Möte 2021-09-30

Hälso- och sjukvårdsnämnden
09:00 - 15:30 Styrelserummet, Regionens hus och digitalt
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, leder och samordnar politiskt specialistvård, regionvård, primär- respektive tandvård i egenregi. Nämndens uppdrag är att tillgodose västerbottningens behov av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge högspecialiserad vård till befolkningen i norra regionen samt följa och driva utvecklingen inom forskning, innovation och utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar även för utvecklingen av kunskaps-, behovs- och produktionsstyrning inom nämndens ansvarsområde och för att hälso- och sjukvården tas tillvara som en regional tillväxtfaktor. Inom ramen för nämndens uppdrag finns även ansvar för funktionshinder och habilitering samt för arbetet med nationella minoritetsgrupper. Inom nämnden finns förutom ett arbetsutskott, ett utskott för funktionshinder och samverkan samt ett utskott för primärvård och tandvård.

  Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska styrning. I verksamhetsplanen beskrivs prioriterade områden och indikatorer kopplade till de av regionfullmäktige beslutade inriktningsmålen. Vidare beskrivs de ekonomiska förutsättningarna och budget för 2022, vilka baseras på regionfullmäktiges resultatbudget för år 2022, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse eller nämnd.

  Nämndens verksamhetsplan ligger till grund för hälso- och sjukvårdsdirektörens planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas verksamhetsplanering.

  Bilagor

 • Hälso-och sjukvårdsdirektören gav i februari 2021 i uppdrag till VC för NHHC att göra en översyn av all neurorehabilitering och presentera ett förslag på organisation, lokalisering och uppdragsbeskrivning i syfte att säkra en fortsatt god neurorehabilitering inom länet.

  Uppdraget har fokuserat på att hitta en lösning utifrån patienternas behov, att skapa förutsättningar för en personcentrerad vård, med rätt insats, vid rätt tidpunkt och en sömlös vård mellan enheter och vårdnivåer.

  En viktig central förutsättning för en sådan vård är ändamålsenliga lokaler. Med anledning av byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har verksamheten från Neurorehab Sävar huserat i tillfälliga lokaler, först en period på Hotell Björken och nu placerade i byggnad 26 på NUS. Utifrån medicinsk utveckling och intentioner att utveckla samordning i verksamheten och mellan personal har utredningen föreslagit en samlokalisering av lokaler för verksamheterna Neurorehab Sävar och Neurorehab NUS.

  Under sommaren 2021 har det framtagits ett förslag till lokallösning som bedöms möjlig att gå vidare med för att tillskapa ändamålsenliga lokaler för en samlad neurorehabiliterings-verksamhet. Fastighetsförvaltning/utveckling ligger inom regionstyrelsens ansvarsområde ärendet överlämnas till regionstyrelsen för fortsatt hantering efter HSN belsut.

  Bilagor

 • Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar. För allmäntandvård följer Folktandvården TLV:s referenspriser och för specialisttandvård gjordes en justering inför 2015 för att nå kostnadstäckning vilket medförde en höjning ovan referenspris.

  Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023 har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård föreslås uppräknas med landstingsprisindex, LPIK, som för 2022 är beräknad till 2,5 %. Årets uppräkning av TLV:s referenspriser beräknas i medel ge en höjning på 1,5 % för både allmäntandvård och specialisttandvård. Detta innebär att tandvårdstaxan för allmäntandvården kommer att ligga 1 % över de av TLV fastställda referenspriser för 2022 och tandvårdstaxan för specialisttandvården 11 % över referenspriset för specialisttandvård (10 % 2021). Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i enlighet med beslut från föregående år.

  För att skapa en enhetlighet mellan taxor för jourverksamhet och ordinarie verksamhet togs tillägget om ett 50 % påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour bort 2017. Denna förändring har medfört en ökad belastning på jourverksamheten. För 2022 föreslås därför att tillägget om ett 50 % påslag för jourverksamhet återinförs.

  Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning.

  Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås uppräknas med landstingsprisindex, LPIK

  Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättningen för munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet även föreslås uppräknas med LPIK för 2022

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.