Möte 2023-03-30

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • 09:00- 10:00 Resultatuppföljning Harriet Boström controller, Ewelina Ogenblad HR-strateg
  10:00-11:00 Workshop Yvonne Nygren stabschef, Annelie Bygden strateg
  11:00-11:30 Barnmorskeförledd förlossning Magnus Hedström områdeschef
  11:00-13:00 Lunch + Gruppmöte  
  13:00-14:00 Hur mår Västerbottningen – vårdkonsumtions och vårdbehov Maria Falck enhetschef, Johannes Dock hälsoplanerare
  14:00-14:50 Hälsovalet och primärvårdbeställningen Anna Bergström enhetschef, Lena Grundberg handläggare
  14:50-15:10 Hälso och sjukvårdsdirektörens information Brita Winsa hälso- och sjukvårdsdirektör
  15:10- Ärende enligt lista  

   

 •   2

  Personalföreträdare i nämnd

 • I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden. 

  Inför den nya mandatperioden föreslås därför att nämnden fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

  Stabschefen medges att närvara under nämndens sammanträden under mandatperioden 2023-2026 men ges inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 •   4

  Justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättad.

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Nämnden har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden. 

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts: 

  Bilagor

 • Muntlig information om pågående och planerade uppdrag gällande handlingsplanen. Fokus på dagens sammanträde är barnmorskeförledd förlossning. 

   

  Bilagor

 • Centrum för obstetrik och gynekologi erbjuder sjukvård för kvinnor med gynekologiska sjukdomar och förlossningsvård till gravida kvinnor i Västerbotten. Centrumet står också för den högspecialiserade vården i länet och hela norra sjukvårdsregionen. Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen har via riksavtalet nyttjat Västerbottens avtal för behandling av ofrivilligt barnlösa patienter.

  Barnlöshetsmottagningen i Skellefteå utreder västerbottningars ofrivillig barnlöshet. Målgruppen är ofrivilligt barnlösa patienter som efter regionens barnlöshetsutredning är berättigade till offentligt finansierad assisterad befruktning och patienter i behov av fertilitetsbevarande åtgärder till följd av behandling där risk för infertilitet finns.

  Upphandlingen avser offentligt finansierad assisterad befruktning inom öppenvård.

  Region Västerbotten har valt att upphandla tjänsten då regionen i dagsläget inte har tillräckligt med personal för att kunna utföra uppdraget själva. Region Västerbotten saknar även en del av de personalkompetenser som krävs.

  Sekretess råder. 

  Bilagor

 • Upphandlingen rör förbrukningsmaterial som kontinuerligt används och har använts inom regionen. Senast en upphandling genomfördes inom detta område var 2016. 

  Sekretess råder.

  Bilagor

 • Regionen har ett ramavtal med flera olika leverantörer för diabetestekniska hjälpmedel (HSN 260-2019). Detta ramavtal löper ut 2023-09-04. Regionen har därtill ytterligare två mindre ramavtal (HSN 1077-2019 och HSN 1152-2021) för diabetestekniska hjälpmedel som inte kom med på det första avtalet.

  Diabetestekniska hjälpmedel behövs till patienter med diabetes så att de dagligen ska kunna sköta sin egenvård. Egenvården är en central del av diabetesvården för att minska risken för senare diabeteskomplikationer samt förebygga akuta komplikationer som lågt eller högt blodsocker.

  Regionen behöver så snart som möjligt påbörja upphandlingen av ett nytt ramavtal för diabetestekniska hjälpmedel. Kommande avtal behöver innefatta samtliga diabetesspecifika förbrukningsvaror och diabetestekniska hjälpmedel, det vill säga även det sortiment som finns med på de två mindre avtalen (HSN 1077-2019 och HSN 1152-2021).

  Det nya avtalet behöver innefatta produktgrupper följande produktgrupper: teststickor (till basala blodsockermätare, avancerade mätare, mätare med flertestfunktion, mätare för synskadade, ketonmätare), blodprovstagare, lancetter till blodprovstagare, kanyler till insulinsprutor, stickskyddade kanyler till insulinsprutor, flergångspennor till insulinampuller, påminnelselock till insulinpennor, insulinspruta med fast kanyl, kvarliggande kanyl för insulininjektion, fristående kontinuerlig glukosmätning, insulinpumpar med tillbehör, kontinuerlig glukosmätning till insulinpumpar.

  Värdet på kommande avtal uppskattas till 260 miljoner för en avtalsperiod om fyra år.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har genomfört ett upphandlingsarbete gällande neuropsykiatriska utredningar. Syftet med upphandlingen har varit att hantera de långa köer till utredningar som finns inom regionen. Region Västerbotten har remisskrav för öppenvård inom BUP men inte till vuxenpsykiatrin. Följden av detta har blivit att nyttjande av de externa aktörerna genom egen vårdbegäran blivit möjligt. Utredning genomförs då utan att någon psykiatrisk klinik först tagit ställning till om behov finns. Dessutom går den egna vårdbegäran före den upprättade vårdkön. Syftet med upphandlingen blir på grund av detta åsidosatt och stora kostnader för utredningar belastas Region Västerbotten utan att vården konstaterat att behov föreligger. 

  Förslag är att remisskrav till vuxenpsykiatrin gällande neuropsykiatriska utredningar införs.

  Bilagor

 • Föreningslivet i Västerbotten spelar en betydande roll för länets utveckling. Genom att stödja föreningar och ideella initiativ bidrar regionen till att ideella organisationer självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stödja medlemmar att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet, delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att stärka och utveckla demokratin. Stimulansmedel från hälso- och sjukvårdsnämnden utdelas enligt Regionfullmäktiges definition av organisationsbidrag vilket är ett generellt bidrag till en ideell organisation där bidraget syftar till att användas till administration och drift av föreningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar årligen medel till patient- och brukarföreningar på länsnivå. Nämnden antog i februari 2023 nya riktlinjer för bidragen vilka utgör grund för förslag till fördelning (HSN 1168-2022). Sammanlagt har 39 föreningar ansökt om bidrag. Samtliga ansökande uppfyller riktlinjernas villkor.
  2023 införs en differentiering i ersättningsdelen som baseras på medlemskap, något som får effekt framför allt för de föreningar som har många medlemmar. I syfte att kunna justera eventuella oförutsedda effekter av ett nytt regelverk som påverkar enskilda föreningar kraftig negativ föreslås att en viss del av resursramen reserveras till särskilda åtgärder som framkommer vid utvärderingen under hösten. Förslag till fördelning har upprättats.

  Bilagor

 • Systemledningen för nära vård i Västerbotten består av Länssamverkansgruppen (LSG) och Samråd Vård och omsorg, dvs både tjänstepersonsledning och politisk ledning från länets kommuner och regionen. Inom ramen för omställningsarbetet har systemledningen tagit fram en framtidsbild som beslutats av samtliga huvudmän, samt en gemensam färdplan som är under förankring. Inriktningen är att arbetet ska ske i samverkan, med Västerbottens invånare i fokus, och med lokal förankring.

  Under 2021 genomfördes tre fallstudier som en del av ett forskningsuppdrag från SKR i samverkan med Länssamverkansgruppen (LSG) i Västerbotten. Samtliga avsåg nytänkande styrning i omställningen till nära vård. Systemledningen beslutade i juni 2022 att utvecklingsarbeten utifrån resultatet av fallstudierna skulle fortsätta. Utvecklingen behöver ske lokalt samtidigt som erfarenheter och lärande ska tas vidare och spridas i länet. I fokus är olika samverkanssystem inom respektive länsdel.

  • Mobilt verksamhetssystem i Umeå närsjukvårdsområde,
   Gemensamt ledningssystem i Skellefteå Närsjukvårdsområde,
   Vård och omsorgssystem för glesbygd i Södra Lapplands Närsjukvårdsområde.

  En omsättning av resultatet från fallstudierna förväntas leda till en mer personcentrerad vård och omsorg, ökad kvalitet och bättre resursanvändning genom exempelvis högre grad av undvikbar slutenvård. Som ett första steg och inledande arbete skulle genomförandeplaner med etappmål med stöd av fortsatt följeforskning tas fram. Nämnden beslutade den 22 september §142 (HSN 801-2022) att finansiera detta stöd.

  Under hösten och vintern 2022–2023 har arbetet med att ta fram genomförandeplaner pågått och är nu slutfört. Genom bred förankring hos berörda inom verksamheterna har grunden lagts för ett fortsatt arbete med att etablera nya styrmodeller. Även patienter och anhöriga har deltagit. De tre styrgrupperna inom länets systemledning har framfört att de ser behov av ett fortsatt stöd i genomförandet av samverkande styrmodeller under 2023. Stödet ska utformas på ett sätt som stärker verksamheten att själva ansvara för förändringsarbetet. Om det konsultativa stödet uteblir bedöms att det nytänkande samarbete som inletts, mellan ledningsnivåer och i det patientnära arbetet, försvåras och i vissa delar helt avstannar. I uppdraget till Governo ingår att ge konsultativt stöd på ett sådant sätt att verksamheterna kan ta ansvar för fortsatt utveckling från år 2024 och framåt.

  Bilagor

 • Uppdraget regionalt biobankscentrum finns idag inom Region Västerbotten. Finansiering har tidigare skett med statsbidrag som nu har utgått. I övriga sjukvårdsregioner samfinansieras kostnaderna.

  Frågan om sjukvårdsregional samfinansiering i Norra Sjukvårdsregionen har beretts under 2022. Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, rekommenderar utifrån denna beredning en samfinansiering via medlemsregionerna med befolkningsmängd som fördelningsgrund.

  Bilagor

 • I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnd fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att testa att kontrollaktiviteter som finns i verksamheten för de risker nämnden har prioriterat som mest väsentliga att följa. I tillsynsplanen redovisas även de risker som hanteras aktivt med åtgärdsplaner samt de risker som identifierats men som inte blir fokus under det kommande året.

  Vid sammanträdet den 15 februari återremitterades ärendet med syfte att ge nämnden ökad delaktighet i riskanalysen genom information och en kort workshop vid dagens sammanträde.

 • Region Västerbotten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser från Utbildningsdepartementet. Överlag välkomnar Region Västerbotten förslaget om en ny lag som reglerar skapande av forskningsdatabas (Lagen om vissa forskningsdatabaser) för framtida bruk samt att dess prövning om uttag från forskningsdatabas sker mot bakgrund av etikprövningslagen (2003:460). Vilka forskningsdatabaser som ska upprättas bör inte helt överlåtas till regering utan bör ske i samråd med forskare och forskarsamhälle.

  Region Västerbotten anser även att det finns en otydlighet kring uppbyggnad av forskningsdatabaser och dess information från andra källor såsom uppgifter från myndigheter och olika register. Det framgår inte i promemorian vilket lagligt förfarande som kommer att gälla vid överföring från regionens register eller journaler till en specifik forskningsdatabas inför uppbyggnad för framtida bruk vid lärosätena. Region Västerbotten vill även påpeka behovet av forskningsdatabaser inom klinisk forskning med regioner som huvudman.

  Region Västerbotten har upprättat ett yttrande där regionen utöver allmänna synpunkter ovan lämnar ett antal specifika synpunkter.

  Bilagor

 • SKR har tagit fram en reviderad rekommendation om regionernas erbjudande gällande assisterad befruktning. Regionerna rekommenderas att besluta om den reviderande rekommendationen och att meddela SKR om sitt beslut senast den 31/5 2023. Det som är nytt för Region Västerbotten är rekommendationer om dubbeldonation (både ägg och spermier doneras) och embryodonation (där ett befruktat embryo doneras. Dessa typer av donation grundar sig på lagändringen som gäller from 2019, att kravet om genetisk koppling till minst en förälder togs bort.

  Region Västerbotten ställer sig bakom att följa den reviderade rekommendationen.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023–2026. Därigenom har regionfullmäktige, som ett av flera, gett alla nämnder i uppdrag att:

  Kartlägga tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade per den 15 februari 2023 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) i uppdrag att genomföra detta uppdrag. Regionstyrelsen har en förvaltningsövergripande samordnande roll, dock skall uppdraget rapporteras löpande av HSD till HSN enligt tidigare beslut. Det är HSN förvaltningschef, eg. HSD som har mandat och rådighet över nämndens verksamhet.

  Inom regionstyrelsens särskilda uppdrag att samordna uppdraget har ett underlag för reducering av personalkostnader inom kategorin administratörer tagits fram. För HSN räkning har en reducering omfattande 58mkr föreslagits. I framtaget underlag finns drygt 940 medarbetare tillhörande kategorin administratörer inom nämndens verksamhetsområde, därtill finns ca 500 chefer vilka också faller under kategorin administratörer.

  Som en omedelbar första kostnadsbesparande åtgärd föreslås ett anställningsstopp gällande samtliga tjänsteutrymmen av administrativ karaktär from 27 april 2023. Detta ska gälla både ersättnings- och nyrekryteringar. Undantag kan utifrån kritiskt verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av förvaltningschef.

  I övrigt skall regionens fastställda riktlinje för personalomställning tillämpas och effekterna av vidtagna åtgärder skall beaktas i budgetarbetet inför 2024

  Bilagor

 • Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av regionfullmäktige den 29-30 november 2023 § 170, framgår det att det ska finnas ett arbetsutskott som ska bestå av nämndens presidium. 

  Arbetsutskottet ansvarar för beredning av ärenden till nämnden. Det gäller ärenden som inte beretts av någon beredning. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen. 

  Bilagor

 • Med anledning av ny mandatperiod har den politiska organisationen förändrats vad gäller nämndens utskott. Då hälso- och sjukvårdsnämnden endast kommer att ha ett arbetsutskott enligt fullmäktiges reglemente reviderades delegationsordningen vid sammanträdet den 20 december i enlighet med den nya politiska organisationen.

  Det tillägg som nu föreslås är att utöka arbetsutskotts delegation att även gälla ledamöter i nämndens beredningar enligt 2.1.1.

  Förändringar är gulmarkerade och markeringarna kommer plockas bort i den slutgiltiga versionen.

  Bilagor

 • Med den nya budgetprocessen kommer nämnden ge synpunkter på återkopplingsrapporten som kommer ligga till grund för nämndens verksamhetsplan och budget. Nämnden har inget sammanträde som hantera återkopplingsrapporten inom rätt tidsspann, därför behöver nämnden ett extra sammanträde under hösten. Förslaget är att i samband med arbetsutskottets sammanträde den 14 september ha ett digtalt nämndsammanträde som behandlar återkopplingsrapporten. 

 • Kopplat till nämndens beslut avseende förlossningen vid Lycksele lasarett vid sammanträde den 17 januari år 2023, § 19, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att inleda förhandling om ett nytt schablonavtal för läkarna.

  Regionfullmäktige har i reglemente givit följande uppdrag till regionstyrelsen:
  Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
  1.med bindande verkan för regionkommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
  2. förhandla å regionkommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
  3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
  4. besluta om stridsåtgärd,
  5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.”

  Regionstyrelsen har i sin delegationsordning, ärendegrupp 3.5.1 givit regiondirektören uppdraget att ”Reglera frågor, med bindande verkan för regionen, genom ingående av kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare.”

  Då nämndens uppdrag alltså inkluderar områden som omfattas av regiondirektörens ansvarsområde enligt reglemente saknas således befogenhet för hälso- och sjukvårdsdirektören att agera i enlighet med nämndens uppdrag.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören hänvisar mot denna bakgrund frågans fortsatta hantering till den ordinarie förhandlingsordning som gäller inom Region Västerbotten.

  Bilagor

 • Organiserad prostatacancertestning (OPT) infördes som en ny verksamhet i november 2022. Syftet med verksamheten är att minska och systematisera PSA-testningen med målet att hitta prostatacancer tidigt hos män.

  Detta är en verksamhet som också har införts i Region Stockholm, Region Västra Götaland och Södra sjukvårdsregionen och som där är avgiftsfri, med motiveringen att den jämställs med mammografiscreening. Även de övriga norrlandsregionerna, som startar organiserad prostatacancertestning under 2023, planerar att ha detta avgiftsfritt. Syftet med att införa avgiftsfrihet är att få fler att välja att deltaga i screeningprogrammet.

  Bilagor

 • § 48

  Personalföreträdare i nämnd

 • I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden. 

  Inför den nya mandatperioden föreslås därför att nämnden fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

  Stabschefen medges att närvara under nämndens sammanträden under mandatperioden 2023-2026 men ges inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

 • § 50

  Justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättad.

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Nämnden har antagit en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden. 

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts: 
  Håkan Andersson (C) - Trygga resor till BB vid långa avstånd - HSN 334-2023
  Håkan Andersson (C) - Rätt till nära boende för de som bor långt från BB - HSN 335-2023

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
  Nämnden informeras om patientinformation i Södra Lappland angående förlossningsverksamheten, tilldelning av nationell högspecialiserad vård gällande könsdysfori. Dessutom redovisas planeringsläget sommaren i länet.

  Workshop – internkontroll
  Genomgång av internkontroll och vilket ansvar nämnden har. Vad innebär internkontroll, vilket riskperspektiv ska finnas och skillnad på kontrollaktivitet och kontrolltest.

  Hur mår Västerbottningen
  Enkäten för hälsa på lika villkor redovisas. Över 20 tusen utskickade under februari med en svarsfrekvens på ca 42%.

  Hälsovalet och primärvårdbeställningen
  Skillnaden i styrning mellan primärvård och specialiserad vård, varför hälsoval finns primärvården och ersättningsmodell redovisas. Även hälsoval för tandvården redovisas.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per februari en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på 109 miljoner kronor. Under perioden har intäkterna varit 8,2 procent lägre än föregående år medan kostnaderna ökat med 9,3 procent.

  Intäkterna samlat redovisar ett underskott mot budget för perioden på 11 miljoner kronor, varav vårdintäkterna ett överskott på 2 miljoner kronor. Patientintäkter och tandvårdsintäkter redovisar underskott som för perioden uppgår till 18 miljoner kronor. Förändring jämfört med föregående år är främst minskade statsbidrag men också ökade vårdintäkter.

  Kostnaderna redovisar ett underskott mot budget på totalt 97 miljoner kronor där underskott inom personalkostnader uppgår till 87 miljoner kronor. Kostnadsnivån för personalkostnader jämfört med föregående år har ökat med 9,8 procent med stor påverkan av utbetalat lönetillägg för perioden december-februari.  Produktionskostnaderna fortsätter vara höga.

  Kostnaderna för inhyrd personal, närvaro/sjukfrånvaro, prognos för pensionsavgångar och skärpta regler i Allmänna bestämmelser redovisas. 

  Bilagor

 • Muntlig information om pågående och planerade uppdrag gällande handlingsplanen. Fokus på dagens sammanträde är barnmorskeledd förlossning. 

  Lyckselemodellen presenteras och hur den ska implementeras, bakslag i rekrytering av barnmorskor då potentiella kandidater börjat arbeta i andra regioner. 

  Upphandlingen för förlossningsverksamheten kommer till nämnden i juni för beslut. 

  Bilagor

 • Centrum för obstetrik och gynekologi erbjuder sjukvård för kvinnor med gynekologiska sjukdomar och förlossningsvård till gravida kvinnor i Västerbotten. Centrumet står också för den högspecialiserade vården i länet och hela norra sjukvårdsregionen. Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen har via riksavtalet nyttjat Västerbottens avtal för behandling av ofrivilligt barnlösa patienter.

  Barnlöshetsmottagningen i Skellefteå utreder västerbottningars ofrivillig barnlöshet. Målgruppen är ofrivilligt barnlösa patienter som efter regionens barnlöshetsutredning är berättigade till offentligt finansierad assisterad befruktning och patienter i behov av fertilitetsbevarande åtgärder till följd av behandling där risk för infertilitet finns.

  Upphandlingen avser offentligt finansierad assisterad befruktning inom öppenvård.

  Region Västerbotten har valt att upphandla tjänsten då regionen i dagsläget inte har tillräckligt med personal för att kunna utföra uppdraget själva. Region Västerbotten saknar även en del av de personalkompetenser som krävs.

  Sekretess råder. 

  Bilagor

 • Upphandlingen rör förbrukningsmaterial som kontinuerligt används och har använts inom regionen. Senast en upphandling genomfördes inom detta område var 2016. 

  Sekretess råder.

  Bilagor

 • Regionen har ett ramavtal med flera olika leverantörer för diabetestekniska hjälpmedel (HSN 260-2019). Detta ramavtal löper ut 2023-09-04. Regionen har därtill ytterligare två mindre ramavtal (HSN 1077-2019 och HSN 1152-2021) för diabetestekniska hjälpmedel som inte kom med på det första avtalet.

  Diabetestekniska hjälpmedel behövs till patienter med diabetes så att de dagligen ska kunna sköta sin egenvård. Egenvården är en central del av diabetesvården för att minska risken för senare diabeteskomplikationer samt förebygga akuta komplikationer som lågt eller högt blodsocker.

  Regionen behöver så snart som möjligt påbörja upphandlingen av ett nytt ramavtal för diabetestekniska hjälpmedel. Kommande avtal behöver innefatta samtliga diabetesspecifika förbrukningsvaror och diabetestekniska hjälpmedel, det vill säga även det sortiment som finns med på de två mindre avtalen (HSN 1077-2019 och HSN 1152-2021).

  Det nya avtalet behöver innefatta produktgrupper följande produktgrupper: teststickor (till basala blodsockermätare, avancerade mätare, mätare med flertestfunktion, mätare för synskadade, ketonmätare), blodprovstagare, lancetter till blodprovstagare, kanyler till insulinsprutor, stickskyddade kanyler till insulinsprutor, flergångspennor till insulinampuller, påminnelselock till insulinpennor, insulinspruta med fast kanyl, kvarliggande kanyl för insulininjektion, fristående kontinuerlig glukosmätning, insulinpumpar med tillbehör, kontinuerlig glukosmätning till insulinpumpar.

  Värdet på kommande avtal uppskattas till 260 miljoner för en avtalsperiod om fyra år.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har genomfört ett upphandlingsarbete gällande neuropsykiatriska utredningar. Syftet med upphandlingen har varit att hantera de långa köer till utredningar som finns inom regionen. Region Västerbotten har remisskrav för öppenvård inom BUP men inte till vuxenpsykiatrin. Följden av detta har blivit att nyttjande av de externa aktörerna genom egen vårdbegäran blivit möjligt. Utredning genomförs då utan att någon psykiatrisk klinik först tagit ställning till om behov finns. Dessutom går den egna vårdbegäran före den upprättade vårdkön. Syftet med upphandlingen blir på grund av detta åsidosatt och stora kostnader för utredningar belastas Region Västerbotten utan att vården konstaterat att behov föreligger. 

  Förslag är att remisskrav till vuxenpsykiatrin gällande neuropsykiatriska utredningar införs.

  Bilagor

 • Föreningslivet i Västerbotten spelar en betydande roll för länets utveckling. Genom att stödja föreningar och ideella initiativ bidrar regionen till att ideella organisationer självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stödja medlemmar att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet, delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att stärka och utveckla demokratin. Stimulansmedel från hälso- och sjukvårdsnämnden utdelas enligt Regionfullmäktiges definition av organisationsbidrag vilket är ett generellt bidrag till en ideell organisation där bidraget syftar till att användas till administration och drift av föreningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar årligen medel till patient- och brukarföreningar på länsnivå. Nämnden antog i februari 2023 nya riktlinjer för bidragen vilka utgör grund för förslag till fördelning (HSN 1168-2022). Sammanlagt har 39 föreningar ansökt om bidrag. Samtliga ansökande uppfyller riktlinjernas villkor.
  2023 införs en differentiering i ersättningsdelen som baseras på medlemskap, något som får effekt framför allt för de föreningar som har många medlemmar. I syfte att kunna justera eventuella oförutsedda effekter av ett nytt regelverk som påverkar enskilda föreningar kraftig negativ föreslås att en viss del av resursramen reserveras till särskilda åtgärder som framkommer vid utvärderingen under hösten. Förslag till fördelning har upprättats.

  Bilagor

 • Systemledningen för nära vård i Västerbotten består av Länssamverkansgruppen (LSG) och Samråd Vård och omsorg, dvs både tjänstepersonsledning och politisk ledning från länets kommuner och regionen. Inom ramen för omställningsarbetet har systemledningen tagit fram en framtidsbild som beslutats av samtliga huvudmän, samt en gemensam färdplan som är under förankring. Inriktningen är att arbetet ska ske i samverkan, med Västerbottens invånare i fokus, och med lokal förankring.

  Under 2021 genomfördes tre fallstudier som en del av ett forskningsuppdrag från SKR i samverkan med Länssamverkansgruppen (LSG) i Västerbotten. Samtliga avsåg nytänkande styrning i omställningen till nära vård. Systemledningen beslutade i juni 2022 att utvecklingsarbeten utifrån resultatet av fallstudierna skulle fortsätta. Utvecklingen behöver ske lokalt samtidigt som erfarenheter och lärande ska tas vidare och spridas i länet. I fokus är olika samverkanssystem inom respektive länsdel.

  • Mobilt verksamhetssystem i Umeå närsjukvårdsområde,
   Gemensamt ledningssystem i Skellefteå Närsjukvårdsområde,
   Vård och omsorgssystem för glesbygd i Södra Lapplands Närsjukvårdsområde.

  En omsättning av resultatet från fallstudierna förväntas leda till en mer personcentrerad vård och omsorg, ökad kvalitet och bättre resursanvändning genom exempelvis högre grad av undvikbar slutenvård. Som ett första steg och inledande arbete skulle genomförandeplaner med etappmål med stöd av fortsatt följeforskning tas fram. Nämnden beslutade den 22 september §142 (HSN 801-2022) att finansiera detta stöd.

  Under hösten och vintern 2022–2023 har arbetet med att ta fram genomförandeplaner pågått och är nu slutfört. Genom bred förankring hos berörda inom verksamheterna har grunden lagts för ett fortsatt arbete med att etablera nya styrmodeller. Även patienter och anhöriga har deltagit. De tre styrgrupperna inom länets systemledning har framfört att de ser behov av ett fortsatt stöd i genomförandet av samverkande styrmodeller under 2023. Stödet ska utformas på ett sätt som stärker verksamheten att själva ansvara för förändringsarbetet. Om det konsultativa stödet uteblir bedöms att det nytänkande samarbete som inletts, mellan ledningsnivåer och i det patientnära arbetet, försvåras och i vissa delar helt avstannar. I uppdraget till Governo ingår att ge konsultativt stöd på ett sådant sätt att verksamheterna kan ta ansvar för fortsatt utveckling från år 2024 och framåt.

  Bilagor

 • Uppdraget regionalt biobankscentrum finns idag inom Region Västerbotten. Finansiering har tidigare skett med statsbidrag som nu har utgått. I övriga sjukvårdsregioner samfinansieras kostnaderna.

  Frågan om sjukvårdsregional samfinansiering i Norra Sjukvårdsregionen har beretts under 2022. Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet, NRF, rekommenderar utifrån denna beredning en samfinansiering via medlemsregionerna med befolkningsmängd som fördelningsgrund.

  Bilagor

 • I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnd fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att testa att kontrollaktiviteter som finns i verksamheten för de risker nämnden har prioriterat som mest väsentliga att följa. I tillsynsplanen redovisas även de risker som hanteras aktivt med åtgärdsplaner samt de risker som identifierats men som inte blir fokus under det kommande året.

  Vid sammanträdet den 15 februari återremitterades ärendet med syfte att ge nämnden ökad delaktighet i riskanalysen genom information och en kort workshop vid dagens sammanträde.

 • Region Västerbotten har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Långsiktig reglering av forskningsdatabaser från Utbildningsdepartementet. Överlag välkomnar Region Västerbotten förslaget om en ny lag som reglerar skapande av forskningsdatabas (Lagen om vissa forskningsdatabaser) för framtida bruk samt att dess prövning om uttag från forskningsdatabas sker mot bakgrund av etikprövningslagen (2003:460). Vilka forskningsdatabaser som ska upprättas bör inte helt överlåtas till regering utan bör ske i samråd med forskare och forskarsamhälle.

  Region Västerbotten anser även att det finns en otydlighet kring uppbyggnad av forskningsdatabaser och dess information från andra källor såsom uppgifter från myndigheter och olika register. Det framgår inte i promemorian vilket lagligt förfarande som kommer att gälla vid överföring från regionens register eller journaler till en specifik forskningsdatabas inför uppbyggnad för framtida bruk vid lärosätena. Region Västerbotten vill även påpeka behovet av forskningsdatabaser inom klinisk forskning med regioner som huvudman.

  Region Västerbotten har upprättat ett yttrande där regionen utöver allmänna synpunkter ovan lämnar ett antal specifika synpunkter.

  Bilagor

 • SKR har tagit fram en reviderad rekommendation om regionernas erbjudande gällande assisterad befruktning. Regionerna rekommenderas att besluta om den reviderande rekommendationen och att meddela SKR om sitt beslut senast den 31/5 2023. Det som är nytt för Region Västerbotten är rekommendationer om dubbeldonation (både ägg och spermier doneras) och embryodonation (där ett befruktat embryo doneras. Dessa typer av donation grundar sig på lagändringen som gäller from 2019, att kravet om genetisk koppling till minst en förälder togs bort.

  Region Västerbotten ställer sig bakom att följa den reviderade rekommendationen.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023–2026. Därigenom har regionfullmäktige, som ett av flera, gett alla nämnder i uppdrag att:

  Kartlägga tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade per den 15 februari 2023 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) i uppdrag att genomföra detta uppdrag. Regionstyrelsen har en förvaltningsövergripande samordnande roll, dock skall uppdraget rapporteras löpande av HSD till HSN enligt tidigare beslut. Det är HSN förvaltningschef, eg. HSD som har mandat och rådighet över nämndens verksamhet.

  Inom regionstyrelsens särskilda uppdrag att samordna uppdraget har ett underlag för reducering av personalkostnader inom kategorin administratörer tagits fram. För HSN räkning har en reducering omfattande 58mkr föreslagits. I framtaget underlag finns drygt 940 medarbetare tillhörande kategorin administratörer inom nämndens verksamhetsområde, därtill finns ca 500 chefer vilka också faller under kategorin administratörer.

  Som en omedelbar första kostnadsbesparande åtgärd föreslås ett anställningsstopp gällande samtliga tjänsteutrymmen av administrativ karaktär from 27 april 2023. Detta ska gälla både ersättnings- och nyrekryteringar. Undantag kan utifrån kritiskt verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av förvaltningschef.

  I övrigt skall regionens fastställda riktlinje för personalomställning tillämpas och effekterna av vidtagna åtgärder skall beaktas i budgetarbetet inför 2024

  Bilagor

 • Av reglementet för hälso- och sjukvårdsnämnden, som fastställdes av regionfullmäktige den 29-30 november 2023 § 170, framgår det att det ska finnas ett arbetsutskott som ska bestå av nämndens presidium. 

  Arbetsutskottet ansvarar för beredning av ärenden till nämnden. Det gäller ärenden som inte beretts av någon beredning. Utskottets övriga uppgifter framgår av uppdragsbeskrivningen. 

  Bilagor

 • Med anledning av ny mandatperiod har den politiska organisationen förändrats vad gäller nämndens utskott. Då hälso- och sjukvårdsnämnden endast kommer att ha ett arbetsutskott enligt fullmäktiges reglemente reviderades delegationsordningen vid sammanträdet den 20 december i enlighet med den nya politiska organisationen.

  Det tillägg som nu föreslås är att utöka arbetsutskotts delegation att även gälla ledamöter i nämndens beredningar enligt 2.1.1.

  Förändringar är gulmarkerade och markeringarna kommer plockas bort i den slutgiltiga versionen.

  Bilagor

 • Med den nya budgetprocessen kommer nämnden ge synpunkter på återkopplingsrapporten som kommer ligga till grund för nämndens verksamhetsplan och budget. Nämnden har inget sammanträde som hantera återkopplingsrapporten inom rätt tidsspann, därför behöver nämnden ett extra sammanträde under hösten. Förslaget är att i samband med arbetsutskottets sammanträde den 14 september ha ett digtalt nämndsammanträde som behandlar återkopplingsrapporten. 

 • Kopplat till nämndens beslut avseende förlossningen vid Lycksele lasarett vid sammanträde den 17 januari år 2023, § 19, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att inleda förhandling om ett nytt schablonavtal för läkarna.

  Regionfullmäktige har i reglemente givit följande uppdrag till regionstyrelsen:
  Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
  1.med bindande verkan för regionkommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
  2. förhandla å regionkommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
  3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan regionkommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
  4. besluta om stridsåtgärd,
  5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.”

  Regionstyrelsen har i sin delegationsordning, ärendegrupp 3.5.1 givit regiondirektören uppdraget att ”Reglera frågor, med bindande verkan för regionen, genom ingående av kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare.”

  Då nämndens uppdrag alltså inkluderar områden som omfattas av regiondirektörens ansvarsområde enligt reglemente saknas således befogenhet för hälso- och sjukvårdsdirektören att agera i enlighet med nämndens uppdrag.

  Hälso- och sjukvårdsdirektören hänvisar mot denna bakgrund frågans fortsatta hantering till den ordinarie förhandlingsordning som gäller inom Region Västerbotten.

  Bilagor

 • Organiserad prostatacancertestning (OPT) infördes som en ny verksamhet i november 2022. Syftet med verksamheten är att minska och systematisera PSA-testningen med målet att hitta prostatacancer tidigt hos män.

  Detta är en verksamhet som också har införts i Region Stockholm, Region Västra Götaland och Södra sjukvårdsregionen och som där är avgiftsfri, med motiveringen att den jämställs med mammografiscreening. Även de övriga norrlandsregionerna, som startar organiserad prostatacancertestning under 2023, planerar att ha detta avgiftsfritt. Syftet med att införa avgiftsfrihet är att få fler att välja att deltaga i screeningprogrammet.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.