•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Gunnar Viklund, Veronica Kerr och Maria Westberg kommer att delta på "Mötesplats Digitala Västerbotten " via länk, den 7-8 december 2021.

  En arbetsgrupp ska tillsättas för planering av Regionkonferensen 2022, datum för sammanträdet fastställdes till 17-18-19 maj 2022. 

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 21-09-01—21-10-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnads-ersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden, beslut om förändrad lön samt beslut om att avvisa begäran om utlämnande av handlingar.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersons-uppdrag samt att avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid kansliet.

  Under perioden har 23 stödpersonsuppdrag påbörjats och 21 stödpersonsuppdrag har avslutats. En stödperson har avslutats under perioden. Inga nya stödpersoner har rekryterats under perioden.

  Utöver detta har fyra beslut fattats av förvaltningschef – två av dem avser beslut om förändrad lön och två avser beslut om att avvisa begäran om handlingar.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av samanställningen framgår 43 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. Ett ärende har överförts från 2020, övriga uppdrag har beslutats under 2021.

  I tre ärenden pågår handläggning, i ett ärende har handläggning ännu inte påbörjats då det avser en sammanställning av ärenden under hela 2021 och ett ärende har nämnden upphävt.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat till och med oktober månads utgång 2021. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för årets tio första månader ett överskott på 961,6 tkr, alltså en budgetavvikelse på ca 20%.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott. Störst budgetavvikelse, 500,4 tkr, återfinns inom kostnadsställe 193002, som avser kostnader för stödpersonsverksamheten. Övriga kostnadsställen 19300 samt 19301 redovisar ett överskott på 228,5 tkr respektive 232,7 tkr.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att Patientnämndens verksamhet bedrivits till lägre kostnader som ett resultat av den pågående pandemin – tex i form av att möten och sammanträden genomförts på distans med minskade resekostnader som resultat och att i stort sett ingen extern kompetensutveckling som genererar kurs-/konferenskostnader, resor etc genomförts under perioden. 

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om ärenden som avslutats under perioden september-oktober 2021 och som märkts med fokusområde Covid 19.

  Totalt har 10 ärenden inom olika verksamheter avslutats under perioden.

  Av patienterna är 4 kvinnor och 6 män. Medialålder är 38,5 år.

  Huvuddelen av ärendena återfinns inom kategorin Kommunikation (7 ärenden).

  Bilagor

 • Vid sammanträde 2020-05-14 gav Patientnämnden sin förvaltning i uppdrag att göra en fördjupad studie avseende kategorin Kommunikation under åren 2019 och 2020. Kansliet har begränsat urvalet till patientärenden rörande det största delproblemet information samt de ärenden som avslutades under 2020.

  Förvaltningen presenterar en fördjupning av analystemat ”Oklart vårdansvar”.

  Återstående analysteman presenteras vid kommande sammanträden.

   

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om resultat avseende mål med löpnummer M1, M2 och M3 i nämndens verksamhetsplan. Resultaten avser svaret i den nöjdhetsenkät som är genomförd efter tertial 2 2021.

  Målen är:

  M1             Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  M2             Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess förvaltning.

  M3             Minst 95% av tillfrågade invånare skall ange att bemötandet av politiker i Patientnämnden eller personal vid Patientnämndens förvaltning motsvarat deras förväntning.

  För tertial 2 inkom 81 svar vilket gav en svarsfrekvens på 39%. Patientnöjdhetsenkäten skickades till patienter/närstående som hade avslutade ärenden perioden 2021-05-01 – 2021-08-30.

  Mål M1: 85% av de som svarat uppger att var lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Mål M2: 79% av de som svarat uppger att det var lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess förvaltning.

  Mål M3: 83% av dess som svarat uppger att de i kontakt med politiker i Patientnämnden eller personal vid Patientnämndens förvaltning känt sig bemött med respekt och värdighet.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022. Se bilaga.

  Patientnämndens ekonomiska förutsättningar för 2022 är goda. Budgetramen uppgår till 6090 tkr. Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom beslutad ram.

  Bilagor

 • Patientnämnden har så kallade fokusområden som nämndens tjänstepersoner märker ärenden med för att möjliggöra speciell uppföljning.

  2021 har Patientnämndens fokusområden varit Cancer, Covid-19, Vårdgaranti, Vårdens respons samt Specifika diagnoser.

  Under perioden januari-oktober 2021 har 46 ärenden märkts med fokusområde Cancer, 86 ärenden har märkts med fokusområde Covid-19, 28 ärenden med Vårdgaranti, 26 ärenden med Vårdens respons samt 8 ärenden med fokusområde Specifika diagnoser.

  För att möjliggöra en grundligare eventuell framtida analys bör samma fokusområden som använts 2021 även användas 2022.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar förslag till arbetsmiljöplan för 2022.

  Fokus för arbetsmiljöarbetet är att ha en organisation och struktur för arbetet som främjar god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Nämnden vill verka för en hälsofrämjande organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån Region Västerbottens värdegrund och för en god och säker fysisk arbetsmiljö.

  Förvaltningschef har i dialog med förvaltningens personal beslutat att ett grundligt arbete kring arbetsmiljöfrågor av både fysisk, organisatorisk och social art skall genomföras under slutet av 2021 och under första kvartalet 2022.

  I detta arbete ingår utbildning, att göra en riskinventering, att upprätta en handlingsplan och att i prioritetsordning åtgärda/minska effekterna av identifierade arbetsmiljörisker.

  Mål 1 är att utbildning, riskinventering, skyddsrond och upprättande av handlingsplan skall vara genomfört till och med 2022-03-31

  Mål 2 är att huvuddelen av de högst prioriterade riskerna/riskkällorna skall vara åtgärdade 2022-09-30.

  Mål 3 är att en tydlig rutin för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas inom förvaltningen upprättas senast 2022-06-30.

  Bilagor

 • Förvaltningschefen lämnar information till nämnden om förslag till budget för 2022.

  Utifrån i Regionfullmäktige beslutad ram uppgår budgeten till 6090 tkr.

  I budgeten ingår intäkter om 411 tkr som är summan av det länets kommuner betalar för patientnämndsuppdraget.

  Budgeten fördelar sig på nämndens tre kostnadsställen enligt följande:

  19300        Förvaltning     3947 tkr

  19301        Nämnd           570 tkr

  19302        Stödpersoner  1573 tkr

  I alla väsentliga delar har budgetarbetet för 2022 baserats på utfall och principer för fördelning under åren 2019, 2020 och 2021.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har uppdaterat nämndens attestlista.

  Beloppsgräns för beslutsattest är som tidigare satt till 200 tkr. Nivån baseras på storleken på nämndens budget och är att jämföra med beloppsnivå för avdelningschef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Attestlistan uppdateras med beslutsattestant för kostnader som rör förvaltningschef. Regiondirektör Tommy Svensson ersätter tidigare regiondirektör Kent Ehliasson.

  Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut
  2020-37A

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat Arkivplan 2022 med bilagor.

  Arkivplanen utgår från bestämmelserna i Arkivlagen, Arkivförordningen, Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd samt regionens regler.

  Av arkivplanen framgår hur Patientnämndens handlingar skall bevaras och gallras och att de fastställda bevarande- och gallringsfristerna gäller oberoende av det medium de databärande handlingarna är upprättade på (exempelvis papper, optiska skivor, kassettband och videoband).

  Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut
  Ersätter 2020-123A.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sammanträde 2019-05-21 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2019-100A) för tillämpning från och med beslutsdagen. I beslutet anges ingen bortre gräns för delegationsordningens giltighet.

  I dialog mellan Patientnämndens förvaltningschef och personal på Region Västerbottens revisionskontor har framförts att det är eftersträvansvärt att ha en bortre gräns för delegations-ordningens giltighet och därigenom med visst intervall göra en översyn av dokumentet.

  Förvaltningschefen föreslår att bortre gräns för nuvarande delegationsordning sätts till 2022-06-30 och att förvaltningschefen uppdras att upprätta ett förslag till delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01.

  Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut
  Kompletterar 2019-100A.

  Bilagor

 • Patienter som tvångsvårdas med stöd i Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) och Smittskyddslag (2004:168) har rätt till en stödperson - LPT §§ 30-31a och Smittskyddslag 5 kap §§ 19-23.

  Stödperson utses av Patientnämnden och stödpersonen uppbär en ekonomisk ersättning för uppdraget.

  Nuvarande ersättningsmodell innebär att ersättningen delas upp i tre delar. Dels ett arvode, dels en kostnadsersättning och dels en besöksersättning.

  Arvodet uppgår 2021 till 173:-/påbörjad vecka, kostnadsersättningen uppgår till 237:-/påbörjad vecka och besöksersättningen är 237:-/besök.

  Stödpersonen beviljas ersättning för maximalt 7 besök under en fyraveckorsperiod. Ytterligare en besöksersättning kan utbetalas om stödpersonen följt patienten till Förvaltningsrätten.

  Ersättningen indexuppräknas årligen med landstingsprisindex.

  Stödpersonerna skall månatligen redovisa sina uppdrag och därvid uppge när och var de besökt/haft kontakt med patienten, och utifrån detta räknas den aktuella ersättningen ut.

  Vid kontroll med övriga patientnämnder i landet framgår att många nämnder i stället för den tredelade ersättningsmodellen har en schablonersättning som är framräknad för att motsvara den tredelade ersättningen. Ett förfarande som underlättar för både stödperson och förvaltningens personal och som torde ge en förbättrad förutsägbarhet i den ekonomiska planeringen av verksamheten.

  En indexuppräkning med 2,5% inför 2022 ger följande ersättningsnivåer Arvode 177:-/påbörjad vecka, Kostnadsersättning 243:-/påbörjad vecka och besöksersättning 243:-/påbörjad vecka.

  Patientnämnden förväntar sig att stödpersonen har kontakt med patienten en gång per vecka. I vissa fall har stödpersonen och patienten fler kontakter än så, varför besöksersättningsdelen i en schablonersättning bör räknas upp något för att möta detta. Förslagsvis räknas den upp med 25%, vilket skulle innebära att besöksersättningsdelen av schablonersättningen blir 304:-/påbörjad vecka.

  Förlag från förvaltningschefen är att en modell med en schablonersättning av stödpersonsuppdrag införs och att schablonersättningen för 2022 blir 680:-/påbörjad vecka (177+243+304).

  Bedömda resultat och konsekvenser
  Patienter påverkas generellt sett inte av förslaget. En effekt kan dock bli att stödpersoner som brukar besöka/ha kontakt med sina patienter fler än en gång per vecka drar ner något på antalet kontakter. I dessa fall innebär förslaget att ersättningen till stödpersonen minskar i paritet med det minskade antalet besök/kontakter. Så vitt bedöms har inte förslaget någon negativ effekt ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Resurser och finansiering
  Förslaget är kostnadsneutralt i förhållande till nuvarande modell, då inte ersättningsnivån förändras utan formen för beräkning av ersättning.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 21-11-16 -- 17 att styrelser nämnder och fullmäktigeberedningar medges att sammanträda på distans. I beslutet anges att styrelser, nämnder och beredningar själva beslutar om formerna för distansdeltagandet.

  Beslutet gäller från och med 22-01-01 och skall genomföras i enlighet med Kommunallagens krav.

  6 kap. 24 § Kommunallagen föreskriver: ”Fullmäktiga ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträde på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §.”

  5 kap. 16 § Kommunallagen föreskriver att deltagande på distans skall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

  Bilagor

 • Patientnämndens nästa sammanträde genomförs torsdag 22-02-10. Planen är att sammanträdet hålls i Umeå.

  Sammanträdet är det första sammanträdet under 2022 och vid sammanträdet kommer bland annat ekonomiskt resultat för 2021, årsrapport för 2021 och återrapport avseende intern kontroll att avhandlas, förutom administrativ rapport, stödpersonsrapport och rapport om patientärenden.

  Bilagor

 • Förvaltningschef informerade nämnden om brevet, utifrån frågan som kom upp i Regionfullmäktige. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.