• Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan,
  eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat
  som kan vara viktigt att ha kännedom om.

  Förhinder
  Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare.
  Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till
  Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn
  073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

  Program/tidsplan

  Tid

  Ämne

  Föredragande

  8:00
  (5 min)

  Sammanträdets öppnande och formalia

   

  Ordföranden

  Ajournering

   

  8:05
  (50 min)

  Information om projektansökningsprocessen

  Katarina Molin, verksamhetschef företag och projektutveckling

  Riikka Engman, strateg företag och finansiering

  Föredragningar av kollektivtrafikärenden

  08:55

  (10 min)

  Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel

  Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

  09:05

  (5 min)

  Initiativärende - Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken

  Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

  09:10

  (15 min)

  Kollektivtrafikplan 2024-2026

  Karolina Filipsson, strateg samhällsbyggnad

  Ajournering

   

   

  Bensträckare 10 min

   

  Föredragningar av övriga ärenden

  09:35
  (10 min)

  Ekonomisk redovisning januari - februari 2023

  Magnus Håkansson, controller

  09:45
  (10 min)

  Remissversion av Kulturplan 2024-2027

  Joakim Sandberg, regionkulturchef

  09:55

  (15 min)

  Information Företag och projektmedel årsrapport 2022

  Katarina Molin, verksamhetschef

  10:10
  (15 min)

  Information framtagandeprocessen för Agenda för energi

  Bengt Strömgren, strateg innovationsledning

  Ajournering

   

   

  Bensträckare 5 min

   

  Föredragningar av övriga ärenden

  10:30
  (15 min)

  Uppdragsdirektiv för genomomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023

  Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör

  10:45

  (10 min)

  Information från verksamheten

   

  Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör

   Ajournering

   

  10:55

  (30 min)

  Partigruppsmöten

   

   

  Bensträckare 5 min

   

  Beslutsrunda

   

  11:30

  (30 min)

  Beslut enligt ärendelista

   

  Sammanträdet avslutas ca kl. 12:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuella kompletteringar
  Här uppges vilka kompletterar som gjorts efter att kallelsen är utskickad.
  Observera att informationen här endast listar ärenden där en
  komplettering har gjords.

  - Ärende 27: Politisk styrgrupps minnesanteckningar 2023-03-30 tillagt (2023-04-03) 
  - Ärende 11: ny uppdaterad trafikbokslut inlagd (2023-03-30)
  - Ärende 17, 19, 20, 27: protokollsutdrag från Samrådet inlagt (2023-03-30)
  - Ärende 32: Samrådets protokoll inlagt (2023-03-30)

  Presentationer
  Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp
  eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

  - Ärende 27: uppdragsdirektiv fullmäktigeuppdragen (2023-04-04)
  - Ärende 28: information från verksamheten (2023-04-03)
  - Ärende 26: agenda för energi (2023-03-31)
  - Ärende 20: remiss kulturplan (2023-03-29)

  Bilagor

 •   2

  Mötets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte
  ordförande ska justera sammanträdets protokollet. Justering sker genom
  digital signering.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt nedanstående lista:

  • Information om projektansökningsprocessen (under ajournering)
  • Förändrade krav avseende förnyelsebara drivmedel
  • Initiativärende - Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken
  • Kollektivtrafikplan 2024-2026
  • Ekonomisk redovisning januari - februari 2023
  • Remissversion av Kulturplan 2024-2027
  • Information Företag och projektmedel årsrapport 2022
  • Information framtagandeprocessen för Agenda för energi
  • Uppdragsdirektiv för genomomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
  • Information från verksamheten

  -

 • Region Västerbotten har tagit del av promemorian Ändrade regler om direkttilldelning av avtal om kollektivtrafik på järnväg.

  De förändringar som föreslås innebär inte någon förändring av de bestämmelser om upphandling av kollektivtrafik som tillämpas av den regionala kollektivtrafik-myndigheten. Utifrån att det inte heller bedöms medföra några negativa ekonomiska konsekvenser så har Region Västerbotten såsom regional kollektivtrafikmyndighet i Västerbotten inga synpunkter på förslaget i remissen.

  Bilagor

 • Den kostnadsutveckling som kollektivtrafiken varit föremål för under framför allt 2022 saknar motstycke. Länstrafiken i Västerbotten har uppvisade för 2022 ett stort underskott mot budget. I inledningen av 2022 påverkades fortfarande kollektivtrafiken av pandemin, men resandet har under året återhämtats allt mer. Det är dock kostnadsutvecklingen inom ramen för trafikavtalen som är grunden för det stora underskottet i bolaget. För Region Västerbotten uppgick underskottet gentemot budget från Länstrafiken för 2022 till drygt 32 Mkr.

  Det som skapat den stora kostnadsutvecklingen i trafikavtalen är kopplat till HVO-index. Prisutvecklingen för HVO har under 2022 varit + 62 %. Då HVO i trafikavtalen för regiontrafiken på 20 – 25 % får detta en effekt på mellan 16 – 21 % fördyring. Motsvarande kostnadsutveckling för diesel har varit 45 %, vilket i trafikavtalen ger en effekt på mellan 9 och drygt 11 %.

  I de trafikavtal där Region Västerbotten är ensam finansiär och där det finns en klausul som säger att byte kan ske med 6 månaders varsel, så kan ett byte från HVO till diesel verkställas. I avtal där andra finansiärer finns behöver övriga medfinansiärer även fatta beslut om att göra en övergång. Norrlandskustens trafik är ett sådant exempel på trafikavtal där andra finansiärer behöver fatta beslut om att frångå HVO.

  I äldre trafikavtal finns ingen klausul om byte och där behöver i sådana fall en förhandling med aktuell trafikutövare genomföras.

  Inget av trafikavtalen innehåller någon reglering som stöder en återgång till HVO. Detta innebär att en återgång i sådana fall bygger på en förhandling med respektive avtalspart vid en återgång.

  Beslut om att frångå krav på HVO och i stället utföra trafiken med diesel innebär påverkan på de miljökrav som finns kopplade till kollektivtrafiken och mot bakgrund av detta så behöver regionfullmäktige fatta beslut om att en övergång ska kunna ske.

  Vid en övergång till diesel så påverkar det även Bussgods verksamhet. Det är av vikt att Region Västerbottens verksamheter som transporterar gods genom avtal med Bussgods inte frångår dessa utifrån den förändring som sker vid övergång till diesel då detta direkt skulle påverka Region Västerbottens finansiering av kollektivtrafiken negativt då resultatet för Bussgods tillfaller Region Västerbotten.

  Det är av vikt att det även finns en öppenhet för en återgång till HVO vid förändrade förutsättningar för att åter uppnå de miljömål som finns uppsatta.

  Bilagor

 • Moderaterna har inkommit med initiativärende om att sänka kraven på HVO i kollektivtrafiken.

  (HVO står för hydrerad vegetabilisk olja. Trots sitt namn kan HVO tillverkas både av vegetabiliska oljor och av animaliska fetter. Råvarorna behandlas med vätgas och katalysator under högt tryck och temperatur. Då skapas kolväten som är snarlika dem i diesel) 

  Motiv till att kravet ska sänkas är att ett prognosticerat underskott för kollektivtrafiken som finansieras av Region Västerbotten om 40 – 50 Mkr för 2023. Förslag från Moderaterna är att sänka ambitionsnivån avseende HVO för att kunna bibehålla en fungerande kollektivtrafik i hela länet.

  Länstrafikens presidium och företrädare för Region Västerbotten har diskuterat kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken och möjliga åtgärder för att möta denna. Utifrån denna dialog har Länstrafiken på uppdrag från Region Västerbotten tagit fram underlag kring möjligheterna att inom ramen för befintliga trafikavtal frångå HVO som drivmedel. Länstrafikens styrelse behandlade framtagna underlag vid styrelsemöte 2023-02-10 och dessa har därefter överlämnats till Region Västerbotten för ställningstagande.

  Utifrån underlagen så har ärende initierats om att uppdra till Länstrafiken att, i de avtal där så är möjligt och där koncensus med eventuella övriga finansiärer uppnåtts, fortsätta processen med att övergå till diesel i trafikavtal som finansieras av Region Västerbotten. Uppdraget innefattar även att Länstrafiken om möjligt vid senare tillfälle även ska kunna inleda en återgång till HVO utifrån uppdrag från Region Västerbotten om de ekonomiska förutsättningar som finns idag förändras.

  Eftersom en övergång från HVO till diesel innebär påverkan på de mål som regionfullmäktige fastställt för kollektivtrafiken så kommer även regionfullmäktige vara beslutsinstans.

  Utifrån att process mot övergång från HVO till diesel i den trafik som finansieras av Region Västerbotten så bör initiativärendet redan vara besvarat.

  Bilagor

 • Kollektivtrafikplanen 2024 – 2026 utgår från de av regionfullmäktige beslutade Planerings-förutsättningar 2024 – 2026 för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. I planeringsförutsättningarna finns trafikpolitiska prioriteringar och mål kopplat till den trafik som Region Västerbotten ansvarar för. Dessa prioriteringar och mål ligger till grund för planering och utformning av det kollektivtrafikuppdrag som finansieras av Region Västerbotten.

  - Region Västerbotten finansierar sedan delskatteväxlingen 2020-01-01 de s. k. gemensamma kostnaderna hos Länstrafiken. Dessa kostnader omfattar administration, IT, marknadsföring och kundtjänst.
  - Sedan 2021-01-01 så finns beställningscentralen för Serviceresor hos Länstrafiken och budget för denna tas fram av bolaget.
  - Regionfullmäktige fattade 2021-11-16 beslut om att förändra ägandet av Norrtåg AB så att Region Västerbotten från och med 2022-01-01 är direkt delägare av Norrtåg AB.

  Kollektivtrafikplan 2024 – 2026 för Region Västerbotten innehåller trafikbeställning för 2024 och utgör underlag för budget för 2024 från Norrtåg AB respektive Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolagens budgetar för trafikåret 2024 utgör underlag för Region Västerbottens anslag för kollektivtrafik avseende 2024.

  Bilagor

 • Detta trafikbokslut för den upphandlade regionala kollektivtrafiken i Västerbotten år 2022, har upprättats i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 anger att varje behörig myndighet en gång om året ska offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt ansvarsområde.

  Rapporten ska innehålla uppgifter om startdagen och löptiden för avtalen om allmän trafik, de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som ersättning. I rapporten ska åtskillnad göras mellan busstrafik och spårbunden trafik, den ska möjliggöra övervakning och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information om eventuella beviljade ensamrätters art och omfattning.

  Alla uppgifter för bokslutet 2022 är inhämtade från Länstrafiken i Västerbotten AB, Norrtåg AB och Skellefteå kommun/Skellefteå Buss AB.

  Trafikbokslutet insänds till Transportstyrelsen efter fastställande.

  Bilagor

 • Kollektivtrafiken har ekonomiska utmaningar. Kostnadstäckningsgranden har sjunkit sedan 2019 dels genom pandemins påverkan på resandet och intäkterna samt dels genom de ökade kostnaderna till följd av påverkan på ekonomin under pandemin och nu det pågående kriget i Ukraina och dess effekter för bland annat drivmedelspriset. De ekonomiska utmaningarna gör att det är viktigt att arbeta med att identifiera faktorer som kan påverka kollektivtrafikens kostnadstäckningsgrad positivt.

  Den utredning som genomförts av kollektivtrafikens priser och produkter, med syfte att öka kostnadstäckningsgraden och öka kollektivtrafikens marknadsandel, överlämnades i februari. Utifrån de ekonomiska utmaningarna finns behov av en effektiv och väl förankrad process för att kunna presentera förslag till förändringar av kollektivtrafikens priser och produkter. En arbetsprocess har utarbetats.

  Arbete med att ta fram förslag sker i en mindre arbetsgrupp. Samtliga kommuner har fått utredningen och de kommuner som inte finns representerade i den mindre arbetsgruppen kommer att beredas möjlighet till information, dialog och möjlighet att påverka. Arbetsprocessen inkluderar såväl kommunchefsforum som primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

  Arbetsprocessen inkluderar förslag till beslutsprocess där beslut avses fattas i regionfullmäktige i juni för att effekter av förslagen ska kunna få effekt redan under 2023.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott ges skriftlig information om aktuella hållplatsrelaterade processer och om hållplatshandboken som Länstrafiken i Västerbotten tagit fram i nära samarbete med Region Västerbotten. Detta för att uppdatera nämnden på flera av nämndplanens och trafikförsörjningsprogrammets kollektivtrafikrelaterade mål och indikatorer.

  Bilagor

 • Skriftlig rapport från Kollektivtrafikmyndigheten Västerbotten med information för kännedom till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden.

  Bilagor

 • Ärendet kompletteras med en Skriftlig rapport (inom kort) från Norrtåg AB till inför regionala utvecklingsnämnden sammanträde en 5 april.

  Notering: Ingen rapport kommer att inkomma från Norrtåg AB till denna nämnd. Ärendet föreslås att lyftas ur dagordningen.

  Bilagor

 • Skriftlig rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB till regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5 april.

  Bilagor

 • Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län antogs under 2022 och beskriver bland annat förtroendepersonsorganisationen för samverkan. Ett av forumen är samråd för samverkan inom regional utveckling bestående av 7 ledamöter från beredningen för samverkan och regional utveckling och 6 ledamöter från regionala utvecklingsnämnden. Samrådet har till syfte att säkerställa samverkan, av ärenden inom regional utveckling, mellan kommunerna i Västerbottens län och Region Västerbotten innan beslut fattas.

  Under början av 2023 när ledamöter skulle utses till samrådet framgick det att primärkommunala delegationen inte var representerad i samrådet, vilket gjorde att samrådets syfte inte uppfylldes. Därav överlät beredningen för samverkan och regional utveckling sina platser i samrådet till primärkommunala delegationen i en muntlig överenskommelse. Samråd för samverkan inom regional utveckling består alltså av 7 ledamöter från primärkommunala delegationen och 6 ledamöter från regionala utvecklingsnämnden.

  Eftersom detta enbart utgör en mindre redaktionell ändring som inte förändrar huvudsyftet med överenskommelsen mellan kommunerna i Västerbottens län och Region Västerbotten föreslår regionala utvecklingsförvaltningen ingen formell revidering av överenskommelsen. En formell revidering skulle innebära att varje kommunfullmäktige i Västerbottens län samt regionfullmäktige skulle behöva fatta beslut om revideringen. För att ändå klargöra och informera om denna redaktionella ändring föreslås att primärkommunala delegationen, beredningen för samverkan och regional utveckling och regionala utvecklingsnämnden behandlar ärendet och att detta protokollförs.

 • Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter februari en negativ avvikelse mot budget på 4,3 miljoner kronor. Prognosen för året är en negativ budgetavvikelse på 42 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten. För nämndens övriga verksamhet är det efter februari ett överskott på 2,6 miljoner kronor och en årsprognos i enlighet med budget.

  En stor osäkerhet föreligger gällande årsprognos. Länstrafiken har ännu inte lämnat en prognos för 2023 och tills vidare bygger årsprognosen på Länstrafikens budgeterade behov av driftanslag. Norrtåg prognosticerar efter februari ett minskat behov av driftanslag med 5 miljoner kronor jämfört med budget. Detta förklaras främst av ökade biljettintäkter. Båda bolagen beskriver att det är många osäkra faktorer som kan komma att påverka trafikkostnaderna under året.

  Bilagor

 • Årligen beslutar regionala utvecklingsnämnden om verksamhetsmedel för samverkan. Beslutet fattas på rekommendation av primärkommunala delegationen. Verksamhetsmedlen fördelas i organisationen för samverkan inom regional utveckling mellan primärkommunala delegationen dess arbetsutskott, delegationen för utbildning och delegationen för social välfärd och hälsa.

  Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att 300 000 kr i verksamhetsmedel fördelas mellan delegationerna. Summan är densamma som tidigare år. Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av delegationerna. 

  Primärkommunala delegationen:
  Konferenskostnader, fortbildningsinsatser och omvärldsbevakning för delegationen 110 000 kr. Samverkan inom samhällsbyggnad 90 000 kr.

  Delegationen för utbildning:
  Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

  Delegationen för social välfärd och hälsa:
  Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av regional kulturplan i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Kulturplanen ska beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län. Kulturplanen är ett styrdokument för regional kulturutveckling i Västerbottens län de kommande fyra åren. Planen är både ett planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om de statliga anslagen till de regionala kulturverksamheterna som inryms i kultursamverkansmodellen.

  Remissversionen av den regionala kulturplanen för perioden 2024 – 2027 har utarbetats i enlighet med fastställda direktiv och tidplan (regionala utvecklingsnämnden 2022-05-25 § 119) och tagits fram;

  • i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare
  • i samråd med företrädare för nationella minoriteter och urfolket samer
  • genom att i dialoger och skrivinstruktioner till berörda verksamheter särskilt lyfta barn och ungas rätt till kultur

   

  Remissversionen av kulturplanen beskriver;

  • Hur Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna med statliga medel inom kultursamverkansmodellen avser att främja och bidra till de nationella kulturpolitiska målens genomförande.
  • Kulturens roll för regionen, kulturpolitiska mål för den regionala kulturverksamheten och regionala utvecklingsinsatser inom de kulturområden som kultursamverkansmodellen omfattar.
  • en regionala kulturens administrativa organisation, beslutsstruktur och ansvarsfördelning inom länet.
  • Hur samverkan och samråd kring kulturplanen genomförts.
  • Hur Region Västerbotten avser att följa upp kulturplanen.    

   

  Remissperioden sträcker sig mellan den 10 april till den 15 juni.

  Bilagor

 • Information om hur Region Västerbotten beviljade företagsstöd samt projektstöd för genomförande av hållbar regional utveckling i enlighet med Agenda för hållbar regional utveckling. Årsrapporten belyser utifrån olika parametrar vart pengarna gick 2022. Exempelvis beskrivs de beviljade företagsstödens fördelning per kommun och fördelning av projektstöden per RUS-prioritering, mm.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämndens nämndplan för 2023 fastställdes vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022. För några av de indikatorer som fastställdes, beslutades inte om målnivå för 2023 vid denna tidpunkt utan komplettering skulle göras då uppgifter för året 2022 var kända.

  Förslag presenteras därför om att komplettera regionala utvecklingsnämndens nämndplan 2023 med följande målnivåer för indikatorer 2023:

  - Indikator Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet utvecklas mot målet 25 procent marknadsandel år 2025.* (Kopplat till delmål 4.1 RUN arbetar för att öka kollektivtrafikens andelar av det motoriserade resandet och för att minska kollektivtrafikens miljöbelastning i Västerbotten)

  Utfall för 2021 var 10 procent.
  Utvecklingen inom kollektivtrafiken visar på en mycket god återhämtning under 2022. För december månad 2022 noterades den högsta marknadsandelen av det motoriserade resandet sedan februari 2020 på 19 procent, och för året 2022 som helhet uppnåddes 14 procent marknadsandel.
  Förslag om målnivå för indikatorn 2023 lämnas därför om: 18 procent


  Indikator Antal personer som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter (Kopplat till delmål 10.2 För att stärka de digitala förutsättningarna för länets invånare, företag och organisationer ska RUN utveckla och stärka såväl kapacitet som förmåga till digitalisering hos offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället)

  Utfallet för 2021 var 1 043 personer.
  Kompetensutvecklingsinsatser som riktas till deltagare om hur man tillvaratar digitaliseringens möjligheter har erbjudits framförallt inom ramen för utvecklingsprojekt som bedrivits kopplat till digitalisering. Förutsättningarna ser annorlunda ut under 2023, därför föreslås en anpassning av målnivå för 2023 utifrån vad som bedöms möjligt.
  Förslag om målnivå för indikatorn 2023: 380 personer


  Indikator Antal direkta enkelturer med buss och tåg mellan alla kommuncentrum i länet* Kopplat till delmål 11.4 RUN förbättrar tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning)
  Enligt beslut utgår målnivå för 2023 utgår från 2022 års utfall med ambition att minst bibehålla 2022 års nivå.
  Utfall för 2021: saknas.
  Vecka 29 2022 var utfallet 4 684 enkelturer.
  Vecka 46, 2022 var utfallet 5 000 enkelturer.
  Förslag om målnivå för indikatorn 2023 är att bibehålla nivå som för 2022, vilket innebär att förslag om målnivå för delårsrapport per augusti (mätning genomförs vecka 29) är 4 700 enkelturer. Målnivå för indikatorn vid årets slut (mätning genomförs vecka 46) – 5 000 enkelturer.

  Bilagor

 • Revisionen genomförde år 2021 en granskning av betalkort inom regionala utvecklingsnämndens verksamhet (nr 1/2021) som visade att nämnden inte hade säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll för hanteringen av betalkort. Revisorerna beslutade om en uppföljande granskning 2022 som nu genomförts och man lämnar nedanstående rekommendationer:

  • Stärk kontrollerna av följsamhet till gällande regler i syfte att säkerställa korrekt hantering av betalkorten
  • Nämnden behöver kontrollera att inga kort är utställda på personer som inte är anställda av regionen

  h
  Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 13 april 2023.

  Bilagor

 • Kommunlagens utgångspunkt är att nämndernas sammanträden inte är offentliga och då får inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd får däremot besluta om närvarorätt vid sina sammanträden för personer som räknas upp i kommunallagen, exempelvis förvaltningschef, övriga i förvaltningsledning och särskilt sakkunniga. Det gäller dock inte i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.

  Enligt regionala utvecklingsnämndens reglemente så har regionråd och regionstyrelsens ordförande rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden kan därtill tillåta annan förtroendevald att närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. Även anställd i regionen och särskild sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna men inte i besluten.

  Regionala utvecklingsnämnden brukar kalla förvaltningschef, verksamhets-, enhetschefer, nämndsekreterare och sakkunniga från förvaltningen att närvara vid nämndens sammanträden. Politiska sekreterare är i kommunallagens mening att betrakta som anställda och därför föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja de politiska sekreterarnas närvarorätt. Utöver politiska sekreterare föreslås även att regionrådsassistenter samt kommunikatör medges närvarorätt. Liknande beslut har fattats i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i början av året.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden fastställde nämndens delegationsordning 2023-02-16 § 48. Efter sammanträdet upptäcktes ett fel i delegationsordningen och därför tas ärendet upp igen för revidering. Ärendegruppen 4.7.3 ”Beslut om enskilda konstinköp” stryks ur delegationsordningen då den delegationen är delegerad från regiondirektören till regionala utvecklingsdirektören och kan inte vidaredelegeras till tjänsteperson inom regionala utvecklingsförvaltningen. Regionala utvecklingsdirektörens delegationsbeslut i ärendegruppen anmäls och redovisas därmed i regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Muntlig information om det pågående arbetet med framtagandeprocessen för Agenda för energi.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026. Därigenom har regionfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning samt att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. 

  (Bild finns i tjänsteskrivelsen)
  Källa: Regionplan 2023 beskriver de riktade fullmäktigeuppdragen enligt bilden.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 11 januari 2023 att ge regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra regionfullmäktiges uppdrag att kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och/eller minska bemanning samt att kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas. Regionala utvecklingsnämnden utsåg regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott som politisk styrgrupp.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade vidare att följande uppgifter ska redovisas till nämnden inom ramen för uppdragen:

  • Kartläggning enligt vad regionfullmäktiges uppdrag i regionplan stipulerar
  • Beskrivning av konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

  -
  Information om uppdragets fortskridande ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden. Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden i samband med delårsrapport per april och delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2023.

  Uppdraget ska i övrigt genomföras enligt politiskt beslutade direktiv. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. 

  Regionala utvecklingsnämnden arbetsutskott, tillika politisk styrgrupp för nämndens genomförande av fullmäktigeuppdragen, beslutade den 2 februari att ge regionala utvecklingsdirektören instruktionen att kartläggning av tjänster inom regionala utvecklingsförvaltningen ska innefatta: 

  • Finansiering av tjänster: Projektfinansierade uppdrag och tjänster, basfinansierade uppdrag och tjänster, nationella uppdrag med särskild finansiering, uppdrag och tjänster som omfattas av särskilda avtal och överenskommelser etc.
  • Konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag 

  -
  Regionala utvecklingsnämnden arbetsutskott fastslog processen för planerade åtgärder enligt följande:

  • Information/dialog vid FSG 2023-02-14 
  • Information/dialog vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-02-16 
  • Information/dialog, ev beslut om ytterligare instruktioner vid RUN AU (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott) 2023-03-22  
  • Information/dialog vid FSG 2023-03-28 
  • Information/dialog vid personaldag RUF 2023-03-31 
  • Information/dialog vid RUN (regionala utvecklingsnämnden) 2023-04-05 
  • Information/dialog vid FSG 2023-04-25 
  • Information/dialog/förslag till beslut? vid RUN AU (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott) 2023-05-10 
  • Information/dialog/beslut vid RUN (regionala utvecklingsnämnden)
   2023-05-23 
  • Information/dialog/förslag till beslut vid (RUN AU) regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2023-06-07 
  • Information/dialog/beslut vid RUN (regionala utvecklingsnämnden)
   2023-06-22 

  -
  Den politiska styrgruppen sammanträdde den 27 februari och beslutade att regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att tydliggöra vilka tjänster som regionala utvecklingsnämnden har rådighet över inom regionala utvecklingsförvaltningens basverksamhet på 47,9 bastjänster. 

  Styrgruppen fastställer antalet bastjänster per verksamhet enligt följande:

  Verksamheter inom regionala utvecklingsförvaltningen

  Antalet bastjänster (heltider)

  Regional utvecklingsdirektör

  Stab (inkl 0,2 kollektivtrafik)

  5,8

  Företags- och projektfinansiering (exkl tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)

  1,25

  Näringsliv och samhällsbyggnad (inkl 2,45 kollektivtrafik och tjänster som finansieras direkt via Kammarkollegiet)

  11,45

  Kultur

  18,8

  Externa relationer och strategisk platsutveckling

  5,6

  Turism

  4

  Totalt antal heltider

  47,9

   

  Den politiska styrgruppen beslutar vidare att regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att se över vad Region Västerbotten som ägare har för möjligheter att effektivisera och samordna kollektivtrafiken.

  Löpande information ska lämnas till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott tillika styrgrupp för uppdraget.

  Regionala utvecklingsförvaltningen informerade styrgruppen om att arbetet med kartläggningen av tjänster har visat på vilka tjänster som är basfinansierade, projektfinansierade, statsfinansierade och kommunfinansierade. Det har framkommit att uppdragen och tjänsterna går in i varandra och därmed svåra att definiera. Regional utveckling har genom tiden alltid effektivt jobbat med att samordna uppdrag och hitta synergier. Detta innebär att en person jobbat med flera olika uppdrag som har varit verksamhetsöverskridande, med ett agilt arbetssätt och finansierats från fler olika aktörer.

  Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott får den 22 mars ta del av beskrivning av regional utveckling och utgångspunkter inför konsekvensanalysen som regionala utvecklingsförvaltningen har tagit fram. Uppdraget gavs till den regionala utvecklingsdirektören den 2 februari och bestod av att belysa konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag.  

  Regionstyrelsens har enligt regionplanen ett särskilt uppdrag att samordna fullmäktigeuppdraget (se bild sid 1). Regionstyrelseförvaltningen har därigenom tagit fram ett underlag för reducering av kostnader inom Region Västerbotten. Regionstyrelseförvaltningen uttrycker att kostnaden ska bestå av personalkostnader inom kategorin administratörer.

  Förslag på fördelning av minskade personalkostnader inom regionstyrelseförvaltningen, regionala utvecklingsförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ligger sammanlagt på ca 100 miljoner kronor.

  Den fördelning mellan nämnderna som föreslås av regionstyrelseförvaltningen är:

  • Regionala utvecklingsnämnden ca 8 miljoner kronor
  • Regionstyrelsen ca 32 miljoner kronor
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden ca 58 miljoner kronor

  -
  Beslut är ännu ej fattat av regionstyrelsen.

  Det bör dock noteras att detta kan vara ett beslut som är att betraktas vara av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att det är ett fullmäktigebeslut enligt kommunallag 5 kap 1 §, (SFS 2017:725).

  Om nämnderna väljer att göra kostnadssänkningar av personalkostnader finns det risk för övertalighet på totalt ca 120 tjänster som behöver hanteras inom förvaltningarna och totalt inom Region Västerbotten. I dessa fall finns det en regionövergripande process för övertaglighet som ska följas.

  Regionstyrelseförvaltningens förslag är vidare att införa anställningsstopp för ersättningsanställningar och nyanställningar inom nämndens verksamhet from 27 april 2023 tills konsekvenserna av neddragningen är hanterad. Undantag kan utifrån kritisk verksamhetspåverkan hanteras och beslutas av respektive förvaltningschef.

  Detta förslag förväntas presenteras för beslut hos regionstyrelsen den 4 april, hos hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 mars och för regionala utvecklingsnämnden den 5 april.

  Bakgrund

  Tjänster och rådighet hos den regionala utvecklingsnämnden

  Region Västerbotten står inför stora ekonomiska utmaningar. För 2023 ser prognoserna ut som Region Västerbotten står inför underskott i storleksordningen upp till en miljard. Dessa underskott består i fallande ordning av tre orsaker: den första och överraskande orsaken är den nödvändiga ökning i pensionsavsättningar som orsakas av inflationen och utvecklingen av de finansiella placeringar som Region Västerbotten innehar. Stort är även det prognosticerade utfallet av obalans i budgeten för hälso- och sjukvården. De externa kostnaderna i kollektivtrafiken är den tredje och något mindre delen av det planerade underskottet, men handlar ändå om flera tiotals miljoner kronor. 

  Regionstyrelsens förvaltningsledning har ställt förslag och regionfullmäktige har fattat beslut om ett antal uppdrag till nämnderna under 2023, inklusive den egna styrelsen, för att hantera underskotten inom Region Västerbotten som helhet. 

  Genomförda revisionsgranskningar av nämnden och om reglering av ansvar och befogenheter ska beaktas

  Region Västerbottens revisorer har granskat styrningen och förvaltningsorganisationerna vid ett antal tillfällen. Relevanta granskningar att beakta för genomförandet av fullmäktigeuppdragen är för regionala utvecklingsförvaltningen särskilt: 

  Nr 7/2022 Granskning av strategisk kompetensförsörjning
  Nr 6/2022 Granskning av budgetprocessen
  Nr 8/2021 Genomförande av fullmäktiges beslut att nämnderna ska ha egna förvaltningar
  Reglemente för regionala utvecklingsnämnden Fastställt av regionfullmäktige 2022-11-29 --30
  Reglemente för regionstyrelsen. Fastställt av regionfullmäktige 2022-11-08

  Centraliserad administration

  Under 2020 och 2021 genomfördes en ambitiös och genomgripande utredning för att definiera administrativa funktioner hos den regionala utvecklingsförvaltningen, syftande till att slå samman dessa med regionstyrelsens staber. Denna utredning och sammanslagning är genomförd.

  Utredningsarbetet som leddes av dåvarande ekonomidirektören inbegrep alla staber på den centrala nivån och det förefaller osannolikt att den inte uppmärksammat att inrymma alla relevanta delar av administration hos den regionala utvecklingsförvaltningen som var möjlig att samordna.

  Administrativ samordning – efter regiondirektörens beslut flyttas ett antal administrativa tjänster från regionala utvecklingsförvaltningen till regionstyrelsens förvaltning.  Förändringen påbörjas redan under hösten 2021, genom att en tjänst som ekonomiassistent (1,0) tjänst överförs till ekonomistaben. Förändringen innebär samtidigt en reduktion av tjänst där 0,5 tjänst stödjer regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning. Från och med 1 januari 2022 överfördes ett antal medarbetare knutna till administrativa stödfunktioner till regionstyrelsens förvaltning i enlighet med regiondirektörens beslut, och fördelades enligt följande i RSFs ledningsstaber:

  Till ekonomistaben: Projektcontrollers 4,0 tjänster, Ekonomicontroller 1,0 tjänst, Ekonomiansvarig 1,0 tjänst  samt Ekonomiassistent 1,0 tjänst – reducerades vid flytt under hösten 2021 till 0,5 tjänst, se ovan.

  Till HR-staben: HR-strateg 1,0 tjänst – har därefter fått vidgat uppdrag att stödja även regionstyrelsens ledningsstab.

  Till Digitalisering: medel motsvarande 758 tkr: IT-koordinator kvarstår organisatoriskt inom RUF.

  Till Ledningsstaben, medel motsvarande 628 tkr. Registrator, 1,0 tjänst.

  Till digitalisering, IT-kostnader: kostnader för IT-system mm.

  I processen med den administrativa översynen klargjordes att kostnadssänkningar som gjordes skedde som följd av i huvudsak ambitionssänkningar inom de berörda administrativa områdena. Det är snarare av vikt att arbeta för att koppla stödtjänster närmare kärnuppdragen på lämpligt sätt, om man vill hitta effektivitetsvinster som svarar mot de prioriteringar som behöver definieras av de som arbetar med kärnuppdragen. Detta skulle sannolikt även bidra till andra förutsättningar för nämnderna och förvaltningarnas verksamheter att styra och följa upp verksamheten utifrån hur budgetansvar är fördelat inom organisationen.

  Av det underlag som regionstyrelseförvaltningen tagit fram, framgår att administrativ personal omfattar all administration som inte är att beteckna som vårdnära. Denna definition/avgränsning är alltför grov vad gäller Region Västerbottens andra kärnverksamhet regional utveckling, då detta skulle innefatta samtliga medarbetare inom regionala utvecklingsförvaltningen som arbetar för regional utveckling. Kostnadsminskningar genom nedskärningar som leder till hantering av övertalighet inom Region Västerbotten som helhet, oaktat i vilken förvaltning övertaligheten uppstår, kommer att ha konsekvenser för kärnuppdraget regional utveckling. En översyn av vilka tjänstekategorier som innefattas i begreppet administration bör därför genomföras.

  Kartläggning och åtgärdsförslag måste vara resultatpåverkande

  Syftet med uppdragen är att se möjligheter att genomföra förändringar för att spara pengar. Uppdragen för regionala utvecklingsnämnden handlar inte om att få organisationen att hålla budgetramar. Inga avvikelser gentemot budget finns där regionala utvecklingsnämnden har direkt rådighet. Underskotten som belastar nämnden är kopplade till kostnader inom kollektivtrafiken. Ansvar för taxor ligger ytterst hos regionfullmäktige och Region Västerbottens övergripande ägarstyrning ligger ytterst hos regionstyrelsen. Dock kommer nämnden att noga följa och eventuellt föreslå åtgärder för också detta område. 

  Uppdragen för regionala utvecklingsnämnden handlar om att identifiera åtgärder där kärnuppdraget regional utveckling ska minska i kostnad. Det kommer att innebära konsekvenser i leveransen i uppdraget och medföra synbara konsekvenser gentemot Region Västerbottens samarbetsavtal med kommunerna och de statliga uppdragen. Neddragningar i kärnuppdragets utförande kommer med stor sannolikhet också att påverka möjligheten att verka för att regionala utvecklingsmedel nationellt och internationellt inte i samma höga grad kan växla upp regionala och lokala insatser.  

  Under senaste två åren observeras svårigheter att rekrytera till kärnuppdrag i Region Västerbotten

  Över tid har det varit lätt att få kvalificerade sökande att söka tjänster i kärnuppdragen i regional utveckling. Rekryteringar har kunnat genomföras i konkurrens och regionala utvecklingsförvaltningen har kunnat känna trygghet i att organisationen utstrålat den stabilitet och attraktivitet som gjort att regionala utvecklingsnämnden kunnat besätta lediga tjänster, trots att Region Västerbotten inte är löneledande.

  De senaste två åren har präglats av stora förändringar i verksamheten, till följd av beslut om centraliseringar, samt förändringar av lokaler och fysisk arbetsmiljö. Risken är att de åtgärder som föreslås innebär ytterligare kraftiga försämringar att presentera Region Västerbotten som en trygg, attraktiv arbetsgivare.

  Den senaste tidens rekryteringsprocesser visar en stark konkurrenssituation gentemot andra presumtiva arbetsgivare – kompetens och i synnerhet specialistkompetens är idag en bristvara. Nu har förvaltningen sedan ett antal månader tillbaka problem med att hitta tillräcklig konkurrens av kvalificerad personal, på samma sätt som finns i delar av organisationen i sin helhet.

  Regionalt utvecklingsuppdrag är mer än den statliga förvaltningen av medel

  Regionförbundet i Västerbotten hann verka i tio år innan det stod klart att det inte skulle bli den storregion för Norra Sverige som utreddes och föreslogs under 2017. I de förhandlingar som föregick sammanslagningen av Västerbottens läns landsting som hade det renodlade ansvaret för hälso- och sjukvården, med Regionförbundet som hade det renodlade ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken, så var utgångspunkten att skapa en organisation som skulle kunna förvalta de bägge huvuduppdragen som skulle hanteras av den nya regionkommunens förtroendevalda. Särskild uppmärksamhet lades på att säkerställa att den nya Regionen kunde upprätthålla förtroendet att förvalta de mellankommunala frågorna och hantera dem tillsammans med det regionala utvecklingsansvaret, som i sin helhet lades på den regionala utvecklingsnämnden.  

  Under de år som regionförbundet verkade kunde en verksamhet byggas som kostade mindre av regioninvånarnas skattemedel genom att frågor som annars skulle ha hanterats i två organisationer samlades i en enda liten organisation. Detta byggdes vidare på vid regionkommunbildningen, då man samlade frågorna på nytt i en enda organisation.

  Uppdragen kan ses som kärnan i det regionala utvecklingsansvaret och det som staten ålägger regionerna att utföra. Samtidigt har regionerna, i egenskap av direktvalt självstyrande organ, möjlighet att ta egna initiativ som känns angelägna ur ett regionalt perspektiv. Denna initiativrätt är också den huvudsakliga skillnaden mellan region och länsstyrelse, som tidigare ägde det regionala utvecklingsansvaret.

  Region Västerbotten tillhör de län som satsar absolut minst av egna resurser till regional utveckling. Istället har regionala utvecklingsnämnden förvaltat politiken på så sätt att man till förvaltningen kommunicerat en hög ambitionsnivå att använda de egna medlen i samverkan med medel från andra finansieringskällor, såväl från kommunerna som från staten, samt med tydliga uppdrag att söka annan finansiering för att bedriva regional utveckling. Denna förmåga att växla upp verksamheten genom att söka medel från andra finansieringskällor kommer också att påverkas negativt av de nedskärningar som aviseras.

  Reglementet förutsätter att regionala utvecklingsnämnden ansvarar för verksamhetens bemanning

  Reglementet för regionala utvecklingsnämnden beskriver ansvaret som nämnden självständigt ska ansvara för gentemot regionfullmäktige. I det ansvaret ligger det övergripande ansvaret att själv besluta över ekonomin, inom ramen för den budget nämnden fått genom beslut i fullmäktige.

  Fördelningen av budgeten i olika kostnadsslag och disposition av prioriteringar i budgeten är nämndens uppdrag. 

  Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning och har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt ansvarsområde, med undantag för personal från de centrala stödfunktionerna.

  Styrgruppen för uppdraget har fastställt antalet bastjänster till totalt antal 47,9 heltider.

  I antalet heltider ingår tjänster och uppdrag som regionala utvecklingsnämnden enligt avtal mellan regionen och samtliga kommuner i länet har tecknat. Dessa tjänster är inte möjliga att direkt koppla till uppdrag som innehas av enskilda tjänstepersoner. Dessutom ingår delar direkt finansierade av staten via Kammarkollegiet, för att utföra skyldigheter som svarar mot ansvaret att vara regionalt utvecklingsansvarig aktör. 

  Helt klart är att ambitionsminskningar i kärnverksamheten kraftigt kommer påverka leveransen av regionala utvecklingsuppdrag. 

  Bilagor

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från förvaltningen. 

 • Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta följande val:

  - Val av vattenpolitiker

  Tidigare år har inga vattenpolitiker på regional nivå funnits, men då Vattenmyndigheten önskar lyfta vattenfrågor inom hela distriktet och på olika nivåer ses ett värde i att nu inrätta detta. Det ger även en möjlighet till kontaktnät för vattenpolitiker mellan kommun och region med avseende på vattenfrågor, inte minst ur ett avrinningsområdesperspektiv. En ordinarie och en ersättare ska väljas och meddelas Vattenmyndigheten Bottenviken senast 19 april 2023.

  Följande nomineringar har inkommit från de politiska partierna:
  Ledamot: xx (x), ort till ledamot
  Ersättare: Lars Eliasson (M), Vilhelmina 

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

 • Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om deltagande i de fall
  som det behövs. Nämndens arbetsutskott har på delegation att besluta om nämndens
  deltagande i kurser och konferenser.

  Regionala utvecklingsnämnden har att notera informationen.

  Ärendet behandling/beslut i arbetsutskottet 22 mars 2023:

  Arbetsutskottets ledamöter, tillika nämndens presidium, har möjlighet att delta på
  följande kurser och konferenser: Järnvägsforum 30-31 mars
  2023, Samhällsplaneringsdagarna 26-27 april 2023, Vårmöte Föreningen Regionala Nätverket Turism och Besöksnäringen 9-10 maj, Kollektivtrafikdagen 11 maj i Stockholm, VA-seminarium 19 april i Lycksele. Ersättningar anslås på kostnadsställe 15001.

  Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter har möjlighet att delta på Europaforum Norra Sverige den 4-5 maj 2023. Ersättningar anslås på kostnadsställe 15001.

  Regionala utvecklingsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare har möjlighet att delta vid utbildningstillfällena för Hållbar regional utveckling (26 april och 28 april) under våren 2023. Ersättningar anslås kostnadsställe 22101, projektnummer 6100051.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd  delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnde återta lämnad delegation.

   

  Bilagor

 • Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.