Möte 2022-04-12

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Resultatuppföljning
  Harriet Boström, controller, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om resultatuppföljning för mars 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget efter mars månad 2022 på 37 miljoner kronor och en negativ nettokostnadsutveckling på 7,4 procent.

  Under perioden har intäkterna varit 16,9 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 2,0 procent.

  Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 119 miljoner kronor, varav vårdintäkterna ett överskott på 3 miljoner kronorr. Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar liksom under hela pandemin underskott som för perioden uppgår till  - 20 miljoner kronor.  Underskotten vägs upp av statsbidrag för merkostnader, provtagning och tester kopplat till covidpandemin.

  Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på totalt 83 miljoner kronor och en kostnadsutveckling på 2,0 procent. Störst avvikelse återfinns inom personalkostnader där underskottet mot budget uppgår till 65 miljoner kronor och en kostnadsnivå som ökat med 1,3 procent. Under perioden har kostnaderna för läkemedel och för utomlänsvård har varit lägre än budgeterat.

  Ewelina Ogenblad, hr-strateg, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om personalfrågor. Nämnden informeras om personalkostnadsutveckling, närvarotid, kostnader hyrpersonal och sjukfrånvaro. Nämnden informeras även om kompetensförsörjningsstrategin 2023-2030 som ska vara klar under våren 2022. Målsättningen är att uppnå rätt (fulltalig) bemanning med rätt kompetens för rådande uppdrag 2030.

  Fastighetsutveckling och byggprojekt i Skellefteå
  Ulf Widmark, verksamhetschef, Per Strömbro, kommunikatör och Malin Kågström, projektledare Sweco informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om fastighetsutveckling och byggprojekt i Skellefteå. Nämnden informeras om investeringsutgifter, process kring lokalplanering, projektering, byggande och kommunikationen kring arbetet för pågående investeringar i Skellefteå.

  Delbetänkande ”Från delar till helhet; En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer med samsjuklighet”
  Monica Wahlström, enhetschef och Lars Högberg, medicinsk chef informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om det yttrande som Region Västerbotten upprättat om delbetänkandet ”Från delar till helhet; En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer med samsjuklighet”. Region Västerbotten har beaktat ett antal punkter där man lyfter en del farhågor kopplade till förslaget.

  Ärendet återkommer i §79

  Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
  Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör redogör för aktuella händelser i verksamheten enligt följande:

  Vårdplatsläget
  Det är ett fortsatt mycket ansträngt läge i regionen, framför allt på Norrlands universitetssjukhus (Nus).

  Trött och sliten personal
  Inom flera verksamheter är personalen trött och sliten.

  Sommarplanering pågår
  Sommarplanering för regionens verksamheter pågår.

  Tandläkarutbildningen
  Det är en utmaning med handledning för blivande tandläkare, bland annat på grund av att det finns för få tandläkare.

  Universitetssjukhuset och framtiden
  Det kommer att krävas satsningar framöver för att säkerställa Norrlands universitetssjukhus (Nus) status som universitetssjukhus.

  Åtta nationell högspecialiserad vård NHV-remisser besvarade
  Åtta nationell högspecialiserad vård (NHV)-remisser har besvarats av regionen.

  Organiserad prostatacancertestning (OPT)
  Johan Styrke, urolog Region Västernorrland och Jonas Sandberg, urolog Region Västerbotten informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om organiserad prostatacancertestning i Norra sjukvårdsregionen. Norra sjukvårdsregionens förbundsdirektion rekommenderar medlemsregionerna att införa OPT i enlighet med utarbetad och presenterad rapport i Norra sjukvårdsregionen och att ett sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga regioner i sjukvårdsregionen. Vidare rekommenderas att godkänna förslag till avtal för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet, att godkänna förslaget till kostnadsfördelning för det sjukvårdsregionala OPT-kansliet, att påbörja OPT för åldersgrupperna 50- och 56 år, samt att säkerställa erforderliga resurser i regionerna för OPT.

  Primärvårdsjouren Umeå
  Christer Wilhelmsson, områdeschef, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om hur arbetet med sommarplanering för Primärvårdsjouren Umeå fortlöper.

  Nära vård och digitaliseringsstrategin
  Gunilla Larsson, strateg och Thomas Fritz, avdelningschef informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om Nära vård arbetet och digitaliseringsstrategin 2025.

  Nära vård arbetet handlar om att Hälso-och sjukvården behöver på ett bättre sätt anpassas till befolkningens skilda behov och förutsättningar. Strukturen måste bidra med helhetssyn, utveckling av kvalitet och främjande av effektivitet och jämlikhet. För att möta utmaningarna behöver systemet ställas om till att i högre utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och därigenom stödja människor att bibehålla sin hälsa, sina förmågor och förebygga ohälsa.

  Som stöd för arbetet har regionen tidigare fattat beslut om målbild 2030 för hälso-och sjukvården. Vidare har länets kommuner och regionen under 2021 beslutat om en gemensam målbild för det gemensamma åtagandet inom vård och omsorg. Dessa styrdokument ger en tydlig och långsiktig riktning för hälso-och sjukvårdens omställning med fokus på invånarnas behov och samarbete på alla nivåer i systemet oavsett huvudmannaskap och driftsform. Nära vård är ingen ny vårdform utan ett förhållningsätt där personcentrerad hälso-och sjukvård och samverkan inom och mellan regioner och kommuner är central.

  Digitaliseringsstrategin 2025 antogs av Regionstyrelsen 26 oktober 2021 och beskriver vad digitalisering ska bidra med för att invånarna i Västerbotten får bästa förutsättningar att leva ett liv i god hälsa. Digitaliseringsstrategin 2025 beskriver även hur organisationen ska utveckla sin digitala mognad, förmågan att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.

  Bilagor

 • Arbetet med att säkerställa bemanningen vid länets tre förlossningsenheter inför sommarperioden 2022, veckorna 25–32, påbörjades i oktober -21.

  Det ursprungliga uppdraget till länsklinikens verksamhetschef var att gemensamt planera för sommarens bemanning vid länets tre förlossningskliniker för att tidigt kunna lämna behovet av hyrpersonal till upphandlingsenheten. Antalet pass som kan bemannas av hyrpersonal är få och det råder stor brist och hög efterfrågan i hela landet.
  Arbetet och planeringen resulterade i ett bedömt behov av att det totalt för länet saknades drygt 600 arbetspass. Det ansträngda läget kommunicerades till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i januari samt för hälso- och sjukvårdsnämnden i mars. Dialog har vidare förts med primärvården för att om möjligt kunna lösa vissa pass med barnmorskor anställda där vilket i något enstaka fall har gett resultat.

  I januari gick verksamhetschefen vid CFOG ut med erbjudande om ekonomisk extraersättning till de barnmorskor som frivilligt kunde ta extra arbetspass och då framför allt arbete i Lycksele. Med denna åtgärd lyckades kliniken bemanna ett antal ytterligare pass, men fortfarande allt för få för att kunna bedriva verksamhet dygnet runt under sommaren.
   

  Aktuellt läge v 14:

  ·         I dagsläget saknas det barnmorskor vid ca 500 arbetspass för att bedriva verksamhet vid länets förlossningsenheter. Bristsituationen bedöms inte möjlig att lösa, trots att arbetet fortsätter.

  ·         Alla, inklusive de barnmorskor som finns tillgängliga för att bemanna förlossningen har rätt att få semester under sommarsemesterperioden.

  ·         Blivande föräldrar som har planerad förlossning under sommarperioden behöver besked om tillgänglighet. I de fall de blivande föräldrarna berörs av en period med tillfällig utbudsbegränsning ska individuell information om trygga och säkra alternativ till förlossning lämnas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.