•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Med anledning av att Ludmilla Larsson (S) lämnat sitt uppdrag som ledamot i Patientnämnden har nämndens inkallelseordning reviderats. Katarina Lövgren (S) ersätter Ludmilla Larsson (S) som ledamot och Caroline Cercio Lidström (S) ersätter Katarina Lövgren (S) som ersättare i nämnden.

  Den reviderade inkallelseordningen ersätter inkallelseordning med diarienummer 2020-40A.

 • Inga kurser eller konferenser inbokade p.g.a. Covid-19

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om kansliets interna och externa aktiviteter som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Externa aktiviteter avser genomförda och planerade aktiviteter under perioden 2020-05-01 – 2020-08-31.

  Intern verksamhet avser genomförda och pågående aktiviteter av icke rutinmässig karaktär, såsom tex utvecklingsarbeten, under perioden 2020-05-01 – 2020-08-31.

   

   

   

 • Patientnämndens kansli återrapporterar beslut fattade på delegation till kanslichef samt beslut fattade på vidaredelegering från kanslichef som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamheten som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnads-ersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att rekrytera stödpersoner, förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid kansliet.

  Under perioden har 69 stödpersonsuppdrag påbörjats och 62 stödpersonsuppdrag har avslutats. 3 stödperson har avslutats under perioden. Inga nya stödpersoner har rekryterats under perioden.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om inkomna och upprättade administrativa ärenden som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser ärenden som inkommit eller upprättats under perioden 2020-05-01 – 2020-08-31. Under perioden har 18 inkomna och 10 upprättade ärenden registrerats.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Av sammanställningen framgår nio ärenden. Fem av dessa ärenden är avslutade, ett ärende pågår, två ärenden genomförs under hösten 2020 och ett ärende kommer att påbörjas under vintern 2020.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om stödpersons-verksamhetens omfattning under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser antal pågående stödpersonsuppdrag den första vardagen i respektive månad, och är en ögonblicksbild och inte en sammanställning över samtliga stödpersonsärenden.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om genomförda återföringar till vården avseende handlagda ärenden och gjorda erfarenheter under verksamhetsåret 2019.

  Rapporten är ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat

  som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om handlagda ärenden under perioden maj-augusti 2020 (tertial 2) Detta för att möjliggöra att nämnden kan hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Informationen avser bland annat antal avslutade patientärenden under perioden. Under perioden har 313 ärenden avslutats. Antal ärenden under motsvarande period 2019 var 290 ärenden.

  Ärendestatistiken avviker överlag inte från hur det brukar se ut. De flesta kontakterna med kansliet tas via telefon, följt av e-post och 1177 e-tjänster.

  Huvuddelen av kontakter som tas med patientnämnden tas av patienten själv.

  Det näst vanligaste är att kontakt tas av en närstående till berörd patient.

  Patienternas åldersfördelning är relativt jämn och fördelningen mellan män och kvinnor visar på en viss majoritet av kvinnor. Andelen ärenden där kön är okänt uppgår till ca 2%.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om tendenser som kan utläsas utifrån handlagda ärenden under månaderna maj-augusti (tertial 2).

  Liksom under motsvarande period 2019 är kategorin Kommunikation vanligast, följt av kategorierna Vård &behandling samt kategorin Tillgänglighet.

  Kansliet noterar en tydlig ökning av ärenden i Närsjukvårdsområde Umeå i jämförelse med motsvarande period 2019. Under T2 2020 har 116 ärenden med koppling till Närsjukvårdsområde Umeå avslutats. Under T2 2019 avslutades 86 ärenden, alltså en ökning med 30 ärenden.

  I huvudsak återfinns denna ökning inom primärvården där 52 ärenden avslutats under T2 2020, i jämförelse med 26 ärenden under T2 2019 - alltså en fördubbling.

  I motsats till ökningen inom Närsjukvårdsområde Umeå noterar kansliet en viss minskning av ärenden på såväl Kirurgcentrum (Länssjukvårdsområde 1) som Rörelseorganens centrum (Länssjukvårdsområde 2).

  Vad gäller fördelningen av ärenden inom olika kategorier är Kommunikation som nämnt den vanligast förekommande kategorin. 141 ärenden har kategoriserats som Kommunikation, alltså 45% av det totala antalet ärenden under perioden. Motsvarande siffra föregående år var 101 ärenden, alltså 35% av det totala antalet ärenden under perioden.

  Ökningen av ärenden med kategoriseringen Kommunikation syns tydligt hos hälsocentraler i Närsjukvårdsområde Umeå, men i viss omfattning också inom Psykiatriska kliniken på NUS.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om avslutade ärenden som märkts med Covid-19 under perioden 20-01-01 – 20-08-31.

  Totalt sett har 56 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Region Västerbotten, men också hos privata hälsocentraler och kommuner.

  Inom Region Västerbottens verksamhet fördelar sig ärendena relativt jämnt mellan Närsjukvård och Länssjukvård.

  Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Kommunikation (21 ärenden), Tillgänglighet (13 ärenden) och Vård och behandling (12 ärenden).

 • ”Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.” (Lag om klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372, 3 §)

  Som ett led i Patientnämndens uppdrag lämnar Patientnämndens kansli förslag på principärenden att uppmärksamma.

  Kansliet belyser två principärenden:

  Ersättning för inkomstbortfall på grund av felaktigt test-kit för Covid-19

  Långa väntetider vid Urologen.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnelser på begäran om yttranden under tertial 1 och tertial 2 2020. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01.

  Se tjänsteskrivelse.

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2019, Grundläggande granskning 7/2019 (REV 22-2019), inkom till Patientnämnden 2020-03-31.

  Rapporten delgavs Patientnämnden vid dess sammanträde 2020-05-14.

  Vid sammanträdet uppdrog Patientnämnden att utarbeta en plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2020-09-23.

  Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under 2019 och inför 2020 arbetat med förbättringsåtgärder.

  Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen påtalat har upprättats av Patientnämndens kansli i enlighet med nämndens uppdrag. 

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om resultat av mål och aktiviteter i Verksamhetsplan 2020 som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser aktiviteter som enligt planen skall följas upp och rapporteras till nämnden efter årets andra tertial.

  Sammantaget visar genomförd uppföljning av den av nämnden beslutade Verksamhetsplan 2020 på ett godtagbart resultat.

  Dock föreligger ett behov av att utveckla målen samt mätbarheten/utvärderings-barheten i dessa och aktiviteter kopplade till målen inför 2021.

   

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om resultat avseende mål med löpnummer M1, M2, M3 i nämndens verksamhetsplan för tertial 1 samt mål med löpnummer P1 och P2 för tertial 1 och 2. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om resultat av kontrollaktiviteter i Plan för intern kontroll 2020 som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser kontrollaktiviteter som enligt planen skall rapporteras till nämnden efter årets andra tertial.

  Sammantaget visar genomförd intern kontroll baserat på den av nämnden beslutade Plan för intern kontroll inklusive riskanalys på ett godtagbart resultat.

  Dock föreligger ett behov av att utveckla mätbarheten/utvärderingsbarheten i beslutade kontrollaktiviteter inför 2021.

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport.

  Patientnämnden redovisar ett överskott på 358,8 tkr.

  Den positiva budgetavvikelsen baseras huvudsakligen på att den pågående pandemin inneburit lägre kostnader för att driva såväl nämnden som stödpersonsverksamheten, liksom nämndens kansli.

  Prognos är att Patientnämnden kommer att redovisa ett överskott vid utgången av 2020.

  Under perioden har nämnden och dess kansli fokuserat på utvecklingsarbete, vid sidan om de ordinarie uppgifterna - klagomålsärenden och stödpersonsverksamhet. Under del av perioden har dock den pågående pandemin negativt påverkat detta varför beslutade utvecklingsinsatser inte kunnat fullföljas i planerad takt.

  Sammantaget är måluppfylladen av nämndens målsättningar god under perioden januari-augusti 2020. Nämnden bedömer att de av nämnden uppsatta målen kommer att nås under året.

 • Patientnämnden delges upprättad analysrapport som handlar om ”Långvarig smärta inom Västerbottens primärvård”. Rapporten är en del av Patientnämndens uppdrag att återföra kunskap och erfarenheter från nämndens ärenden till vården. Rapportens urval är synpunkter på primärvård från patienter som uppges ha långvariga smärttillstånd.

  Samtliga ärenden inkom till Patientnämnden under 2018 och 2019 och avslutades under samma period. Totalt har 111 patientärenden analyserats, vilket innebär ungefär 6% av det totala antalet ärenden som inkommit till Patientnämnden under aktuell period. Av dessa har 44% av ärendena kategoriserats under ”Vård och behandling” och strax över 30% under ”Kommunikation”.

  Utifrån de kärnbudskap som var framträdande/återkommande vid bearbetningen av materialet framträdde fyra teman som beskrivs närmare i rapportens analysavsnitt: upplevelse av bristande rutiner, missnöje med medicinska bedömningar, bristande kommunikation samt brister i samordning.

 • Bildspel över hantering av stödpersoner.

 •   24

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.