• Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer, blankett för arvoden och annat som kan vara viktigt att ha kännedom om.

  Förhinder
  Om du ej kan närvara är det viktigt att du kallar in din ersättare.
  Meddela gärna ditt frånvaro och vem som blir din ersättare till
  Nina Olofsdotter via e-post: nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller tfn 073-039 28 06 för att underlätta vid uppropet.

  Program/tidsplan

  Tid

  Ämne

  Föredragande

  08:00

  Sammanträdets öppnande och formalia
  Presentation
   

  Ordföranden

  Informationer/Föredragningar av ärenden

   

  08:10

   

  Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
   

  Anna Pettersson,

  regional utvecklingsdirektör

  08:20

  Information från förvaltningen

  Anna Pettersson,

  regional utvecklingsdirektör

  Beslutsrunda

   

  08:35

   

  Beslut enligt föredragningslistan

   

  Sammanträdet avslutas ca kl. 09:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
  Aktuella kompletteringar

  Här uppges vilka kompletterar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen här endast listar ärenden där en komplettering har gjords.

  - Ärende 8; Nomineringsunderlaget är uppdaterad.
  - Ärende 10; handlingar är publicerade.
  - Ärende 7: yrkande från SD
  - Ärende 6: ny tjänsteskrivelse daterad 10 januari pga nya direktiv (observera att sammanfattningen av ärendet då också blivit ändrad)

  Presentationer

  Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

  - Inga presentationer har inkommit

  Bilagor

 •   2

  Mötets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordföranden ska justera protokollet från nämndens sammanträde den 11 januari 2023. Justeringen sker genom digital signering.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 • Föredragningar av ärenden hålls enligt nedanstående lista:

  • Uppdragsdirektiv för genomförande av fullmäktigeuppdragen tilldelade regionala utvecklingsnämnden 2023
  • Information från förvaltningen

   

 • I regionplanen inför 2023 beslutades budgetramar för respektive nämnd och område. Under förvaltningarnas budgetarbete hösten 2022, har det tillkommit beslut om förändringar mellan nämnderna.

  Under våren 2022 beslutades om en ny förtroendeperson-organisation (RS 10-2022) som ska gälla för åren 2023-2026. De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hade ej beaktas. En anpassning av budgeten till den nya politiska organisationen ges därmed.

  I budgeten för 2022 tilldelades HR-staben 10 miljoner kronor i en lönepott. Under slutet av hösten 2022 beslutades fördelningen för 2022 (RS 1886-2022) som påverkade alla nämnder men blev klart för sent för att komma med i regionplanen för 2023. Förslaget innebär att regionfullmäktige förändrar budget för 2023 utifrån de ökade lönerna för 2023 och framåt.

  I december 2022 har SKR kommit med sin definitiva bedömning för 2023 för personal­omkostnads­pålägget (PO-pålägget). Det är 52,28% för regioner, vilket är en ökning från aprils bedömning på 49,44%. Ökningen är i pålägget för pensionen och beror på att prisbasbelopp ökat kraftigt. I regionplanen är budgeten för basenheterna satt utifrån aprils bedömning, därför behövs korrigeringar av budgeterna göras för alla nämnder.  

  Regionfullmäktiges presidium beslutade 23 maj 2022 att revisionen skulle få ett extra anslag på 300 tkr för dubbel revision. Men nu när valet av nya revisorer är gjort står det klart att revisionens kostnader för extra arvoden inte kommer öka i någon större omfattning. Därav bedömer fullmäktiges presidium att inga extra medel ska tillföras revisionens ram som tidigare var beslutat. Då revisionens äskande inte fanns med i regionplanens budgetramar kommer ingen korrigering göras för revisionens ramar för dubbel revision.  

  Laboratoriemedicin inom Hälso- och sjukvårdsnämnden har budget för abonnemangsavgiften av sterilteknisk utrustning, men mer korrekt är att budget och kostnaden för detta ska ligga inom området Digitalisering och Service.  

  Region Västerbotten har infört under 2021 det digitala verktyget Stratsys för verksamhetsplanering och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För 2022 beslutade regiondirektören med stöd av delegation att även moduler skulle införas för patientsäkerhet (RS 1049-2022) och för regional utvecklingsstrategi, RUS (RS 1127-2022). Finansiering för modulen patientsäkerhet sker genom omfördelning från HSN till området Digitalisering och Service. För finansiering av modulen för RUS flyttas budget från Regional utvecklingsnämnd till Digitalisering och Service. 

  Omfördelning

  Ny politisk organisation
  Regionstyrelsen                                         -983 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    +2 694 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                        -1 711 tkr

   

  Lönepott 2023
  Regionstyrelsen                                         -8 768 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    +8 593 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                        +97 tkr

  Revision                                                    +6 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +67 tkr

  Patientnämnden                                         +5 tkr               

   

  Utökat PO-påslag
  Regionstyrelsen                                         -103 461 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    +101 211 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                        +1 210 tkr

  Revision                                                    +150 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +782 tkr

  Patientnämnden                                         +108 tkr

   

  Abonnemangsavgift sterilteknisk utrustning

  Regionstyrelsen                                         +4 016 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    -4 016 tkr

   

  Stratsys
  Regionstyrelsen                                         +279 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    -167 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                        -112 tkr

   

  Summering av alla förslag per nämnd
  Regionstyrelsen                                         -108 917 tkr

  Hälso- och sjukvårdsnämnden                    +108 315 tkr

  Regional utvecklingsnämnd                        -516 tkr

  Revision                                                    +156 tkr

  Folkhögskolenämnden                                +849 tkr

  Patientnämnden                                         +113 tkr

 • Inför den nya mandatperioden har regionfullmäktige genomfört en översyn och beslutat om förändrad förtroendepersonorganisationen från 2023 (RF 2022-02-22 § 14). Beslutet innebär bland annat att regionala utvecklingsnämndens kulturutskott avvecklas och den politiska vilja är att nämnden i stället inrättar en nämndberedning för beredning av ärenden inom regional kulturverksamhet som beslutas av nämnden eller högre instans.

  Enligt 3 kap. 5 § tredje stycket Kommunallagen (KL) får en nämnd tillsätta de nämndberedningar som behövs. En sådan beredning har endast en beredande funktion och (till skillnad vad som gäller för utskott) så kan ingen beslutanderätt delegeras till den. En nämndberedning kan i princip tillsättas fritt och enligt 6 kap. 43 § KL kan den t.ex. bestå av både förtroendevalda och anställda.

  Kulturberedningen föreslås bestå av sju (7) ledamöter som väljs av regionala utvecklingsnämnden. Från dessa ledamöter väljer nämnden även beredningens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Valen sker i separat ärende.

  Ett förslag till uppdragsbeskrivning för Kulturberedningen är framtaget. Återrapportering av Kulturberedningens arbete synliggörs dels genom de ärenden som beredningen berett samt i nämndens delårsrapport och årsredovisning.

 • Inför mandatperioden 2023-2026 har de politiska partierna inkommit med nomineringar till de val som regionens nämnder ska förrätta.

  Nomineringarna har sammanställts i bifogat underlag.

 • Tillsammans för regionens utveckling. Samarbete är nyckeln till utveckling, och blir därmed vårt mest kraftfulla verktyg för att kunna förändra och förbättra här i Västerbotten. Ett viktigt inslag är de mötesplatser som arrangerar varje år där arrangörer, partners och besökare kan utbyta kunskap, sätta upp nya projekt och samarbete och på så sätt leda länets utveckling.

  Tidigare har nämnden fattat separata beslut om varje deltagartillfälle, men efter önskemål från nämndens presidium så föreslås nämnden ta ett generellt beslut för hela mandatperioden.

  Nämnden föreslås välja deltagare till följande arrangemang:

  - Mötesplats Lycksele
  - Mötesplats Digitala Västerbotten
  - Västerbotten på Grand Hôtel
  - Västerbotten i Almedalen

  Mötesplats Lycksele

  Mötesplats Lycksele är en viktig och långsiktig satsning för att utveckla regionen. Tillsammans skapar hundratals människor – från näringsliv, politik, akademi, allmänhet och det civila samhället – en arena som glöder av utmaningar, nya grepp och lösningar. Det är en delvis deltagarstyrd konferens där inspirations föreläsningar med panelsamtal, en handfast workshop, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Här djupdyker vi i frågor om den regionala utvecklingen och mobiliserar aktörer från hela länet kring påverkansfrågor relevanta för Västerbotten. Genom att skapa engagemang och förändra attityder öppnar mötesplatsen upp för diskussioner och samhandling mellan opinionsbildning och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft.

  Mötesplats Digitala Västerbotten

  Mötesplats Digitala Västerbotten arbetar med både bredd och spets för att driva den digitala utvecklingen framåt. Syftet är att skapa förutsättningar för enskilda medarbetare i offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhället i Västerbotten att vara delaktig i den omvandling som digitalisering medför. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter till en hållbar välfärd och vi tror att samverkan är nyckeln till effekt. Mötesplats Digitala Västerbotten syftar till att stärka närverk mellan individer och organisationer, accelerera utveckling för individer och organisationer genom lärande och erfarenhetsutbyte, öka jämliken i den digitala utvecklingen, ge ny kunskap och insikt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, omvärldsbevakning och vara inspirerande och energigivande mötesplats som överbryggar organisatoriska gränser.


  Västerbotten på Grand Hôtel

  I januari varje år samlas aktörer från Västerbotten, Sverige och världen på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten nya kontakter, samverkan och påverkan, såväl på nationell nivå som internationell nivå. Under några veckor erbjuds företag och organisationer från Västerbotten att, i lokaler på Grand Hôtel, arrangera seminarier, konferenser och möten med mera för att presentera sig och öppna upp för nya samarbetet med nationella och internationella partner.

  Västerbotten i Almedalen

  Region Västerbotten satsar offensivt för att lyfta och ytterligare stärka de regionala förutsättningarna för initiativ från näringsliv, akademi/utbildningsanordnare, politik/förvaltning och det civila samhället. På ett både framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt säker vi olika forum får länets intressen kan synliggöras. Almedalen är ett etablerat forum där många av våra prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under en begränsad tid. Det ger även stora möjligheter till sektorövergripande samordning samt möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor. Almedalen äger oftast rum i början på juli.

  Vid ärendet behandling i regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 december 2022 bordlades ärendet.

 • Region Västerbotten är medlem i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR), en lobbyorganisation och tankesmedja för Europas perifera och maritima regioner, bestående av 150 regioner från 28 länder. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa. Målsättningen är att EU:s politik ska främja en mer balanserad territoriell utveckling. CPMR:s arbete fokuserar främst på maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik.

  CPMR är indelat i sex geografiska kommissioner, där Region Västerbotten är verksam inom Baltic Sea Commission. Inför BSC:s generalförsamling 2023 föreslår kommissionens president Tomas Mörtsell och vice-president Richard Sjölund att Region Västerbotten ska dela värdskapet för mötet med Region Österbotten.

  Arrangemanget planeras att genomföras i Umeå och Vasa med en färjeresa som en del av programmet. Planen är att genomföra konferensen under andra halvan av september. Exakta datum bestäms 1-2 februari tillsammans med Österbotten på Östersjökommissionens verkställande kommitté.

  Generalförsamlingen förväntas samla omkring 70 regionala representanter från Sverige, Finland, Estland och Tyskland, samt representanter från EU-institutioner och andra gästtalare med koppling till Östersjöregionen. Region Österbotten har ställt sig positiva till förslaget.

 • Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2022 om regionplan och budget 2023-2026. Därigenom har regionfullmäktige gett alla nämnder i uppdrag att se över följande:

  • Kartlägga och optimera samverkans och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning.
  • Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.

  Regionala utvecklingsnämnden har i nämndplan 2023 beslutat uppdra till regionala utvecklingsdirektören att ta fram förslag för hur nämnden avser arbeta för att genomföra uppdragen för regionala utvecklingsnämndens räkning.

  Direktiv för uppdragets genomförande

  Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra uppdragen. Till sin hjälp utser nämnden en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.

  En löpande dialog med regionala utvecklingsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) förutsätts.

  Genomförda revisionsgranskningar ska beaktas under arbetets gång som exempelvis granskning år 2021 av regionala utvecklingsnämnden och granskning 2021 om reglering av ansvar och befogenheter.

  Inom ramen för uppdragen ska följande redovisas till nämnden:

  • Kartläggning enligt vad regionfullmäktiges uppdrag i regionplan stipulerar
  • Beskrivning av konsekvenser förknippade med eventuella åtgärder för att optimera, effektivisera, ambitionssänka, pausa eller ta bort uppdrag

  Skriftlig återrapportering lämnas till regionala utvecklingsnämnden i samband med delårsrapport per april och delårsrapport per augusti. Slutrapport lämnas i samband med årsredovisning per december 2023.

  Information om uppdragets fortskridande ska lämnas kontinuerligt vid samtliga av regionala utvecklingsnämndens sammanträden.

  Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. 

  Extrainsatta sammanträden och möten kan komma att krävas.

  Bilagor

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelsen har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftligt. Oavsett när initiativärenden lämnas in måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  • Sänk kraven på HVO i kollektivtrafiken - Moderaterna

   

  Bilagor

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson om aktuella händelser från förvaltningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.