• Sammanfattning

  Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

  Förhinder

  Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare. Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn 073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

  Program/tidsplan

  Tid

  Ämne

  Föredragande

  08:00
  (5 min)

  Sammanträdets öppnande och formalia

   

  Ordföranden

  Föredragningar av kollektivtrafikärenden

  08:05

  (30 min)

  Dialog/Information med Norrtåg AB ang Tågstrategin 2040

  Olle Tideman, Norrtåg AB

  Ajournering

   

   

  Bensträckare 5 min

  Föredragningar av övriga ärenden

   

  08:40
  (15 min)

  Ekonomisk redovisning januari – maj 2023

  Magnus Håkansson, controller

  08:55
  (30 min)

  Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027

  Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare

  Magnus Håkansson, controller

  09:25
  (10 min)

  Yttrande över remissen Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

  Joakim Sandberg, regionkulturchef

  09:35

  (10 min)

  Information från regionala utvecklingsförvaltningen

  Anders Byström, t.f regional utvecklingsdirektör

  Ajournering

   

   

  Bensträckare 10 min

   

  Beslutsrunda

   

  09:55

  (15 min)

  Beslut enligt ärendelista

   

  Sammanträdet avslutas ca kl. 10:15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuella kompletteringar

  Här uppges vilka kompletterar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjords.

  - Ärende 6: Initiativärende tillagt (2023-06-15)
  - Ärende 12: yrkanden inlaga (2023-06-15)
  - Ärende 15: yrkande inlagt (2023-06-15)
  - Tidsplanen är uppdaterad (2023-06-12)

  Presentationer

  Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

  - Ärende 7: Tågstrategin 2040 (2023-06-14) https://norrtagab.se/tagstrategi/ 
  - Ärende 13: Återkopplingsrapport planeringsförutsättningarna 2024-2027 (2023-06-19)

  Bilagor

 •   2

  Sammanträdets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte
  ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom digital signering den 19 juni 2023.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  - Utred framtida kollektivtrafik i Västerbotten - Miljöpartiet

 • Föredragningar av ärenden vid nämndens sammanträde hålls enligt följande lista:

  • Dialog/Information med Norrtåg AB ang Tågstrategin 2040
  • Yttrande över remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon, KN2023/02790
  • Ekonomisk redovisning januari – maj 2023
  • Regionala utvecklingsnämnden – dialog inför återkopplingsrapport planeringsförutsättningar 2024-2027
  • Information från regionala utvecklingsförvaltningen
 •   8

  Remiss - Tågstrategi 2040

 • Vid behov så delges här information som arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden kan ha intresse av att känna till. Vid utskick av kallelsen till arbetsutskottets sammanträde så finns ingen ytterligare information att delge ledamöterna som de inte fått vid tidigare tillfälle/ärende.

  Bilagor

 • Skriftlig rapport från Norrtåg AB delges arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. Vid utskicket av kallelsen med tillhörande handlingar inför arbetsutskottets sammanträde så har ingen rapport inlämnats. Ärendet kompletteras när/om rapporten inkommer.

  Bilagor

 • Skriftlig rapport från Länstrafiken i Västerbotten AB delges arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. Vid utskicket av kallelsen med tillhörande handlingar inför arbetsutskottets sammanträde så har ingen rapport inlämnats. Ärendet kompletteras när/om rapporten inkommer.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter årets fem första månader en negativ avvikelse mot budget på 7,9 miljoner kronor. Prognosen för året är en negativ budgetavvikelse på 51 miljoner kronor. Den prognosticerade budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten. För nämndens övriga verksamhet är det efter maj ett överskott på 5,8 miljoner kronor och en årsprognos i enlighet med budget.

  Bilagor

 • Vid kick-off den 16 maj 2023 presenterades planeringsförutsättningarna för kommande planperiod 2024-2027, inklusive bilagor.

  Respektive nämnd ska i återkopplingsrapport beskriva hur nämnden ser på

  • Nämndens bidrag till fullmäktiges mål och uppdrag
  • Nämndens planerade verksamhetsförändringar
  • Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
  • Om den föreslagna ekonomiska ramen för nämnden är tillräcklig, om nej – vad är nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser, samt
  • Nämndens investeringsplanering.

  -
  Information om planeringsförutsättningarna för perioden 2024-2027 lämnades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj 2023.

  Utöver detta, har en bilaga i form av den politiska majoritetens förslag till mål och utfall daterad 2023-05-16 överlämnats till samtliga förvaltningar, omnämns i dokumentet planeringsförutsättningar 2024-2027 sid 8 under rubrik 2.2 Målområden och mål ”Arbete med att ta fram förslag på mål för regionplan 2024-2027 är just nu en pågående process och målförslag kommer därför att skickas ut separat till nämnderna i närtid”.

  Dessa målförslag är därmed ännu ej politiskt behandlade, men utgör en kompletterande separat bilaga till planeringsförutsättningarna 2024-2027.

  Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 15 juni ges möjlighet till dialog och inspel till regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta arbetet med att bereda förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar planperioden 2024-2027.

  Utgångspunkterna för dialogen är underlagen i form av planeringsförutsättningar 2024-2027 med tillhörande bilagor, samt resonemang om

  • Vilka utvecklingsområden och utvecklingsinsatser är viktiga de närmsta åren för regional utveckling?
  • Vad är det som regionala utvecklingsnämnden och regionala utvecklingsförvaltningen har en direkt påverkan över?
  • Vad händer i omvärlden som påverkar verksamheten? Exempelvis förändrade uppdrag, ny lagstiftning, omvärldshändelser mm
  • Vilka risker kan identifieras som kan påverka regionala utvecklingsnämndens uppdrag?

  -

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningarna 2024-2027 ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 17 september. Det blir då för sent att besluta om rapporten vid nämndens ordinarie sammanträde den 28 september. Förvaltningen föreslår därför att ett extra sammanträde sätts in i samband med nämndens planerade fördjupningsdagarna den 24-25 augusti. Ett extra beredande arbetsutskott föreslås då förläggas den 14 augusti.

  Bilagor

 • Region Västerbotten vill lämna synpunkter på ”Ökats statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund” (2023/1468) som syftar till en översyn av systemet för statens bidrag till folkbildningen. Förlslaget avser en lagändring inom lagen 1976:1046 om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde samt förändringen av reglerna för aktuellt statsbidrag.

  Region Västerbotten är i dagsläget finansiär av folkhögskolor och studieförbund anslutna till Folkbildning Västerbotten. Förslaget att omfördela medel mellan folkhögskolor och studieförbund genom att föregå Folkbildningsrådets arbete riskerar skapa splittring och osämja inom den samlade folkbildningen. Att dessutom föregå den genomgripande analys av Folkbildningen som staten själv intierat genom den särskilda utredaren Christer Nylanders utredning, beräknad klar 19 februari 2024, riskerar leder också att leda till oönskade effekter.

  Svar ska ha lämnats till Utbildningsdepartementet senast 26 juni. Eftersom det inte finns möjlighet att hantera detta remissvar på ordinarie sammanträden arbetar förvaltningen mot att ett ordförandebeslut kan tas senast den 26 juni.

  Bilagor

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från t.f. regionala utvecklingsdirektören Anders Byström om aktuella händelser från förvaltningen.

 • Här behandlas och förrättas val inom regionala utvecklingsnämnden den 15 juni. Regionala utvecklingsnämnden har att förrätta följande val:

  - Ledamot i Kulturberedningen

  Ulf Widman (M), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
  kulturberedningen. 

  - Styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde

  För ett antal år sedan var posten som styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde politisk tillsatt. Sedan några år tillbaka så har regionala utvecklingsdirektören fått i uppdraget att utse en tjänsteperson till posten som hen fortfarande innehar idag och som hen blivit ombett av styrelsen att fortsätt i. Tjänstepersonen har deltagit i arbetet med skapandet av biosfärsområdet och följt arbetet under många år. Frågan om att representera Region Västerbotten i olika styrelser är dock en fråga som behöver få en formellt korrekt hantering. Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning den 22 maj föreslår att regionala utvecklingsdirektören fortsatt får utse sakkunnig tjänsteperson som styrelseledamot i Vindelälvens biofärsområde. 

 • Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om deltagande i de fall som det behövs. Nämndens arbetsutskott har på delegation att besluta om
  nämndens deltagande i kurser och konferenser.

  Regionala utvecklingsnämnden har att notera informationen.

  Ärendet behandling/beslut i arbetsutskottet 30 maj 2023:

  Arbetsutskottet noterade att inga kurser eller konferenser var anmälda för behandling.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden informeras här om protokoll från arbetsutskottet, kulturberedningen, primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat
  enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
  eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnde återta lämnad delegation.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.