Möte 2023-01-17

Hälso- och sjukvårdsnämnden
 •   1

  Program

 •   2

  Personalföreträdare i nämnd

 • I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden. 

  Inför den nya mandatperioden föreslås därför att nämnden fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

  Vid nämnden sammanträden brukar politiska sekreterare närvara. I kommunallagens mening är dessa att betrakta som anställda och därför föreslås att nämnde beslutar att bevilja de politiska sekreterarna närvarorätt. 

  Utöver de politiska sekreterarna föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikatör medges närvarorätt då även dessa idag deltar under sammanträdet.

  Vid dagens sammanträde förslås att nämnden beviljar ledamöter i nämndens beredningar närvarorätt. 

 •   4

  Justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättad. 

 • Enligt program.

 • Enligt program. 

 • Denna upphandling omfattar intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom för succesiva leveranser till Sveriges regioner. Upphandlingen har genomförts av Region Skåne. Upphandlingen sker i nationell samverkan och samtliga regioner deltar genom fullmakt i upphandlingen och är därigenom avtalsberättigade.

  Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för Upphandlande myndighet till förlängning i upp till två (2) år. Beräknad avtalsstart 2023-04-01.

 • Organisation of European Cancer Institute (OECI) arbetar för ökad samverkan och kvalitetssäkring av cancervård i Europa, bland annat genom möjligheten till ackreditering som Comprehensive Cancer Center (CCC) enligt högt uppsatta kvalitetskrav för vård, utbildning och forskning inom cancerområdet. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, anser att samtliga universitetssjukhus på sikt bör starta en process för att cancervården och cancerforskningen ska ackrediteras och uppnå status som Cancer Center (CC) eller (CCC) av OECI. I Sverige finns idag tre ackrediterade center; Karolinska CCC (2020), Sahlgrenska CCC (2022) och Skåne University Hospital CCC (2022). Vi gör bedömningen att ackreditering av cancervården vid NUS kommer att väga tungt framgent för att tilldelas uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård, vilket i sin tur är en viktig förutsättning för att kunna driva och utveckla universitetssjukhuset i norra regionen. Det sistnämnda är avgörande för att kunna bedriva undervisning, forskning och utveckling av cancervården i hela norra Sverige och därmed skapa förutsättningar för jämlik vård. Sammanfattningsvis är bedömningen är att ackreditering av cancervården vid Norrlands universitetssjukhus understödjer hela sjukvårdsregionen och är en förutsättning för en långsiktigt hållbar och modern cancervård i norra Sverige.

  När delmål är uppnått kan beslut fattas om möjligheten att skicka in ansökan och fortsätta processen mot ett Comprehensive Cancer Center.

  Bilagor

 • Förslag på satsning i form av ett lönetillägg till omvårdnadspersonal i dygnet-runt verksamheter kopplat till vårdplatser. Satsningen som ska diskuteras motsvarar 123 mkr i årskostnad för 2023. Kostnaden bedöms mötas av minskade personalkostnader för inskolning, övertid, hyrpersonal, jour och utomlänsvård. Förutom detta bedöms möjlighet att följa plan för vårdintäkter som möjlig.

  Ärendet kompletteras på sammanträdet med mer underlag och information. 

 • Nämnden har vid sammanträdet den 22 september 2022, § 133, beslutat om sammanträdestider för 2023. Efter fullmäktige den 31 november och valen till nämnderna har det uppstått krockar med bland annat SKR sammanträdesdatum. Därför kommer en revidering av mötesdatum för nämnden 2023. 

 • Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation med sex nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Krisledningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Den nya organisationen för styrning och ledning träder i kraft den 1 januari 2023. I den nya förtroendepersonorganisationen kommer hälso- och sjukvårdsnämndens två tidigare utskott, utskott för primärvård och tandvård samt utskott för funktionshinder och samverkan utgå och i stället kan nämnden inrätta nämndsberedningar för behov av beredning av ärenden till nämnden.
  Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen för funktionshinder och samverkan har upprättats. Av förslaget framgår arbetsformer, ansvarsområde samt uppdrag. Vidare framgår att nämnden årligen ska revidera uppdragsbeskrivningen och fastställa berednings särskilda uppdrag.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation med sex nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Krisledningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Den nya organisationen för styrning och ledning träder i kraft den 1 januari 2023. I den nya förtroendepersonorganisationen kommer hälso- och sjukvårdsnämndens två tidigare utskott, utskott för primärvård och tandvård samt utskott för funktionshinder och samverkan utgå och i stället kan nämnden inrätta olika nämndsberedningar utifrån sitt behov av beredning av ärenden till nämnden.
  Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen för primärvård och tandvård har upprättats. Av förslaget framgår arbetsformer, ansvarsområde samt uppdrag. Vidare framgår att nämnden årligen ska revidera uppdragsbeskrivningen och fastställa beredningens särskilda uppdrag.

  Bilagor

 • Regionpensionärsrådet, RPR, är ett organ för rådgivning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och Region Västerbotten. Regionpensionärsrådet ska verka för informationsutbyte och kunskapsinhämtning. Regionpensionärsrådet kan inte besluta i några frågor.

  Bilagor

 • I regionplanen inför 2023 beslutades budgetramar för respektive nämnd och område. Under förvaltningarnas budgetarbete hösten 2022, har det tillkommit beslut om förändringar mellan nämnderna.

  Under våren 2022 beslutades om en ny förtroendeperson-organisation (RS 10-2022) som ska gälla för åren 2023-2026. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hade ej beaktas. En anpassning av budgeten till den nya politiska organisationen ges därmed.

  I budgeten för 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor i en lönepott. Under slutet av hösten 2022 beslutades fördelningen för 2022 (RS 1886-2022) som påverkade alla nämnder men blev klart för sent för att komma med i regionplanen för 2023. Förslaget innebär att regionfullmäktige förändrar budget för 2023 utifrån de ökade lönerna för 2023 och framåt.

  I december 2022 har SKR kommit med sin definitiva bedömning för 2023 för personal­omkostnads­pålägget (PO-pålägget). Det är 52,28% för regioner, vilket är en ökning från aprils bedömning på 49,44%. Ökningen är i pålägget för pensionen och beror på att prisbasbelopp ökat kraftigt. I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån aprils bedömning, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder.  

  Regionfullmäktiges presidium beslutade 23 maj 2022 att revisionen skulle få ett extra anslag på 300 tkr för dubbel revision. Men nu när valet av nya revisorer är gjort står det klart att revisionens kostnader för extra arvoden inte kommer öka i någon större omfattning. Därav bedömer fullmäktiges presidium att inga extra medel ska tillföras revisionens ram som tidigare var beslutat. Då revisionens äskande inte fanns med i regionplanens budgetramar kommer ingen korrigering göras för revisionens ramar för dubbel revision.  

  Laboratoriemedicin inom Hälso- och sjukvårdsnämnden har budget för abonnemangsavgiften av sterilteknisk utrustning, men mer korrekt är att budget och kostnaden för detta ska ligga inom området Digitalisering och Service 

  Region Västerbotten har infört under 2021 det digitala verktyget Stratsys för verksamhetsplanering och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2022 beslutade regiondirektören med stöd av delegation att även moduler skulle införas för patientsäkerhet (RS 1049-2022) och för regional utvecklingsstrategi, RUS (RS 1127-2022). Finansiering för modulen patientsäkerhet sker genom omfördelning från HSN till området Digitalisering och Service. För finansiering av modulen för RUS flyttas budget från Regional utvecklingsnämnd till Digitalisering och Service. 

  Omfördelning

  Ny politisk organisation
  Regionstyrelsen                                          -983 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +2 694 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -1 711 tkr

  Lönepott 2023
  Regionstyrelsen                                          -8 768 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +8 593 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         +97 tkr

  Revision                                                     +6 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +67 tkr

  Patientnämnden                                          +5 tkr            

  Utökat PO-påslag
  Regionstyrelsen                                          -103 461 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +101 211 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         +1 210 tkr

  Revision                                                     +150 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +782 tkr

  Patientnämnden                                          +108 tkr

  Abonnemangsavgift sterilteknisk utrustning

  Regionstyrelsen                                          +4 016 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     -4 016 tkr

  Stratsys
  Regionstyrelsen                                          +279 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     -167 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -112 tkr

  Summering av alla förslag per nämnd
  Regionstyrelsen                                          -108 917 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +108 315 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -516 tkr

  Revision                                                     +156 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +849 tkr

  Patientnämnden                                          +113 tkr    

 • Psykisk hälsa är ett viktigt folkhälsoområde. Att arbeta för att främja god psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är en investering för hela befolkningen, både nu och för framtiden. De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i Region Västerbotten fick för 2020 ett riktat uppdrag av fullmäktige kopplat till att främja barn och ungas psykiska hälsa. Utifrån medborgardialoger och kunskapsinhämtning framkom en bild av att den självskattade psykiska hälsan har försämrats hos barn och ungdomar. Utifrån ovanstående har regionstyrelsen i Region Västerbotten initierat en process för att i samverkan med kommunerna, ta fram ett 11- punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa. 11-punktsprogrammet bygger på dialoger med representanter från länets samtliga kommuner och Region Västerbotten samt samlad kunskap vid folkhälsoenheten i kombination med aktuell forskning. Programmet syftar till att ge en gemensam bild av vilka kommunala och regionala insatser som pågår och vilka insatser som bör utvecklas för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten. Inom respektive område ges förslag på fortsatta utvecklingsområden som behöver prioriteras och konkretiseras utifrån lokala behov och förutsättningar. Detta är alltså inte ett färdigt program med satta målvärden.
  Ärendet återremitterades från fullmäktige juni 2022 och ett reviderat förslag har arbetats fram med de synpunkter som kom med återremissen.
   

  Bedömda resultat och konsekvenser:
  Målsättningen med 11-punktsprogrammet är att förstärka tidiga insatser riktat till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och att dessa ska erbjudas jämlikt i länet.
  Resurser och finansiering: Respektive part (region och kommuner) får ta sin egen budget i beaktande vid implementeringsarbete

 • Under 2021 fick lokal arbetsgrupp (LAG) i Kunskapsstyrning för höftledsartros i uppdrag av hälso- och sjukvårdens ledning att utveckla en digital artrosskola i plattformen Stöd och Behandling. Artrosskolan ALMA, som nu är i slutet av utvecklingsfasen, ska i huvudsak vända sig till patienter på primärvårdsnivå och är utvecklad utifrån Socialstyrelsens senaste nationella riktlinjer för höft-, knä- och handartros.

  Region Västerbottens nuvarande digitala artrosskola, som regionen idag köper rättighet till från Region Kronoberg, kommer att avslutas då Artrosskolan ALMA publiceras för användning. Anledningen till att vi skapat en egen artrosskola är att tidigare artrosskola inte har uppfyllt måtten för ett interaktivt digitalt behandlingsprogram.

  Ett ytterligare alternativ för patienten är privata konkurrerande aktörer som erbjuder sina tjänster gratis till deltagare. Dock får regionerna betala enligt nationella taxan för de invånare som deltar. Underlag som finns framtagna av controller visar att dessa kostnader har eskalerat med tiden.
  En ytterligare nackdel är att regionen inte kan journalföra behandling som utförs av privat aktör vilket innebär en potentiell risk att patientsäkerheten hotas.

  Genomgången artrosskola är obligatoriskt för patienter som ska bedömas av ortoped vid ortopedkliniken. Patienten kan med en regional rutin där artrosskolan ingår få en sammanhållen vårdkedja hos Region Västerbotten för sin artrossjukdom.

  Regionstyrelsen har i tidigare beslut slagit fast att patienten ska betala 100 kronor per genomfört avsnitt för behandling i ett Stöd och Behandlingsprogram. För att vara ett reellt alternativ för patienten gör verksamheten bedömningen att den egna artrosskolan inom den digitala plattformen Stöd och Behandling bör vara avgiftsfri då det finns en uppenbar risk att patienten annars fortsätter att vända sig till privata aktörer som erbjuder sina tjänster kostnadsfritt för patienten.

 • Region Västerbotten tar för närvarande ut en patientavgift på 200 SEK vid första besök på mottagning vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) gällande spårsäkring vid sexuella övergrepp. Detsamma gäller även i de fall patienten söker sig till akutmottagningen. Eventuella uppföljande besök är dock avgiftsfria.
  CFOG bedömer att dessa första besök bör vara avgiftsfria då det inte är rimligt att en person som blivit utsatt för ett sexuellt brott ska behöva betala för att spårsäkra övergreppet.
  Flertalet regioner, bla Västra Götaland och Skåne har eller planerar att införa avgiftsfrihet för dessa besök och Region Västerbotten bör följa dessa exempel.

 • I överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner framgår att SKR kommer att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 för alla grupper som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccin.

  Eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar regionerna att tillgängliggöra vaccinet för fler än de grupper som rekommenderas vaccination finns det risk att regionerna hanterar beslut om kostnadsfrihet olika. SKR rekommenderar därför regionerna att även under första halvåret 2023 fortsätta erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering eller tillgängliggörande av vaccin.

  Bakgrunden till rekommendationen är att fortsätta hålla ihop vaccinationsarbetet och att erbjudandet blir lika i hela landet.

  Bilagor

 • Personalbrist har lett till tillfälliga neddragningar av förlossningsverksamheten i Lycksele under såväl sommar som jul-nyårsperioderna. Dessa beslut har ifrågasatts och efter den senaste neddragningen råder det oklarhet om det finns förutsättningar för en återöppning 23 januari. Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören har därför gett i uppdrag att bedöma uppkomna risker och möjliga åtgärder relaterat till den neddragna verksamheten.

  Utredarna hade i uppdrag att utreda följande frågeställningar:
  -om de identifierade riskerna är relevanta
  -om ytterligare möjliga åtgärder som kan förhindra en neddragning av verksamheten är identifierade och undersökta
  -om den framtagna handlingsplanen och de åtgärder i den som kan genomföras i närtid förändrar ställningstagandet om behov av neddragen verksamhet

  Utredarnas bedömning kan i korthet summeras enligt nedan:
  -De i uppdragsdirektivet identifierade riskerna är högst relevanta
  -Samtliga möjliga åtgärder för att förhindra en omedelbar neddragning är identifierade, prövade och utan tillräcklig effekt i närtid.
  -För att förhindra en permanent neddragning finns förutom beslutad handlingsplan ytterligare bemanningsbefrämjande åtgärder att föreslå.

  Utredarnas bedömning är att det finns en möjlighet att återstarta förlossningsverksamheten i Lycksele. Detta skulle dock kräva en periods stängning för att befintlig ledning och personal skulle få koncentrera sig på återuppbyggnadsarbetet och säkra bemanningsförutsättningarna och arbetsmetoder för återstart. Att under pågående förlossningsverksamhet med minimal bemanning utföra detta projektarbete saknar förutsättningar att lyckas. Utredarna föreslår att upphandla ett konsultbolag som tar totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att successivt växla över till bemanning i egen regi. Kostnaden för denna lösning är svår att uppskatta men kan sannolikt bli hög.

  Bilagor

 • Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

  Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

  Valen avser: 
  Arbetsutskott
  Beredning för primärvård och tandvård
  Beredning för funktionshinder och samverkan
  Samråd Vård och Omsorg
  Samråd med patient- och brukarföreningar
  Samråd Nationella minoritetsgrupper
  Regionpensionärsrådet

 • § 1

  Personalföreträdare i nämnd

 • I kommunallagens 6 kap § 26 anges att nämnd kan bevilja närvarorätt för regionens anställda vid nämndens sammanträden. 

  Inför den nya mandatperioden föreslås därför att nämnden fattar ett formellt beslut som medger närvarorätt för anställda som deltar under ett sammanträde.

  Vid nämnden sammanträden brukar politiska sekreterare närvara. I kommunallagens mening är dessa att betrakta som anställda och därför föreslås att nämnde beslutar att bevilja de politiska sekreterarna närvarorätt. 

  Utöver de politiska sekreterarna föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikatör medges närvarorätt då även dessa idag deltar under sammanträdet.

  Vid dagens sammanträde förslås att nämnden beviljar ledamöter i nämndens beredningar närvarorätt. 

 • § 3

  Justering

 • Förslag till föredragningslista är upprättad. 

 • Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
  Punkten utgår och ingår i Sjukvårdens framtid nedan

  Regiondirektörens rapport - Regionplan 2023, utmaningar, uppdrag och åtgärder
  Tommy Svensson regiondirektör informerar om utmaningar som finns på kort och lång sikt. Regionens tillgänglighet är låg och våra köer våra medarbetare, patienter och invånare mycket negativt. Arbetsmiljö för medarbetare och chefer är inte tillräckligt bra. Det finns en mängd icke värdeskapande tid i våra flöden och arbetssätt som skapar extra tid och kostnader. För 2023 är budgetprognosen att det finns ett stort underskott. Dilemmat är att vi vill lägga kraft på en hållbar förändring för t.ex. ekonomin, tillgängligheten och arbetsmiljön. Samtidigt krävs kortsiktiga fokusåtgärder b.la kopplat till ekonomi och tillgänglighet, de behöver gå hand i hand.

  Nämndernas prioriterade aktiviteter redovisas och återfinns i respektive nämndplan. De ekonomiska utmaningarna för 2023 och 2024 redovisas tillsammans med möjliga åtgärder.

  Fullmäktige har givit alla nämnder två uppdrag, Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning och Genomföra kartläggning av tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Arbetsprocessen för uppdragen presenteras.

  Ansvar, skyldighet och befogenhet
  Henrik Sandberg regionjurist ger information om ledamöternas uppdrag och ansvar samt om viktiga kommunalrättsliga principer.

  Nämnden ansvar är att genomföra de uppdragen från fullmäktige och se till att verksamhet bedrivs enligt mål, beslut och riktlinjer från fullmäktige samt enligt gällande lagar och förordningar. Att den internkontrollen tillräcklig, beslut fattas inom ramen för de verksamheter som fullmäktige givet, redovisa, återrapportera och bereda ärenden till fullmäktige.

  Varje ledamot har lika ansvar och varje ledamot har ett personligt mandat. Representation är för hela regionen inte valkrets, parti eller likande. Som ledamot har man ett också ett juridiskt ansvar och endast reservation i nämnden undantar ansvar.

  Information om korruption och jäv ges samt om offentliga handlingar och vilka som kan vara sekretess. Vad som händer vid eventuellt sekretessbrott.

  Sjukvårdsorganisationen och förvaltning – Sjukvårdens framtid
  Brita Winsa hälso- och sjukvårdsdirektör kortfattat om regionens huvuduppdrag, bland annat om hälso- och sjukvård, folkhälsa och forskning, innovation och utbildning. Hur mycket omsätter regionen samt intäkter och kostnader redovisas. Regionen har ca 10 700 medarbetare och Norrlands universitetssjukhus (NUS) är norra Sveriges arbetsplats med ca 5 700 anställda. NUS bedriver kvalificerad sjukvård, forskning och undervisning för hela norra Sverige. NUS har flera profilområden, bland annat inom ryggmärgsskador, kronisk lungsjukdom hos barn, Neonatal intensivvård och plexus brachialisskador.

  Regionen bedriver även vård i Lycksele och Skellefteå. I Lycksele finns bland annat akutsjukvård, fetmakirurgi och höftledsoperationer. I Skellefteå finns bland annat akutsjukvård och förlossning, specialiserad sjukvård och forskning.

  Sist redovisas hälso och sjukvårdsförvaltningens organisation. Förvaltningschef, stabschef, FoU-chef och områdeschefer och tillhörande områden redovisas.

  Bilagor

 • Harriet Boström controller informerar om vilka styrsystem som finns för Region Västerbotten. Den statliga styrningen består av lagstiftning som kommunallagen och hälso- och sjukvårdslagen, riktade statsbidrag, föreskrifter och nationella handlingsplaner. Med den statliga styrningen tillkommer regionens egen styrning i form av regionplan, nämndplan med mera. Utmaning för Region Västerbotten kommer och vara sjukvårdskostnaderna ökning över tid, kompetensförsörjning, behov av ökade investeringar och ökande pensionskostnader.

  Hur budget fastställs, hur budget fördelas mellan nämnderna och sedan hur förvaltningscheferna fördelar inom sin förvaltning redovisas. Även verksamheternas uppföljning gås igenom som sker varje månad utom för januari och juni samt årshjul presenteras.

  Sist redovisas resultatuppföljningen för november 2022.

  Ewelina Ogenblad redovisar utmaningar ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.
  Kompetensförsörjningen är svensk arbetsmarknads största utmaning. Under 2020-talet ökar de som är 80 år och äldre med över 50 procent, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder bara ökar med 4 procent. Konkurrensen om arbetskraft är hård på hela arbetsmarknaden och är märkbar i praktiskt taget alla branscher, sektorer och yrken, inte bara i hälso- och sjukvård.

  Västerbotten har i en nationell och även europeisk jämförelse haft fler läkare och sjuksköterskor anställda per invånare och sett över de senaste 5-10 åren har Västerbotten totalt sett ett positivt rekryteringsnetto och även vad som bedömas som en normal personalrörlighet, så kommer det tyvärr inte rå på den demografiska utmaning vi står inför. När behoven av hälso- och sjukvård ökar ytterligare och är större, mycket större, än personalresurserna kommer det inte att räcka med att enbart lita till nyrekrytering och att sträva efter att behålla sjuksköterskor och andra yrkeskategorier i yrket. Det krävs också andra insatser.

  Bristen på specialister har varit påtaglig i Västerbotten under en längre tid, men kompetensförsörjningens utmaningar ser olika ut på olika platser i länet. För hälso- och sjukvården råder de största rekryteringssvårigheterna inom framför allt i inlandet och Skellefteåområdet samt inom primärvårdens och tandvårdens verksamheter.

  Nuläget för Region Västerbotten är att organisationen upplever en omfattande personalbrist som leder till stängda vårdplatser och försämrad arbetsmiljö för de som är kvar i arbete, svårigheter att bemanna vakanta utrymmen och vikariat, hög personalomsättning, Postpandemisk utmattning i hela organisationen och ökat nyttjande av inhyrd personal.

  Region Västerbotten har över tid exempelvis satsat på löner och andra ersättningar, arbetat för bättre möjligheter till karriär i yrket och tagit fram olika arbetstidsmodeller för att öka attraktiviteten för arbete inom hälso- och sjukvård och därigenom kunna bibehålla medarbetare i yrket och i regionen.

  Sist redovisas personalkostnadsutveckling, kostnader inhyrd personal, sjukfrånvaro, personalutveckling och aktuella frågor kopplat till kompetensförsörjning.
   

 • Denna upphandling omfattar intravenösa läkemedel vid Gauchers sjukdom för succesiva leveranser till Sveriges regioner. Upphandlingen har genomförts av Region Skåne. Upphandlingen sker i nationell samverkan och samtliga regioner deltar genom fullmakt i upphandlingen och är därigenom avtalsberättigade.

  Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för Upphandlande myndighet till förlängning i upp till två (2) år. Beräknad avtalsstart 2023-04-01.

 • Organisation of European Cancer Institute (OECI) arbetar för ökad samverkan och kvalitetssäkring av cancervård i Europa, bland annat genom möjligheten till ackreditering som Comprehensive Cancer Center (CCC) enligt högt uppsatta kvalitetskrav för vård, utbildning och forskning inom cancerområdet. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, anser att samtliga universitetssjukhus på sikt bör starta en process för att cancervården och cancerforskningen ska ackrediteras och uppnå status som Cancer Center (CC) eller (CCC) av OECI. I Sverige finns idag tre ackrediterade center; Karolinska CCC (2020), Sahlgrenska CCC (2022) och Skåne University Hospital CCC (2022). Vi gör bedömningen att ackreditering av cancervården vid NUS kommer att väga tungt framgent för att tilldelas uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård, vilket i sin tur är en viktig förutsättning för att kunna driva och utveckla universitetssjukhuset i norra regionen. Det sistnämnda är avgörande för att kunna bedriva undervisning, forskning och utveckling av cancervården i hela norra Sverige och därmed skapa förutsättningar för jämlik vård. Sammanfattningsvis är bedömningen är att ackreditering av cancervården vid Norrlands universitetssjukhus understödjer hela sjukvårdsregionen och är en förutsättning för en långsiktigt hållbar och modern cancervård i norra Sverige.

  När delmål är uppnått kan beslut fattas om möjligheten att skicka in ansökan och fortsätta processen mot ett Comprehensive Cancer Center.

  Bilagor

 • Inom dygnetruntvården har länets sjukhus under en längre tid haft brist på sjuksköterskor och barnmorskor och på senare tid även undersköterskor, vilket i sin tur lett till svårigheter med att hålla vårdplatser öppna. Vårdplatsbristen påverkar tillgängligheten, patientsäkerheten och sjukhusets förmåga att utföra nödvändig planerad vård. Inte minst påverkar den arbetsmiljön för slutenvårdens alla medarbetare.

  Genom beslut om ökad ersättning är förhoppningen att personalomsättningen inom slutenvården ska kunna minska. Omsättningen inom slutenvården är hög och nyttjandet av hyrsjuksköterskor ligger även på den högsta nivån hittills. Det finns flera orsaker till att personal inom slutenvården väljer att lämna Regionen och missnöje med löneutveckling och hög arbetsbelastning är två av anledningarna.

  Att öka attraktiviteten inom dygnetruntverksamheten och arbetet på oattraktiva tider är helt i linje med det som framkommer i regionens fastslagna kompetensförsörjningsstrategi.  Lön är ett verktyg för att behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 

  Sammanfattning

  Förslaget innebär en satsning i form av ett lönetillägg till personal i dygnetruntverksamhet kopplat till länets vårdplatser (samt även till förlossningsverksamhet, akutmottagningar, ambulansverksamhet, operations- och anestesiverksamhet, laboratorieverksamhet samt röntgen).

  Satsningen motsvarar 130 mkr i årskostnad för 2023. Kostnaden bedöms mötas genom minskade personalkostnader för övertid, inskolning, hyrpersonal, jour och minskade kostnader för utomlänsvård samt vidare ökad möjlighet att följa budgeterad plan för vårdintäkter, se bilaga.

  · Yrkeskategorier som kan omfattas av förslaget (förutsatt att nedanstående kriterier uppfylls) är grundutbildade sjuksköterskor, röntgensköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor/skötare.

  · Lönetillägget för medarbetare som är schemalagd dag, kväll, natt och helg inom dygnetruntvården motsvarar:

  3 000kr/mån för sjuksköterskor (inkl. barnmorskor och röntgensköterskor), biomedicinska analytiker
  1 000kr/mån för undersköterskor/skötare

  Medarbetare som endast arbetar kväll, natt och helg via beredskap erhåller halva summan ovan.

  · Tillägget beräknas på heltid och minskar i relation till sysselsättningsgrad.

  · Lönetillägget gäller retroaktivt från 1 december 2022 och anpassas efter sysselsättningsgrad.

  · Medarbetare som omfattas har schemalagt arbete dag, kväll, natt och helg inom dygnetrunt-vården vid något av länets sjukhus alternativt sjukstuga i Södra Lappland. Satsningen är kopplat till länets vårdplatser men medarbetare inom förlossningsverksamhet, akutmottagningar,
  ambulansverksamhet, operations- och anestesiverksamhet, laboratorieverksamhet samt röntgen inkluderas.

  · Medarbetare som fördelar sin arbetstid mellan dygnetruntvård och mottagnings-verksamhet/dagtidsarbete måste tjänstgöra (dag, kväll, natt och helg) större delen av sin tid inom dygnetruntvården för att omfattas, motsvarande 60% av den totala arbetstiden ska utföras i dygnetruntvård.

  · Lönetillägget upphör om medarbetare byter arbetsplats/arbetstidsförläggning och kriterierna ovan inte uppfylls.

  · Satsningen är inte tidsbegränsad, utan gäller tills vidare efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Nämnden har vid sammanträdet den 22 september 2022, § 133, beslutat om sammanträdestider för 2023. Efter fullmäktige den 31 november och valen till nämnderna har det uppstått krockar med bland annat SKR sammanträdesdatum. Därför kommer en revidering av mötesdatum för nämnden 2023. 

 • Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation med sex nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Krisledningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Den nya organisationen för styrning och ledning träder i kraft den 1 januari 2023. I den nya förtroendepersonorganisationen kommer hälso- och sjukvårdsnämndens två tidigare utskott, utskott för primärvård och tandvård samt utskott för funktionshinder och samverkan utgå och i stället kan nämnden inrätta nämndsberedningar för behov av beredning av ärenden till nämnden.
  Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen för funktionshinder och samverkan har upprättats. Av förslaget framgår arbetsformer, ansvarsområde samt uppdrag. Vidare framgår att nämnden årligen ska revidera uppdragsbeskrivningen och fastställa berednings särskilda uppdrag.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i februari 2022 (RS 10:5-2022) om ny förtroendepersonsorganisation med sex nämnder; Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Krisledningsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Patientnämnden. Den nya organisationen för styrning och ledning träder i kraft den 1 januari 2023. I den nya förtroendepersonorganisationen kommer hälso- och sjukvårdsnämndens två tidigare utskott, utskott för primärvård och tandvård samt utskott för funktionshinder och samverkan utgå och i stället kan nämnden inrätta olika nämndsberedningar utifrån sitt behov av beredning av ärenden till nämnden.
  Förslag till uppdragsbeskrivning för beredningen för primärvård och tandvård har upprättats. Av förslaget framgår arbetsformer, ansvarsområde samt uppdrag. Vidare framgår att nämnden årligen ska revidera uppdragsbeskrivningen och fastställa beredningens särskilda uppdrag.

  Bilagor

 • Regionpensionärsrådet, RPR, är ett organ för rådgivning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och Region Västerbotten. Regionpensionärsrådet ska verka för informationsutbyte och kunskapsinhämtning. Regionpensionärsrådet kan inte besluta i några frågor.

 • I regionplanen inför 2023 beslutades budgetramar för respektive nämnd och område. Under förvaltningarnas budgetarbete hösten 2022, har det tillkommit beslut om förändringar mellan nämnderna.

  Under våren 2022 beslutades om en ny förtroendeperson-organisation (RS 10-2022) som ska gälla för åren 2023-2026. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hade ej beaktas. En anpassning av budgeten till den nya politiska organisationen ges därmed.

  I budgeten för 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor i en lönepott. Under slutet av hösten 2022 beslutades fördelningen för 2022 (RS 1886-2022) som påverkade alla nämnder men blev klart för sent för att komma med i regionplanen för 2023. Förslaget innebär att regionfullmäktige förändrar budget för 2023 utifrån de ökade lönerna för 2023 och framåt.

  I december 2022 har SKR kommit med sin definitiva bedömning för 2023 för personal­omkostnads­pålägget (PO-pålägget). Det är 52,28% för regioner, vilket är en ökning från aprils bedömning på 49,44%. Ökningen är i pålägget för pensionen och beror på att prisbasbelopp ökat kraftigt. I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån aprils bedömning, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder.  

  Regionfullmäktiges presidium beslutade 23 maj 2022 att revisionen skulle få ett extra anslag på 300 tkr för dubbel revision. Men nu när valet av nya revisorer är gjort står det klart att revisionens kostnader för extra arvoden inte kommer öka i någon större omfattning. Därav bedömer fullmäktiges presidium att inga extra medel ska tillföras revisionens ram som tidigare var beslutat. Då revisionens äskande inte fanns med i regionplanens budgetramar kommer ingen korrigering göras för revisionens ramar för dubbel revision.  

  Laboratoriemedicin inom Hälso- och sjukvårdsnämnden har budget för abonnemangsavgiften av sterilteknisk utrustning, men mer korrekt är att budget och kostnaden för detta ska ligga inom området Digitalisering och Service 

  Region Västerbotten har infört under 2021 det digitala verktyget Stratsys för verksamhetsplanering och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2022 beslutade regiondirektören med stöd av delegation att även moduler skulle införas för patientsäkerhet (RS 1049-2022) och för regional utvecklingsstrategi, RUS (RS 1127-2022). Finansiering för modulen patientsäkerhet sker genom omfördelning från HSN till området Digitalisering och Service. För finansiering av modulen för RUS flyttas budget från Regional utvecklingsnämnd till Digitalisering och Service. 

  Omfördelning

  Ny politisk organisation
  Regionstyrelsen                                          -983 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +2 694 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -1 711 tkr

  Lönepott 2023
  Regionstyrelsen                                          -8 768 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +8 593 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         +97 tkr

  Revision                                                     +6 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +67 tkr

  Patientnämnden                                          +5 tkr            

  Utökat PO-påslag
  Regionstyrelsen                                          -103 461 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +101 211 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         +1 210 tkr

  Revision                                                     +150 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +782 tkr

  Patientnämnden                                          +108 tkr

  Abonnemangsavgift sterilteknisk utrustning

  Regionstyrelsen                                          +4 016 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     -4 016 tkr

  Stratsys
  Regionstyrelsen                                          +279 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     -167 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -112 tkr

  Summering av alla förslag per nämnd
  Regionstyrelsen                                          -108 917 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                     +108 315 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                         -516 tkr

  Revision                                                     +156 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +849 tkr

  Patientnämnden                                          +113 tkr    

 • Psykisk hälsa är ett viktigt folkhälsoområde. Att arbeta för att främja god psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är en investering för hela befolkningen, både nu och för framtiden. De tre beredningarna för folkhälsa och demokrati i Region Västerbotten fick för 2020 ett riktat uppdrag av fullmäktige kopplat till att främja barn och ungas psykiska hälsa. Utifrån medborgardialoger och kunskapsinhämtning framkom en bild av att den självskattade psykiska hälsan har försämrats hos barn och ungdomar. Utifrån ovanstående har regionstyrelsen i Region Västerbotten initierat en process för att i samverkan med kommunerna, ta fram ett 11- punktsprogram för barn och ungdomars psykiska hälsa. 11-punktsprogrammet bygger på dialoger med representanter från länets samtliga kommuner och Region Västerbotten samt samlad kunskap vid folkhälsoenheten i kombination med aktuell forskning. Programmet syftar till att ge en gemensam bild av vilka kommunala och regionala insatser som pågår och vilka insatser som bör utvecklas för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa i Västerbotten. Inom respektive område ges förslag på fortsatta utvecklingsområden som behöver prioriteras och konkretiseras utifrån lokala behov och förutsättningar. Detta är alltså inte ett färdigt program med satta målvärden.
  Ärendet återremitterades från fullmäktige juni 2022 och ett reviderat förslag har arbetats fram med de synpunkter som kom med återremissen.
   

  Bedömda resultat och konsekvenser:
  Målsättningen med 11-punktsprogrammet är att förstärka tidiga insatser riktat till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och att dessa ska erbjudas jämlikt i länet.
  Resurser och finansiering: Respektive part (region och kommuner) får ta sin egen budget i beaktande vid implementeringsarbete

 • Under 2021 fick lokal arbetsgrupp (LAG) i Kunskapsstyrning för höftledsartros i uppdrag av hälso- och sjukvårdens ledning att utveckla en digital artrosskola i plattformen Stöd och Behandling. Artrosskolan ALMA, som nu är i slutet av utvecklingsfasen, ska i huvudsak vända sig till patienter på primärvårdsnivå och är utvecklad utifrån Socialstyrelsens senaste nationella riktlinjer för höft-, knä- och handartros.

  Region Västerbottens nuvarande digitala artrosskola, som regionen idag köper rättighet till från Region Kronoberg, kommer att avslutas då Artrosskolan ALMA publiceras för användning. Anledningen till att vi skapat en egen artrosskola är att tidigare artrosskola inte har uppfyllt måtten för ett interaktivt digitalt behandlingsprogram.

  Ett ytterligare alternativ för patienten är privata konkurrerande aktörer som erbjuder sina tjänster gratis till deltagare. Dock får regionerna betala enligt nationella taxan för de invånare som deltar. Underlag som finns framtagna av controller visar att dessa kostnader har eskalerat med tiden.
  En ytterligare nackdel är att regionen inte kan journalföra behandling som utförs av privat aktör vilket innebär en potentiell risk att patientsäkerheten hotas.

  Genomgången artrosskola är obligatoriskt för patienter som ska bedömas av ortoped vid ortopedkliniken. Patienten kan med en regional rutin där artrosskolan ingår få en sammanhållen vårdkedja hos Region Västerbotten för sin artrossjukdom.

  Regionstyrelsen har i tidigare beslut slagit fast att patienten ska betala 100 kronor per genomfört avsnitt för behandling i ett Stöd och Behandlingsprogram. För att vara ett reellt alternativ för patienten gör verksamheten bedömningen att den egna artrosskolan inom den digitala plattformen Stöd och Behandling bör vara avgiftsfri då det finns en uppenbar risk att patienten annars fortsätter att vända sig till privata aktörer som erbjuder sina tjänster kostnadsfritt för patienten.

  Bilagor

 • Region Västerbotten tar för närvarande ut en patientavgift på 200 SEK vid första besök på mottagning vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) gällande spårsäkring vid sexuella övergrepp. Detsamma gäller även i de fall patienten söker sig till akutmottagningen. Eventuella uppföljande besök är dock avgiftsfria.
  CFOG bedömer att dessa första besök bör vara avgiftsfria då det inte är rimligt att en person som blivit utsatt för ett sexuellt brott ska behöva betala för att spårsäkra övergreppet.
  Flertalet regioner, bla Västra Götaland och Skåne har eller planerar att införa avgiftsfrihet för dessa besök och Region Västerbotten bör följa dessa exempel.

 • I överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner framgår att SKR kommer att rekommendera regionerna att besluta om avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 för alla grupper som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccin.

  Eftersom Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar regionerna att tillgängliggöra vaccinet för fler än de grupper som rekommenderas vaccination finns det risk att regionerna hanterar beslut om kostnadsfrihet olika. SKR rekommenderar därför regionerna att även under första halvåret 2023 fortsätta erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering eller tillgängliggörande av vaccin.

  Bakgrunden till rekommendationen är att fortsätta hålla ihop vaccinationsarbetet och att erbjudandet blir lika i hela landet.

  Bilagor

 • Personalbrist har lett till tillfälliga neddragningar av förlossningsverksamheten i Lycksele under såväl sommar som jul-nyårsperioderna. Dessa beslut har ifrågasatts och efter den senaste neddragningen råder det oklarhet om det finns förutsättningar för en återöppning 23 januari. Regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören har därför gett i uppdrag att bedöma uppkomna risker och möjliga åtgärder relaterat till den neddragna verksamheten.

  Utredarna hade i uppdrag att utreda följande frågeställningar:
  -om de identifierade riskerna är relevanta
  -om ytterligare möjliga åtgärder som kan förhindra en neddragning av verksamheten är identifierade och undersökta
  -om den framtagna handlingsplanen och de åtgärder i den som kan genomföras i närtid förändrar ställningstagandet om behov av neddragen verksamhet

  Utredarnas bedömning kan i korthet summeras enligt nedan:
  -De i uppdragsdirektivet identifierade riskerna är högst relevanta
  -Samtliga möjliga åtgärder för att förhindra en omedelbar neddragning är identifierade, prövade och utan tillräcklig effekt i närtid.
  -För att förhindra en permanent neddragning finns förutom beslutad handlingsplan ytterligare bemanningsbefrämjande åtgärder att föreslå.

  Utredarnas bedömning är att det finns en möjlighet att återstarta förlossningsverksamheten i Lycksele. Detta skulle dock kräva en periods stängning för att befintlig ledning och personal skulle få koncentrera sig på återuppbyggnadsarbetet och säkra bemanningsförutsättningarna och arbetsmetoder för återstart. Att under pågående förlossningsverksamhet med minimal bemanning utföra detta projektarbete saknar förutsättningar att lyckas. Utredarna föreslår att upphandla ett konsultbolag som tar totalansvar för bemanning av såväl läkar- som barnmorskekompetens som komplement till nuvarande personalstab med uppdrag att successivt växla över till bemanning i egen regi. Kostnaden för denna lösning är svår att uppskatta men kan sannolikt bli hög.

  Bilagor

 • Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

  Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

  Valen avser: 
  Arbetsutskott
  Beredning för primärvård och tandvård
  Beredning för funktionshinder och samverkan
  Samråd Vård och Omsorg
  Samråd med patient- och brukarföreningar
  Samråd Nationella minoritetsgrupper
  Regionpensionärsrådet

 • § 21

  Anmälan av delegationsbeslut

 • § 22

  Anmälan av protokoll och handlingar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.