Möte 2021-01-11

Hälso- och sjukvårdsnämnden
09:00 - 11:30 Digitalt och styrelserummet, Regionens hus, Umeå.
 • Tilläggsbudget 2021

  Jan Öström, ekonomidirektör informerar om tilläggsbudget för 2021. Beslut kring tilläggsbudget planeras inför kommande sammanträde med regionfullmäktige i februari. När regionplanen för 2021 beslutades i juni 2020 var de ekonomiska förutsättningarna oklara och pandemin i ett akut skede. Därför valdes att skjuta på vissa delar i beslutet om regionplanen och istället besluta om dessa i en tilläggsbudget för 2021 tidigt på året.

  Syftet med tilläggsbudgeten är att hantera justeringar av 2021 års budget. Framförallt gällande beslut som staten tog i sin höstbudget om tillkommande statsbidrag, men också sådana genom pandemin tillkommande nya ekonomiska förutsättningar samt regionala politiska prioriteringar och vissa specifika budgetjusteringar. Tilläggsbudgetens långsiktiga konsekvenser för 2022 och framåt ingår i kommande planeringsprocess och ska inarbetas i nästa regionplan.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens information

  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om aktuella händelser i verksamheten enligt följande:

  • Jul- och nyårshelgerna. Vid sammanträdets datum (2021-01-11) har antalet öppna vårdplatser återgått till normalnivå efter ledigheterna. Läget har varit ansträngt men alla patienter har fått behandling. Det ansträngda läget beror inte främst på andelen covidpatienter utan på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen samt övriga svåra sjukdomar bland patienter. Samordningen mellan sjukhusen har fungerat väl under helgerna.
  • Covidläget. Vid tiden för sammanträdet finns totalt 30 inneliggande covidpatienter varav 8 smittfria. 6 patienter vårdas på IVA. Ännu har inga patienter från södra Sverige skickats till Västerbotten. Antalet inneliggande är fortfarande relativt lågt med hänsyn till den stora smittspridningen i Västerbotten.
  • IVO:s granskning av vård och behandling på särskilda boenden för äldre.  Efter att kritik riktats mot samtliga regioner har Region Västerbotten sammanställt ett svar som skickas senast den 15 januari. Region Västerbotten delar till viss del IVO:s slutsatser men vänder sig mot delar av den generalisering de ger uttryck för. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer få ta del av svaret när det är klart.
  • Uppskjuten vård. All akutsjukvård, cancervård (inkl. operationer) har kunnat genomföras. Vissa icke-akuta operationer har skjutits upp. Dock är antalet väntande mindre idag än förra året vid samma tid. Regionen kommer använda tilldelade medel för att på bästa sätt minska köerna.
  • Vaccinationsläget. Det är upp till regionerna själva att bestämma om vaccinering av fas 2 (vårdpersonal) ska inledas innan fas 1 (säbo) är färdigvaccinerade. Det är ett svårt etiskt ställningstagande då fas 1 patienter riskerar en svårare sjukdom medan fas 2 behövs inom vården. Om det finns tillräckligt med vaccin kommer alla att prioriteras. Region Västerbotten har ännu inte bedömt det befogat att ändra prioriteringsordningen men gör ett kontinuerligt ställningstagande angående detta. Sammantaget har vaccinationerna hittills fungerat bra.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.