• Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer och annat som kan vara av vikt att ha kännedom om.

  Förhinder
  Om du ej kan närvara så är det viktigt att du meddelar din ersättare. Meddela gärna din frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post; nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller via telefon 073-039 28 06 för att underlägga vid uppropet.

  Program/tidsplan
  Ärendelista och tidsplan bifogas. ca-tider.

  kl. 08:00 sammanträdets öppnas
  kl. 10:55 partigruppmöten
  kl. 11:20 beslutsrunda
  kl. 12:00 sammanträdet avslutas

  Aktuella kompletteringar
  Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad.
  Observera att informationen endast listar ärendena där kompletteringarna är
  gjorda och vilket datum de gjordes.

  - inga aktuella kompletteringar

  Bilagor

 •   2

  Sammanträdets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom digital signering torsdagen den 11 april 2024.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelse har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftlig. Oavsett när initiativärenden lämnas in så måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativärendet anmälts. 

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  - Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

  Bilagor

 • Kollektivtrafikplanen 2025 – 2027 utgår från de av regionfullmäktige beslutade Planerings-förutsättningar 2025 – 20277 för kollektivtrafik som finansieras av Region Västerbotten. I planeringsförutsättningarna finns trafikpolitiska prioriteringar och mål kopplat till den trafik som Region Västerbotten ansvarar för. Dessa prioriteringar och mål ligger till grund för planering  och utformning av det kollektivtrafikuppdrag som finansieras av Region Västerbotten.

  • Region Västerbotten finansierar sedan delskatteväxlingen 2020-01-01 de s. k. gemensamma kostnaderna hos Länstrafiken. Dessa kostnader omfattar administration, IT, marknadsföring och kundtjänst.
  • Sedan 2021-01-01 så finns beställningscentralen för Serviceresor hos Länstrafiken och budget för denna tas fram av bolaget.
  • Regionfullmäktige fattade 2021-11-16 beslut om att förändra ägandet av Norrtåg AB så att Region Västerbotten från och med 2022-01-01 är direkt delägare av Norrtåg AB.

  -
  Kollektivtrafikplan 2025 – 2027 för Region Västerbotten innehåller trafikbeställning för 2025 och utgör underlag för budget för 2025 från Norrtåg AB respektive Länstrafiken i Västerbotten AB. Bolagens budgetar för trafikåret 2025 utgör underlag för Region Västerbottens anslag för kollektivtrafik avseende 2025.

  Bilagor

 • Norrtåg har, tillsammans med de fyra nordliga länen, tagit fram Norrtåg 2040. En inriktningsplan för utvecklingen av den framtida regionala tågtrafiken i norra Sverige. Syftet har varit att skapa en samsyn för detta utifrån de förändringar som planeras i form av större infrastrukturinvesteringar och den långa framförhållning som krävs för att anskaffa tillräckligt med fordon för att klara försörjningen de kommande 15–20 åren.

  Planen skickades före sommaren 2023 på remiss till länen. Visionen har nu processats och har justerats utifrån inkomna synpunkter. Samtliga län ställde sig bakom de viktigaste delarna i planen som blev ett visionsdokument i stället för ett strategidokument. Efter genomgång av inkomna remissvar beslutade Norrtåg AB:s styrelse 2023-12-18 att:

  ”fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, att rekommendera de berörda regionerna och regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet, att övriga faktaunderlag i ärendet ses som bakgrundsmaterial till visionen och tillgängliggörs digitalt.”

  Ambitionen är att inriktningsplanen ska ligga till grund för andra kommande beslut om exempelvis fordonsanskaffning och framtida trafikutveckling.

  Tidigare remitterad rapport, en sammanställning av inkomna synpunkter från länen samt Norrtågs svar finns tillgängliga.

  Bilagor

 • Region Västerbotten är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Enligt lagstiftningen ska beslut om trafikplikt senast fattas innan tilldelningsbeslut tas inför nya trafikavtal. Beslutet ska ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten tar genom att besluta om allmän trafikplikt på sig ett ansvar gentemot Västerbottens invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken genom upphandling.

  Ny avtalsperiod ska inledas 2026-06-15 för allmän kollektivtrafik avseende Ultra-trafiken inom Umeå tätort

  Ingen anmälan om att bedriva kommersiell kollektivtrafik, som omfattar berörd trafik, har inkommit till Kollektivtrafikmyndigheten. Behov av regional kollektivtrafik samt mål för trafikens utveckling finns beskrivna i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020 – 2025. Trafiken ovan är betydelsefull för regionens trafikförsörjning och för måluppfyllelsen. Kollektivtrafikmyndigheten fattar med stöd i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020 – 2025, beslut om allmän trafikplikt för trafiken.

  Den regionala kollektivtrafiken har betydelse för den regionala utvecklingen. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Mål, delmål och indikatorer i trafikförsörjningsprogrammet är Region Västerbottens samlade politiska bedömning där bland annat kollektivtrafikens betydelse, nuläge, intryck från samråd och dialoger, utmaningar och möjligheter har vägts in. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är:

  • Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är 20 % år 2030. Delmål för 2025 är 25%.
  • Andelen fordonskilometer som sker med förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik uppgår till 100 % år 2030. Delmål för 2025 är 75 %.
  • Tillgången till kollektivtrafik mellan länets kommuncentrum och till och från strategiska knutpunkter i norra Sverige är bibehållen eller utvecklad år 2030 jämfört med 2022.
  • Den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för de flesta personer med funktionsnedsättningar år 2030.
  • Kollektivtrafikens prissättning gör den attraktiv och tillgänglig för olika grupper.

  ?-
  Trafikförsörjningsprogrammets strategier behöver genomsyra arbetet för att uppnå målen.
  Strategierna är:

  • Resenärsperspektivet som ledstjärna
  • Ökad samverkan för resenärarenas helhetsupplevelse
  • Skapa och frigöra resurser till utveckling

  -

  Bilagor

 • Region Västerbotten är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Enligt lagstiftningen ska beslut om trafikplikt senast fattas innan tilldelningsbeslut tas inför nya trafikavtal. Beslutet ska ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten tar genom att besluta om allmän trafikplikt på sig ett ansvar gentemot Västerbottens invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken genom upphandling.

  Ny avtalsperiod ska inledas 2025-08-18 för allmän kollektivtrafik avseende linjetrafik på följande linje:
  - Linje 37 Storuman - Vilhelmina

  Ingen anmälan om att bedriva kommersiell kollektivtrafik, som omfattar berörd trafik, har inkommit till Kollektivtrafikmyndigheten. Behov av regional kollektivtrafik samt mål för trafikens utveckling finns beskrivna i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020– 2025. Trafiken ovan är betydelsefull för regionens trafikförsörjning och för måluppfyllelsen. 

  Kollektivtrafikmyndigheten fattar med stöd i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020 – 2025, beslut om allmän trafikplikt för trafiken.

  Den regionala kollektivtrafiken har betydelse för den regionala utvecklingen. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Mål, delmål och indikatorer i trafikförsörjningsprogrammet är Region Västerbottens samlade politiska bedömning där bland annat kollektivtrafikens betydelse, nuläge, intryck från samråd och dialoger, utmaningar och möjligheter har vägts in. Målen i trafikförsörjningsprogrammet är:

  • Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är 20 % år 2030. Delmål för 2025 är 25%.
  • Andelen fordonskilometer som sker med förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik uppgår till 100 % år 2030. Delmål för 2025 är 75 %.
  • Tillgången till kollektivtrafik mellan länets kommuncentrum och till och från strategiska knutpunkter i norra Sverige är bibehållen eller utvecklad år 2030 jämfört med 2022.
  • Den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för de flesta personer med funktionsnedsättningar år 2030.
  • Kollektivtrafikens prissättning gör den attraktiv och tillgänglig för olika grupper.

  -
  Trafikförsörjningsprogrammets strategier behöver genomsyra arbetet för att uppnå målen.
  Strategierna är:

  • Resenärsperspektivet som ledstjärna
  • Ökad samverkan för resenärarenas helhetsupplevelse
  • Skapa och frigöra resurser till utveckling

  -

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa månadsrapport per februari månad 2024.

  Utfallet för perioden visar ett negativt resultat på 0,9 miljoner kronor. En betydande avvikelse finns inom Kollektivtrafiken. Budgetavvikelsen inom Kollektivtrafiken ligger dock i linje med det förväntade då det var känt vid ingången av 2024 att kollektivtrafikbolagen Norrtåg och Länstrafiken i Västerbottens budgeterade behov av driftbidrag uppgår till 36,2 miljoner kronor mer än vad Region Västerbotten budgeterat för år 2024.

  Regionfullmäktige har den 20 februari 2024 beslutat om justering av budgetramar mellan nämnder. Korrigering av budget görs med utgångspunkt i att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat sin definitiva bedömning för 2024 för personalomkostnadspålägget (PO-pålägget). För regionala utvecklingsnämnden innebär det en utökning av budgetramen med 904 tkr.

  Inför verksamhetsåret 2024 har regionala utvecklingsnämnden beslutat om budget som inarbetat de kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 8 miljoner kronor utifrån det fullmäktigeuppdrag som genomförts under 2023. Beslut om kostnadsreducerande åtgärder är under effektuering.

  I månadsrapport lämnas redogörelse för händelser av betydelse under perioden januari till och med februari månad. Driftredovisning rymmer analys av väsentliga personalförhållanden, presentation av ekonomiskt resultat inklusive analys. Vid denna tidpunkt föreslås inga ytterligare åtgärder utöver de beslut som är under effektuering. Fortsatt utveckling inom kollektivtrafiken kommer att följas med uppmärksamhet för det fall ytterligare beslut om åtgärder bedöms behövliga för att möta de ekonomiska förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken.

  Bilagor

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Patrik Sällström om aktuella händelser från förvaltningen.

 • Regionfullmäktige beslutade den 21 november 2023 om regionplan och budget för planeringsperioden 2024-2027. Regionala utvecklingsnämnden har fått följande uppdrag riktat till sig av regionfullmäktige:

  • Identifiera och ta fram förslag på samordnade funktionella aktiviteter mellan förvaltningarna och i norra sjukvårdsregionen i syfte att minska administrativa kostnader
  • Minska tjänsteresandet med 15 procent i jämförelse med år 2023.

  -
  Det första fullmäktigeuppdraget riktas även till hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen.

  Det andra fullmäktigeuppdraget om att minska tjänsteresandet med 15 procent i jämförelse med år 2023 har riktats till alla nämnder och styrelser.

  Regionala utvecklingsnämnden har som ansvarig nämnd för det regionala utvecklingsuppdraget att förtydliga fullmäktigeuppdragens genomförande genom uppdragsdirektiv med utgångspunkt i nämndens uppdrag.

  Som beslutsunderlag återfinns övergripande direktiv för genomförande av fullmäktigeuppdrag riktade till regionala utvecklingsnämnden att ta ställning till, samt kompletterande direktiv för respektive uppdrag.

  I det övergripande dokumentet framgår principiella direktiv för fullmäktigeuppdragens genomförande, där regionala utvecklingsnämnden föreslås uppdra till regionala utvecklingsdirektören att genomföra uppdragen i enlighet med de av nämnden fastställda uppdragsdirektiven.

  Till sin hjälp föreslås nämnden även fortsättningsvis utse en politisk styrgrupp i form av regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Den politiska styrgruppen ska hållas informerad om fullmäktigeuppdragens genomförande och vid behov initiera samrådsförfarande (se nedan), alternativt bereda tilläggsdirektiv för regionala utvecklingsnämnden att besluta om som stödjer fullmäktigeuppdragens fortsatta genomförande. Ytterligare direktiv för uppdragens genomförande kan komma att utgå från regionala utvecklingsnämnden under genomförandetiden. Dessa bereds av politiska styrgruppen (tillika regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott).

  Särskilda förutsättningar finns att beakta. Båda fullmäktigeuppdragen som riktats till regionala utvecklingsnämnden är riktade till flera nämnder. Den politiska styrgruppen ska därför även uppmärksammas på eventuella överlappningar och målkonflikter som uppstår under genomförandet till följd av andra nämnders genomförande av sina fullmäktigeuppdrag. Då ingen nämnd är underställd någon annan nämnd (kommunallag 2017:925) har regionala utvecklingsnämnden att ta ställning till eventuella åtgärder. Likaså om målkonflikter skulle uppstå som kan behöva lyftas till regionfullmäktige.

  I övergripande direktiv för fullmäktigeuppdragens genomförande konstateras även behov av samrådsförfarande. Regionala utvecklingsnämndens beslut från den 28 september medför behov av samrådsförfarande i samverkansstrukturen för länets kommuner: ” Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att genomföra samråd i samverkansstrukturen för kommunerna i syfte att säkra regionens följsamhet gentemot ingångna avtal och samverkansöverenskommelsen. Ett sådant samråd ska identifiera och förankra prioriteringarna och identifiera om andra beslut behöver fattas för att samrådet ska anses vara i enlighet med ingångna avtal och överenskommelser. Besparingen ska inte påverka leveransen enligt samverkansavtalet med kommunerna."

  Bilagor

 • Årligen beslutar regionala utvecklingsnämnden om verksamhetsmedel för samverkan. Beslutet fattas på rekommendation av primärkommunala delegationen. Verksamhetsmedlen fördelas i organisationen för samverkan inom regional utveckling mellan primärkommunala delegationen dess arbetsutskott, delegationen för utbildning och delegationen för social välfärd och hälsa.

  Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att 300 000 kr i verksamhetsmedel fördelas mellan delegationerna. Summan är densamma som tidigare år. Medlen kan användas för konsultstöd, tjänstestöd, konferenskostnader, utbildningar eller andra mindre och tidsbegränsade aktiviteter av delegationerna.

  Primärkommunala delegationen:
  Konferenskostnader, fortbildningsinsatser och omvärldsbevakning för delegationen 110 000 kr. Samverkan inom samhällsbyggnad 90 000 kr.

  Delegationen för utbildning:
  Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

  Delegationen för social välfärd och hälsa:
  Konferens- och utbildningskostnader för delegationen 50 000 kr.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen har tidigare haft ett regeringsuppdrag att säkerställa skoterled som bekostats med statliga medel. 2011 tog Trafikverket över ansvaret och vintern 2019/2020 avsade de sig ansvaret. Det resulterade i att Länsstyrelsen, Umeå kommun och Region Västerbotten kom överens om att samfinansiera skoterleden som en nödåtgärd. I år är dock första året som skoterleden kan öppnas och det har inkommit en förfrågan från Umeå kommun om medfinansiering från Region Västerbotten för att staka och underhålla en skoterled till Holmön.

  Skoterleden nyttjas delvis för varutransporter till butiken och gods till företagen då varken helikopter eller svävaren tar gods. Utöver detta gör skoterleden att Holmön blir mycket mer tillgängligt vintertid vilket gynnar friluftslivet, inte minst möjligheten att besöka reservatet vilket uppskattas av skidåkare.

  Kostnaden för stakningen och mätningen av skoterleden beräknas till ca 2500 kr per dag. Om leden öppnar i slutet på januari och varar ända till slutet på mars, med 1 kontroll per dag, samt två veckor in i april med två kontroller per dag, beräknas det landa på cirka 270 000 kr totalt där Umeå kommun vill se att kostnaden fördelas mellan Umeå kommun, länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten.

  Bilagor

 • I juni 2023 gav Regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037. Luftfartsverket och Sjöfartsverket skulle bistå Trafikverket med fakta och bedömningar för att Trafikverket skulle kunna ta fram ett trafikslagsövergripande inriktningsunderlag. Vid genomförandet av uppdraget skulle Trafikverket föra dialog med och hämta in synpunkter från regionerna och Gotlands kommun. Trafikverket skulle även inhämta synpunkter från de statliga myndigheter, kommuner och andra offentliga och privata aktörer som Trafikverket bedömde berördes.

  Syftet med uppdraget var att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar och inriktning för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037.

  Bilagor

 • I enlighet med målområde fyra i Region Västerbottens kulturplan 2024-2027, ska Region Västerbotten verka för goda villkor för professionella kulturskapare. Region Västerbottens stipendier utgör del av arbetet med att stärka professionella kulturskapares möjligheter att verka i Västerbotten.

  Region Västerbottens kulturstipendium fördelas i enlighet med stipendiets reglemente till högst fyra stipendier om vardera lägst 25 000 kronor. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete och delas ut till sökande verksamma i Västerbotten.

  Nämnden fattade beslut inför 2024 att förstärka budgetposten för kulturstipendierna. Vilket skapar möjlighet att utlysa stipendier inom fler konstområden.

  År 2024 föreslås konstområdena musik, litteratur och den samiska mjuk- och hårdslöjden Duodji om högst 75 000 kronor per konstområde.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har mottagit en remiss från kulturdepartementet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, ett betänkande av Kultursamverkansutredningen.

  Regeringen beslutade den 7 juli 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen med syftet att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. Den 20 april 2023 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen om minskad administrativ resursåtgång. Utredningen har antagit namnet Kultursamverkansutredningen 2022/23 (Ku 2022:04). Betänkandet överlämnas till regeringen 27 september 2023 och översändes till remissinstanser den 15 december.

  Den reformstrategi som utredningen föreslår består i att öppna upp för friare samverkansformer mellan de olika offentliga nivåerna inom kulturområdet, med ett mer jämställt förhållande mellan stat, region och kommun. Utredningen menar på att om det ska vara möjligt att nå målet om att kulturen ska få ett bredare genomslag i samhället måste systemet tydligare inkludera kulturverksamhet framför allt i landets kommuner. Samtidigt betonas att regionernas roll som samordnande instans bör tydliggöras och stärkas. Utredningen konstaterar att nuvarande kultursamverkansmodellen har gjort mycket gott, framför allt ökat engagemanget för kulturpolitik på regional nivå, men att modellen som den är konstruerad nu nått sin potential.

  I samband med beredning av remissvar har Region Västerbotten inhämtat synpunkter från länets kommuner och kulturinstitutioner som erhåller stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen. Vidare har kontinuerlig dialog förts genom det interregionala nätverket Kultur i Norr.

  Sammanfattning Region Västerbottens remissvar

  • Region Västerbotten ställer sig positiv till förslaget om ett vidgat system för kultursamverkan genom lagstiftning men har svårt att se att utredningens ambition om utökad samverkan (och minskad administration) mellan nivåerna kan uppnå större utrymme för regionala och kommunala prioriteringar när inga ytterligare medel tillförs.
  • Region Västerbotten ser utmaningar med förslaget som rör kommuners möjlighet att fördela statsbidrag inom modellen. Få kommuner berörs och vem beslutar om vad i slutändan?
  • Region Västerbotten, genom Kultur i Norr, anser att oavsett hur kultursamverkansmodellen utformas så är det viktigt att bibehålla och stärka de strukturer som genererat ett ökat politiskt engagemang och ansvarstagande för kulturpolitik och dess genomförande.
  • Region Västerbotten bedömer att kultursamverkansplanerna i slutändan kan innebär att det också upprättas särskilda regionala kulturplaner för att möta den regionala nivåns behov, vilket skulle leda till ökad administration.
  • Region Västerbotten stödjer förslaget om att det i lag framgår att samråd ska ske med det fria kulturlivet och de professionella kulturskaparna i framtagandet av kultursamverkansplanerna.
  • Region Västerbotten ställer sig positiva till att utvecklingsbidragen föreslås finnas kvar, att ett samverkanstöd etableras och att fördelningen av statsbidrag förenklas. Däremot är det minst sagt utmanande att föreställa sig denna finanseringsstruktur utan att nya medel tillförs.
  • Förslaget om villkor för statsbidrag utmanar inte nuvarande modells inlåsningseffekter tillräckligt, här skulle Region Västerbotten vilja se exemplifieringar av implementering i ett antal regioner (och därmed också kommuner) av olika storlek och i olika delar av landet. 
  • Region Västerbotten ser att det finns en risk att den ojämlika tillgången till kultur ökar snarare än minskar då kommuner med mindre resurser inte kommer att kunna ingå i reglerad samverkan och därmed vara mottagare av statsbidrag inom modellen.
  • Region Västerbotten delar bedömningen om att det är viktigt att både stat, region och kommun tydliggör sin hållning i frågor som rör den konstnärliga friheten och att detta är lämpligt att reglera i föreslagen lag.
  • Region Västerbotten anser att det finns en avsevärd risk att finansiering av befintlig kulturverksamhet kommer att minska då historiska nyckeltal på sikt skulle innebära en urholkning samt medföra en förskjutning av ansvar för kostnadsökningar på regioner och kommuner.
  • Region Västerbotten vill att kulturmiljöarbete tillsammans med främjande fortsatt ska finnas med i definitionen av konst- och kulturområden. Om inte ser regionen risker med att dessa områden inte prioriteras i samma utsträckning som idag.
  • Region Västerbotten motsätter sig förslaget om att reformerna initialt ska förstärkas med medel som idag fördelas till vissa icke statliga kulturlokaler.
  • Region Västerbotten, genom Kultur i Norr, vill understryka vikten av fortsatt stimulering av interregional samverkan.
  • Region Västerbotten vill understryka att nuvarande samverkansråd spelar en viktig roll i dagens beredning av regionala kulturplaner med respektive kulturmyndighets särskilda expertis, och ser risker med att ett ”överenskommelsesystem” etableras om samverkansrådet upphör.
  • Region Västerbotten menar på att nuvarande uppföljning via kulturdatabasen är proportionell och att en minskad statlig uppgiftsinlämning troligen skulle ersättas av en regional sådan med konsekvensen att den nationella jämförelsen uteblir.
  • Region Västerbotten ser positivt på att de kulturpolitiska dialogerna föreslås inkludera kommunerna. Regionen vill understryka vikten av representation från hela landet för att uppnå reell flernivåsamverkan.
  • Region Västerbotten ser positivt på ett arbete som på olika sätt stärker kulturens betydelse i plan- och bygglagen och vill trycka på behovet av att enprocentregeln implementeras tidigt i plan- och byggprocessen.
  • Region Västerbotten ser positivt på ambitionen att verka för att stärka ställningen för de estetiska ämnena i grundskola och gymnasiet.
  • Region Västerbotten ser positivt på en översyn av hur olika stöd- och regelsystem påverkar möjligheterna för personer med funktionshinder att vara verksamma som kulturskapare.

  -
  Yttrandet i sin helhet återfinns i bilagan: Yttrande Region Västerbotten, Kultursamhället - utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58).

  Bilagor

 • Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att svara på remissen av betänkandet Förändring genom försök – Försöksverksamhet i den kommunala sektorn (SOU 2023:94). Remissvaret ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den 15 april 2024. Remissinstanser i Västerbotten är Dorotea kommun, Norsjö kommun, Malå kommun, Skellefteå kommun, Sorsele kommun, Umeå kommun och Region Västerbotten.

  Syftet med utredningen är att öka kommunernas och regionernas kapacitet att hantera de samhällsutmaningar de står inför. Utredningens uppdrag har varit att främja försöksverksamheter i kommunsektorn. Försöken kan till exempel handla samverkan inom nya områden eller nya sätt att använda teknik. Utredningen har innefattat ett 90-förslag på försöksverksamheter i den kommunala sektorn och utredningen valde ut ett antal förslag för fortsatt arbete.

  Regionala utvecklingsförvaltningen har valt att besvara delar av utredningen. I dessa delar föreslår förvaltningen att Region Västerbotten:
  - tillstyrker förslaget om försöksverksamhet med ett statsbidrag för små kommuner.

  - tillstyrker utredningens förslag att det genom en försökslag ska möjliggöras för kommuner och regioner att avtalssamverka om uppgifter inom specialiserad hälso- och sjukvård som kan utföras i hemmet även om dessa uppgifter inte ligger inom båda parters kompetens.

  - tillstyrker förslaget om att ge Livsmedelverket i uppdrag att främja försöksverksamhet med recirkulerat redan använt gråvatten som råvatten för dricksvatten.

  Som allmänna synpunkter trycker regionala utvecklingsförvaltningen på att Norra Sverige befinner sig i en exceptionell utveckling kopplad till samhällsomvandlingen och den gröna omställningen och står därmed inför stora utmaningar gällande bland annat kompetensförsörjning, bostäder, infrastruktur och kommunal och regional service. Som föregångare i omställningen finns det ett stort behov av att kunna testa och tillämpa nya regler och lagar utifrån den aktuella situationen. Norra Sveriges lärdomar kan sedan komma till nytta för hela Sverige.

  Region Västerbotten ställer sig därmed generellt mycket positiv till att kommuner och regioner ska kunna använda försöksverksamheter som systematisk arbetsmetod för samhällets utveckling. Region Västerbotten bedömer att detta kommer att bli allt viktigare för att möta befintliga och kommande utmaningar.

  Region Västerbotten har lång erfarenhet av mellankommunal samverkan och ser positivt på all typ av samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Genom samverkan kan vi tillsammans utveckla nya arbetssätt för att ta itu med miljö-, ekonomi- och samhällsfrågor i en mer instabil och snabbt föränderlig värld. Behovet av försöksverksamhet som arbetsmetod är stort för att möjliggöra och utveckla denna typ av samverkan.

  Region Västerbotten anser att regeringen behöver inrätta en permanent struktur för att stödja arbetet med försöksverksamhet i kommunsektorn och därigenom erbjuda stöd avseende rättsliga tolkningar, uppföljning, utvärdering samt resultatspridning. Denna struktur kan även utveckla kunskap och informera om försöken lokalt, regionalt, nationellt och inom EU samt leda processerna i syfte att slutligen permanenta en del av försöksverksamheterna.

  Bilagor

 • I regionens arbete med jämställdhetsintegrering har jämställdhetsanalyser identifierats som ett utvecklingsområde för regionen. Under 2023 påbörjades analysarbete inom två områden: regionens bolagsstyrning och tillgänglighet enligt vårdgarantin. Analysen av regionens bolagsstyrning har genomförts av en konsult i samarbete med regionens strateger för ägarstyrning samt jämställdhetsstrateg. Analysen är nu klar och det pågår en diskussion om hur resultatet på bästa sätt kan tillvara tas.
   
  Ärendet lyfts för information till regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsens arbetsutskott under våren 2024.

  Bilagor

 • Information om hur Region Västerbotten beviljade företagsstöd samt projektstöd för genomförande av hållbar regional utveckling i enlighet med Agenda för hållbar regional utveckling. Årsrapporten belyser utifrån olika parametrar vad Region Västerbotten beviljade medel till. Exempelvis beskrivs de beviljade företagsstödens fördelning per kommun och fördelning av projektstöden per RUS-prioritering, mm.

  Bilagor

 • Till regionala utvecklingsnämndens sammanträde har följande valärenden hanteras;

  Bortlagd fyllnadsval

  Ombud i Kvarkenrådet EGTS i stället för Anna Frej (S);
  namn (S), ort

 • Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnden återta lämnad delegation.

  Delegationspunkt/Ärendegrupp, diarienummer, beslutsdatum, delegat

   

  Beslut som fattas med stöd av delegation

  2.2 Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr. Enligt: - Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag - Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar - Förordning (2015:284) om stöd till kommersiell service, samt tillhörande uppdrag att koordinera arbetet med Regionala serviceprogrammet./ delegat: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  • Beslut RUN AU 2024-03-27 § 42 Företagsstöd North Grade AB
   RUN 158:5-2024
   2024-03-27 Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  ?-
  3.2 Beslut om ändring av tid och dag för sammanträden för kulturberedningen        / delegat: Regionala utvecklingsnämndens ledamot, i funktion som kulturberedningens ordförande

  • Delegationsbeslut av kulturberedningens ordförande - Revidering av kulturberedningens sammanträdesplan för 2024
   RUN 475:9-2023
   2024-03-19 Nina Björby

  ?-
  3.3 Beslut om deltagande i konferenser, studieresor, kurser och utbildningar för kulturberedningens ledamöter /delegat: Regionala utvecklingsnämndens ledamot, i funktion som kulturberedningens ordförande

  • Delegationsbeslut - Deltagande vid Kulturpolitisk dag den 16 april 2024
   RUN 79:5-2024
   2024-03-18 Nina Björby

  ?-
  4.6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 1 200 000 kr /delegat: Regionala utvecklingsdirektör

  • Avslagsbeslut för projektet "Living lab för autonoma transporter i glesbygd" för projektperioden 2023-11-01 – 2026-11-30. Projektägare Statens Väg-och transportforskningsinstituts projektansökan avslås.
   RUN 153:1-2024
   2024-03-01 Patrik Sällström

  ?-
   

  Beslut som fattats med stöd av regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation

  6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 800 000 kr/
  delegat: Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Bifallsbeslut för projektet "Skogsungdomarna Västerbotten" för projektperioden 2024-01-11 – 2025-12-31. Projektägare Länsstyrelsen i Västerbottens län beviljas 521 000 kronor, dock högst 50 % av totala godkända kostnader på 1 042 000 kr.  
   RUN 160:1-2024
   2024-04-01 Nils Enwald

  ?-
  6.3 Ändring av beslut om projektmedel i samband med att projekt avbryts, försenas eller väsentligen förändras/delegat: Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Ändringsbeslut för projektet ""Förstudie: Aejlies jårrh!  - Residens för koreografi och rörelse med urfolksperspektiv"" gällande förlängning av projekttiden, projektägare Aejlies Saemien Jarnge ekonomisk förening"
   RUN 169:1-2024
   2024-02-26 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut för projektet "Mötesplats Digitala Västerbotten 2023 " gällande budgetförändring, projektägare Region Västerbotten. "
   RUN 344:4-2023
   2024-02-26 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut för projektet "Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter år 2-3 " gällande förlängning av projekttiden, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 208:24-2022
   2024-02-29 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut för projektet "Digitala Västerbotten 2023" gällande förlängning av projektet, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 343:3-2023
   2024-02-29 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut för projektet "North Sweden Stockholm Office" gällande omfördelning mellan kostnadsslag, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 223:4-2021
   2024-03-01 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut -20361660, Regenerative hospitality industry / Regenerative nature tourism (REGGAE): Ändring av medfinansieringsplan enligt Interreg Auroras beslut.
   RUN 359:3-2023
   2024-03-07 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet "Norrbotniabanans noder 2 " gällande förlängning av projekttiden. Projektägare Robertsfors kommun.
   RUN 38:4-2021
   2024-03-07 Nils Enwald
    
  • Ändringsbeslut-Partnerinvest Övre Norrland AB, Fond 3
   RUN 574:3-2023
   2024-03-18 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet Medfinansiering Leader Lappland 2020 gällande förlängning t.o.m. 2025-10-31, projektägare LEADER LAPPLAND 2020, IDEELL FÖRENING.
   RUN 93:4-2021
   2024-04-03 Nils Enwald

  ?-
  7.2 Beslut om stöd till riktade kulturinsatser inom film och rörlig bild upp till och med 200 000 kr/delegat: Enhetschef Film i Västerbotten

  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 LM
   RUN 15:2-2024
   2024-01-10 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 JL
   RUN 17:2-2024
   2024-01-10 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 NÅ
   RUN 16:2-2024
   2024-01-10 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 YA
   RUN 24:2-2024
   2024-01-12 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 OF
   RUN 46:2-2024
   2024-01-19 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 JW
   RUN 44:2-2024
   2024-01-22 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Göteborg Internationella Filmfestival 2024 LN
   RUN 78:2-2024
   2024-02-05 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Tempo Dokumentärfestival Stockholm
   RUN 77:2-2024
   2024-02-05 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF Malmö
   RUN 89:2-2024
   2024-02-12 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF Malmö
   RUN 90:2-2024
   2024-02-12 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Ostrobothnia Film I Vasa
   RUN 117:2-2024
   2024-02-27 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF
   RUN 120:2-2024
   2024-02-29 Fredric Larsson

    
  • Resestipendium, Sveriges Kortfilmsfestival Stockholm
   RUN 136:2-2024
   2024-03-06 Fredric Larsson

    
  • Arrangemangsstöd, Salmo & sapiens förhandspremiär - Skellefteå 2024
   RUN 145:2-2024
   2024-03-13 Fredric Larsson

  -

 •   25

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.