogs med undantag av att punkt 5 i ägarinstruktionen, gällande huruvida styrelsen ska utgå från texten eller ej, återremitterades för ytterligare beredning. Fullmäktiges återremiss avsåg att utreda om det var juridiskt möjligt att plocka ut instruktion att ombudet ska rösta för att fastställa ett förslag om arvode, om riktlinjer från ägarna saknas och förslaget kommer från bolagsstyrelsen. 

  Instruktionen har setts över, i bifogat förslag till generell instruktion har orden ”styrelsen eller” plockats bort.

  Bilagor

 • Region Västerbotten är medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen vars syfte är att förbättra samordningen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer bosatta i Umeå med kranskommuner. Övriga medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna. 

  Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning för 2022. Region Västerbotten har mottagit årsredovisningen samt revisionsberättelse.

  Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

  Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

  Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

  Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

  Bilagor

 • Region Västerbotten är medlem i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö vars syfte är att förbättra samordningen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer bosatta i Norsjö respektive Skellefteå kommun. Övriga medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Norsjö och Skellefteå kommuner.

  Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning för 2022. Region Västerbotten har mottagit årsredovisningen samt revisionsberättelse.

  Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

  Revisorerna gör den sammantagna bedömningen att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
  Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

  Bilagor

 • Region Västerbotten är medlem i Samordningsförbundet Södra Lappland vars syfte är att förbättra samordningen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för personer bosatta i Lycksele, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele och Malå kommun. Övriga medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunerna. 

  Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning för 2022. Region Västerbotten har mottagit årsredovisningen samt revisionsberättelse.

  Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

  Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

  Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

  Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

  Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

  Bilagor

 • Organiserad prostatacancertestning (OPT) infördes som en ny verksamhet i november 2022. Syftet med verksamheten är att minska och systematisera PSA-testningen med målet att hitta prostatacancer tidigt hos män. 

  Detta är en verksamhet som också har införts i Region Stockholm, Region Västra Götaland och Södra sjukvårdsregionen och som där är avgiftsfri, med motiveringen att den jämställs med mammografiscreening.  Syftet med att införa avgiftsfrihet är att få fler att välja att deltaga i screeningprogrammet.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar införa avgiftsfrihet för blodprovstagning för PSA-analys vid organiserad prostatacancertestning.

  Regionstyrelsens beställarenhet har i utredning rekommenderat att inte införa avgiftsfritt i Västerbotten i nuläget. Om ett till två år kan regionen välja att jämföra deltagandet i OPT i Västerbotten med de två andra regionerna inom norra sjukvårdsregionen som har infört avgiftsfrihet. Utifrån resultaten kan frågan tas upp för bedömning på nytt. Inom norra sjukvårdsregionen är det Norrbotten och Jämtland-Härjedalen som har avgiftsfritt. 

  I utredningen framgår även att kostnaden beräknas uppgå till cirka 650 000 kr per år för regionen. Kostnaden skulle belasta Regionstyrelsen, primärvård beställare.

  Bilagor

 • Omställningen till nära vård pågår och innebär till stor del att fokus flyttas till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. En viktig framgångsfaktor i omställningen till Nära vård är samspelet mellan regionen och kommunerna.

  För att tydliggöra vägen mot målet, och skapa en gemensam viljeinriktning och en kraftsamling för omställningen till Nära vård i Västerbotten har en färdplan arbetats fram i samverkan mellan Region Västerbotten och länets 15 kommuner. 

  Syftet med färdplanen är förbättrade förutsättningar till god hälsa för västerbottningen, barn och unga, vuxna och äldre. Målgruppen för dokumentet är primärt beslutsfattare och styrning/ledning.

  Då färdplanen är utformad på en övergripande nivå behöver den kompletteras med mer konkreta handlingsplaner, såväl i samverkan som internt hos varje huvudman. För att få genomslagskraft och bli hållbar över tid bör färdplanen bli en del i varje huvudmans ordinarie process för planering, genomförande och uppföljning.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet vid sammanträdet den 22 maj 2023. 

  Bilagor

 • Utifrån den utveckling som kunnat och kan ses av trafikkostnaderna för regiontrafiken, med kraftigt ökade trafikkostnader, medan intäkterna inte ökat i samma omfattning, så har kostnadstäckningsgraden sjunkit i regiontrafiken. Region Västerbotten, som är den finansiär av regiontrafik som påverkats i mycket hög utsträckning, ser utvecklingen som ej hållbar och att behov finns av att agera för att vända trenden.

  Inför årsskiftet 2022/2023 så beslutade regionfullmäktige om en höjning av taxan om 5 % från och med 2023-01-01, för att inte negativt påverka återinträdet i kollektivtrafiken efter pandemin.

  Utifrån prognos och den försämrade kostnadstäckningsgraden så ser Region Västerbotten att det finns behov av att höja taxan ytterligare en gång under 2023. Arbetsgruppen har i sitt arbete fokuserat på förslag till justeringar av taxan för regiontrafiken då detta medför effekter för Region Västerbotten.

  Förslaget till justering av taxan kommer att innebära att gymnasiekorten höjs med 5 % från och med höstterminen och att grundskolekorten höjs med mellan 5 – 10 % beroende på reslängd. Det är dock endast resor som sker i trafik som finansieras av Region Västerbotten som kommer att påverka kommunernas kostnader för elevresor. De resor som sker i trafik som finansieras av kommunen själv innebär ingen förändrad nettokostnad för kommunen.

  Regionala utvecklingsnämnden föreslår att taxan för regiontrafiken justeras enligt framtaget förslag till justering från och med
  2023-08-01.

  Bilagor

 • Länstrafiken i Västerbotten uppvisade för 2022 ett stort underskott mot budget. 

  För Region Västerbotten uppgick underskottet gentemot budget från Länstrafiken för 2022 till drygt 32 miljoner kronor. Det som skapat den stora kostnadsutvecklingen i trafikavtalen är kopplat till HVOindex.

  Prisutvecklingen för HVO har under 2022 varit + 62 %. Då HVO i trafikavtalen för regiontrafiken på 20 – 25 % får detta en effekt på mellan 16 – 21 % fördyring. Motsvarande kostnadsutveckling för diesel har varit 45 %, vilket i trafikavtalen ger en effekt på mellan 9 och drygt 11 %.

  Beslut om att frångå krav på HVO och i stället utföra trafiken med diesel innebär påverkan på de miljökrav som finns kopplade till kollektivtrafiken i två av fullmäktige antagna program/strategier (regionalt trafikförsörjningsprogram samt miljö- och klimatstrategi)

  Mot bakgrund av detta så behöver regionfullmäktige fatta beslut om att en övergång ska kunna ske.

  Regionala utvecklingsnämnden har berett ärendet vid sammanträdet den 23 maj 2023. 

  Bilagor

 • Moderaterna anmälde en motion vid fullmäktigesammanträdet den 21 september gällande HPV-självtest. 

  I motionssvaret framgår att HPV Självtest erbjuds alla i Region Västerbotten som får kallelse till cellprov. Har man blivit behandlad för cellförändringar eller är gravid ska man dock inte ta självprov. I kallelsen finns en länk där kvinnan kan beställa sitt självtest. Tiden hos barnmorska avbokas då per automatik. Regionen skickar också ut självtest till s.k. långtidsuteblivare, kvinnor som uteblivit från sina kontroller en längre tid. Självtest erbjuds vidare i det utrotningsprojektet som drivs av Karolinska Institutet, vilket Region Västerbotten deltar i där kvinnor födda 1994–1999 vaccineras med Gardasil 9.

  HPV självtest erbjuds alltså till kvinnor i Västerbotten på ett antal olika sätt. Det ska dock klargöras att detta svar har dröjt och att motionärens förslag under denna tid har hunnit bli förverkligat

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet vid sammanträdet den 22 maj 2023. På grund av att nämndens protokoll inte justerats överlämnar arbetsutskottet motionen till styrelsen utan eget förslag. 

  Bilagor

 • I en motion från Centerpartiet föreslås det att regionen ska utreda romers situation i Västerbotten med utgångspunkt från strategin om romsk inkludering.

  Ett förslag till motionsyttrande har tagits fram. I yttrandet beskrivs det att Länsstyrelsen Stockholm har uppdraget att följa upp insatser inom ramen för strategin. Länsstyrelsen har nyligen gjort en halvtidsuppföljning med beskrivning av kommuners, statliga myndigheters, regioners insatser och nulägen utifrån strategin om romsk inkludering. Strategin är också till stor del beroende av andra instanser som regionen inte har ansvar för, exempelvis kommuner och statliga myndigheter.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet vid sammanträdet den 22 maj 2023. 

  Bilagor

 • Ewa-May Karlsson (C) och Håkan Andersson (C) har anmält en motion till regionfullmäktige och föreslår att tillsätta och genomföra länsutredning med uppdrag att klargöra vilka åtgärder, inklusive och ekonomisk analys, som behöver vidtas i syfte att under en 5-årsperiod uppfylla att varje heltidsarbetande allmänmedicinskt specialist max 1500 personer personer på sin lista.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig över motionen. Utifrån att fullmäktige har fattat beslut om en genomlysning av primärvården som en del i arbetet för att göra ett tydligare och bättre uppdrag föreslår nämnden att motionen ska anses besvarad.

  Bilagor

 • Sverigedemokraterna har anmält en motion till regionfullmäktige gällande avgiftstrappa för språktolk.

  Förslag till motionsyttrande har upprättats. Regionen behöver kunna garantera att patienterna får en god och patientsäker vård enligt de krav som finns gällande lagstiftning, det innebär bland annat patienten har rätt till individuellt anpassad information vid besök i vården vilket inte skulle kunna garanteras utan att ha tillgång till en språktolk. En avgiftsfri användning av språktolktjänster är således en förutsättning för att en jämlik vård ska kunna ges.

  Riskerna med att införa en avgiftstrappa för språktolk är att närstående får fungera som tolkar. Något som kan innebära att tolkningen inte utförs enligt god tolksed och kan påverka både patientsäkerhet och rättssäkerhet.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet vid sammanträdet den 22 maj 2023.

  Bilagor

 • Carina Sundbom (C) har anmält en motion till regionfullmäktige i vilken hon föreslår att regionen ska erbjuda förmånscykel till regionens anställda.

  I motionssvaret framgår att det inom verksamheten kommit önskemål om detta, HR-direktören har därför tagit beslut om att se över möjlighet till att förmånscyklar ska erbjudas regionens medarbetare. Detta som komplement till tidigare fattade beslut om andra förmåner som regionen infört de senaste åren, bruttolöneväxling till pension och semester. Denna typ av tjänst hanteras av externa företag och därför är ett upphandlings-uppdrag gällande förmånscyklar inlämnat.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Regionstyrelsen har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till styrelsen.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Styrelsen har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering.
  Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  Bilagor

 • Regionstyrelsen har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan styrelsen återta lämnad delegation.

  Redovisning av beslut fattade på delegation:

  Beslut fattade av regiondirektör
  Förteckning 2023-
  RS 217:

  Beslut fattade på vidaredelegation av .. 
  Förteckning 2023-
  RS 218:

  Brådskande ordförandebeslut, delegationspunkt 1.1
  Upphandling av markskötsel, delegering av yttranderätt, 2023-05-08
  RS 305:11-2023

  Bilagor

 • Regionstyrelsen informeras om aktuell statistik, händelser /ärenden inom följande områden:

  Delårsapporter för regionstyrelsen samt regionen 
  Ekonomidirektör Peter Rönnholm, informerar om;

  • Delårsrapport tom sista april för regionstyrelsens förvaltning samt för regionen som helhet (Se ärende § 122, 123)
   - Måluppfyllelse - tre mål som inte kommer att uppfyllas
   - Personalförhållanden - genomsnittlig minskning med 46 personer jämfört med i fjol. 
   - Sjukfrånvaron: inom regionen som helhet har en minskning skett till 5,9 % och framförallt är det korttidsfrånvaro som utvecklas positivt.  - Genomsnittligt antal anställda, omräknat till heltider, har minskat med totalt 46 personer. 
   - Ekonomiskt resultat: Prognosen för helåret visar på en budgetavvikelse på -409 mkr, med ett årsresultat på -733 mkr. Budgetavvikelsen för årets första tertial är - 54 mkr, där resultatet för årets första tertial är- 288 mkr.
  • Avvikelser inom Regionala utvecklingsnämnden (kollektivtrafiken)
  • Avvikelser inom regionstyrelsen (FVIS-programmet) 
  • Målet att minska resekostnader med 15%- trenden visar på en nedgång men fortfarande ligger regionförvaltningen en bit över målvärdet
  • Investeringar- håller budget

  Regiondirektörens information
  Regiondirektör Tommy Svensson informerar om följande frågor;

  • Tillgänglighet (Vårdgarantin, L/T upphandling, Kollektivtrafiken)
  • Status utvecklingsportföljerna (fastighet, digitalisering, nämndgemensamma aktiviteter CLG)
  • Uppföljning Fullmäktigeuppdragen 2023, se ärende § 102
  • Uppdatering av planering och budgetprocessen 
   - Regiondirektören informerar om att bilaga 7.1 i Planeringsförutsättningarna tas bort, orsaken är att förvaltningen kommer ge ett budgetförslag med lite fler förslag på åtgärder än vad som delgavs i planeringsförutsättningarna.
  • Förändringar i styrelserepresentation för gemensamma bolag, tjänstepersonsnivå

  Jämställdhetsintegrerade beslut
  Sofia Elwer, strateg, informerar om jämställdhetsintegrerade beslut inom regionens förvaltningar samt pågående jämställdhetsarbete. Sedan beslutet 2020 saknas ännu jämställdhet i majoriteten av beslutsunderlagen. Vidare informeras om framtagen checklista för jämställdhet i beslut och ärendehantering samt en ny webbutbildning som ger stöd och inspiration för arbete med jämställdhet i regionens verksamheter.

  FVIS
  Sara Winqvist. tf direktör för digitalisering och service och Linnea Quick, controller för FVIS, informerar om aktuellt läge inom FVIS. För närvarande arbetas med aktiviteter för effektivisering av FVIS, vilka hittills har inneburit en kostnadsminskning i prognosen med 4,3 mkr. Se ärende § 101.

  Färdplan Nära Vård
  Anna Bergström, enhetschef Beställarenheten, redogör för Färdplan Nära Vård. Omställningen till nära vård pågår och innebär till stor del att fokus flyttas till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. En viktig framgångsfaktor i omställningen till Nära vård är samspelet mellan regionen och kommunerna. Se ärende § 130.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.