Möte 2022-12-01

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 december 2022 får personalföreträdare närvara vid hela eller del av nämndens sammanträde och samtliga ärenden undantaget ärende som rör upphandling där sekretess råder. Personalföreträdarna har rätt att delta i hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få sin mening noterad i protokollet.

 • § 166

  Justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättad. 

 • Resultatuppföljning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per oktober en ackumulerad negativ avvikelse mot budget på 121 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,2 procent. Under perioden har intäkterna varit 7,8 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 4,0 procent.

  Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 255 miljoner kronor, varav vårdintäkterna underskott på 42 miljoner kronor. Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar underskott som för perioden uppgår till 68 miljoner kronor. Underskotten vägs upp av statsbidrag för merkostnader, provtagning och tester kopplat till covidpandemin.

  Kostnaderna redovisar ett underskott mot budget på totalt 376 miljoner kronor där störst underskott återfinns inom personalkostnader med 238 miljoner kronor. Kostnadsnivån för personalkostnader jämfört med föregående år har ökat med 2,2 procent. Produktionskostnaderna har under året varit höga och redovisar ett budgetunderskott på 94 miljoner kronor.

  Kostnadsökningen som avser merkostnader kopplat till pandemin har till stor del ersatts med statsbidrag.

  Ewelina Ogenblad, hr-strateg, informerar arbetsutskottet om aktuella personalfrågor.

  Nämnden informeras om personalkostnadsutvecklingen, utveckling antal anställda i regionen, ökning av administrativ personal beror på kategoriseringar och minskade antal per chef.

  Inhyrd personal ökar från föregående år och når inte målet om 2%. Korttidsfrånvaron för sjukskrivningar och vård av barn ökar. Avgångsenkäten har dålig svarsfrekvens, ett annat arbetssätt ska förhoppningsvis öka antalet svar.

  Medarbetarundersökningen och uppföljning av vidtagna åtgärder från föregående år
  Ewelina Ogenblad, hr-strateg informerar arbetsutskottet om resultatet från medarbetarenkäten.

  Enkäten ser inte exakt ut som ifjol, har uppdaterats. Upplägg och innehåll gås igenom, sociala faktorer är bra, HME marginellt bättre. Processen hur arbetet med resultaten redovisas. Enkäten ska genomföras årligen och kunna jämföras över tid. 

  Upphandlingsprocessen
  Mattias Norrman, verksamhetschef informerar nämnden om upphandlingsprocessen inom regionen och hur flödet ser ut. Det finns idag en stor artikelflora i regionen och arbetet är att minska mängden och skapa ett bättre flöde för upphandling pågår. Processen framgent handlar om att planera, kartlägga och implementera det nya arbetssättet.

  Aktuellt inom primärvården
  Christer Wilhelmsson och Isabell Zemrén, områdeschefer informerar vad som är på gång inom primärvården.

  Christer går igenom de fyra primärvårdsområdena i regionen samt tillgängligheten i primärvården. Därefter vad sker i regionen som helhet för primärvården.

  Isabell redovisar statistik gällande tillgängligheten för bland annat medicin och vuxenpsykiatrin, hållbart medarbetarengagemang och hållbart säkerhetsengagemang sedan ges en reflektion över projektet nära vård och vad som sker när projektet avslutas. Även utmaningar för Västerbottens län beskrivs som arbetshetslös siffror, befolkningsförändringar och förutsättningar för södra Lappland. Försörjningskvoten kommer bli ett stort problem för inlandskommunerna i regionen.
   
  Information från Postcovidteamet 

  Helena Lindmark verksamhetschef informerar vad som är på gång inom postcovid verksamheten. Bland annat hur gruppen rekryterades, hur gruppen har arbetat under pandemin med pilotmöten för att arbeta fram nya arbetssätt och vad syftet med gruppen är. Därefter redovisas vad som sker i dagsläget och vad som kommer framgent.

  Jämförelser ekonomi, vårdkonsumtion och KPP inom vår region och i jämförelse nationellt 2021.
  Per Sehlin, controller informerar arbetsutskottet om den strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnaden. Den strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnaden har utvecklats positivt för Västerbotten de senaste åren. Det beror främst på två faktorer. En ny beräkning av det kommunal utjämningssystemet 2019 samt pandemiersättningar som betalats ut under perioden 2020 – 2021. Den senare är dock en engångseffekt som faller bort 2022 varför en mer normalisering av den strukturmässiga kostnadsnivån är att förvänta.

  För 2021 års uppgifter har en intern justering av resultatet gjorts med anledning av att den ökade kostnaden för pensioner orsakad av ett nytt livslängdsantagande har hanterats olika mellan regionerna. Vissa har med kostnaden i verksamheten medan andra har hanterat den som en jämförelsestörande post. SKR lämnade ingen rekommendation i samband med inrapporteringen. I den justering som är gjord har posten lyfts in som en del av verksamhetens kostnader.

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för aktuella händelser i verksamheten enligt följande:

  Bemanningsläget på sjukhusen
  NUS och Skellefteå har ett ansträngt läge, det ser bättre ut i Lycksele. 

  ME-mottagningen
  Det på pågår en utredning nu som kommer redovisas senare.

  IVF
  Tid för att lägga anbud öppnas den 5 december och det pågår planering för att hantera eventuella glapp i verksamheten.

  IVO
  Rapporten inkom till regionen dagen före sammanträdet och finns under anmälan av handlingar. Väntat kritik, regionen har för få vårdplatser, fler vårdskador och att det ser ut som på jämförbara sjukhus. Svar ska ges senast 31 januari.

  Ekonomiskt utmaning 2023
  Svåra utmaningar väntar för 2023 och 2024, det kommer inte ske några satsningar under kommande år.

  Förlossningen
  Fortsatt kärvt läge, brist på barnmorskor och läkare som kan arbeta bakjour, det är ont om läkare.

  Upphandling EGG tolkning
  Viktigt för regionen att ha denna kompetens som regionsjukhus, gäller hela norra regionen.

  Provsvar i journalen
  från den 1 december går det att se sina provsvar och om det är hanterat i 1177.

  Uppsagt samverkansavtal med vårdförbundet
  avtalet är uppsagt, en träff nästa vecka med regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och HR-direktören och vårdförbundet ska ske för dialog. Avtalet har tre månaders uppsägningstid.

  Läkemedelshantering
  Det arbetas fram ett förslag för att ta över läkemedelshanteringen i egen regi. Tanken är att det ska frigöra sjuksköterskor som kan gå över till annan verksamhet inom regionen.

 • Bemanningssituationen gällande radiologer på Bild- och Funktionsmedicin Västerbotten är mycket ansträngd. Verksamheten är mer eller mindre beroende av vikarier via bemanningsföretag. Basenheten har ändå svårt att fylla bemanningen med ordinarie personal och/eller hyrläkarstöd. Behovet av upphandlad tjänst för distansgranskning är därför stort och är helt avgörande för patientsäkerheten samt för att upprätthålla verksamheten alla dagar. Nuvarande avtal för distansgranskning är på väg att löpa ut och basenheten behöver därför initiera upphandling för nytt avtal.

  Bilagor

 • Upphandlingen avser utökad operationskapacitet för regionens operatörer inom elektiv ortopedisk dagkirurgi respektive elektiv protes- och ryggkirurgi av vuxna patienter omfattandes:

  •         Lokaler inkl. operationssal

  •         Kompletterande personalresurser

  •         Perioperativ vård

  Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten. Kvalificering har skett genom kontroll av uppfyllelse av ställda krav på leverantör. Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris.
  Inkomna anbud samt resultat av prövning av anbud framgår av bilaga Utvärderingsprotokoll. Föreslagen leverantör har lämnat det anbud som uppfyller utvärderingsgrunden på bäst sätt.

  Nämnden ska besluta om tilldelning av leverantör för tjänsten. Sekretess råder. 

  Bilagor

 • Neuro- Huvud- och Halscentrum (NHHC) vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) behöver under det närmaste året upphandla en extern tjänst för elektroencefalografi (EEG)-granskning på distans. Resurser i form av nödvändig specialistkompetens finns inte i tillräcklig omfattning varken internt i regionen eller i någon de fyra norrländska sjukvårdsregionerna och är på grund av den akuta bristen på sådana specialistläkare i dagsläget inte möjlig att rekrytera. Region Västerbotten har i sitt regionvårdsuppdrag ansvar för att ge regionvård till norra sjukvårdsregionen. Regionvårdsuppdraget förutsätter denna läkarresurs i Region Västerbotten. Det är alltså av flera skäl synnerligen angeläget att upphandla tjänsten.
  Det finns en leverantör i Sverige med möjlighet att bistå Regionen Västerbotten med dessa granskningar och det är ur patientperspektiv mycket angeläget att avtal tecknas med denna leverantör genom en direktupphandling.

  Bilagor

 • I ett arvskifte efter privatperson har medicinsk forskning vid Norrlands Universitetssjukhus angetts som testamentstagare. Av testamentet uttrycks inget mer specifikt ändamål. Arvet är utbetalat i form av insättning om 1 860 642 SEK via Regionens bankgiro.

  Enligt regionens riktlinjer (Riktlinjer mot korruption och muta) ska större donation eller gåva tas upp i respektive nämnd för officiellt mottagande. Ett sådant beslut ska innehålla förslag på fördelning till verksamhet och ändamål utav dessa medel.

  Förslag är att medlen förvaltas centralt inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och hälso-och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att fördela dessa medel till verksamhet inom ramen för medlens avsikt.

 • Regionens revisorer har per den 12 april 2022 överlämnat en rapport gällande granskning år 2021 av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningsrapporten har ställts till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämndens yttrande med ska expedieras till revisionskontoret senast den 5 december 2022.

  År 2021 präglades av pandemin. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter genomförde stora insatser för att minska smittspridningen och vårda patienter som drabbades av covid-19.
  Nämndens resultat för år 2021 bör ses i ljuset av pandemin. Resultaten för verksamhetsmålen var svaga. Positivt är att nämnden hade ett överskott på 139 miljoner kronor. Överskottet berodde på bidrag från staten för att hantera pandemin. Revisorerna bedömde att det fanns en risk att nämnden hade kvar delar av det strukturella underskott som nämnden hade före pandemin.

  Revisorernas bedömning är att nämnden för år 2021 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll. Liksom tidigare år bidrog, enligt revisorerna, otydliga ansvarsförhållanden och svagt tjänstemannastöd till svårigheter för nämnden att styra sitt ansvarsområde. Granskningar visar att nämnden var passiv under året. Positivt var att nämnden i hög grad hade beslutat om grundläggande styrdokument.

  Revisorerna har i rapporten lämnat följande rekommendationer till nämnden:

  *Utveckla de ekonomiska analyserna. Det finns risk att det strukturella underskottet som nämnden hade före pandemin finns kvar.

  *Säkerställ en tillräcklig styrning och kontroll över de riktade statsbidragen till nämndens verksamheter.

  *Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämndens verksamhetsmål.

  *Utveckla kvaliteten i arbetet med intern kontroll. Nämnden behöver utveckla uppföljningen av sina kontroller och vid behov besluta om åtgärder för att komma till rätta med de brister som kontrollerna visar.

  Nämnden har upprättat ett yttrande avseende rekommendationerna.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har beretts möjlighet att lämna ett yttrande avseende betänkandet ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)” Betänkandet berör ett viktigt ämne, det vill säga god tvångsvård med god medicinsk och psykiatrisk vård samtidigt som patienternas rättssäkerhet värnas. Tvångsvårdslagstiftningen har dock tidigare reviderats upprepade gånger med följden att lagstiftningen upplevs ologisk, oöverskådlig och svår att agera efter, vilket i sin tur påverkar rättssäkerheten. Betänkandets förslag utökar patientens möjligheter att överklaga olika beslut och insatser. Chefsöverläkaren är även skyldig att informera patienten om möjligheterna att överklaga. För att detta ska vara genomförbart i praktiken bör samtliga rättigheter delges patienten vid ett tillfälle och inte utspritt vid varje potentiellt överklagbar situation. Region Västerbotten har upprättat ett yttrande som beskriver regionens bedömning över betänkandet.

  Bilagor

 • Beslut fattade av arbetsutskottet på delegation av nämnden 
  § 112 Kurser och konferenser 2022. HSN 70:10-2022.

  Beslut fattade av hälso-och sjukvårdsdirektören
  Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation. Förteckning.

  Beslut fattade på vidaredelegation
  Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och sjukvårdsdirektören. Förteckning.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.