Möte 2020-04-23

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 •   1

  Program

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Upphandling av diatermiaparater genomförs i enlighet med beslut av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i januari 2020. Inkomna anbud har utvärderats i enlighet med förfrågningsunderlagets angivna förutsättningar.

  Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

  Bilagor

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter mars på 113 miljoner kronor. Av dessa står personalkostnaderna för 69 procent. Nettokostnadsökningen uppgår till 3,2 procent. I mars har medel motsvarande 141,7 miljoner kronor tillförts nämnden från det tillskott Region Västerbotten fått via kostnadsutjämningen och de generella statsbidragen. Trots detta redovisas alltså ett betydande underskott mot budget. Vårdintäkterna redovisar ett överskott på 7 miljoner kronor efter mars men specifikt för månaden ett underskott på 14 miljoner kronor. Inom Tandvården kvarstår problematiken med att nå de förväntade intäkterna pga bristen på tandläkare. Detta späds på med den rådande Corona/Covid 19 situationen där avbokningar av besök ytterligare förvärrar intäktsläget inom området.

  Personalkostnaderna avviker negativt med 78 miljoner kronor och har en kostnadsökning på 2 procent. Läkemedelskostnader redovisar ett underskott med 7 miljoner kronor och en kostnadsutveckling på 6,2 procent. Kostnaderna för medicinskt material har minskat med 9 procent jämfört med samma period föregående år och redovisar ett överskott mot budget på drygt 4 miljoner kronor.

  Den omställningsplan som gäller för året redovisar en måluppfyllelse på 44 procent efter tre månader. Den största negativa avvikelsen återfinns inom området för hyrpersonal som visar en ökad kostnad jämfört med fjolåret.

  Sjukvårdsproduktionen har totalt minskat med 8,1 procent. Primärvården står för knappt 14 procent och specialistvården för 6,4 procent. Särskilt ses en minskning under mars vilket kan hänföras till Corona/Covid 19 situationen men många avbokningar av ej akuta besvär.

 •   7

  Redovisning av vilka åtgärder tandvården, närsjukvårds- och länssjukvårdsområdena genomför för att klara budget

 • Den 3 oktober fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut i fråga om verksamhetsplan och budget för 2020. Nämndens ram fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 872 miljoner kronor där ett tillskott för löne-och prisindex på 124 miljoner kronor och för utomlänsvård, AT/ST tjänster, flytt av 1177, flytt av FoU Välfärd samt Familjemedicin till ett belopp av 82 miljoner kronor tillförts nämnden. Ramen har vidare reducerats med 93 miljoner kronor avseende 2020 års andel av den omställningsplan som regionfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om. Det samlade omställningskravet för 2020 uppgår till 213 miljoner kronor inkluderat såväl ramreducering som underskottshantering. Med anledning av förändringar i beräkningen av kostnadsutjämningen mellan regionerna i landet samt ökade generella statsbidrag har nämnden tillförts ytterligare 141,7 miljoner kronor. Fördelningen av dessa medel gjordes bland annat till nya dyra läkemedel, ersättning för deltagande i utvecklingsarbetet med framtidens vårdinformationssystem, obalanser avseende läkemedel, medicinskt material och hjälpmedel.

  Bilagor

 • Utskott för primärvård och tandvård fick vid sammanträde den 1 april 2020 information om förslag på ny organisation- och ledningsstruktur gällande närsjukvårdsområde primärvård Skellefteå respektive närsjukvårdsområde Umeå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser vikten av denna organisations- och ledningsstruktur inom primärvården och att den kommer igång så snart som möjligt. Detta är anledningen till att utskottet höll ett extra sammanträde den 8 april 2020.

  Förslaget stödjer god och nära vård och rustar primärvården för framtida utmaningar utifrån fem fokusområden:
  Samarbete mellan hälsocentraler, hållbarhet, effektivitet, tillgänglighet, digitalisering.

  Två till fyra hälsocentraler bildar en basenhet. I Skellefteå med kranskommuner innebär det att 12 hälsocentraler bildar 3 basenheter med 4 hälsocentraler per basenhet. I Umeå med kranskommuner innebär det att 14 hälsocentraler bildar fyra basenheter med 4 respektive 3 hälsocentraler per basenhet. Varje hälsocentral ska erbjuda ett basutbud av tjänster. Varje basenhet leds av en verksamhetschef samt ett antal avdelningschefer i enlighet med Region Västerbottens riktlinje. Inom varje basenhet återfinns även MLA.

  Hälsocentraler Skellefteå med kranskommuner:
  Moröbacke, Kåge, Byske, Ursviken bildar basenhet nord.
  Anderstorp, Burträsk, Lövånger, Bureå bildar basenhet syd.
  Heimdall, Erikslid, Boliden, Norsjö bildar basenhet väst.

  Hälsocentraler Umeå med kranskommuner:
  Mariehem, Ersboda, Robertsfors, Sävar bildar basenhet nord.
  Teg, Hörnefors, Nordmaling bildar basenhet syd.
  Ålidhem, Holmsund, ev. Tomtebo bildar basenhet öst.
  Backen, Vännäs, Bjurholm, Vindeln bildar basenhet väst.

  Tilläggsuppdrag primärvård blir en basenhet med länsövergripande specialistfunktioner såsom ungdomshälsa, alkohol- och drogmottagning, centrum mot våld med flera.

  1177 vårdguiden på telefon blir en basenhet med länsövergripande dygnet runt verksamhet i Umeå, Skellefteå, Lycksele.

  Referensgrupp bestående av fackliga ombud samt arbetsrepresentanter från länssjukvård respektive slutenvård har varit med i processen. Riskbedömning är gjord.

  Förändringen förväntas genomföras kostnadsneutralt.

  Förslag till beslut under UPTs sammanträde

  Jonas Karlberg (V) yrkar på återremiss på upprättat förslag. Elin Segerstedt Söderberg (M) yrkar med stöd av Marianne Normark (L) enligt bilaga till protokollet.

  Jonas Karlberg (V) med stöd av Susanne Dufvenberg (S), Urban Lindström (S) och Katarina Jonsson (S) yrkar på följande tillägg;

  - att ge utskottet i uppdrag att följa upp förslaget mot Hälsovalets uppdrag.

  - att ge utskottet i uppdrag att följa upp genomförandet i september och december 2020.

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar om ärendet kan behandlas idag eller återremitteras enligt Jonas Karlbergs förslag och finner att ärendet ska behandlas idag.

  Ordföranden ställer Elin Segerstedt Söderbergs förslag mot upprättat förslag och finner att utskottet bifaller upprättat förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om utskottet kan bifalla ordförandes med fleras tilläggsyrkanden, vart och ett för sig, vilket utskottet godkänner.

 • Utifrån sjukvårdens förändrade förutsättningar under den rådande Coronaepidemin behöver interna förändringar genomföras. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänstemannaledning har tillsammans med verksamheten tagit fram planer för omfördelning av resurser (personal och lokaler) för att göra det möjligt att på bästa sätt hantera den pågående krisen (Bilaga 1-3).

  Generellt visar planerna på hur verksamheten måste ställas om för att omfördela resurser till kritiska verksamheter utifrån en bedömd högre belastning framför allt inom infektion och IVA men också till exempel hur Covid-smittade patienter fortsättningsvis ska kunna hanteras på sina hemavdelningar.

  Förändringar görs i flera steg utifrån uppkomna behov och förutsätter att planerna omsätts i konkretiserade delplaner av berörda verksamheter. Då förändringarna kan bli relativt omfattande förutsätts ett politiskt beslut.

  Ärendet har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp den 9 april 2020.

  Ett ordförandebeslut har fattats i ärendet av hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande den 9 april 2020. I beslutet fastställdes Covidplaner för NUS, Skellefteå och Lycksele lasarett, och hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag, att tillsammans med berörda verksamheter, vidta de åtgärder, inklusive lokala omfallsplaner, som anses nödvändiga i berörda verksamheter. Vidare beslutades att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle informera om de beslut som fattats vid nämndens sammanträde 23 april. Ordförandebeslutet gäller fram till och med hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde 23 april 2020, då ärendet tas upp för nytt beslut.

  Bilagor

 • Den tandtekniska verksamheten är idag en bransch under snabb förändring och som är konkurrensutsatt från verksamheter både nationellt och internationellt. Ett antal problemområden behöver åtgärdas för att klara den omställning och de investeringar som krävs för att införa ny teknik, möta förändrade behov samt uppnå en ekonomi i balans.

  Under hösten 2019 har åtgärder för att minska underskottet påbörjats. Dessa åtgärder är otillräckliga med nuvarande organisation, med tandteknisk verksamhet på tre arbetsplatser, utan det krävs ytterligare åtgärder.

  Tre förslag på åtgärder togs fram och presenterades för utskottet för primärvård och tandvård vid sammanträde den 21 januari 2020. Ärendet återremitterades för komplettering av fördjupad risk- och konsekvensanalys för de tre alternativen. Den 1 april 2020 togs ärendet upp på nytt utskottet för primärvård och tandvård.

  Förslag 1. Bibehållen verksamhet på tre ställen
  För att minska underskottet, men ändå behålla verksamheten på nuvarande tre platser krävs en minskning av lokalytan och att planerade pensionsavgångar inte ersätts.

  Förslag 2. Centralisera verksamhet till en plats
  Alternativet centralisering innebär att den tandtekniska verksamheten koncentreras till ett laboratorium i stället för att finnas på tre platser. Det bästa är att förlägga verksamheten till befintliga lokaler på Norrlands universitetssjukhus, med närhet till tandläkarhögskola samt flera kliniker.

  Förslag 3. Avveckla verksamhet
  En avveckling skulle påverka folktandvårdens rykte som en attraktiv arbetsgivare och hota det integrerade samarbete som pågår inom undervisningen på tandläkarprogrammet. Dessutom försvinner specialistkompetens inom vissa områden som idag upparbetats i samarbetet med specialisttandvården.

  En fördjupad konsekvensanalys för att djupare belysa de olika förslagens påverkan utifrån tre perspektiv; student, patient och verksamhet har gjorts. Förslag 1 bedöms otillräckligt. Förslag 2 eller 3 är dom alternativ som förordas. Efter att beaktat för- och nackdelar med respektive förslag så är verksamhetens sammanfattade bedömning att förorda förslag 2.

  Förslag till beslut på UPTs sammanträde

  Susanne Dufvenberg (S) yrkar:

  Utskottet följer den ekonomiska utvecklingen för tandtekniska verksamheten.

  Utskottet följer upp att medborgare även vid centralisering av den tandtekniska verksamheten får jämlik tandteknisk vård i hela länet.

  Beslutsgång

  Förslagen diskuteras i utskottet och alla är eniga om att ställa sig bakom förslagen.

  Bilagor

 • Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med regeringen en överenskommelse som rör förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Redovisningen är inskickad till SKR och avser de insatser och aktiviteter som gjordes under 2019.

  Inom förlossningsvården genomfördes insatser som förstärkning av barnmorsketjänster, undersköterskor, verksamhetsutvecklare, medicinsk chef, läkare m.fl. För att öka attraktiviteten och bibehålla kompetens förstärktes löneläget för barnmorskor och läkare verksamma i Lycksele. Även löpande utbildning och teamträning samt utbildningsinsatser för att minska förlossningsrädsla, och främja och öka amning genomfördes.

  Inom primärvården genomfördes insatser som förstärkt bemanning av barnmorskor i mödrahälsovård samt digital ungdomsmottagning, kompetensutveckling och utbildningsinsatser för barnmorskor och psykologer. Satsningar på barnmorskedag och bio-reklaminsats för deltagande i cellprovtagning samt påbörjat arbete med anslutning till kvalitetsregister (cervixcancerprevention) genomfördes. Tidigt föräldrastöd ”stjärnan” har utvecklats och implementerats. Utveckling av stödprogram för gravida med övervikt/fetma påbörjades. Över 230 kulturdoulauppdrag genomfördes på förlossning, BB, BBHV, MVC, BVC och öppna förskola samt öppna förskolan för nyanlända. Utbildning av 17 nya kulturdoulor har genomförts i regionen.

  Inom neonatalvård påbörjades projektet ”Effektivisering av vård och förbättrat omhändertagande”. Vidare gavs betald specialistutbildning för barnsjuksköterskor samt lönesatsningar för att öka attraktiviteten och bibehålla kompetens. Kompetensutveckling av neonatalläkare genomfördes även.

  Bilagor

 • Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation

  Arbetsutskottets protokoll 8 april 2020

  Utskott för primärvård och tandvård, protokoll 1 april 2020

  Utskott för primärvård och tandvård, protokoll 8 april 2020

  Utskott för funktionshinder och samverkan, protokoll 31 mars 2020

  Beslut fattade av hälso- och sjukvårdsdirektören

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning.

  Beslut fattade med stöd av vidaredelegation

  Områdeschefs, verksamhetschefs beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning.

  LSS-beslut from 2020-01-01 tom 2020-03-31. Förteckning.

   

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.