Möte 2022-02-16

Hälso- och sjukvårdsnämnden
09:30 - 15:05 Digitalt via teams samt Styrelserummet, Regionens hus
  • Årsrapport är Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppföljningsrapport för året 2021 till regionstyrelsen. Rapporten innehåller nämndens samlade bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån nämndens verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige gett nämnden, uppföljning av nämndens internkontrollplan samt en ekonomisk redovisning och analys. I årsrapporten följs målen som nämnden fastställt med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Av sammanlagt 10 mål som riktats till nämnden bedömer nämnden att 7 har uppfyllts helt eller delvis medan 3 mål inte uppfyllts. Arbetet med riktade uppdrag har under året fortskridit enligt plan och redovisas i Bilaga 4. Uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas som Bilaga 1 i rapporten. Budgetbilaga finns i rapporten som Bilaga 2 medan Årsredovisning avseende tillgänglighet i primärvård och specialistvård på grund av sin omfattning redovisas som eget dokument (med hänvisning till Bilaga 3 i rapporten) kopplat till ärendet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.