• Under denna punkt hittar ni övergripande information om program/tidsplan, eventuella kompletteringar, presentationer och annat som kan vara av vikt att ha kännedom om.

  Förhinder

  Om du ej kan närvara så är det viktigt att du meddelar din ersättare.
  Meddela gärna din frånvaro och vem som blir din ersättare till Nina Olofsdotter via e-post; nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se eller via telefon 073-039 28 06 för att underlägga vid uppropet.

  Program/tidsplan

  09:30 sammanträdet öppnas
  12:00 lunch
  13:00 sammanträdet fortsätter
  15:15 partigruppmöten
  15:45 sammanträdet fortsätter
  16:30 sammanträdet avslutas

  Mer detaljerat ärendelista och tidsplan bifogas.

  Aktuella kompletteringar

  Här uppges vilka kompletteringar som gjorts efter att kallelsen är utskickad. Observera att informationen endast listar ärendena där kompletteringarna är gjorda och vilket datum de gjordes.

  - inga aktuella kompletteringar

  Presentationer

  Här läggs presentationer från föredragande. Presentationerna läggs upp eftersom de inkommit (före mötet, under mötet och efter mötet).

  - inga aktuella presentationer

  Bilagor

 •   2

  Sammanträdets öppnande och upprop

 • Regionala utvecklingsnämnden har att utse justerare som tillsammans jämte ordföranden ska justera sammanträdets protokoll. Justering sker genom digital signering tisdagen den 12 december 2023.

 • Regionala utvecklingsnämnden har att fastställa föredragningslistan.

 •   5

  Anmälan av jäv

 • Ledamöter och ersättare som tjänstgör i en nämnd eller styrelse har rätt att väcka ärenden, så kallad initiativrätt. Den 2 december 2021 beslutade regionala utvecklingsnämnden att anta en rutin för anmälan av initiativärenden till nämnden.

  Ett initiativärende kan lämnas in före eller under ett sammanträde och ska vara skriftlig. Oavsett när initiativärenden lämnas in så måste tjänstgörande ledamot lyfta ärendet på sammanträdet under detta ärende, det räcker inte enbart med att lämna in det skriftligt före sammanträdet.

  Nämnden har att besluta om anmälda ärenden och dess fortsatta hantering. Initiativärenden som överlämnas för beredning ska behandlas av nämndens beredande utskott inom 6 månader från det att initiativärendet anmälts.

  Följande initiativärenden har anmälts till sammanträdet:

  - Inga initiativärenden är anmälda före sammanträdet.

 • Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

  Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

  Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

  Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. I missiv underlag inför bolagsdialog 2023, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad sammanfattning

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

  Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

  Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

  Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. I missiv underlag inför bolagsdialog 2023, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad sammanfattning.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ansvarar för att ha uppsikt över bolagens verksamhet, så kallad uppsiktplikt. I enlighet med det reviderade reglementet för regionala utvecklingsnämnden, ska nämnden bistå regionstyrelsen i ärendeberedningen av styrelsens övergripande samt förstärkta uppsiktsplikt över bolag.

  Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att utöva ägarrollen för de bolag som har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Uppdraget innefattar att följa upp om bolagen bedriver sin verksamhet i enlighet med uppdraget, övervaka att målen för verksamheten uppnås samt att ha en fortlöpande uppsikt av bolagens verksamhet och ekonomi. Den interna kontrollen följs upp för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att det finns system och rutiner och att de fungerar på avsett vis.

  Dialogen utgår ifrån ägardirektiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter och åtgärder som vidtagits till följd av granskningsrapporter under det gångna året samt frågor av större vikt. Inför årets dialog har bolaget även ombetts inkomma med en beskrivning av bolagets förutsättningar på kort och lång sikt, framgångar och utmaningar.

  Skriftlig dokumentation har begärts in som underlag för dialogen. I missiv underlag inför bolagsdialog 2023, redovisas vilka dokument som inkommit inför bolagsdialogen, samt en kortfattad sammanfattning

  Bilagor

 • Dialogmöte med fullmäktigeberedningen Samverkan och regional utveckling som är inbjudna till regionala utvecklingsnämndens sammanträde.

  Bifogat finns beredningens rapport för 2023 som delgavs regionfullmäktige den 21 november 2023.

  Bilagor

 • Trafikverket gästar nämnden och informerar om regeringsuppdraget att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbottens län, samt tilläggsprognosen för de stora industriinvesteringarna i länet.

 • Kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län bedriver gemensamt regional tågtrafik inom respektive län genom det gemensamt ägda bolaget Norrtåg AB.

  De regionala kollektivtrafikmyndigheternas åtagande om att garantera trafiken i det storregionala stomnätet och tecknande av avtal om allmän trafik ska fastställas genom ett beslut om allmän trafikplikt. Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. I föreliggande överenskommelse avser kollektivtrafikmyndigheterna i de fyra nordligaste länen ge Region Västerbotten behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område vad avser regionaltågstrafiken som utförs genom Norrtåg.

  Beslut om allmän trafikplikt ska gå att härleda ut trafikförsörjningsprogrammet i respektive län. I Trafikförsörjningsprogrammen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen finns likartade beskrivningar i de trafik som ställs på den regionala tågtrafiken. En viktig utgångspunkt är också den långsiktiga strategin för Norrtåg.

  Nuvarande trafikavtal mellan Norrtåg AB och operatören Vy Tåg AB löper ut i december 2025. Norrtåg AB har genomfört ett samråd inför upphandling (SIU) riktad till marknadsaktörer för att utröna på vilka ekonomiska grunder trafiken bör bedrivas. Vid samrådet framkom att ingen marknadsaktör har för avsikt att bedriva trafiken på rent kommersiella grunder i den omfattning som regionerna avser.

  Kollektivtrafiklagen tillåter att kommersiell trafik anmäls- och avanmäls med tre veckor varsel, vilket inte säkrar den långsiktighet och stabilitet som är nödvändig för kollektivtrafiken i dessa relationer. Därmed beslutas om ny allmän trafikplikt för trafiksystemet Norrtåg.

  Bilagor

 • Initiativärende har väckts avseende att uppdrag bör riktas till regionala utvecklingsdirektören att komma med förslag på hur upphandling av en framtidsvision där kollektivtrafiken klarar både miljömålen och de ekonomiska målen i länet kan finansieras.

  Sedan 2020 har kollektivtrafiken mött två utmaningar som sammantaget inneburit ekonomiska utmaningar. Pandemin har påverkat resandet, bland annat genom att den långa tiden då människor arbetade hemifrån har skapat nya sätt att arbeta och mötas.
  - Antalet möten som tidigare skedde genom en fysisk förflyttning och som idag sker digitalt innebär att färre resor företas i tjänsten.
  - Möjligheterna som idag finns att fortsatt arbeta delvis på distans påverkar även antalet resor som sker till/från arbetet.
  - Utbudet av digitala/utlokaliserade utbildningar påverkar även behov av att resa till/från utbildningar.
  - Möjligheterna till fler att fler vårdbehov kan ske utan långa resor påverkar även antalet resor som behöver göras.

  Kollektivtrafikens intäkter har därmed påverkats av de nya resmönstren och det minskade resandet över framför allt längre sträckor. Detta innebär dock inte att resandet har upphört utan att det minskat på vissa avstånd, medan de återgått och ökat på andra sträckor och i andra områden än före pandemin. Det finns fortfarande ett behov av att det finns ett fungerande system av kollektivtrafik i hela länet som tillgodoser behoven såväl lokalt som regionalt. Dessa förändringar påverkar olika finansiärer av kollektivtrafiken olika. Effekterna innebär dock inte att systemet behöver ritas om i grunden.

  Kriget i Ukraina, det försämrade ekonomiska läget och en allt osäkrare omvärld har påverkat och påverkar kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken. De index som reglerar trafikavtalen har gjort att kostnadssidan av kollektivtrafiken ökat i hög utsträckning.

  I Västerbotten arbetar såväl länets kommuner som Region Västerbotten löpande med analyser av trafiken inför upphandling och inom ramen för trafikavtalen för att möta de behov av kollektivtrafik som finns på ett så effektivt sätt som möjligt utifrån de ekonomiska förutsättningar som respektive finansiär har.

  I samband med framtagande av nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten kommer en drivmedelsstrategi att tas fram där extern kompetens kommer att nyttjas. Strategin kommer att användas i det fortsatta arbetet med att utveckla länets kollektivtrafik för att nå miljömålen. Arbetet kommer att ske i samverkan med länets kommuner.

  Under sommaren 2023 genomfördes ett test med elbuss i stomlinjetrafik mellan Skellefteå och Norsjö. Uppföljning och utvärdering av försöket görs tillsammans med entreprenören och Länstrafiken.

  Utifrån att det sker ett kontinuerligt arbete med att utforma kollektivtrafiken för att den ska vara så effektiv som möjligt och då det inte finns några större upphandlingar som skulle dra nytta av en extern utredning av kollektivtrafik, så skulle en utredning i detta läge inte skapa nya avgörande insikter. Framtagande av en drivmedelsstrategi för Västerbotten kommer att ske inom ramen för arbetet med nytt regionalt trafikförsörjningsprogram.

  Bilagor

 • Vid behov så delges här information som arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden kan ha intresse av att känna till. En rapport är bilagd.

  Bilagor

 • Norrtåg AB lämnar skriftlig rapport till arbetsutskottet och regionala utvecklingsnämnden. I rapporten informeras ledamöterna bland annat om resandet, punktlighet, regularitet, kvalitetsuppföljning, inför vintern 2023/2024 med mera.

  Bilagor

 • Länstrafiken i Västerbotten AB lämnar skriftllig rapport till regionala utvecklingsnämnden och dess utskott. I rapporten informeras om resultat för perioden januari till september 2023, statistik över resandet, nöjdkundhet med mera.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden uppvisar efter oktober en negativ avvikelse mot budget på 19,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen förklaras av kollektivtrafiken med -35,1 miljoner kronor. För nämndens övriga verksamheter är det efter september ett överskott på 15,3 miljoner kronor.

  Årsprognosen visar en negativ budgetavvikelse på 36 miljoner kronor. Budgetavvikelsen förklaras i sin helhet av underskottet inom kollektivtrafikverksamheten, 41 miljoner kronor.

  Bilagor

 • Utgångspunkten för den regionala utvecklingsnämndens budget 2024 är den preliminära budgetramen för nämnden som uppgår till 425,9 miljoner kronor, ramen fastställs vid RF 20–21 november 2023. Budgetramen har räknats upp med 3,8 procent avseende löner, med ett PO-påslag på 55,02 procent. Övriga kostnader har uppräknats med 3,6 procent.
  Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 3,9 procent.

  Totalt har budgetreduceringar i regionplan gjorts med 13,4 mkr och ett riktat budgettillskott i regionplan har gått till kollektivtrafiken, 14,2 mkr.

  Flera poster i budgeten ligger kvar på samma nivå som år 2023, eller är lägre. Inom flera kostnadsslag har en återhållsam budget lagts, vilket gjorts utifrån perspektivet att år 2024 förväntas bli ett tufft ekonomiskt år både för nämnden och för hela Region Västerbotten.

  Kulturberedningen har berett den regionala kulturbudgeten för år 2024.

  Bilagor

 • I nämndplan anger respektive nämnd hur regionfullmäktiges mål som beslutats i regionplan ska brytas ned och följas upp.

  I det förslag till regionplan som regionstyrelsen har tagit ställning till vid sitt sammanträde den 24 oktober, så riktas sex av sju fullmäktigemål till regionala utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om nämndplan för verksamhetsåret 2024 vid sitt sammanträde den 7 december 2023.

  Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 19 oktober 2023, beslutade nämnden om inriktning för den fortsatta beredningen av nämndplan inför nämndens slutliga fastställande den 7 december 2023. I inriktningsbesluten listas utgångspunkter för det fortsatta arbetet:

  • Förslag till delmål och indikatorer för regionala utvecklingsnämnden utgår från de förslag till fullmäktigemål i regionplan 2024-2027 som regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om den 10 oktober 2023 som sitt förslag till regionstyrelsen, inför fortsatt beredning inför regionfullmäktiges beslut.  
  • Regionala utvecklingsnämndens återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inklusive bilagor för planeringsperioden 2024-2027 
  • Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030 samt andra sakområdesstrategier och -agendor som stödjer genomförandet av regionala utvecklingsnämndens grunduppdrag. I nämndplan ska nämndens rådighet och möjlighet att påverka vara utgångspunkten.  
  • Översyn av regionala utvecklingsnämndens nämndplan och budget 2023 med utgångspunkt i vilka prioriteringar som är att bedöma som fortsatt gällande, 
  • Uppföljning av nämndplan 2023 och budget per april månad och augusti månad, 
  • Målmodell för regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 
  • Ekonomiska förutsättningar för år 2024 

  -

  I inriktningsbeslutet fattades beslut om en beredningsgång som innebär att kulturberedningen bereder förslag till regionala utvecklingsnämnden till delmål och indikatorer som faller inom ramen för kulturberedningens ansvarsområde. Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott bereder övriga delar av förslag till nämndplan 2024. Det sammanhållna förslaget överlämnas till regionala utvecklingsnämnden inför beslut den 7 december 2023.

  Kulturberedningen har vid sammanträde den 8 november berett del av förslag som faller inom kulturberedningens ansvarsområde att bereda ärenden till nämnden inom regional kulturverksamhet.

  Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott bereder förslag till nämndplan i övrigt vid sammanträdet den 20 november 2023.

  Regionala utvecklingsnämnden tar ställning till sammanhållet förslag vid sammanträdet den 7 december.

  Bilagor

 • Region Västerbotten äskar om statliga stöd i enlighet med förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Äskandet omfattar också statligt stöd för en fjärdedel av anslaget för ”Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)”. Utgångspunkt för Region Västerbottens ansökan om statligt stöd är de nationella kulturpolitiska målen, Region Västerbottens kulturplan 2024–2027 samt de strategiska utvecklingsområden som återfinns i riktlinjerna för kultursamverkansmodellen.

  Regionens framställan består av Region Västerbottens kulturplan 2024-2027 som ligger till grund för fördelning av regionala och statliga bidrag. Den regionala utvecklingsnämnden beslutade den 28 september 2023 om att anta upprättat förslag till regional kulturplan (§ 205 Regional kulturplan för Västerbottens län 2024-2027, RUN 179-2022). Slutgiltigt beslut fattas den 21-22 november i regionfullmäktige.

  I kulturplanen framgår vilka verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Ekonomiskt underlag som beskriver den regionala finansieringen med preliminär uppräkning för 2024 bifogas till framställan.

  Det statliga anslaget uppgick år 2023 till 87 311 000 kronor. Den regionala budgeten till kultur för 2024 uppgår efter uppräkning om 3,6 %, under förutsättning av politiska beslut till 116 269 800 kronor varav 70 517 400 kronor inom samverkansmodellen.

  Regionens framställan till Kulturrådet 2024 omfattar:

  • en uppräkning av det statliga anslaget från 2023 med 3,6 %, 3 143 200 kronor
  • en ökning motsvarande regionala särskilda prioriteringar om 250 000 kronor, samt
  • ett äskande i likhet med tidigare år om 500 000 kronor för administration av modellen


  Totalt framställer Region Västerbotten ett äskande om 91 204 200 kronor för verksamhetsåret 2024.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämndens riktlinjer för medel till ungdomsverksamhet omfattas av stödformerna arrangörsbidraget Unga arrangörer, ungdomsbidragen UtU och Trio samt verksamhetsmedel till ungdomsdistriktsorganisationer. Inom varje bidragsform anges syfte, vilka krav som måste uppfyllas för att få söka bidraget, hur bidraget ska redovisas samt vilken konstruktion och fördelning bidraget har. Riktlinjerna innehåller även prioriterade områden och bedömningsgrunder.

  Riktlinjerna antogs av Regionala utvecklingsnämnden (2022-04-13 § 81, RUN 138-2022) och föregicks av Regionstyrelsens beslut år 2020 om gemensamma regler för stimulansmedel till ideella organisationer (RS 1436-2020). I samband med att nämndens riktlinjer har implementerats i handläggningen har utvecklingsbehov identifierats (information till KB 2023-05-30) och reviderade riktlinjer har tagits fram.

  Mer information om de olika stödformerna finns att ta del av i de bifogade beslutsunderlagen.

  Bilagor

 • Region Västerbotten fördelar idag medel enligt en fördelningsnyckel som sedan förankras i samråd med Folkbildning Västerbotten och dess medlemsorganisationer.

  Arbetssättet med fördelningsnyckeln har varit tämligen statiskt över tid och behöver nu ses över i samråd med Folkbildningens organisationer i Västerbotten.

  Bilagor

 • Den ekonomiska föreningen Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk som arbetar för att stärka det professionella kulturlivet på svenska sidan av Sápmi/Sábme/Saepmie genom att verka för att hela den samiska kulturella infrastrukturen stärks på lokal, regional och nationell nivå. De fyra norrländska regionerna, Kultur i norr, har sedan 2020 stöttat nätverkets uppstart och formalisering utifrån ett gemensamt kulturpolitiskt positionspapper samt ett gemensamt formulerat samarbetsavtal.

  Viermie K erhåller från 2024 ett regionalt verksamhetsbidrag från de fyra regionerna där de nationella kulturpolitiska målen samt aktuella regionala kulturplaner är styrande för bidraget.

  Bilagor

 • Revisorerna har i en rad granskningar uppmärksammat att styrningen i regionen behöver utvecklas. Bland annat har påtalats att ansvarsförhållandena mellan regionstyrelsen och nämnderna har varit otydliga liksom att ansvarsförhållandena mellan regiondirektören och de andra förvaltningscheferna varit otydliga. I revisionens riskanalys för år 2023 identifierade revisorerna att det fanns risker i arbetet med styrmodell och man genomförde en fördjupad granskning av arbetet med den nya verksamhetsstyrningsmodellen samma år. Det har resulterat i ett par rekommendationer till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsförvaltningen för det fortsatta arbetet med att utveckla styrningen i regionen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 31 januari. 2024.

  Revisionens rekommendationer:

  -Tydliggör ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Styrning och kontroll för att stärka verksamhetsstyrningen i hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden bör utgå från hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden

  - Tydliggör ansvarsfördelningen mellan regiondirektören, hälso- och sjukvårdsdirektören och regionala utvecklingsdirektören. Det uppstår otydligheter när regiondirektören går in och tar över frågor som handlar om hälso- och sjukvårdsdirektörens och regionala utvecklingsdirektörens förvaltningar

  - Säkerställ att initiativ om att styrningen utgår från analyser som är genomarbetade och förankrade i organisationen. Förankring behöver göras både i förhållande berörda styrelser och nämnder och till berörda verksamheter.

  - Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden behöver säkerställa en tillräcklig styrning och kontroll över omtaget och det fortsatta arbetet med att stärka styrningen i regionen

  Regionala utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande för regionala utvecklingsnämnden att behandla. Sammanfattningsvis föreslås nämnden besluta om följande åtgärder:

  - Regionala utvecklingsnämnden anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning i regionala utvecklingsnämndens reglemente och ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att se till att befintliga lagar och regler efterlevs. Nämnden föreslår att regiongemensamma kompetenshöjande insatser planeras in vad gäller samtliga nämndernas ansvar, mandat och rådighet,
  för alla förvaltningar och nämnder inom Region Västerbotten. Detta skulle kunna ingå i regionstyrelsens samordningsansvar.

  - Regionala utvecklingsnämnden har fastställt en instruktion till regionala utvecklingsdirektören i syfte att tydliggöra förväntningar och uppdrag som åvilar regionala utvecklingsdirektören. Både vad gäller externt till parter och medborgare, samt internt inom organisationen. Regionala utvecklingsnämnden anser härmed att ansvarsfördelningen är tydlig för regionala utvecklingsdirektören.

  - Regionala utvecklingsnämnden ger regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att bidra till utveckling av former för planering och implementering av centralt planerade förändringar tillsammans med övriga förvaltningschefer, vilket kan bidra till att minska otydlighet samt att dubbelstyrning undviks. Nämnden ger presidiet i uppdrag att löpande följa upp detta för att säkra nämndens rådighet.

  - Regionala utvecklingsnämnden föreslår att en politisk styrgrupp inrättas där regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens presidium ingår. Syftet är att säkerställa att omtaget stödjer en utvecklad styrnings- och ledningsförmåga. För Region Västerbotten som helhet bör alla nämnds, styrelse och beredningars presidier inom organisationen involveras i detta arbete.

  Bilagor

 • Under kvartal 1 2023 fick NOS i uppdrag att ta fram en energiagenda för den Regionala utvecklingsnämnden med syfte att visa på de förutsättningar och möjligheter som finns i Västerbotten och ge en vägledande bild för hur Regionala utvecklings nämnden (RUN) bör prioritera sina insatser för att leda regionen framåt i den gröna omställningen.

  Bakgrund
  Den snabba omställningen, som just nu drivs på av klimathot och kriser i världen medför svåra utmaningar. Behovet av fossilfri energi har aldrig varit så stort som nu och enligt prognoser kommer behovet att öka till mer än fördubbling för att världen skall klara den gröna omställningen. Det finns beräkningar som säger att redan 2027 kommer vi att uppleva energibrist i Västerbotten. I Norrbotten kommer den tunga industrin att kräva väldigt stora mängder energi för att ta fram fossilfritt stål. Detta skapar stora möjligheter för oss i norra Sverige eftersom det i Västerbotten finns bra möjligheter att producera fossilfria bränslen som t ex vätgas av överskottsenergi från vind- och vattenkraft. Kan värdet av våra naturresurser i hög grad stanna i regionen för att göra lokal nytta stärks regionens långsiktigt hållbara utveckling.

  Förslagets innebörd

  Förslaget innebär :
  - En vägledande bild för hur Regionala utvecklingsnämnden (RUN) bör prioritera sina insatser för att leda regionen framåt i den gröna omställningen.

  Region Västerbottens beredning av ärendet:

  Information under våren 2023 till RUNs olika forum.
  PB 9 jan avstämning
   KCF 13 jan
   PKB 27 jan
   Samråd 3 feb
   RUN AU 2 feb
   RUN 16 feb

  Statens forskningsinstitut IVL har på Regionens uppdrag arbetat med att ta fram en underlagsrapport; Faktaunderlag för Energiagenda i Västerbotten som ligger till grund för agendan, IVL har även var del i framtagandet av agendan samt lett processen.

  Bilagor

 • Lennart Gustavsson (V) lyfte initiativärende kring Mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten. Förvaltningen har berett frågan enligt nedanstående:

  Regeringen fastställde under 2013 en Gruv- och Mineralstrategi för Sverige med uppgifter att verka för ett antal delmål för att fortsätta utveckla Sverige som gruvnation, men med hänsyn till frågor om civilsamhällets roll, myndighetsbeslut och förutsättningarna för att hålla en hög nivå i miljöarbetet.

  Strategin utmynnade i ett antal myndighetsuppdrag som fördelades till Tillväxtverket, SGU, Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Boverket, Tillväxtanalys, Business Sweden med flera. Regionförbundet i Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten (som då utgjorde Regionalt Utvecklingsansvarig Aktör, RUA) beslutade sig i anslutning till det för att ta fram en likartad regional mineralstrategi, nedbruten för att verka på den regionala nivån. Den regionala mineralstrategin antogs under 2015 och skulle verka fram till 2025, men kunna revideras vid behov. Så har inte skett.

  Under tiden som regeringens strategi verkade med sina uppdrag, fungerade också den regionala strategin som en förtydligande faktor och det pågick då en del satsningar för både återöppnande av gruvor och satsningar på att undersöka fyndigheter för att se över möjligheterna att öppna nya gruvor.

  Stor volatilitet i priserna på malmprodukter och i tid utdragna processer kring bearbetnings-koncessioner, kombinerade med likartat utdragna processer för miljötillstånd för både nya och redan öppnade gruvor har medfört att aktivitetsnivån i de tidigare skedena av gruvnäringen, prospektering och projektutveckling har tappat fart. Bergsstaten skriver i sin senaste årsredovisning: ”Investeringsviljan och prospekteringsaktiviteten globalt sett är betydelsefulla för vad som händer i Sverige. Sveriges placering i Frasier Institutes rankning över attraktiva gruvländer visar att Sverige blivit mindre attraktivt för prospektering i förhållande till andra länder under senare år”.

  Samtidigt har betydelsen av utvinning av kritiska mineral blivit allt viktigare, som del i den förändring som elektrifieringen av transporter, såväl som den gröna industriella omställningen.
  Från EU:s sida har kommissionen lagt fram en position om kritiska råvaror, där de särskilt pekar ut ett antal kritiska råvaror nödvändiga för att Europa ska vara ledande i omställningen.
  Kommissionen vill att minst 10 % av EU:s årliga förbrukning ska komma från utvinning i EU och att minst 40 % av EU:s årliga förbrukning ska komma från förädling i EU. Det innebär för svenskt vidkommande att mer kraft behöver läggas på att göra det möjligt att öka både utvinning och förädling i mineralsektorn och det betyder med stor sannolikhet att det kommer att ske i Norra Sverige.

  Region Västerbotten har under året närmat sig Västra Götalandsregionen och är tillsammans medgrundare av initiativet Swedish Battery Regions, med syftet att arbeta med samverkan och påverkan för utvecklingen av batteriindustri kopplad till fordonsklustren i Sverige och EU.

  De tre inriktningarna som samverkan rör områdena kompetensförsörjning, tillståndsprocesser och inte minst utvinning av batterikritiska mineral.

  Samverkan med Norrbotten

  Förutsättningarna för den tidigare mineralstrategin var kopplingen mellan de två länen, eftersom det är så tydligt att gruvklustret inte finns i respektive län, utan tillsammans. Dessutom står Norrbotten och Västerbotten för en så dominerande del av förädlingsvärdet i svensk gruv- och metallhantering att hela landets strategi i praktiken domineras i våra två län.

  Förvaltningen har undersökt förutsättningarna och resonerat med företrädare för regional utveckling vid Region Norrbotten kring intresset för att samverka mellan länen och finner att det finns goda förutsättningar, under villkoret att vi hanterar frågorna på likartat sätt.

  Strategier i Region Västerbotten

  De strategier, program eller agendor som fastställs av Region Västerbotten har både varit med lång tradition, som Regional Utvecklingsstrategi, Regional Innovationsstrategi, Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan. Tillkommit under tid har varit andra strategier som S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation, Kompetensförsörjningsagenda och den snart inkommande Energiagendan.

  En strategi eller agenda för gruv- och mineralsektorn och stål- och metallindustrin är enligt förvaltningens bedömning oerhört viktig och nödvändig att ta fram. Den behöver enligt regionala utvecklingsförvaltningen säkerställa en koppling med Norrbotten och dessutom svara gentemot såväl industrins intresse, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. Arbetet med att ta fram ett sådant arbete behöver också säkras så att deltagande och initiativ sker från alla dessa intressen.

  En Gruv- och mineralstrategi behöver dessutom kunna fungera gentemot den nationella nivån och EU-nivån, för att kunna säkra prioritering i finansiering av åtgärder och ha den legitimitet som är nödvändig.

  För att följa nämndens inriktningar om sektorsinriktat strategiarbete föreslås att Gruv- och Mineralfrågorna hanteras som en föreslagen del av Smart Specialisering i Västerbotten och Norrbotten och att det hanteras i enlighet med den av nämnden fastställda ’S3 Västerbotten Roadmap for Smart Economic Transformation’.

  Bilagor

 • Muntlig information lämnas till regionala utvecklingsnämnden från regionala utvecklingsdirektören Patrik Sällström och aktuella händelser från förvaltningen.

 • Till regionala utvecklingsnämndens sammanträde har följande valärenden inkommit;

  Entledigande

  Mattias Sehlstedt (V), ort har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i Kvarkenrådet EGTS.

  Fyllnadsval

  Ledamot i Kvarkenrådet EGTS i stället för Mathias Sehlstedt (V);
  Bore Sköld (V), Umeå

  Ersättare i Kvarkenrådet EGTS i stället för Bore Sköld (V);
  namn (V), ort

  Bortlagd fyllnadsval

  Ersättare i Kvarkenrådet EGTS i stället för Charlotte Lundqvist (S);
  namn (S), ort

   

 • Regionala utvecklingsnämnden informeras här om protokoll från arbetsutskottet, kulturberedningen, primärkommunala delegationen och samrådet för samverkan inom regional utveckling.

  Bilagor

 • Här behandlas aktuella kurser och konferenser, samt beslutas om eventuell 
  deltagande för nämndens ledamöter. Nämndens arbetsutskott har på
  delegation att besluta om nämndens deltagande i kurser och
  konferenser.

  Regionala utvecklingsnämnden har sedan att notera
  informationen.

  Ärendets behandling/beslut i arbetsutskottet den 20 november 2023:

  Regionala utvecklingsnämndens presidium får delta vid Inlandsbanan & Kairos Future workshop den 16-17 januari 2024.

  Tidigare beslut, 2023-01-11 § 6 och 2023-02-16 § 58 om regionala utvecklingsnämndens deltagande vid Mötesplatser, står fast med motivering att alla regionens verksamheter och politiska instanser har i uppdrag att minska kostnaderna för deltagande i kurser och konferenser. I en anteckning från gruppledarträffen står följande: Kostnader för ledamöters kurser och konferenser ska i större utsträckning belasta gruppramarna i stället för de politiska kostnadsställena. Endast konferenser, där nämnden aktivt deltar eller särskild representation av instanser förväntas, ska bekostas av densamma. Övrigt deltagande belastar respektive ledamots gruppram, efter beslut av gruppledare.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden har överlåtit beslutanderätt till delegat enligt fastställd delegationsordning. Dessa beslut ska anmälas och redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan nämnden återta lämnad delegation. 

  Delegationspunkt/Ärendegrupp, diarienummer, beslutsdatum, delegat


  Beslut som fattas med stöd av delegation

  1.1 Beslut i brådskande ärenden som inte kan invänta nämndens avgörande
        /Regionala utvecklingsnämndens ordförande

  • Ordförandebeslut – Ägaranslag till ALMI Företagspartner Nord AB 2024
   RUN 531:1-2023
   2022-10-17 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Energysavings through Smart Use of Data (ESUDA)
   RUN 571:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - CyberGrass 2.0 - Innovative tools to monitor forage grasslands
   RUN 572:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Regional strategisk utveckling av livsmedelsbranschen i Västerbotten
   RUN 570:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Partnerinvest Övre Norrland AB, Fond 3
   RUN 574:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten - ett kommunalt och regionalt samarbetsprojekt
   RUN 575:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Digitalisering 2030
   RUN 573:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Digitala Västerbotten i samverkan (DVIS)
   RUN 576:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - ACIDA - Preparing the stage for management strategies in watersheds with acid sulfate soils
   RUN 578:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Västerbotten på Grand Hôtel 2024-2027
   RUN 577:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Samskapande av digital hälsa, vård och omsorg i glesbygd - En förstudie
   RUN 579:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

    
  • Ordförandebeslut - Move up North Region 10
   RUN 580:2-2023
   2023-11-07 Richard Carstedt

  ?-

  3.1 Utse utanordnare och attestanter/
        /Stabschef, Verksamhetschef, Enhetschef

  • Beslut om ändring i beslutsattestanter okt 2023
   RUN 512:x-2023
   2023-10-11 Jonas Lundström

  ?-

  4.6.7 Beslut om omfördelning av medel för anslag 1:1
        /Regional utvecklingsdirektör

  • Beslut om omfördelning av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder 2023
   RUN 59:7-2023
   2023-10-30 Anders Byström

  ?-
  Beslut som fattats med stöd av regionala utvecklingsdirektörens vidaredelegation

  6.1 Ändring av beslut om projektmedel i samband med att projekt
        avbryts, försenas eller väsentligt förändras.
        /Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Ändringsbeslut för projektet Relocate North gällande förlängd projekttid t.o.m. 2023-04-30 i enlighet med EU-program ESF, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 308:87-2020
   2023-10-10 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet "Innovation 2035 - Ett innovationssystemperspektiv på cirkularitet för elektromobilitets-batterier och - material i Sverige" gällande förlängd projekttid t.o.m. 2023-06-30 och omfördelning mellan kostnadsslag inom beviljad budget, projektägare IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
   RUN 178:3-2023
   2023-10-10 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg 3 gäller ändring av projekttid t.o.m. 2024-06-30, både tillkommande och inte längre aktuella parter, finansiärer och belopp, omfördelning mellan kostnadsslag samt totalt tillägg till ursprungsbudget ca 6,5 mnkr. Ett flertal ändringsbeslut hos VINNOVA har här hanterats i ett ändringsbeslut hos Region Västerbotten, projektägare Luleå tekniska universitet.
   RUN 39:5-2021
   2023-10-23 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet "Västerbotten på Grand Hôtel 2021-2023" gällande omfördelning mellan kostnadsslag inom beviljad budget och fördelning belopp per finansiärer, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 232:25-2020
   2023-11-08 Nils Enwald

    
  • Ändringsbeslut för projektet "Västerbotten på Grand Hôtel 2021-2023 RUM" gällande omfördelning mellan kostnadsslag inom beviljad budget och fördelning belopp per finansiärer, projektägare Region Västerbotten.
   RUN 232:24-2020
   2023-11-08 Nils Enwald

  ?-

  6.5 Beslut om företagsstöd upp till 2 000 000 kr.
        /Verksamhetschef företag- och projektfinansiering

  • Sammanställning företagsstöd i Västerbotten 2023-01-01—2023-08-31
   RUN 618:1-2023
   2023-11-08 Nils Enwald

  ?-

  Bilagor

 •   33

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.