•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Information från presidiekonferens 2023-11-29 - - 30.

  Information från Digitala Västerbotten 2023-12-05 - - 06. 
  Deltog från Patientnämnden gjorde:
  Gunnar Viklund
  Hanna Lundin Jernberg
  Maria Olofsson
  Lars-Anders Burman

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2023-10-01 - - 2023-11-30.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 31 stödpersonsuppdrag påbörjats och 31 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har ingen stödperson rekryterats och 2 har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning per 2023-12-01.

  Av sammanställningen framgår 38 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. Två ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2023.

  I två ärenden pågår handläggning, övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut. 34 ärende är sedan tidigare återrapporterat till nämnden, två ligger för återrapport vid nämndens sammanträde 2023-12-14.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2023. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari-november ett överskott på 345 tkr.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2023.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning upprättade inför 2023 en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2023.

  Årsöversikten har uppdaterats kontinuerligt med aktiviteter som tillkommit eller förändrats under året och redovisats i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • En person har tagit kontakt med Patientnämnden och framför synpunkter på att hens ovanliga diagnos inte omfattas av sjukvården. Diagnosen som avses är hyperhidros. Hen skriver i sin anmälan att hyperhidros idag inte är en sjukdom som godkänns för behandling för alla som är drabbade av sjukdomen. Anmälaren skriver att endast vissa områden av kroppen behandlas inom ramen av offentlig sjukvård och att personer som lider av hyperhidros på andra ställen på kroppen får bekosta vården själva, vilket innebär mycket stora kostnader för dessa personer. Inte minst, menar anmälaren, drabbar det personer i norra Sverige då närmaste behandling finns i Stockholm.

  Personen framför i sin anmälan frågan varför inte behandling av alla kroppsdelar utförs av den offentligt finansierade vården, och framför att hen menar att behandling för hyperhidros borde erbjudas vid alla sjukhus i Västerbotten, att behandling borde kunna ges för hyperhidros på alla kroppsdelar där det kan förekomma och inte bara på vissa, och att behandling borde ges vid behov och inte enbart vid ett specifikt antal tillfällen per år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat en Nulägesanalys inför arbetsmiljöplan 2024. Analysen beskriver arbetsläget avseende arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen i skiftet mellan 2023 och 2024.

  Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har en god arbetsmiljö, men att vissa områden behöver bearbetas. Förvaltningen verkar i funktionella lokaler har väl utvecklade rutiner och en god sammanhållning men vissa arbetsmiljörisker, främst inom området organisatorisk arbetsmiljö kommer att bearbetas vidare under 2024.

  Inför 2024 kommer ingen specifik arbetsmiljöplan att framställas. Arbetsmiljörisker identifieras och bearbetas i det digitala verktyget Stratsys och 2024 kommer de punkter som tar sikte på arbetsmiljö att finnas som indikatorer och aktiviteter under Regionfullmäktiges övergripande mål Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare i nämndens Nämndplan 2024.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2023-11-09 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2023-54A) för tillämpning från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31.

  Förvaltningschefen har därefter upprättat dokumentet Vidaredelegeringar inom Patientnämndens förvaltning (Dnr 2023-65A). Vidaredelegeringsdokumentet är fastställt av förvaltningschefen
  2023-11-28 och skall gälla från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31.

  Bilagor

 • Förvaltningschefen lämnar information till nämnden om förslag till budget för 2024. Ramtilldelning för 2024 uppgår till 6564 tkr. I budget ingår intäkter om 447 tkr som är summan av det länets kommuner betalar för patientnämndsuppdraget.

  Budgeten fördelar sig på nämndens tre kostnadsställen enligt följande:
  19300 4289 tkr
  19301 514 tkr
  19302 1761 tkr

  Kostnadsställe 19300 avser drift av Patientnämndens förvaltning, 19301 avser drift av nämnden och 19302 avser drift av stödpersonsverksamheten.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året. Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Inför planeringen av verksamheten 2024 finns en styrning om att nämnden skall minska antalet sammanträden från fem till fyra, vilket också kommer till uttryck i underlag för budget där att en besparing om 10 tkr skall göras genom en neddragning av antalet sammanträden.

  Patientnämndens förvaltning har utifrån ovanstående upprättat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:
  Datum: Torsdag 2024-02-22 i Umeå
  Datum: Torsdag 2024-06-13 i Umeå
  Datum: Torsdag 2024-09-19 i Umeå
  Datum: Tisdag 2024-12-10 i Umeå

  I samband med sammanträdet 2024-06-13 genomförs en planeringsdag som underlag för verksamhetsplanering inför 2025. Planeringsdagen genomförs onsdag 2024-06-12 i Umeå.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har inför kommande verksamhetsår upprättat en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2024.

  Årsöversikten uppdateras kontinuerligt med aktiviteter som tillkommer eller förändras och redovisas i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • I samband med diskussioner kring patientärenden vid Patientnämndens sammanträden under hösten 2023 har framförts önskemål om att få belyst hur handläggning av ärenden kan se ut.

  Vid presidieberedning 2023-12-07 preciserade presidiet önskemålet till att handla om exempel på handläggningsprocessen och dokumentationen av två ärenden per sammanträde.

  Presentationen skall avse två avidentifierade ärenden som förvaltningen väljer ut. Av presentationen skall framgå den ursprungliga anmälan, exempel på diarieförd kommunikation i ärendet, vårdens eventuella svar samt eventuella åtgärder som vidtas av vården som ett resultat av ärendet, i det fall det framgår av svaret. 

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2023-11-09 att fokusområde för 2024 skall vara ”Neuropsykiatriska utredningar barn 0-17 år”. Utöver detta skall särskild uppmärksamhet riktas mot områdena ”BUP” samt ”patienter 85+”.

  I samband med presidieberedning har preciserats att patientnämndens förvaltning under 2024 skall redovisa följande sammanställningar och analysrapporter:

  - vid nämndens sammanträde i februari redovisas tidigare beslutad sammanställning av ärenden rörande BUP som handlagts under 2022 och 2023.

  - vid nämndens sammanträde i juni redovisas en sammanställning av ärenden där patienten är 85 år eller äldre handlagda under åren 2022 och 2023, samt analysrapport avseende väntetider i vården.

  - vid nämndens sammanträde i september presenteras en analysrapport avseende BUP utifrån inriktning på analysen som fastställts i samband med redovisning av sammanställning i februari 2024.

  - vid nämndens sammanträde i december presenteras en analysrapport avseende patienten 85+ utifrån inriktning på analysen som fastställts i samband med redovisning av sammanställning i maj 2024.

  Bilagor

 • Som ett led i att utforma Plan för intern kontroll för 2024 har förvaltningen bearbetat så kallade processrisker. Processrisker är risker inom eller relaterade till olika arbetsprocesser. Riskerna identifieras och utvärderas för att skapa en prioritering baserad på risknivå.

  Riskerna kan hanteras aktivt eller i rutiner. Hanteras aktivt görs risker som inte kan ”byggas bort”. Det kan vara tillfälliga, nya eller så allvarliga risker att det kräver en aktiv insats. Hanteras i rutiner görs risker som genom arbetssätt, rutiner etc kan reduceras eller elimineras.

  Organisationen kan respondera olika på olika risker beroende på riskens nivå.
  En ”accepterad risk” behöver ingen plan och kommer därför inte att synas i riskplaneringsstegen. En ”bevakad risk” behöver inte heller någon plan. Risken kommer synas i tillsynsplanen och nytt beslut om hantering bör fattas kommande år.
  En ”reducerad risk” kräver hantering i arbetssätt eller aktiv hantering. Och en ”eliminerad/ minimerad risk” är så pass allvarlig att det kräver stora anpassningar av arbetssätt eller kraftfulla åtgärder.

  Huvuddelen av de risker förvaltningen tecknat ned identifierades redan 2022, men finns kvar i sammanställningen. I de flesta fall är risken accepterad, men i sju fall har förvaltningen satt responsnivån på ”bevaka risk”. Ingen risk har bedömts vara av sådan art att responsnivåerna "reducera risk” eller /eliminera/minimera risk” har använts.

  Den fortsatta processen är att förvaltningen till nämndens sammanträde lägger fram förslag på Tillsynsplan för intern kontroll 2024 baserat på bedömningen av identifierade processrisker.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till Nämndplan 2024. Av nämndplanen framgår Patientnämndens delmål som stödjer Regionfullmäktiges övergripande strategiska mål och indikatorer för utvärdering av måluppfyllelse av Patientnämndens delmål.

  Till Patientnämnden har riktats samtliga sju regionmål. Patientnämnden har upprättat elva delmål som stödjer de övergripande målen, samt 19 indikatorer som underlag för att utvärdera nämndens måluppfyllelse.

  De 19 indikatorerna kompletteras med aktiviteter som en förlängning av indikatorn och i vissa fall förutsättning för måluppfyllelse. Vissa aktiviteter finns formulerade, men förvaltningen kommer också att komplettera med aktiviteter under verksamhetsåret.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2024-02-22. Sammanträdet är det första sammanträdet 2024. Under sammanträdet kommer bland annat Årsrapport 2024, Plan för intern kontroll 2024, Årsöversikt 2024 och Rapport om patientärenden 2024 att avhandlas.

  Bilagor

 •   20

  Övriga frågor

 • § 80

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Information från presidiekonferens 2023-11-29 - - 30.

  Information från Digitala Västerbotten 2023-12-05 - - 06. 
  Deltog från Patientnämnden gjorde:
  Gunnar Viklund
  Hanna Lundin Jernberg
  Maria Olofsson
  Lars-Anders Burman

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2023-10-01 - - 2023-11-30.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 31 stödpersonsuppdrag påbörjats och 31 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har ingen stödperson rekryterats och 2 har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning per 2023-12-01.

  Av sammanställningen framgår 38 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. Två ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2023.

  I två ärenden pågår handläggning, övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut. 34 ärende är sedan tidigare återrapporterat till nämnden, två ligger för återrapport vid nämndens sammanträde 2023-12-14.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2023. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari-november ett överskott på 345 tkr.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2023.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning upprättade inför 2023 en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2023.

  Årsöversikten har uppdaterats kontinuerligt med aktiviteter som tillkommit eller förändrats under året och redovisats i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • En person har tagit kontakt med Patientnämnden och framför synpunkter på att hens ovanliga diagnos inte omfattas av sjukvården. Diagnosen som avses är hyperhidros. Hen skriver i sin anmälan att hyperhidros idag inte är en sjukdom som godkänns för behandling för alla som är drabbade av sjukdomen. Anmälaren skriver att endast vissa områden av kroppen behandlas inom ramen av offentlig sjukvård och att personer som lider av hyperhidros på andra ställen på kroppen får bekosta vården själva, vilket innebär mycket stora kostnader för dessa personer. Inte minst, menar anmälaren, drabbar det personer i norra Sverige då närmaste behandling finns i Stockholm.

  Personen framför i sin anmälan frågan varför inte behandling av alla kroppsdelar utförs av den offentligt finansierade vården, och framför att hen menar att behandling för hyperhidros borde erbjudas vid alla sjukhus i Västerbotten, att behandling borde kunna ges för hyperhidros på alla kroppsdelar där det kan förekomma och inte bara på vissa, och att behandling borde ges vid behov och inte enbart vid ett specifikt antal tillfällen per år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat en Nulägesanalys inför arbetsmiljöplan 2024. Analysen beskriver arbetsläget avseende arbetsmiljöarbetet vid förvaltningen i skiftet mellan 2023 och 2024.

  Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har en god arbetsmiljö, men att vissa områden behöver bearbetas. Förvaltningen verkar i funktionella lokaler har väl utvecklade rutiner och en god sammanhållning men vissa arbetsmiljörisker, främst inom området organisatorisk arbetsmiljö kommer att bearbetas vidare under 2024.

  Inför 2024 kommer ingen specifik arbetsmiljöplan att framställas. Arbetsmiljörisker identifieras och bearbetas i det digitala verktyget Stratsys och 2024 kommer de punkter som tar sikte på arbetsmiljö att finnas som indikatorer och aktiviteter under Regionfullmäktiges övergripande mål Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare i nämndens Nämndplan 2024.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2023-11-09 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2023-54A) för tillämpning från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31.

  Förvaltningschefen har därefter upprättat dokumentet Vidaredelegeringar inom Patientnämndens förvaltning (Dnr 2023-65A). Vidaredelegeringsdokumentet är fastställt av förvaltningschefen
  2023-11-28 och skall gälla från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31.

  Bilagor

 • Förvaltningschefen lämnar information till nämnden om förslag till budget för 2024. Ramtilldelning för 2024 uppgår till 6564 tkr. I budget ingår intäkter om 447 tkr som är summan av det länets kommuner betalar för patientnämndsuppdraget.

  Budgeten fördelar sig på nämndens tre kostnadsställen enligt följande:
  19300 4289 tkr
  19301 514 tkr
  19302 1761 tkr

  Kostnadsställe 19300 avser drift av Patientnämndens förvaltning, 19301 avser drift av nämnden och 19302 avser drift av stödpersonsverksamheten.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året. Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Inför planeringen av verksamheten 2024 finns en styrning om att nämnden skall minska antalet sammanträden från fem till fyra, vilket också kommer till uttryck i underlag för budget där att en besparing om 10 tkr skall göras genom en neddragning av antalet sammanträden.

  Patientnämndens förvaltning har utifrån ovanstående upprättat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:
  Datum: Torsdag 2024-02-22 i Umeå
  Datum: Torsdag 2024-06-13 i Umeå
  Datum: Torsdag 2024-09-19 i Umeå
  Datum: Tisdag 2024-12-10 i Umeå

  I samband med sammanträdet 2024-06-13 genomförs en planeringsdag som underlag för verksamhetsplanering inför 2025. Planeringsdagen genomförs onsdag 2024-06-12 i Umeå.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har inför kommande verksamhetsår upprättat en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2024.

  Årsöversikten uppdateras kontinuerligt med aktiviteter som tillkommer eller förändras och redovisas i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • I samband med diskussioner kring patientärenden vid Patientnämndens sammanträden under hösten 2023 har framförts önskemål om att få belyst hur handläggning av ärenden kan se ut.

  Vid presidieberedning 2023-12-07 preciserade presidiet önskemålet till att handla om exempel på handläggningsprocessen och dokumentationen av två ärenden per sammanträde.

  Presentationen skall avse två avidentifierade ärenden som förvaltningen väljer ut. Av presentationen skall framgå den ursprungliga anmälan, exempel på diarieförd kommunikation i ärendet, vårdens eventuella svar samt eventuella åtgärder som vidtas av vården som ett resultat av ärendet, i det fall det framgår av svaret. 

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2023-11-09 att fokusområde för 2024 skall vara ”Neuropsykiatriska utredningar barn 0-17 år”. Utöver detta skall särskild uppmärksamhet riktas mot områdena ”BUP” samt ”patienter 85+”.

  I samband med presidieberedning har preciserats att patientnämndens förvaltning under 2024 skall redovisa följande sammanställningar och analysrapporter:

  - vid nämndens sammanträde i februari redovisas tidigare beslutad sammanställning av ärenden rörande BUP som handlagts under 2022 och 2023.

  - vid nämndens sammanträde i juni redovisas en sammanställning av ärenden där patienten är 85 år eller äldre handlagda under åren 2022 och 2023, samt analysrapport avseende väntetider i vården.

  - vid nämndens sammanträde i september presenteras en analysrapport avseende BUP utifrån inriktning på analysen som fastställts i samband med redovisning av sammanställning i februari 2024.

  - vid nämndens sammanträde i december presenteras en analysrapport avseende patienten 85+ utifrån inriktning på analysen som fastställts i samband med redovisning av sammanställning i maj 2024.

  Bilagor

 • Som ett led i att utforma Plan för intern kontroll för 2024 har förvaltningen bearbetat så kallade processrisker. Processrisker är risker inom eller relaterade till olika arbetsprocesser. Riskerna identifieras och utvärderas för att skapa en prioritering baserad på risknivå.

  Riskerna kan hanteras aktivt eller i rutiner. Hanteras aktivt görs risker som inte kan ”byggas bort”. Det kan vara tillfälliga, nya eller så allvarliga risker att det kräver en aktiv insats. Hanteras i rutiner görs risker som genom arbetssätt, rutiner etc kan reduceras eller elimineras.

  Organisationen kan respondera olika på olika risker beroende på riskens nivå.
  En ”accepterad risk” behöver ingen plan och kommer därför inte att synas i riskplaneringsstegen. En ”bevakad risk” behöver inte heller någon plan. Risken kommer synas i tillsynsplanen och nytt beslut om hantering bör fattas kommande år.
  En ”reducerad risk” kräver hantering i arbetssätt eller aktiv hantering. Och en ”eliminerad/ minimerad risk” är så pass allvarlig att det kräver stora anpassningar av arbetssätt eller kraftfulla åtgärder.

  Huvuddelen av de risker förvaltningen tecknat ned identifierades redan 2022, men finns kvar i sammanställningen. I de flesta fall är risken accepterad, men i sju fall har förvaltningen satt responsnivån på ”bevaka risk”. Ingen risk har bedömts vara av sådan art att responsnivåerna "reducera risk” eller /eliminera/minimera risk” har använts.

  Den fortsatta processen är att förvaltningen till nämndens sammanträde lägger fram förslag på Tillsynsplan för intern kontroll 2024 baserat på bedömningen av identifierade processrisker.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till Nämndplan 2024. Av nämndplanen framgår Patientnämndens delmål som stödjer Regionfullmäktiges övergripande strategiska mål och indikatorer för utvärdering av måluppfyllelse av Patientnämndens delmål.

  Till Patientnämnden har riktats samtliga sju regionmål. Patientnämnden har upprättat elva delmål som stödjer de övergripande målen, samt 19 indikatorer som underlag för att utvärdera nämndens måluppfyllelse.

  De 19 indikatorerna kompletteras med aktiviteter som en förlängning av indikatorn och i vissa fall förutsättning för måluppfyllelse. Vissa aktiviteter finns formulerade, men förvaltningen kommer också att komplettera med aktiviteter under verksamhetsåret.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2024-02-22. Sammanträdet är det första sammanträdet 2024. Under sammanträdet kommer bland annat Årsrapport 2024, Plan för intern kontroll 2024, Årsöversikt 2024 och Rapport om patientärenden 2024 att avhandlas.

  Bilagor

 • Inga övriga frågor anmäldes. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.