Möte 2021-09-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden
09:00 - 14:30 Styrelserummet, Regionens hus och digitalt.
 • Månadsrapport för Hälso- och sjukvårdsnämnden per juli

  Harriet Boström, controller, informerar nämnden om ekonomiskt resultat per juli månad. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för juli månad på 9 miljoner kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse på 152 miljoner kronor och en nettokostnadsökning på 0,3 procent. Under perioden har intäkterna varit 11 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 4,4 procent. Både kostnader och intäkter påverkas av den pågående pandemin och påverkar jämförelser mot tidigare år.

  Månadens positiva budgetavvikelse påverkas främst av låga produktionskostnader och låga kostnader för utomlänsvård. Följsamheten till omställningsplanen beräknas uppgå till 69 procents effekt.

  Hälso- och sjukvårdens verksamheter har under året präglats av den pågående covid-19 pandemin. Det har inneburit ett svårhanterligt läge med stora ansträngningar att hantera covid-19-relaterade vårdtillfällen, omställning med prioriteringar, smittspårning och vaccinationer. Som tidigare beskrivits har det också inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus.

  Ärendet återkommer i §

  Barn och ungdomspsykiatri (BUP) i Västerbotten

  Kerstin Eliasson, verksamhetschef, informerar nämnden rörande hittills uppnådda resultat av det pågående arbetet med ökad tillgänglighet och kortare väntetider till barn och ungdomspsykiatrin. Under 2020 ökade inflöde av remisser kraftigt till BUP vilket har haft påverkan på väntetiden för de som blivit remitterade. Från mars månad 2021 noteras dock en minskning av andelen nya remisser. Den vanligaste orsaken till en remiss till specialistpsykiatrin är utredningsfrågor för neuropsykiatriska diagnoser. Det är främst barn och unga inom denna grupp som har drabbats av långa väntetider. För sökande med remiss för andra tillstånd finns ingen, eller ringa väntetider till BUP.

  Ett aktivt arbete initierades under föregående år med att, på olika sätt, förbättra situationen och med målsättning att öka tillgängligheten. En del i det arbetet är öppnandet av ”Kontakatcenter barn och unga” som öppnade i april 2021 och fungerar som en sluss in för vårdsökande barn och unga. Kontaktcenter arbetar med triagering för att lotsa vårdsökande rätt och för att förenkla kontakten mellan verksamhet och patient. Kontaktcenter har sedan öppnandet i april gjort 544 bedömningar, av dessa har 233 lotsas till BUP, vilket är ett högre än förväntat behov av specialistvård. Under perioden den 1 april, 2021 till den 1 september, 2021 har en kraftig minskning av andelen väntande i kö för ett första besök vid BUP skett.

  De bakomliggande orsakerna till att andelen sökande för utredning är så stor i Västerbotten jämfört med andra regioner behöver redas ut och analyseras för att kunna besvaras. För detta behövs mer samhällsövergripande analyser.

  Uppföljning av sommarperioden

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa informerar om att resultaten från den uppföljning av vårdens verksamhet under sommarperiod som genomförts sammanställs nu till en rapport som anmäls och avrapporteras vid kommande nämnd.

  Medarbetarundersökning

  Vidare pågår just nu en medarbetarundersökning (MU) bland samtliga regionanställda. Resultat av undersökningen som genomförts digitalt i enkätform väntas i början på oktober. Därefter inleds arbete med att utvärdera och analysera resultat och upprätta handlingsplaner utifrån dessa för respektive arbetsplats.

  Systemstöd för verksamhetsplanering

  Region Västerbotten inför ett digitalt stödsystem för verksamhetsplanering och uppföljning - Stratsys. Syftet är att underlätta att skapa en verksamhetsplan, sätta upp mål och följa upp verksamhet utifrån målen på ett systematiskt, enkelt och gemensamt sätt. Något digitalt systemstöd har inte tidigare funnits i regionen.

  Förlossningsvården
  Aktivt arbete pågår vecka för vecka med att bemanna förlossningen i länet med hjälp av olika lösningar sås om inhyrd personal och omflyttning mellan orter av förlösande barnmorskor. En externpartner har uppdragits att utreda och följa upp hanteringen av situationen som uppstod vid förlossningen i Lyckseles i somras.

  Tillgänglighet, riktade insatser och utvecklingsprojekt

  Flera aktiviteter pågår inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten till vården. Olika åtgärder vidtas bland annat med hjälp av särskilda medel, i syfte att reducera den uppskjutna vården och ett projekt med digital ingång via en app till primärvården.

  Umeå Universitet har lyft frågan om brist på VFU-platser för utbildningarna. Idag råder en förändrad situation jämfört med tidigare inom slutenvården där patienter vårdas allt kortare tid som inlagda på sjukhus. För att säkerställa en god verksamhetsförlagt utbildning krävs både tillgång till handledare och patienter att lära av. VFU- delen i utbildningarna behöver också anpassa till hur vården bedrivs idag med digitala lösningar och med färre patienter i slutenvården som är inlagda under kortare tid jämfört med tidigare.

  Följsamhet till omställningsplan
  Det långsiktiga arbetet med att reducera kostnader och nå en ekonomi i balans fortsätter. Tillsammans med Regiondirektören och ledningsgruppen pågår arbetet med att upprätta en gemensam struktur för omställningsarbetet inom hela regionen och samtliga förvaltningar. Syftet att skapa stabilitet över tid.

  Camilla Andersson, Områdeschef norra sjukvårdsregionen och Jens Tjärnström, Skellefteå kommun informerar nämnden om den scenarioanalys som Skellefteå kommun genomfört rörande befolkningstillväxt fram till 2030. Tre olika scenarios presenteras - hög, mellan och låg och vilka effekter olika scenarios har för samhället runt omkring och i Skellefteå avseende samhällsservice, så som kollektivtrafik och vård men även behovet av bostäder och arbetskraft.

  Redan idag finns kompetensförsörjningsbrist inom vården. Skellefteå sjukvårdsområde behöver hjälp med strategisk planering för långsiktig rekrytering och för att delta i de olika nätverk som ordnas av kommunen och andra aktörer inför den stora förväntade befolkningsökningen. Befintliga chefer räcker inte till att delta i det arbetet.

  Presentation av ny ekonomidirektör

  Peter Rönnholm presenterar sig för nämnden. I augusti tillträdde han som ekonomidirektör för region Västerbotten och kommer närmast från uppdrag i region Jämtland Härjedalen.

  Information från utskotten

  Jonas Karlberg, ordförande för utskottet för primärvård och tandvård om UPT. Informerar nämnden om pågående ärende kring införandet av LOV inom tandvården och beställning av primärvården. Hälsovalet ändras till vissa delar. Förtydliganden om krav på fast läkarkontakt och på tillgänglighet, skrivs in vidare lyfts förebyggande arbetet fram i uppdraget till hälsocentralerna.

  Kennet Andersson, ordförande utskottet för funktionshinder och samverkan informerar nämnden om aktuella ärenden och aktiviteter som behandlas inom utskottet. Utskottet har resonerat och funderat kring de riktade uppdragen i verksamhetsplanen. En tematisk förmiddag med fokus på barn och ungas delaktighet och tillgänglighet till sin egen vård har nyligen genomförts med medverkande från samtliga verksamheter inom barnsjuk- och hälsovården, samt presentation av aktuell remiss rörande barnhälsovård, -Börja med Barnen SOU 2021:34, som nämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig över.

  Regionvårdsrapport

  Elisabeth Karlsson, informerar nämnden om den regionvårdsrapport som sammanställts. Sammanfattningsvis utför norra regionen väldigt mycket bra sjukvård vilket redovisas i rapporten. Trots pågående pandemi håller norra Sverige besöksgarantin och har hög tillgänglighet. Av rapporten framgår hur arbete mot Socialstyrelsens nationella mål rörande den högspecialiserade vården utfallit i norra regionen.

  Ärendet återkommer i §

  Sortimentsprocessen inom Västerbotten

  Eva Enarsson, enhetschef, informerar om förslag till beslut om en länsgemensam sortimentsprocess för hjälpmedel. Förslaget är förankrat inom samrådet Vård och omsorg.

  Ärendet återkommer i §

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.