• Under denna punkt hittar ni övergripande information om
  program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer och annat som
  kan vara av vikt att ha kännedom om.

  Förhinder
  Om du ej kan närvara så är det viktigt att du meddelar din
  ersättare. Meddela gärna din frånvaro och vem som blir din ersättare till
  Nina Olofsdotter via e-post; nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller
  via telefon 073-039 28 06 för att underlägga vid uppropet.

  Program/tidsplan
  Ärendelista och tidsplan bifogas. ca-tider.
  kl. 08:00 sammanträdets öppnas
  kl. 10:45 partigruppmöten
  kl. 11:15 beslutsrunda
  kl. 12:00 sammanträdet avslutas

  Aktuella kompletteringar
  Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad.
  Observera att informationen endast listar ärendena där kompletteringarna är
  gjorda och vilket datum de gjordes.

  - Ärende 17-18: Bilagorna hade kastats om mellan ärendena men är nu rättat till (2024-06-18)
  - Ärende 8, 12 och 13 har kompletterats med protokollsutdrag från Samrådet. (2024-06-18)
  - Ärende 19: Minnesanteckningar från politiska styrgruppen den 17 juni bilagt.

  Bilagor

 •   2

  Sammanträdets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte
  ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom
  digital signering måndagen den 24 juni 2024.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelse har rätt
  att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021
  beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan
  av initiativärenden till nämnden.


  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och
  ska vara skriftlig. Oavsett när initiativärenden lämnas in så måste
  tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende,
  det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta
  hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av
  nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativärendet
  anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet vid kallelsens
  utskick:

  - Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

 • Region Västerbotten är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Enligt lagstiftningen ska beslut om trafikplikt senast fattas innan tilldelningsbeslut tas inför nya trafikavtal. Beslutet ska ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikmyndigheten i  Västerbotten tar genom att besluta om allmän trafikplikt på sig ett ansvar gentemot Västerbottens invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken genom upphandling.

  Ny avtalsperiod ska inledas 2025-12-14 för allmän kollektivtrafik avseende linjetrafik på följande linje:
  - Linje 22 Norsjö - Skellefteå

  Ingen anmälan om att bedriva kommersiell kollektivtrafik, som omfattar berörd trafik, har inkommit till Kollektivtrafikmyndigheten. Behov av regional kollektivtrafik samt mål för trafikens utveckling finns beskrivna i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020 – 2025. Trafiken ovan är betydelsefull för regionens trafikförsörjning och för måluppfyllelsen. Kollektivtrafikmyndigheten fattar med stöd i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västerbottens län 2020 – 2025, beslut om allmän trafikplikt för trafiken.

  Den regionala kollektivtrafiken har betydelse för den regionala utvecklingen. Kollektivtrafik och hållbart resande är en viktig del av klimat- och miljöarbetet. Mål, delmål och indikatorer i trafikförsörjningsprogrammet är Region Västerbottens samlade politiska bedömning där bland annat kollektivtrafikens betydelse, nuläge, intryck från samråd och dialoger, utmaningar och möjligheter har vägts in.

  Målen i trafikförsörjningsprogrammet är: 

  • Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet är 20 % år 2030. Delmål för 2025 är 25%.
  • Andelen fordonskilometer som sker med förnybart drivmedel i upphandlad kollektivtrafik uppgår till 100 % år 2030. Delmål för 2025 är 75 %.
  • Tillgången till kollektivtrafik mellan länets kommuncentrum och till och från strategiska knutpunkter i norra Sverige är bibehållen eller utvecklad år 2030 jämfört med 2022.
  • Den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för de flesta personer med funktionsnedsättningar år 2030.
  • Kollektivtrafikens prissättning gör den attraktiv och tillgänglig för olika grupper.

  -
  Trafikförsörjningsprogrammets strategier behöver genomsyra arbetet för att uppnå målen.

  Strategierna är:

  • Resenärsperspektivet som ledstjärna
  • Ökad samverkan för resenärarenas helhetsupplevelse
  • Skapa och frigöra resurser till utveckling

  ?-

  Bilagor

 • Överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023-2026 finansieras gemensamt av kommunerna och regionen. Kommunerna och regionen ansvarar för att finansiera administration och tjänstepersoner kopplade till förtroendepersonsorganisationen, beredningsfunktioner samt samordning inom samverkansområden.

  Det regionala utvecklingsarbetet finansierar regionen genom den regionala utvecklingsnämndens budget. Kommunerna förstärker arbetet genom en grundfinansiering. Utgångspunkten för uppräkning under kommande år är SKR:s årliga ekonomirapport i maj för kommunerna och dess prognos för kommunernas kostnadsökning.

  Administrationen av samverkansstrukturen ligger i första hand hos regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Västerbotten. Kommunerna och regionen deltar aktivt på politisk nivå samt tjänstepersonsnivå, och bidrar med finansiering till den gemensamma strukturen.

  Utöver detta finansieras nätverk, plattformar, projekt med mera genom särskilda avtal eller i gemensamma projekt mellan regionen och kommunerna. Utgångspunkten för finansiering av nya samverkansavtal är att kostnadsfördelningen baseras på befolkningsstorlek, men kan anpassas efter behov. Samverkan finansieras alltså i tre former:

  1)     Grundfinansiering för samverkan inom regionalt utvecklingsarbete
  2)     Särskilda samverkansavtal
  3)     Gemensamma projekt med extern medfinansiering

  Genom gemensamma planeringsprocesser och dialoger inom förtroendepersons och tjänstepersonsplattformar, som möjliggörs via överenskommelsen, styr kommunerna och Region Västerbotten användningen och prioriteringen av de gemensamma resurserna.

  Processen

  Processen med att ta fram kommunernas anslag för samverkan inom regional utveckling sker genom en årlig dialog inom samverkansorganisationen med ambition att beslut om kommande års anslag fattas av regionala utvecklingsnämnden innan sommaruppehållet.

  Processen har inväntat Sveriges Kommuners och Regioners ekonomirapport som släpptes den 14 maj 2024. 

  Processen fram till beslut ser ut som följande:

  - Skriftlig information med möjlighet att komma med inspel till kommuncheferna
  - Dialog med primärkommunala delegationens presidium
  - Skriftlig information med möjlighet att komma med inspel till primärkommunala delegationens arbetsutskott
  - Primärkommunala delegationen 29 maj
  - Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 5 juni
  - Samrådet 5 juni
  - Regionala utvecklingsnämnden 19 juni

  Beräkning av anslaget

  Tidigare var det landstingsprisindex (LPI exkl läkemedel) som utgjorde grunden för dialogen, men denna övergavs i samförstånd och Sveriges Kommuners och Regioners ekonomirapport har utgjort underlag för våra dialoger under den förra mandatperioden. Utgångspunkten för arbetet med uppräkningen av kommunernas anslag för 2024 samt även nu 2025-2026 är Sveriges Kommuners och Regioners ekonomirapport som år 2024 släpptes den 14 maj. 

  Inför 2023 föreslogs en uppräkning av anslaget för kommunerna med 1,1 %. Denna uppräkningsfaktor har även gällt för 2020-2022. Som underlag till den föreslagna uppräkningsfaktorn använder vi SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  Förra året, 2023, beslutade regionala utvecklingsnämnden, på rekommendation av primärkommunala delegationen, en uppräkning av anslaget för kommunerna 2024 med 3,9 % i enlighet med PKV nedan

  Den senaste uppdateringen av PKV gjordes den 26 april 2024 där prisindex för 2025 är 0,3 % och för 2026 2,3 %.

  Årets ekonomirapport visar på att inflationen dämpas i flertalet av världens ekonomier och centralbankerna sänker sina styrräntor. Kommunernas överskott 2023 blev 25 miljarder. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov till följd av bla klimatförändringar, VA-anpassningsåtgärder och civilt försvar, där väldigt stor del av verksamhetsansvaret finns hos kommuner och regioner. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

  Under 2023 uttryckte primärkommunala delegationens arbetsutskott (2023-08-23, § 50) önskemål om att frångå processen med årliga dialoger och beslut om kommande års anslag. Arbetsutskottet ansåg att man bör hitta ett index som följs årligen och att beslut om kommunernas anslag därmed inte behöver fattas varje år.

  SKR:s prisindex för kommunal verksamhet varierar mycket mellan åren, vilket inte ger kontinuitet för verksamheten och försvårar framförhållning. I tabellen kommunernas anslag 2025-2026 räknar förvaltningen på uppräkningsexemplen 3,9 % som för 2024, 0,3 % år 2025 och 2,3 % är 2026 enligt PKV. För att undvika toppar och dalar och få bättre kontinuitet föreslår regionala utvecklingsförvaltningen att gränsen på XX-XX % sättas inom vilken prisindexet följs.

  Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår därmed att:
  1. Beslut om kommunernas anslag följer samma period som överenskommelsen om samverkan för regional utveckling, dvs mandatperioden.
  2. Framtaget förslag till beslut gäller de återstående åren denna mandatperiod 2025-2026.
  3. Kommunernas anslag följer SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) alternativt att kommunerna enas om ett anslag som gäller för resterande del av mandatperioden.
  4. Om kommunerna följer SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) ska gränsen på XX-XX % sättas inom vilken prisindexet följs.

  Bilagor

 • Norrbotniabanan AB har under ett antal år kunnat finansiera sin verksamhet från de projektmedel som beviljats från EU för planeringen mellan Umeå-Skellefteå. Projektet avslutades 2021 och efter detta erhåller bolaget inga medel från EU eller från andra parter. Efter detta har bolagets verksamhet finansierats genom ett årligt driftsstöd från sina ägare för åren 2021-2023. Från 2024 saknas medel för fortsatt finansiering av verksamhet.Region Västerbotten har tillsammans med övriga ägare ansvaret för finansieringen av bolaget.

  Bolagets behov av fortsatt finansiering under de kommande två åren har behandlats vid bolagets styrelse- och ägarmöte 2023-10-12. Bolagets styrelse och närvarande ägarrepresentanter beslutade att rekommendera ägarna att bevilja fortsatt driftsstöd till bolaget för de kommande två åren i enlighet med den budget, den fördelning och det belopp som framgår av bilaga. Dock hade ingen representant från Region Västerbotten möjlighet att delta vid mötet samt att inga beslutsunderlag i form av förslag distribuerades inför mötet.

  Rekommendationer till ägarna från styrelse och ägarmöte 2023-10-12:

  1. Med hänsyn till att bolaget inte har nyttjat beviljade driftbidrag 2021-2023 uppgående till 6,1 mkr, föreslås att dessa medel överföres till kommande budgetperiod 2024-2025.

  2. Föreslås att ägarna beslutar om att resterande belopp 6,9 mkr beviljas enligt budget 2024-2025, enligt den fördelning mellan ägarna som redovisas i bilaga 1.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sammanträdet den 29 februari 2024, § 11, att hos regionfullmäktige äska om en utökad budgetram på 1 391 000 kr per år för 2024-2025, totalt 2 782 000 kr för finansiering av Norrbotniabanan.

  Regionfullmäktige beslutade vid sammanträde den 23 april 2024 § 65, att finansieringen för Norrbotniabanan år 2024 hanteras inom regionala utvecklingsnämndens tilldelade ram för 2024. Behovet av finansiering för 2025 lyfts ini budgetprocessen för fortsatt beredning.

  Regionala utvecklingsförvaltningen anser att finansieringen av äskanden från Region Västerbottens bolag behöver utredas. Då det inte är rimligt att de nämnder som har i uppdrag att bedriva ägarrollen ska bära kostnaden för bolagen som fullmäktige ytterst ansvarar för.

  Bilagor

 • Konstnärernas Riksorganisation (KRO) har meddelat att de vill frånträda sin representation i stiftelsen Emma Ricklunds styrelse. Beslutet har fattats av organisationens nationella ledning. Emma Ricklunds stiftelse hemställer därför om att ändra i sina stadgar och årsmötesprotokoll. Enligt stiftelsens urkund så ska ändringar i stadgarna granskas och beslutas om av stiftelsens huvudmän, Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.

  Stadgeändringen berör inte Region Västerbottens representation när det gäller antal utan berör ersättare efter KRO som ska utgöras av en representant som står för konstnärlig kunskap och erfarenhet.

  Bilagor

 • Regeringen bedömer att antalet myndigheter bör minska genom att samla uppgifter inom närliggande områden och att såväl en högre effektivitet som bättre kvalitet därmed kan uppnås. Regeringen kommer därför att pröva ett antal sammanslagningar med utgångspunkten att den mindre myndigheten bör inordnas i den större men andra alternativa utformningar kan också övervägas. Inför denna prövning behöver regeringen inhämta underlag från berörda myndigheter. Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras till och inordnas i Statens kulturråd (Ku2023/01161). Myndigheterna har utöver detta också fått i uppdrag att vid behov lämna andra förslag som innebär att myndigheternas uppgifter läggs samman.

  Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska enligt uppdraget även analysera konsekvenserna av de förslag som redovisas. Utgångspunkten är att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Vidare ska organisationsförändringen genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och utgångspunkten ska vara att organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

  Statens kulturråd och Konstnärsnämnden redovisade uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) den 26 februari 2024 (Ku2024/00280). Det är denna redovisning som nu är föremål för remittering. Remissvaren ska vara kulturdepartementet tillhanda senast den 20 juni 2024.

  Region Västerbotten anser att det är viktigt att kultursektorn, på alla nivåer, bygger på ett system av stark kapacitet där myndigheterna spelar en avgörande roll vad gäller expertis och som garant för genomförandet av en tydlig kulturpolitik och framhållen konstnärspolitik. Region Västerbotten avstyrker förslaget vad gäller sammanslagning mot bakgrund av bedömda konsekvenser i enlighet med förslag till yttrande.

  Region Västerbotten har i beredning av remissvaret fört dialog inom Kultur i Norr vilket givit till följd att Region Västerbotten, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen översänder likalydande remissvar.

  Bilagor

 • Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat renmarkskommitténs delbetänkande om jakt och fiske i renbetesland på remiss. Region Västerbotten har begärt uppskov med svaret och vår sista svarsdag är den 20 juni.

  Bakgrund
  Girjasdomen i Högsta domstolen från 2020 fastställde att i Girjas samebys geografiska området är det samebyn som har rätten att upplåta jakt och fiske till allmänheten och inte staten, genom länsstyrelsen, som tidigare. För att reda ut rättsläget för andra samebyar och för att ta fram förslag för ansvarsfördelning i framtiden tillsattes Renmarkskommittén. Kommittén kom under 2023 med ett delbetänkande som nu har skickats på remiss. Remissinstanserna finns i bifogat remissmissiv.

  Delbetänkandets innehåll i korthet
  Rättsläget: Kommittén bedömer att samebyar i Norrbotten och Västerbotten, i liknande rättegångar som i Girjas, kommer att rättigheten att upplåta jakt och fiske att bedömas ligga hos samebyarna. Situationen är lite mer oklar i Jämtland och Dalarna.

  Lagförslag: Kommittén föreslår att länsstyrelsen, tills en ny lagstiftning är på plats, fortsätter att fördela jakt och fiskerättigheter i renbetesland. Man föreslår även att länsstyrelsen ska kunna överlåta rätten att upplåta jakt- och fiskerättigheter till lokalt förankrade föreningar.

  Skiss till framtida reglering: Kommittén skissar i bilaga 3 på ett förslag framtida reglering som innebär att samebyarna i hela landet tar över rätten att upplåta jakt och fiske i renbetesland, men med vissa krav på hänsyn till andra intressenters behov av jakt och fiske.

  Mottagande och reaktioner
  Ledamöterna i kommittén från partierna M, KD och SD reserverade sig och står inte bakom utredningen. Huvudkritiken från dem handlar om att det juridiska perspektivet har dominerat och att politiska överväganden saknas. Övriga ledamöter ställde sig bakom att betänkandet skickades ut på remissrunda men ett flertal har skrivit särskilda yttranden med kritik mot utredningens slutsatser. Åsikterna om utredningen och förslagen är mycket varierande. Vissa intressenter anser att förslagen inte är tillräckligt långtgående vad gäller samebyarnas rättigheter, andra menar att alla samer borde få samma rättigheter oavsett om man är medlem i sameby eller inte. Andra anser att staten bör behålla rätten att upplåta jakten och några uttrycker att materialet som kommittén grundar sina slutsatser på är felaktigt. Mer information om olika ståndpunkter i frågan finns i bilagt PM.

  Förvaltningens förslag till remissvar
  Förvaltningens förslag till remissvar tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsuppdraget och förvaltningen avstår från bedömningar av rättsläget. I korthet uttrycker förslaget till remissvar att mycket talar för att rätten att upplåta jakt och fiske renbetesland bör ligga kvar hos staten.

  Bilagor

 • I Betänkandet från Utbildningsdepartementet och Regeringen särskilde utredare Elof Hanjons: Växla yrke som vuxen, finns förslag på hur en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna kan se ut.

  Givet innehållet i detta betänkande finns ett stort intresse från våra vuxenutbildningar i regionen att besvara remissen, trots att vi inte är remissinstans. Förslaget berör utbildningar för vuxna i stort med förslag som bland annat påverkar Yrkesvux, statsbidragens utformning samt urvalet till lärlingsutbildningar.

  Sammanfattning av betänkandet
  För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslås en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet: Yrkesskolan. Utredaren föreslår ett mer långsiktigt och flexibelt statsbidrag för yrkesutbildningar, tilldelning av statsbidrag för yrkesvux med riksrekrytering till kommuner som snabbt möter nya stora utbildningsbehov samt åtgärder för att arbetsgivare ska ges ökat inflytande och ansvar för lärlingsutbildningen. Utredaren konstaterar också att en förändrad sammansättning av elevgruppen inom komvux har lett till ökade stödbehov.
  I arbetet med remissvaret har vi tagit inspel från vuxenutbildningen i regionen och övriga remissinstanser i Västerbotten är Malå och Umeå Universitet.

  Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 10 juni 2024. Vi har begärt anstånd om att lämna svar till den 20 juni, vilket vi fått beviljat av utbildningsdepartementet.

  Sammanfattning av förslag på remissvar
  I förslaget som ni fått till er så har inspel från vuxenutbildningen i regionen framför allt handlat om fyra delar:

  • En ny yrkesskola för vuxna, som behandlas i kapitel 3 i utredningen.
   Kapitel 5: Ett mer långsiktigt och flexibelt statsbidrag för yrkesutbildning inom komvux.
   Kapitel 6: En reformerad lärlingsutbildning för vuxna och
   Kapitel 7: Det behövs bättre förutsättningar att snabbt möta nya stora utbildningsbehov.

  I övrig så finns inspel kring elevers tillgång till stöd på komvux där svaret betonar vikten av att staten behöver en tydlig finansiering av givna förslag.

  Bilagor

 • Region Västerbotten har mottagit en remiss från finansdepartementet; En ny organisation för förvaltning av EU-medel. Regeringen beslutade den 3 november 2021 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda hanteringen av EU-medel i Sverige. Syftet med utredningen var att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering av sådana medel. Betänkandet översändes till remissinstanserna den 11 april. Svar på remissen ska skickas till finansdepartementet senast den 11 juli 2024.

  Region Västerbotten har valt att avgränsa sitt yttrande över utredningens förslag till att avse förslaget om förvaltningen av jordbruksfonderna och förvaltningen av regional- och socialfonderna.

  Sammanfattning av Region Västerbottens synpunkter

  • Region Västerbotten avstyrker förslaget att centralisera areal- och djurbaserade stöd från länsstyrelserna till Jordbruksverket. Region Västerbotten anser att förslaget leder till ökad centralisering och att det regionala perspektivet försvagas.
    
  • Region Västerbotten tillstyrker utredningens förslag om en förvaltande myndighet för Fonden för rättvis omställning (FRO), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF+) och att den myndigheten föreslås vara Tillväxtverket. Förslaget bedöms skapa synergier som innebär ökad ändamålsenlighet, effektivitet och rättssäkerhet.
    
  • Region Västerbotten avstyrker förslaget att avskaffa strukturfondspartnerskapens prioriterande roll. Att begränsa det regionala inflytandet till endast en rådgivande roll i utlysningsskedet försvagar sammanhållningspolitikens platsbaserade ansats.
    
  • Region Västerbotten avstyrker utredningens förslag att minska antalet regionalfondsprogram till helst ett nationellt program. För att öka träffsäkerheten i de EU-medel som investeras behöver det regionala inflytandet över EU:s fonder snarare stärkas.
    
  • Region Västerbotten avstyrker förslaget att flytta förvaltningen av Interreg-programmen Aurora och NPA från länsstyrelserna till Tillväxtverket. Region Västerbotten bedömer att nuvarande förvaltning är både ändamålsenlig, rättssäker och effektiv. Beslutet att välja vilken organisation som förvaltar Interreg är inte en enskild nationella angelägenhet utan måste beslutas i samråd med berörda länder.
    
  • Region Västerbotten anser att utredningens utgångspunkt är för smalt med fokus enbart på kostnadseffektivitet snarare än de värden som partnerskapsprincip, flernivåstyre och möjligheter till samverkan ger tack vare EU:s fonder.

  -

  Bilagor

 • Förslag till regionalt serviceprogram 2024 – 2030 som bygger på regeringens erbjudande 2021-09-30 (N2021/02467, N2021/02029) om framtagande och genomförande av regionala serviceprogram. Programmet är en uppställd plan med aktiviteter för att främja utvecklingen av grundläggande kommersiell service i områden där servicen är gles och där det är svårt att bedriva service på kommersiella grunder. Med grundläggande kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster (kontantuttag, dagskasseinsättning, betalningsförmedling). Programmet är utformat för att samordna insatser mellan kommunerna, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten som utgör ett partnerskap. Region Västerbotten har utifrån programmet ett ansvar att driva och samordna arbetet inom partnerskapet. Arbetet med framtagande av regionalt serviceprogram har skett i dialog med kommunerna och Länsstyrelsen Västerbotten och är förankrat internt inom Region Västerbotten.

  Bilagor

 • Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska instanser i form av beredningar, utskott, nämnd, presidieberedning samt tjänstepersonsberedning och kommunchefsforum inför året 2024.

  Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges kommuner och regioner (SKR), regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar som förläggs i början av veckan samt stoppdatum kopplade till EU-finansiering och organisationens interna ekonomiska händelser.

  Förslag till förändringar
  Nya plan- och budgetprocessen som tagits i bruk har sedan 2023 skapat ett behov av att hantera planeringsförutsättningar för kommande år i augusti månad. För 2025 föreslås att RUN förlägger ett sammanträde i augusti för att återigen besluta om planeringsförutsättningar för kommande plan- och budgetprocessen 2025.

  I den nya plan- och budgetprocessen bestämdes att nämnden inte längre ska besluta om delårsrapportering per april månad. Detta har under 2024 återtagits och nämnden ska per april fastställa en månadsrapport. För att hantera detta har ett sammanträde förlagts i slutet av maj.

  På det stora hela har försök gjorts för att passa regionala utvecklingsnämndens projektstödverksamhet mot Tillväxtverkets utlysningstider för hela året. Ett särskilt sammanträde föreslås i november för att hantera beslut om projektmedel som beretts under hösten. Detta sammanträde föregås inte av en kulturberedning eller ett arbetsutskott. Vårens beslut om projektmedel hanteras i slutet av maj.

  Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att sammanträdesplanen år 2025 antas enligt den mer detaljerade beskrivningen nedan:

  Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning (RUN PB)
  Datum: 29 januari, 27 februari, 29 april, 13 maj,12 augusti, 28 augusti, 4 november

  Kulturberedningen (KB)
  Datum: 6 februari, 12 mars, 7 maj, 22 maj, 3 september, 13 november

  Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUN AU)
  Datum: 27 februari, 26 mars, 21 maj, 4 juni, 21 augusti, 17 september, 26 november

  Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
  Datum: 13 mars, 9 april, 28 maj, 18 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, 10 december

  Primärkommunala delegationen (PKD)
  Datum: 12 mars, maj-juni (i samband med Mötesplats Lycksele), 11 september, 19 november

  Primärkommunala delegationens arbetsutskott (PKD AU)
  Datum: 5 februari, 26 februari, 10 april, 8 maj, 28 augusti, 16 oktober, 5 november

  Delegationen för utbildning (DU) och delegationen för social välfärd och hälsa (DSH)
  Datum DU: 20 februari, 24 april, 3 september, 13 november
  Datum DSH: 19 februari, 29 april, 10 september, 12 november

  Samrådet för samverkan och regional utveckling (Samrådet)
  Datum: 28 februari, 27 mars, 21 april, 5 juni, 21 augusti, 17 september, 23 oktober, 27 november.

  Bilagor

 • Information lämnas till regionala utvecklingsnämnden om planeringsförutsättningar 2025-2028 som upprättats av regionstyrelsens förvaltning och presenterats den 14 maj 2024 vid kick-off. Målgrupp för kick-off var regionstyrelsens ledamöter och ersättare, presidier i nämnder, utskott, beredningar, revision och fullmäktige, politiska sekreterare, tjänstepersonsledning, tjänstepersoner som jobbar med planeringsfrågor, samt fackliga företrädare (CSG).

  För att möjliggöra så tidig och bred information som möjligt inför regionala utvecklingsnämndens behandling av återkopplingsrapport har planeringsförutsättningar med tillhörande bilagor överlämnats till regionala utvecklingsnämnden och kulturberedningen för tidig kännedom. Möjlighet lämnas vid dagens sammanträde för inspel från nämnden till regionala utvecklingsförvaltningen inför fortsatt beredning av förslag till nämndens återkopplingsrapport.

  Planeringsförutsättningar 2025-2028 med bilagor, har upprättats av regionstyrelsens förvaltning. Beredning har skett i centrala ledningsgruppen (CLG), som är regiondirektörens ledningsgrupp till stöd för regiondirektörens beslut.

  Regionala utvecklingsnämnden kommer liksom övriga nämnder inom Region Västerbottens politiska organisation att få lämna återkopplingsrapport. I återkopplingsrapport redogör respektive nämnd för hur nämnden ser på planeringsförutsättningarna inför den fortsatta beredningen av regionplan 2025.

  Respektive nämnd har att redogöra för

  • Nämndens bidrag till fullmäktiges mål
  • Nämndens planerade verksamhetsförändringar
  • Nämndens inriktning för kompetensförsörjning
  • Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser
  • Nämndens investeringsplanering
  • Nämndens övriga synpunkter

  -
  Nämndernas återkopplingsrapporter ligger bland annat till grund för den styrdialog som genomförs med deltagande från regionstyrelse och respektive nämnd. Styrdialog genomförs den 1 oktober 2024. Nämnderna förväntas lämna återkopplingsrapporterna senast den 26 september till regionstyrelsen.

  Regionala utvecklingsnämnden kommer att behandla förslag till återkopplingsrapport vid sammanträdet den 22 augusti 2024.

  Regionplan 2025 kommer att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde i november. Regionala utvecklingsnämndens nämndplan beslutas vid nämndens sammanträde den 11 december 2024.

  Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 19 juni ges möjlighet till dialog och inspel till regionala utvecklingsförvaltningen inför det fortsatta arbetet med att bereda förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar planperioden 2025-2028.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställer Regionplan 2025-2028 vid fullmäktigesammanträde 26-27 november 2024. Det innebär att regionala utvecklingsnämndens nämndplan kan fastställas vid nästkommande sammanträde, det vill säga vid nämndens sammanträde den 11 december 2024.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlar ärendet om återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 2025-2028 den 22 augusti 2024. Då tidplanen för den regionövergripande planeringsprocessen 2024 innebär att planering på verksamhetsnivå/basenhetsnivå inleds i oktober månad, föreslås regionala utvecklingsnämnden ta ställning till inriktning för fortsatt arbete med att bereda förslag till nämndplan 2025.

  Inriktningsbeslutet ligger även till grund för verksamheternas planering. Regionala utvecklingsförvaltningens verksamheter behöver dock ha beredskap för att beslut om nämndplan för 2025 som fattas i december kan innebära behov av justeringar i förslag till verksamheternas aktivitetsplaner efter att nämnden fastställt sin plan för 2025. Hänsyn behöver även tas till att Regionplan för 2025-2028 inklusive fördelning av nämndsramar beslutas i regionfullmäktige vid novembersammanträdet.

  De fullmäktigemål som regionfullmäktige beslutade om den 21-22 november 2023 i Regionplan 2024-2027 är utgångspunkten för beredning av nämndsmål och indikatorer 2025 då fullmäktigemålen gäller för planeringsperioden. 

  Förslag till delmål och indikatorer görs med utgångspunkt i att synliggöra nämndens rådighet över delmålens utveckling samt tydliggöra nämndplanens roll i regionala utvecklingsnämndens samlade styrning.

  Utgångspunkter för det fortsatta arbetet i övrigt beskrivs närmare nedan.

  Vid sammanträdets behandling av ärendet ges möjlighet till ytterligare inspel och direktiv från nämnden inför det fortsatta arbetet. Andra förutsättningar som bedöms komma att påverka verksamhetens planering är ekonomiska förutsättningar år 2025 samt eventuella tillkommande uppdrag i regionplan 2025-2028.

  Nämndplanen en del av regionala utvecklingsnämndens styrning

  Nämndplanen är en del av regionala utvecklingsnämndens samlade styrning. Nämndplanen syftar till att bryta ned och omsätta regionplanens mål i nämndens planering inom ramen för de resurser som regionala utvecklingsnämnden har att förfoga över. Vid uppföljning av nämndplan beskrivs hur nämnden bidragit till måluppfyllelse av regionplanens mål. Prognos lämnas även under året i samband med delårsuppföljning om måluppfyllelse vid årets slut.

  Utöver regionplan finns andra viktiga strategiska dokument att förhålla sig till vad gäller styrning av nämndens grunduppdrag, det regionala utvecklingsuppdraget, samt övriga uppdrag som ålagts nämnden genom reglemente eller fattade beslut.

  Den regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län 2020-2030 (RUS) samlar länets aktörer i gemensamma prioriteringar för Västerbottens läns utveckling, strategin är fastställd av regionfullmäktige och behandlas därmed som politiskt fastställda mål för det regionala utvecklingsuppdraget i Västerbottens län som nämnden har att förvalta, bidra till och följa upp. Både regionplanen och den regionala utvecklingsstrategin ligger därför till grund för nämndens prioriteringar.

  RUS följs upp i särskild ordning, i första hand genom återrapportering till regeringen av årliga villkorsbeslut. Fastställd av regionfullmäktige, så är RUS att betrakta som ett av Region Västerbottens styrande dokument för sina kärnuppdrag. Det finns anledning att koppla regionala utvecklingsnämndens nämndplan och nämndens bidrag till regionala utvecklingsstrategin för Västerbottens län där så är möjligt. Dock är utgångspunkten för styrning genom nämndplan att fånga regionala utvecklingsnämndens bidrag till regionplanen utifrån nämndens uppdrag och roll.

  Utöver regionala utvecklingsstrategin, finns ett antal sakområdesstrategier och överenskommelser som följs upp i särskild ordning.

  De överenskommelser som Region Västerbotten sluter med länets kommuner om regional utveckling, ska exempelvis enligt vad som överenskommits, i första hand följas upp genom att följa samverkansresultat och effekter på den regionala utvecklingen. Detta följs upp och utvärderas i huvudsak inom ramen för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas verksamhetsuppföljning.

  Utgångspunkter för den fortsatta beredningen

  Förslag till nämndplan för regionala utvecklingsnämnden tas fram av regionala utvecklingsförvaltningen. De fullmäktigemål som regionfullmäktige fastställt för planperioden i november 2023 är en utgångspunkt för nämndens delmål och indikatorer, men även följande utgångspunkter:

  • Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor för planeringsperioden 2025-2028
    
  • Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030 samt andra sakområdesstrategier och -agendor som stödjer genomförandet av regionala utvecklingsnämndens grunduppdrag. I nämndplan ska nämndens rådighet och möjlighet att påverka vara utgångspunkten
    
  • Översyn av regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2024 med utgångspunkt i vilka prioriteringar som är att bedöma som fortsatt gällande
    
  • Uppföljning av nämndplan 2024 och budget under året
    
  • Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
    
  • Ekonomiska förutsättningar för år 2025

  -
  Utöver ovan nämnda, beaktas även de rekommendationer som lämnats i revisionens grundläggande granskning av regionala utvecklingsnämndens verksamhet 2023.

  Förslag till beredningsgång

  Kulturberedningen föreslås bereda förslag till delmål och indikatorer som faller inom ramen för kulturberedningens ansvarsområde. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott bereder övriga delar av förslag till nämndplan 2025. Det sammanhållna förslaget överlämnas till regionala utvecklingsnämnden inför beslut den 11 december 2024.

  Det innebär att kulturberedningen behandlar de delar av förslag till nämndplan som rör kulturberedningens ansvarsområde vid beredningens sammanträde den 20 november.

  Arbetsutskottet behandlar övriga delar av förslag till nämndplan vid sammanträde den 28 november, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. I det fall regionfullmäktiges behandling av regionplan 2025-2028 medför förändrade planeringsförutsättningar för regionala utvecklingsnämnden, föreslås regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott ha beredskap för extra sammanträde för att ta ställning till eventuella justeringar som fullmäktiges beslut kan medföra.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutar om nämndplan 2025 vid sammanträde den 11 december.

  Bilagor

 • Information ges till RUN utifrån den politiska styrgruppens möte den 6 maj , 3 juni , 10 juni och 17 juni 2024 samt pågående arbeten.

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Patrik Sällström om aktuella händelser från förvaltningen, bla information om Almi's strukturarbete.

 • Till regionala utvecklingsnämndens sammanträde ska följande valärenden hanterats;

  Entledigande

  Åsa Össbo (V) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

  Fyllnadsval

  Efter dialog med Vänsterpartiet så föreslås fyllnadsvalet som ledamot i Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland bordläggas till hösten.

 • Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat
  enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas
  till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
  eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnden återta
  lämnad delegation.

  Delegationspunkt/Ärendegrupp, diarienummer, beslutsdatum, delegat

  Beslut som fattats med stöd av delegation

  1.1  Beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande/ delegat: Regionala utvecklingsnämndens ordförande

  • Ordförandebeslut - Val av tillfälligt ombud till Norrlandsoperan ABs
   ägarsamråd 3 maj 2024
   RUN 7:4-2024
   2024-05-02 Richard Carstedt (S)

    
  • Ordförandebeslut - Projektbeslut, Big Science för Västerbotten
   RUN 223:1-2024
   2024-05-14 Richard Carstedt (S)

    
  • Ordförandebeslut - Representant och nominering till CPMR-Baltic Sea Commission, Executive Committee och som President
   RUN 303:1-2024?
   2024-05-20 Richard Carstedt (S) 

    
  • Ordförandebeslut - Ställningstagande Sammanhållningspolitiken efter år 2027
   RUN 309:1-2024
   2024-05-23 Richard Carstedt (S)

    
  • Ordförandebeslut - Remissversion Regional biblioteksplan 2025-2028
   RUN 50:7-2024?
   2024-05-28 Richard Carstedt (S)

    
  • Ordförandebeslut - Yttrande över hemställan om ändring av förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur
   RUN 271:4-2024
   2024-06-03 Richard Carstedt (S)

  ?-
  2.1 Deltagande i kurser och konferenser inom nämndens verksamhetsområde/delegat: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  • Beslut RUN AU 2024-06-05 § 73 Övriga frågor
   RUN 358:1-2024
   2024-06-05 Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  ?-
  2.2 Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr. Enligt: - Förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag - Förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar - Förordning (2015:284) om stöd till kommersiell service, samt tillhörande uppdrag att koordinera arbetet med Regionala serviceprogrammet./ delegat: Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  • Beslut RUN AU 2024-06-05 § 75 Företagsstöd Nya Swedlist AB
   RUN 321:2-2024?
   2024-06-05 Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

    
  • Beslut RUN AU 2024-06-05 § 74 Företagsstöd MufuTech AB
   RUN 224:4-2024?
   2024-06-05 Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

  -

  4.3.2. Utse anordnare och attestanter/delegat: Regional utvecklingsdirektör

  • Ändring av beslutsattestanter RUN april 2024
   RUN 265:1-2024?
   2024-04-11 Patrik Sällström

  -

  4.6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 1 200 000 kr/delegat: Regional utvecklingsdirektör

  • Avslagsbeslut för projektet "Northern Traffic Lights - a digital pan-Nordic platform for road trafficability, enabling resilient supply to green industries in a changing climate" för projektperioden 2024-08-31 – 2027-08-31.
   RUN 344:1-2024?
   2024-05-08 Patrik Sällström

    
  • Avslagsbeslut för projektet " SmartBioDiversity " för projektperioden
   2024-12-31 – 2027-12-30.
   RUN 345:1-2024?
   2024-05-08 Patrik Sällström

    
  • Avslagsbeslut för projektet "XR healthcare" för projektperioden
   2024-08-31 – 2027-07-30.
   RUN 346:1-2024?
   2024-05-08 Patrik Sällström

  ?-

  Beslut som fattats med stöd av regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation

  6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 800 000 kr
  /delegat: Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Avslagsbeslut för projektet " Energy storage to enable the resilient electrified societY " för projektperioden 2024-08-01 –2027-07-31. Projektägare Luleå tekniska universitets projektansökan avslås.
   RUN 347:1-2024?
   2024-05-08 Nils Enwald

    
  • Avslagsbeslut för projektet "Kapacitet för additiv tillverkning" för projektperioden 2024-07-01 – 2025-06-30.
   RUN 349:1-2024?
   2024-05-13 Nils Enwald

    
  • Avslagsbeslut för projektet "Viable Business främjande av cirkulär ekonomi" för projektperioden 2024-07-01 – 2025-06-30. Projektägare Viable Business Ideell förening:s projektansökan avslås.
   RUN 350:1-2024
   2024-05-13 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut för projektet "Förstudie: Framtidens äldreomsorg" för projektperioden 2024-08-01 – 2025-01-31. Projektägare Luleå tekniska universitet beviljas 118 018 kronor, dock högst 25.00 % av totala godkända kostnader på 472 069 kr.
   RUN 352:1-2024
   2024-05-13 Nils Enwald

    
  • Bifallsbeslut för projektet "Vindeln Innovation Center 2.0" för projektperioden 2024-03-15 – 2025-02-28. Projektägare Vindelns kommun beviljas 600 000 kronor, dock högst 50 % av totala godkända kostnader på 1 200 000 kr.  
   RUN 348:1-2024
   2024-05-14 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut RUM om 75 000 kr till Destination South Lapland ekonomiska förening genom South Lapland Airport AB.
   RUN 226:1-2024
   2024-05-24 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut för projektet "Developing inclusive and sustainable cultural tourism, medfinansiering för parter i Västerbotten" för projektperioden 2024-10-31 – 2026-12-31. Projektägare Umeå Universitet beviljas 514 674 kronor, dock högst 17.50 % av totala godkända kostnader på 2 940 996 kr.
   RUN 354:1-2024
   2024-05-27 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut för projektet "Care of Sapmi, förstudie" för projektperioden 2024-09-01 – 2025-09-30. Projektägare Ideella föreningen Skellefteå C/O Sapmi beviljas 480 000 kronor, dock högst 49.37 % av totala godkända kostnader på 948 000  kr.
   RUN 353:1-2024
   2024-05-31 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut för projektet "Effektivare elnätsutnyttjande genom ökad flexibilitet  utvecklad samordning mellan nätnivåer samt förbättrade prognos- och prismodeller (EFFLEX)" för projektperioden 2024-09-01 – 2027-08-31. Projektägare Luleå Energi Aktiebolag beviljas 404 352 kronor, dock högst 42.51 % av totala godkända kostnader på 951 099 kr.
   RUN 351:1-2024
   2024-06-03 Nils Enwald

  • Bifallsbeslut för projektet "En nod för kulturens bruk" för projektperioden 2024-08-26 – 2025-09-30. Projektägare Robertsfors kommun beviljas 550 000 kronor, dock högst 41.50 % av totala godkända kostnader på 1 325 406 kr.
   RUN 355:1-2024
   2024-06-04 Nils Enwald

  -

  6.2 Ändring av beslut av projektmedel som innebär förändring upp till 25 %. av totala finansiering/delegat: Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Ändringsbeslut för projektet "ViiBIC - Västerbottens inkluderande och internationella företagsinkubator " gällande omfördelning mellan kostnadsslag i budget, projektägare Umeå Kommunföretag Aktiebolag.
   RUN 423:3-2024?
   2024-04-30 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet ”OSN hållbart bredband i Västerbotten ” gällande omfördelning av budget, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 353:20-2024
   2024-05-23 Nils Enwald

  • Ändringsbeslut för projektet "Nordic Music Creators" gällande projekttid och budget, projektägare Kulturakademin.
   RUN 356:1-2024
   2024-05-24 Nils Enwald

  -

  6.3 Ändring av beslut om projektmedel i samband med att projekt avbryts, försenas eller väsentligen förändras/delegat: Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Ändringsbeslut gällande förenklat redovisningsalternativ med fastställda procentsatser för personalens lönekostnadspåslag 44,31% och schablonkostnader för drift 33%, omfördelning av medfinansieringsbelopp mellan kommunerna samt projekttid i enlighet med EU-program Lokalt ledd utveckling genom Leader 2023–2027, projektägare Idériket
   Umeåregionen 2030
   RUN 442:3-2024?
   2024-05-03 Nils Enwald

  • Ändringsbeslut gällande förenklat redovisningsalternativ med fastställda procentsatser för personalens lönekostnadspåslag 44,31% och schablonkostnader för drift 33% samt projekttid i enlighet med EU-program Lokalt ledd utveckling genom Leader 2023–2027, projektägare Leader
   Lappland 2030
   RUN 443:3-2024
   2024-05-03 Nils Enwald

  • Ändringsbeslut gällande förenklat redovisningsalternativ med personalens lönekostnadspåslag 44,31% och schablonkostnader för drift 33% samt projekttid i enlighet med EU-program Lokalt ledd utveckling genom Leader 2023–2027, projektägare Leader Skellefteå Älvdal
   RUN 94:4-2024
   2024-05-03 Nils Enwald

  • Ändringsbeslut gällande projektägarorganisation från Skellefteå Science City AB till IUC Norr AB i projektet Distance Lab.
   RUN 343:1-2024
   2024-05-24 Nils Enwald

  ?-
  7.2  Beslut om stöd till riktade kulturinsatser inom film och rörlig bild upp till och med 200 000 kr/delegat: Enhetschef film i Västerbotten

  • Förteckning, Beslut med stöd av vidaredelegation, RUN 19 juni 2024
   RUN 8:5-2024

  ?-

  Bilagor

 • Redovisning av handlingar som är av vikt för regionala utvecklingsnämnden
  att ta del av.

  Bilagor

 •   24

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.