• Under denna punkt hittar ni övergripande information om
  program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer och annat som
  kan vara av vikt att ha kännedom om.

  Förhinder
  Om du ej kan närvara så är det viktigt att du meddelar din
  ersättare. Meddela gärna din frånvaro och vem som blir din ersättare till
  Nina Olofsdotter via e-post; nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller
  via telefon 073-039 28 06 för att underlägga vid uppropet.

  Program/tidsplan
  Ärendelista och tidsplan bifogas. ca-tider.
  kl. 08:00 sammanträdets öppnas
  kl. 09:00 sammanträdet avslutas

  Aktuella kompletteringar
  Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad.
  Observera att informationen endast listar ärendena där kompletteringarna är
  gjorda och vilket datum de gjordes.

  - inga aktuella kompletteringar

  Bilagor

 •   2

  Sammanträdets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte
  ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom
  digital signering måndagen den 27 maj 2024.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Delårsrapport per april är regionala utvecklingsnämndens första uppföljningsrapport för året. Det är en förenklad delårsrapport som lämnas, i enlighet med regionfullmäktiges beslut den 22 november 2023, § 176 lämnas ingen uppföljning av verksamhetsmålens bidrag till fullmäktigemål vid denna tidpunkt.

  I rapporten lämnas en redogörelse för väsentliga händelser och skeenden som haft påverkan på regionala utvecklingsnämndens ansvarsområden under årets första fyra månader.

  Antal anställda, inom regionala utvecklingsförvaltningen uppgår till 104. Medelantalet anställda har i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat med två personer.  Minskat antal anställda beror på anställningsstopp som varit under året där exempelvis vakanser inte återbesatts.

  Sjukfrånvaroutvecklingen under perioden är fortsatt låg, ligger på en procent, och visar till och med på en minskning jämfört med föregående år. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro men är på låg nivå.

  Under rubrik Driftredovisning presenteras ekonomiskt resultat för perioden, ekonomisk analys samt prognos för året vid tidpunkt för rapporteringen. Prognosticerad budgetavvikelse för 2024 uppgår till minus 21 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av kollektivtrafikverksamheten. För övrig verksamhet prognosticeras ett utfall i enlighet med budget. Kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafikens budgeterade behov av driftbidrag uppgick vid årets början 2024 till 36 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten hade utrymme att budgetera för. Utgångsläget för året innebar alltså ett underskott för nämnden på 36 miljoner kronor. Länstrafiken inkom dock med en ny kraftigt förbättrad årsprognos.

  I bilaga redovisas uppföljning av de hel- och delägda bolag vars verksamhet faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Inkomna VD-kommentarer redovisas även i sin helhet som bilagor. I bilaga återfinns även de beslut om direktiv samt tilläggsdirektiv som regionala utvecklingsnämnden fattat för genomförandet av fullmäktigeuppdrag riktade till nämnden 2024.

  Behov att vidta åtgärder

  Vid tidpunkt för den första delårsrapportens upprättande, så prognosticeras underskott för året som helhet.

  Regionala utvecklingsnämnden föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram skrivelse till regionfullmäktige med anledning av detta. I förslag till skrivelse bör om möjligt förslag till åtgärder redovisas med möjlighet att påverka årets resultat. Konsekvenser förknippade med åtgärder ska beskrivas så långt det är möjligt. Inom ramen för arbetet med ett av de fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden 2024 har regionala utvecklingsnämnden föreslagit åtgärder som skulle kunna ha påverkan för Region Västerbotten som helhet.

 • Information lämnas till regionala utvecklingsnämnden om planeringsförutsättningar 2025-2028 som upprättats av regionstyrelsens förvaltning och presenterats den 14 maj 2024 vid kick-off. Målgrupp för kick-off var regionstyrelsens ledamöter och ersättare, presidier i nämnder, utskott, beredningar, revision och fullmäktige, politiska sekreterare, tjänstepersonsledning, tjänstepersoner som jobbar med planeringsfrågor, samt fackliga företrädare (CSG).

  För att möjliggöra så tidig och bred information som möjligt inför regionala utvecklingsnämndens behandling av återkopplingsrapport överlämnas planeringsförutsättningar med tillhörande bilagor för tidig kännedom. Planeringsförutsättningar 2025-2028 med bilagor, är upprättat av regionstyrelsens förvaltning. Beredning har skett i centrala ledningsgruppen (CLG), som är regiondirektörens ledningsgrupp till stöd för regiondirektörens beslut.

  Regionala utvecklingsnämnden kommer liksom övriga nämnder inom Region Västerbottens politiska organisation att få lämna återkopplingsrapport. I återkopplingsrapport redogör respektive nämnd för hur nämnden ser på planeringsförutsättningarna inför den fortsatta beredningen av regionplan 2025.

  Respektive nämnd har att redogöra för

  -        Nämndens bidrag till fullmäktiges mål
  -        Nämndens planerade verksamhetsförändringar
  -        Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
  -        Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser
  -        Nämndens investeringsplanering
  -        Nämndens övriga synpunkter

  Nämndernas återkopplingsrapporter ligger bland annat till grund för den styrdialog som genomförs med deltagande från regionstyrelse och respektive nämnd som genomförs den 1 oktober 2024.

  Vid regionala utvecklingsnämndens extrainsatta nämndsammanträde den 27 maj överlämnas planeringsförutsättningar med tillhörande bilagor. Vid nämndens ordinarie sammanträde den 19 juni vore det möjligt för regionala utvecklingsnämnden att lämna inspel om viktiga förutsättningar att beakta inför regionala utvecklingsförvaltningens fortsatta beredning av förslag till återkopplingsrapport från regionala utvecklingsnämnden.

  Nämnderna förväntas lämna återkopplingsrapporterna senast den 26 september till regionstyrelsen. Styrdialoger genomförs den 1 oktober 2024.

  Regionala utvecklingsnämnden kommer att behandla förslag till återkopplingsrapport vid sammanträdet den 22 augusti 2024.

  Regionplan 2025 kommer att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i november. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan beslutas vid nämndens sammanträde den 11 december 2024.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.