• Regionplan 2023

  Peter Rönnholm, ekonomidirektör informerar regionstyrelsen om ekonomiska förutsättningar och förslag till regionplan inklusive mål och uppdrag samt för resultatbudget och budgetramar per nämnd och investeringsram/plan för 2023. Samt redogör för förslag till omfördelningar mellan nämnder och styrelse. Vidare redogör för varför regionen lägger en budget med ett negativt resultat och hänvisar till synnerliga skäl. Sammanfattningsvis finns möjligheter enligt kommunallagen att åberopa synnerliga skäl och regionen väljer nu att göra det på grund av de snabba förändringarna i omvärlden som fått inflationen att stiga och medfört att regionens pensionskostnader ökar kraftigt till år 2023. Planen är att återställa underskottet till 2026. Information ges även om varför underbudgetering föreslås framför neddragningar.

  Ärendet återkommer i § 234.

  Investeringsplan 2023-2026

  Magnus Håkansson, strateg informerar styrelsen om förslag till investeringsplan med redogörelse för större omprioriteringar inom främst fastighetsområdet som föranleds av kraftiga prisökningar samt för avskrivningskostnader under perioden. Största investeringarna finns inom fastighetsområdet med bland annat ny Lab-byggnad i Umeå och ny vårdbyggnad i Skellefteå. Även medicinsk teknik står inför stora investeringar.

  Ärendet återkommer i § 233.

  Kompetensförsörjningsstrategi

  Tommy Svensson, regiondirektör informerar om förslag till ny till kompetensförsörjningsstrategi och hur förslaget utarbetats i samverkan med verksamheternas ledningsgrupper och de fackliga företrädarna. Förslaget är förankrat i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

  Ärendet återkommer i § 230.

  Regiondirektörens information
  Tommy Svensson, regiondirektör informerar regionstyrelsen om följande områden

  Ekonomiskt utfall per oktober
  Resultatet för oktober visar på en negativ avvikelse på 55 miljoner kronor, vilken framför allt redovisas inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionen tappade även inkomster i portföljen. Den sammanlagda negativa budgetavvikelsen för perioden är 487 kronor och nettokostnadsutvecklingen ligger på 5,7 procent. Justerat ligger nettokostnadsutvecklingen dock på över 10 procent. Effekterna av åtgärder i omställningsplanen har mattats av under oktober.

  Verksamhetsstyrning
  Regiondirektören delger regionstyrelsen om ledningsgruppens arbete med verksamhetsstyrning för att förbättra tillgängligheten och ekonomin. Långsiktiga och kortsiktiga åtgärder krävs för att ständigt påverka tillgänglighet och kostnadsbild. Det långsiktiga åtgärderna består sammanfattningsvis av förbättrad ledning och styrning och de kortsiktiga av att prioritera, pausa och effektivisera.

  Tillgänglighet, vårdplatsläget
  Regional särskild sjukvårdsledning har avslutats och regionen övergång till linjearbete, dock kvarstår förstärkningsläget lokalt i Umeå och Skellefteå. Vårdplatsläget inom vården är fortsatt mycket ansträngt. En arbetsgrupp är inrättad med uppdrag att driva på att insatser som beslutats genomförs i den takt som är avsedd.

  Medarbetarnöjdhet och kompetensförsörjning
  Årets medarbetarundersökning (MU) har fokuserat på arbetsmiljö och arbetskultur. Resultaten från undersökningen och förslag till åtgärder ska inarbetas i verksamhetsplanen. Enkäten har haft ett upplägg med nytt system och ett mer evidensbaserat arbetssätt vilket ger större möjlighet att utvärdera åtgärder som vidtagits. Undersökningen kommer framgent genomföras varje år och fokusområden variera från år till år.

  Övriga punkter
  Verksamhetsplanering för 2023 fokuserar på samordnade aktiviteter som berör alla förvaltningar och direkta nämnds- och verksamhetsaktiviteter. Prioritering av aktiviteter genomförs och bland dem finns att förstärka ledning och styrningsförmåga och utveckla arbetssätt för faktabaserad styrning, skapa förutsättningar för god vård, stärka NUS som universitetssjukhus bland annat.

  Ledningsgruppen har även upprättat principer som ska gälla och vara utgångspunkt vid nödvändiga prioriteringar. 

 • Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2023-2030 har utarbetats och ska utgöra en grund för det arbete regionen som arbetsgivare bedriver för att trygga kompetensförsörjningen.

  Strategin ska bidra till ett helhetsperspektiv på kompetensförsörjnings-frågorna och samtidigt kunna visa på en gemensam riktning för Region Västerbottens verksamheter för att klara kompetensförsörjningsbehoven på både kort och lång sikt.

  Strategins inriktning är tillvara och utveckla befintlig kompetens som finns i organisationen, samt verka för ett inflöde av rätt kompetens för att nå målet om rätt bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag år 2030. I strategin finns åtta strategiska områden beskrivna och kopplat till dessa har en åtgärdsplan tagits fram med ett flertal åtgärdsområden. 

  Strategin har förankrats i hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden. 

  Bilagor

 • Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten minoritetsdelägare i Almi Nord AB, där 51 procent av bolaget ägs via Almi koncernmoderbolag. Inför varje år upprättas förslag till ägaranvisning.

  ALMI Företagspartner Nords uppdrag ska sammanfattningsvis vara att stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.

  Regionala utvecklingsnämnden har via brådskande ordförandebeslut föreslagit att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägaranvisningar enligt förslag.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.