Möte 2023-10-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 09:00-09:55

  Resultatuppföljning Harriet Boström controller, Ewelina
  Ogenblad HR-strateg
  10:00-10:40 Regionernas arbete med civilt försvar Sofie Jacobsson, överläkare 
  10:45-11:20 Information från förvaltningen Tommy Svensson tf. hälso- och
  sjukvårdsdirektör
  11:20-11:40 Information om nationell styrning av sjukvård och transporter i händelse av krig Tommy Svensson tf. hälso- och
  sjukvårdsdirektör
  11:40-12:00 Tilldelningsbeslut - Förlossningsverksamheten Lycksele sjukhus - Sekretess   Elisabeth O Karlsson btr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Mattias Norrman verksamhetschef
  12:00-13:45 Lunch och gruppmöten   
  13:45-14:40 Utbildning - Arbetsmiljö och personalansvar  Cecilia Jurell,  HR-konsult
  14:45-15:10 Fullmäktigeuppdrag - Genomlysning av primärvården Erika From, samordnare
  15:10- Ärende enligt lista  
 •   2

  Närvarorätt vid nämndens sammanträden

 •   3

  Justering

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Nämnden har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts:

  Bilagor

 • Vid sammanträdet den 17 januari beslutades det om återkommande information till nämnden gällande förlossningsverksamheten vid Lycksele lasarett. 

  Nuläge

  En ny ledningsstruktur håller på att utformas vid CFOG då en ny verksamhetschef tillträdde i juni 2023. Från och med den 1 november tillträder en ny biträdande verksamhetschef. CFOG kommer i den nya ledningsstrukturen skapa tydligare strukturer, forum för planering och uppföljning med ökad systematik. Det har varit otydligheter vid överrapportering avseende handlingsplanen och det har enligt uppgift inte varit en röd tråd i hur arbetet med den bedrivits. Det har inte tydligt framgått hur ansvarsfördelningen i arbetet sett ut och hur uppföljning av de olika aktiviteterna som är framtagna i handlingsplanen ska genomföras. Den nya ledningen kommer därför nu att ta ett omtag och blicka framåt.

  .  

  Bilagor

 • Månadsrapporten för FVIS-programmet avseende september 2023 innehåller lägesrapport, information om riskbilden, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden. September är den första månaden med programmets nya prognoser för det tredje tertialet av 2023. September innebar en fortsatt röd riskbild i och med leverantörens förseningar. 

 • Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om att upphandla ett konsultbolag med totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att succesivt växla över till bemanning i egen regi. Nämnden fatta beslut om tilldelning av upphandlingen.

  Sekretess råder och sekretessen hävs i samband med tilldelningen. 

 • Enligt bestämmelser i tandvårdslagen (1985:125) ska regionen planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. Regionen ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov och att patientgrupperna erbjuds tandvård. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) har regionen en skyldighet att tandvård kan erbjudas för dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid, så kallad S-tandvård. Personer med mycket svår tandvårdsfobi, som efter utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog/legitimerad psykiater, bedöms lida av extrem tandvårdsrädsla har rätt till S-tandvård. Behandling av svår tandvårdsfobi genomförs enligt vårdprogram baserat på kriterierna i regionens riktlinjer gällande tandvårdsstöd för kategori S10 (tandvård för personer med mycket svår tandvårdsfobi). Den behandlingsmetoden som dokumenterat anses mest effektiv är tandvårdsbehandling i kombination med aktiv psykologisk behandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT).

  Region Västerbotten har ingen behandling av svår tandvårdsfobi i egen regi. För att rehabilitera de här patienterna köper regionen tjänsten av Dentalinstitutet AB. Avtalet med Dentalinstitutet AB löper ut 2023-12-31.

  Sekretess råder och sekretessen hävs i samband med justeringen. 

 • Fråga om att inleda upphandling av en vårdtjänst hos privat vårdgivare för utredning av sömnapnésyndrom. Tjänsten ska användas när vårdgaranti åberopas av patienten.
  Sömnapnésyndrom är en vanlig sjukdom med prevalens kring 7-8 %, d v s att betrakta som en folksjukdom. Utredning av patienter med misstänkt sömnapné sker vid Andningsenheten i Umeå som också har en lokal Andningsenhetsfilial i Skellefteå på medicinmottagningen, samt en logistikenhet i Lycksele för enbart hantering av utredningsutrustning. Väntetiden till oprioriterad utredning är drygt tre år i Umeå, ca 1 år för patienter i Skellefteåområdet och liknande väntetid i södra Lappland. För patienter som åberopar vårdgaranti, d v s att när väntetiden överstigit tre månader så kan de begära att få utredning genomförd av annan vårdgivare, så har vi sedan oktober 2020 haft ett avtal hos en privat vårdgivare om att till dem skicka vårdgarantipatienter. 231 patienter har under perioden oktober 2020 – augusti 2023 utretts via nuvarande avtal till en kostnad av 671 000 kr. Behovet av utredningar hos privat vårdgivare beräknas vara ca 100 utredningar/år.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter avseende regeringens forsknings- och innovationspolitik.

  Region Västerbotten vill ge följande inspel till kommande forsknings- och innovationsproposition för att excellens, samhällets utmaningar, internationalisering och innovation ska få god bäring i hälso- och sjukvården samt i den regionala utvecklingen:

  -Tydliggöra regionernas roll och ansvar för den kliniska forskningen genom ytterligare förtydliganden i hälso- och sjukvårdslagen,

  -Ha en långsiktig forskningsfinansiering,

  -Säkerställa långsiktiga satsningar på nationell infrastruktur och samordning,

  -Utvecklingsforskning och innovation

  -Skapa förutsättningar för kompetenslyft inom hälso- och sjukvården såväl regionalt som kommunalt.

  I yttrandet beskrivs de olika delarna i detalj.

  Bilagor

 • Regionens revisorer har den 17 april 2023 överlämnat missiv gällande granskning av årsrapport 2022. Granskningsrapporten har tillställts hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 november 2023. Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna följande rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden:

  -Utveckla den strategiska styrningen. Nämnden behöver tillsammans med regionstyrelsen se över ansvarsförhållandet mellan styrelsen och nämnden. Nämnden behöver också säkerställa att tjänstepersonstödet är tillräckligt.

  - Utvärdera arbetet med omställningsplanen för perioden 2020–2022. En utvärdering ger möjlighet att systematiskt analysera och bedöma nämndens styrning och kontroll av arbetet samt nämndens stöd till verksamheterna.

  - Var aktiv i ekonomistyrningen. Utveckla de ekonomiska analyserna och säkerställ att underlag till budget och åtgärdsplaner håller en tillräcklig kvalitet.

  - I egenskap av ansvarig vårdgivare bör nämnden besluta om patientsäkerhetsberättelse.

  - Säkerställ att beslut på delegation och vidaredelegation är spårbara från nämndens protokoll.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat ett yttrande gällande revisorernas iakttagelser och rekommendationer

  Bilagor

 • Kvinnor kan och ges redan nu möjlighet till övernattning i Skellefteå i samband med besök eller operation. Det finns möjlighet till hotell eller pensionatsliknande boende redan nu och i framtiden där inte annan möjlighet finns. Det finns inget specifikt patienthotell i Skellefteå så därför finns möjligheten att övernatta på hotell.

  Att ordna en sjukresa/sambulans eller liknande så att flera kvinnor kan resa samtidigt har inte varit aktuellt eftersom de facto är enstaka patienter det handlar om. I dessa fall har vi löst det med förbokad taxi där patienten betalar en egenavgift på 200 kr per resväg, precis som övriga patienter gör oberoende vars man bor i länet. Vid händelse där flera av inlandets kvinnor behöver resa samtidigt så samordnas resorna för att samnyttja och effektivisera resurserna på bästa sätt. Det finns sambulans som går mellan Skellefteå och Umeå för samordning.

  I dagsläget har Skellefteå brist på operationstider likväl som vårdplatser för gynekologiska patienter. Det beräknas tillkomma andra kvartalet 2024. För att skapa operationsdagar enbart för kvinnor från inlandet behöver även antalet tillgängliga operationsdagar och tider ökas. Det behövs dialog och samverkan med andra operativa enheter för att fördela operationsresurserna på rätt sätt i länet. Vi nyttjar idag också operationsresurserna i Lycksele med läkare från Umeå och Skellefteå som har kompetens att operera gynekologisk kirurgi. Detta bland annat för att minska resorna för inlandskvinnorna.

  Det finns en utmaning i att samordna resor till specifika operationsdagar och skulle tom vara ett sämre alternativ för inlandskvinnorna då patienterna skulle behöva vänta in varandra.

  Bilagor

 • Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten infördes för att alla barn i Västerbotten 0 - 17 år ska få en evidensbaserad och jämlik bedömning till rätt vårdnivå med hög tillgänglighet och att barnen/ungdomarna och deras familjer ska få rätt hjälp, i rätt tid, på rätt vårdnivå. Verksamhetsstatistik har visat att tillgängligheten till medicinsk bedömning har ökat markant sedan införandet.

  Kontaktcentret har varit öppet för de yngsta barnen 0–5 år i knappt 6 månader och implementeringsfasen förväntas fortgå minst året ut för att justera och förbättra rutiner, flöden och kommunikation, följa tillgänglighet och tillvarata kompetens.

  Styrgrupp Primärvård - BUP bestående av verksamhetschefer från primärvård och BUP, avdelningschef Kontaktcenter, MLA Medicinskt Ledningsansvarig BUP, allmänläkarkonsult och verksamhetsutvecklare primärvård har i uppdrag att noga följa upp Kontaktcentret så att syfte och mål uppnås och att barnens bästa tillgodoses. Styrgruppen har vidare ett tydligt uppdrag att noga följa, förbättra och utvärdera införandet av Kontaktcentrets triagering av just barn 0-5 år. Styrgruppen har utsett en projektgrupp som består av medarbetare och chefer från samtliga ingående verksamheter. Denna grupp har gemensamt arbetat fram arbetssätt o gemensamma rutiner, men även förbättring och utveckling av verksamheten, samt avvikelser.

  I ett länsperspektiv finns en utmaning i att uppfylla första linjens uppdrag på ett stärkt och jämlikt sätt för barn och unga. I utmaningen ligger bla hur hälso- och sjukvård för barn med psykisk ohälsa ska organiseras och styras samt hur hälso- och sjukvårdens samlade resurser och kompetenser kan nyttjas för barnets bästa. Arbetet är påbörjat.

  Bilagor

 • Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning för beredningen för funktionshinder och samverkan har upprättats. Av förslaget framgår arbetsformer, ansvarsområde samt uppdrag. Vidare framgår att nämnden årligen ska revidera uppdragsbeskrivningen och fastställa berednings särskilda uppdrag.

  Det tillägg som nu föreslås är att förtydliga beredningens uppdrag att arbeta fram en Funktionshinderpolitisk strategi för Region Västerbotten. Strategin ska integreras som en del i regionens folkhälsopolitiska strategi enligt 4.1.

  Bilagor

 • I Region Västerbotten är patientavgiften 200 kr för läkarbesök och sjukvårdande behandling och 100 kr för digitala besök. Avgiften för uteblivet besök är 200 kr (+ 50 kr i adm avgift). Patientavgiften på 200 kr infördes i januari 2016 och har sedan dess inte ändrats.

  Högkostnadsskyddet innebär att de sammanlagda patientavgifterna för hälso- och sjukvård samt för viss tandvård, för en person under ett år inte får överstiga det högsta avgiftstak (f.n. 1300 kr) som staten fastställt. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen.

  I syfte att öka regionens intäkter har förvaltningen tagit fram ett förslag på ökade patientavgifter från 200 kr till 300 kr för ordinarie besök, från 100 kr till 200 kr för digitala besök samt från 200 kr till 300 kr (+ 50 kr i adm avgift) för uteblivna besök. Höjningen av besöksavgifterna skulle gälla från och med 1 januari 2024 och medföra ca 33 mkr i ökade intäkter. Denna ökning innebär samtidigt att avgifterna i Region Västerbotten ligger mer i nivå med övriga regioner i norra Sverige.

  En viktig förutsättning i förslaget till höjd patientavgift är hur detta inverkar på och kan synkroniseras med den ersättningsmodell som gäller för Hälsoval primärvård. Om patientavgifterna höjs måste Region Västerbotten ta ställning till om och hur hälsocentralerna ska ersättas för de besök som är avgiftsfria.

  Beställarenheten inom regionförvaltningen har utrett frågan och föreslår att kompensations-ersättningen på 200 kr, för besök där patienten är undantagen besöksavgift, och 100 kr för digitala besök, ska kvarstå enligt nuvarande ersättningsmodell.

  Bilagor

 • Organiserad prostatacancertestning (OPT) infördes som en ny verksamhet i november 2022. Syftet med verksamheten är att minska och systematisera PSA-testningen med målet att hitta prostatacancer tidigt hos män. Detta är en verksamhet som också har införts i Region Stockholm, Region Västra Götaland och Södra sjukvårdsregionen och som där är avgiftsfri, med motiveringen att den jämställs med mammografiscreening. Syftet med att införa avgiftsfrihet är att få fler att välja att deltaga i screeningprogrammet.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog i Mars 2023 regionfullmäktige att besluta om avgiftsfrihet för OPT i Region Västerbotten.

  Den beredning som genomfördes av regionstyrelsens beställarenhet avseende ärendet rekommenderade dock att inte föreslå avgiftsfrihet. Beslutet som togs i regionstyrelsen efter yrkande blev med anledning av detta tidsbegränsat tom utgången av året 2023, beslut föreslogs vidare att denna avgift ska omfattas av översyn av regionens övriga taxor och avgifter.

  Den avgiftsfria testningen har nu pågått i sex månader och bedömningen är att programmet bör fortgå som avgiftsfritt ytterligare en tid, förslagsvis tom utgången av 2024 för att ge underlag till att utvärdera beslutet om avgiftsfrihet.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har, för budgetåret 2023, ett prognostiserat underskott på totalt 350 miljoner kronor. För att komma in i budgetram har beslut om åtgärder har tagits fram i form av fem uppdrag från regionfullmäktige (RS 106-2023) till förvaltningarna. Ett av uppdragen, genomlysning av primärvården, har ställts till regionstyrelsen som i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och på tjänstepersonsnivå fattat ett beslut om att delar av uppdraget gällande primärvårdens drift skall hanteras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Syftet med genomlysningen är att ge primärvården förutsättningar att nå målsättningarna att vården ska vara nära, tillgänglig och personcentrerad i hela länet. Vården ska levereras jämlikt och jämställt, vara av hög kvalitet samt möta den reform som sker inom hälso och sjukvården, där primärvården ska utgöra navet. Åtgärder och aktiviteter ska bygga på utgångspunkt från tillgänglighetsperspektivet samt personcentrering där de vägledande principerna är att vård ska ges utifrån behov på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. Inga åtgärder får påverka det vårdnära arbetet eller tillgängligheten till vården negativt.

  Genomlysningen har genomförts i två delar som legat till grund för nulägesbilden:

  • Styrning av primärvården -styrprocesser och ansvarsfördelning (planering/budget, resursfördelning och uppföljning).
  • Drift av primärvården -verksamhet, måluppfyllelse och effektivitet utifrån fokus tillgänglighet.


  Nulägesbilden presenteras utifrån rubrikerna ledning och styrning, tillgänglighet (hur tillgängliggörs primärvården), måluppfyllelse (kopplat mot vårdgarantin) samt innevånarnas bild av primärvården.

  Nulägesbilden av primärvården visar på flera utmaningar rörande bland annat:
  Styrmodellen (uppföljning, måluppfyllelse, åtgärder), Uppdrag och regler Hälsoval samma oavsett storlek och sammanhang, ersättningsmodell utgår från 2010, Närsjukvårdsområden - sammanhållen primärvård, otydlighet i chefsleden mandat och ansvar, intern samverkan/samsyn.

  Resursbrist och kompetensförsörjning, svårigheter att balansera verksamhetsutveckling - nya arbetssätt vs förutsättningar, Nära vård arbetets förhoppningar.

  Variation inom/mellan närsjukvårdsområdena, första kontakt mäts enbart via telefon, avsaknad av kvalitetsindikatorer.

  Med utgångspunkt från nulägebilden och de utmaningar som framkommit ges förlag på målsättningar och åtgärder. Enligt uppdragsdirektivet ska inspel på åtgärder ske vid arbetsutskotten i september. Utredningen visar på ett antal behov och åtgärder vilka lyfts till Regionstyrelsens arbetsutskott och beredningen för primärvård och tandvård 13/9 respektive 12/9 för diskussion om föreslagna åtgärder. Därefter tas rapporten upp för beslut om åtgärder vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i september och Regionstyrelsen i oktober.

  Inspel och synpunkter om föreslagna åtgärder och målsättningar som hör till utföraren tas med i den fortsatta beredningen och slutgiltig rapport lämnas i sin helhet 20/9 för beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde i november 2022 att rikta ett uppdrag till Regionstyrelsen att genomlysa primärvårdsbeställningen och drift för förbättrad tillgänglighet och
  kostnadspåverkan. Som en del i denna genomlysning har en utredning av primärvårdens tilläggsuppdrag genomförts och sammanställts i en separat rapport, se bilaga.

  Tilläggsuppdrag finansieras inom primärvårdens anslagsram för Regionstyrelsen som årligen beslutat om en beställning av dessa uppdrag. Budget 2024 för primärvårdens tilläggsuppdrag beräknas uppgå till 140 143 tkr, se bilaga. Utförandet av dessa uppdrag har givits till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Eftersom tilläggsuppdragen inte omfattas av vårdvalssystemet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem bör avsatta medel för och styrning av uppdragen överföras till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömningen är att det kan skapa tydligare styrning och ledning för uppdragen och även större möjlighet att utveckla uppdraget för att anpassas till rådande förhållanden.

  Bilagor

 • Beslut fattade av arbetsutskottet på delegation av nämnden
  § 146 Kurser och konferenser 2023. HSN 77:10-2023.
  § 165 Kurser och konferenser 2023. HSN 77:11-2023.

  Beslut fattade av ordförande på delegation av nämnden.
  Ordförandebeslut - Dispensansökan från föreskriften HSLF-FS 2023:33 - HSN 887:1-2023 

  Beslut fattade av hälso-och sjukvårdsdirektören
  Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.
  Förteckning.

  Beslut fattade på vidaredelegation
  Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och sjukvårdsdirektören.
  Förteckning.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Nämnden har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts:
  Ulf Wahllöf (M) - En sammanhållen primärvårdsorganisation - HSN 911-2023

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.