•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • I samband med Regionkonferens för patientnämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner i Sundsvall i maj 2019 fastställdes att 2020 år regionkonferens skulle arrangeras av Patientnämnden i Västerbotten och genomföras i Umeå.

  På grund av pandemin ha denna konferens ställt in både 2020 och 2021 och i början av 2022 beslutade Patientnämndens presidium att flytta fram konferensen till hösten 2022, då det var svårt att bedöma hur länge pandemin skulle pågå under även 2022.

  Planering har påbörjats men i dialog med förvaltningscheferna för Patientnämnderna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen har förvaltningschefen för Patientnämnden i Västerbotten beslutat att föreslå att Regionkonferensen inte genomförs under 2022 då det är valår.

  Förslag från förvaltningschef är att Regionkonferens genomförs våren 2023 och då blir ett naturligt inslag i utbildningen av de nämnder som då påbörjat sitt arbete inför den kommande mandatperioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om drift och administrativ verksamhet under perioden 22-01-01 – 22-04-31.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan men att inflödet av ärenden är något lägre än föregående år, att nämnden sammanträtt vid två tillfällen, att förvaltningens personal återgått till arbete på ordinarie arbetsplats och att en vakans under del av perioden inneburit en viss ökad arbetsbelastning på övriga medarbetare

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-03-01 – 2022-04-30.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden samt beslut om anställning av semestervikarie.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 26 stödpersonsuppdrag påbörjats och 24 stödpersonsuppdrag avslutats.

  1 stödpersoner har avslutats under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår 29 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. 7 ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2022.

  I sju ärenden pågår handläggning. Övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari – april ett överskott på 482,5 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på ca 21%. Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att förvaltningen under april månad haft en vakans på befattningen administratör/nämndsekreterare, att en planerad utbildningsinsats för nämndens stödpersoner flyttats fram från februari till juni på grund av pandemin samt att inga planerade resor för sammanträden och deltagande i kompetensutveckling/möten för vare sig nämnd eller förvaltning genomförts under perioden.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2022.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om stödpersonsverksamheten under tertial 1 2022.

  Under perioden har två stödpersonskvällar genomförts och planering genomförts för den kommande Medleforshelgen. 54 stödpersonsuppdrag har förordnats och 50 uppdrag har entledigats.

  Antalet pågående stödpersonsuppdrag har under perioden uppgått till i snitt 40 uppdrag, vilket är något färre än motsvarande period föregående år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under Tertial 1 2022. Under T1 har 306 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Det innebär en ärendeminskning med knappt 5% jämfört med motsvarande period 2021 då 321 ärenden avslutades. Under T1 har förvaltningen också tagit emot 122 rådgivande/hänvisande samtal. Liksom under 2021 är ärendekategorin Kommunikation vanligast, följt av ärendekategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet.

  Vuxenpsykiatrin i Umeå hade en tydlig minskning av ärenden jämfört med T1 2021. Minskningen var framför allt inom ärendekategorin Kommunikation. Länssjukvårdsområde 2 hade en tydlig ärendeökning, vilket var mest framträdande inom Rörelseorganens centrum och deras ärenden inom Kommunikation.

  Huvuddelen av de kontakter som togs med Patientnämnden togs av patienten själv. Det näst vanligaste var att kontakt togs av en närstående till patient. En majoritet av patienterna var kvinnor och medianålder på patient var 55 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om patientärenden som avslutats under mars och april 2022 som märkt med fokusområde Covid 19.

  Totalt har 18 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Länssjukvårdsområde 2. En knapp majoritet är män och medianålder är 52 år.

  Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Vård & behandling (6 ärenden) och Kommunikation, Tillgänglighet och Övrigt (3 ärenden vardera).

  Bilagor

 • Med anledning av att ny administratör/nämndsekreterare tillträder sin befattning 2022-05-23 måste Patientnämndens attestlista uppdateras.

  Förändringen innebär att Helena Blom ersätts som ordinarie mottagningsattestant av Patricia Niemelä från och med 2022-05-23. Helena Blom skall vara ersättare för Patricia Niemelä från och med samma datum.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport för årets första fyra månader. Delårsrapport 1 är första uppföljningsrapporten för 2022.

  I rapporten lämnas information om måluppfyllnad, en ekonomisk analys samt information om väsentliga händelser under tertialen.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2021, Grundläggande granskning Gr 4/2021, inkom till Patientnämnden 2022-02-28. 

  Rapporten delgavs Patientnämnden vid nämndens sammanträde 2022-03-31.

  Vid sammanträdet uppdrog nämnden åt förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2022-05-19.

  Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under inledningen av 2022 påbörjat arbete med förbättringsåtgärder i enlighet med revisorernas synpunkter.

  Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen har påtalat har upprättats av Patientnämndens förvaltning i enlighet med nämndens uppdrag.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

  I Patientnämndens Tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. I tillsynsrapporten redovisas status för handläggning av nämndens internkontroll

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sammanträde 2019-05-21 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2019-100A) för tillämpning från och med beslutsdagen. I beslutet anges ingen bortregräns för delegationsordningens giltighet.

  I dialog mellan Patientnämndens förvaltningschef och personal på Region Västerbottens revisionskontor har framförts att det är eftersträvansvärt att ha en bortre gräns för delegationsordningens giltighet och därigenom med ett visst intervall göra en översyn av dokumentet.

  Förvaltningschefen föreslog vid Patientnämndens sammanträde 2021-12-29 att bortre gräns för nuvarande delegationsordning skulle sättas till 2022-06-30 och att förvaltningschefen skulle uppdras att upprätta förslag till delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01, vilket också blev Patientnämndens beslut.

  I enlighet med beslutet har förvaltningschefen upprättat förslag på delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01.

  Bilagor

 • Vid Patientnämndens sammanträde 2021-11-25 lade förvaltningschefen fram ett förslag om förändrat arvodessystem för stödpersoner.

  Tanken var att sammanföra de tre delar som arvodessystemet idag består av – arvode, kostnadsersättning och besöksersättning – i en sammanhållen schablonersättning per påbörjad vecka. Ersättningen skulle inte innebära någon minskning av arvodesnivån utan syftet med förslaget var att förenkla arvodeshanteringen för såväl stödpersoner som Patientnämndens förvaltning.

  Förslaget var att schablonersättningen skulle vara 680 kr per påbörjad vecka och att det skulle index-uppräknas på samma sätt som sker med de tre delarna som ersättningen består av idag. Tanken var också att förslaget skulle vara kostnadsneutralt i förhållande till nuvarande ersättningsmodell då inte ersättningsnivån utan formen för beräkning av ersättningen skulle förändras.

  Nämnden diskuterade förslaget, bl a i termer av att information om vad som ingår i nuvarande kostnadsersättning behöver kompletteras, att det eventuellt skulle missgynna kvinnliga stödpersoner och stödpersoner som är bosatta i Västerbottens inland samt att stödpersoner borde få tex kilometerersättning för resor till sjukhuset och gratis parkering vid sjukhusen.

  Patientnämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen, samt att uppdra åt förvaltningschefen att komplettera förslaget med information om vad som ingår i kostnads-ersättningen samt i vilka fall stödpersoner kan få ersättning för tex transport med egen bil mm.

  Efter att ha värderat nämndens synpunkter har förvaltningschefen funnit att det för närvarande inte finns underlag för att fullfölja förslaget under innevarande period. Bl a behöver förvaltningen ytterligare fördjupa sina kunskaper i att bereda jämställda beslutsunderlag. Dessutom innebär ett beslut om att införa kilometerersättning och eventuellt gratis parkering för stödpersoner att handläggningen blir mer omfattande och innehåller fler moment för både stödpersoner och förvaltning, vilket går stick i stäv med förvaltningens ambition att förenkla förfarandet för både stödpersoner och förvaltning. Eventuellt innebär ett beslut om införande av kilometerersättning i stället för, eller som komplement till, kostnadsersättning att kostnaden för verksamheten blir högre, vilket kräver ytterligare analys.

  Förvaltningschefen föreslår att ärendet bereds vidare inom förvaltningen under hösten och att ärendet tas upp för beslut i början av ny mandatperiod.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs tisdag 2022-09-20 i Åsele, samband med nämndens besök i Åsele 22-09-19--20.

  Sammanträdet är Patientnämndens fjärde sammanträde 2022.

  Under sammanträdet kommer bland annat administrativ rapport, ekonomiskt resultat 2022, rapport om stödpersonsverksamhet, rapport om patientärenden, rapport om återföring till vården och delårsrapport 2 att avhandlas.

  Bilagor

 •   18

  Övriga frågor

 • § 37

  Justering

 • I samband med Regionkonferens för patientnämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner i Sundsvall i maj 2019 fastställdes att 2020 år regionkonferens skulle arrangeras av Patientnämnden i Västerbotten och genomföras i Umeå.

  På grund av pandemin har denna konferens ställts in både 2020 och 2021 och i början av 2022 beslutade Patientnämndens presidium att flytta fram konferensen till hösten 2022, då det var svårt att bedöma hur länge pandemin skulle pågå under även 2022.

  Planering har påbörjats men i dialog med förvaltningscheferna för Patientnämnderna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen har förvaltningschefen för Patientnämnden i Västerbotten beslutat att föreslå att Regionkonferensen inte genomförs under 2022 då det är valår.

  Förslag från förvaltningschef är att Regionkonferens genomförs våren 2023 och då blir ett naturligt inslag i utbildningen av de nämnder som då påbörjat sitt arbete inför den kommande mandatperioden.

  Bilagor

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om drift och administrativ verksamhet under perioden 22-01-01 – 22-04-31.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan men att inflödet av ärenden är något lägre än föregående år, att nämnden sammanträtt vid två tillfällen, att förvaltningens personal återgått till arbete på ordinarie arbetsplats och att en vakans under del av perioden inneburit en viss ökad arbetsbelastning på övriga medarbetare

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-03-01 – 2022-04-30.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden samt beslut om anställning av semestervikarie.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 26 stödpersonsuppdrag påbörjats och 24 stödpersonsuppdrag avslutats.

  1 stödpersoner har avslutats under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår 29 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. 7 ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2022.

  I sju ärenden pågår handläggning. Övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari – april ett överskott på 482,5 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på ca 21%. Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att förvaltningen under april månad haft en vakans på befattningen administratör/nämndsekreterare, att en planerad utbildningsinsats för nämndens stödpersoner flyttats fram från februari till juni på grund av pandemin samt att inga planerade resor för sammanträden och deltagande i kompetensutveckling/möten för vare sig nämnd eller förvaltning genomförts under perioden.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2022.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om stödpersonsverksamheten under tertial 1 2022.

  Under perioden har två stödpersonskvällar genomförts och planering genomförts för den kommande Medleforshelgen. 54 stödpersonsuppdrag har förordnats och 50 uppdrag har entledigats.

  Antalet pågående stödpersonsuppdrag har under perioden uppgått till i snitt 40 uppdrag, vilket är något färre än motsvarande period föregående år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under Tertial 1 2022. Under T1 har 306 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Det innebär en ärendeminskning med knappt 5% jämfört med motsvarande period 2021 då 321 ärenden avslutades. Under T1 har förvaltningen också tagit emot 122 rådgivande/hänvisande samtal. Liksom under 2021 är ärendekategorin Kommunikation vanligast, följt av ärendekategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet.

  Vuxenpsykiatrin i Umeå hade en tydlig minskning av ärenden jämfört med T1 2021. Minskningen var framför allt inom ärendekategorin Kommunikation. Länssjukvårdsområde 2 hade en tydlig ärendeökning, vilket var mest framträdande inom Rörelseorganens centrum och deras ärenden inom Kommunikation.

  Huvuddelen av de kontakter som togs med Patientnämnden togs av patienten själv. Det näst vanligaste var att kontakt togs av en närstående till patient. En majoritet av patienterna var kvinnor och medianålder på patient var 55 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om patientärenden som avslutats under mars och april 2022 som märkt med fokusområde Covid 19.

  Totalt har 18 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Länssjukvårdsområde 2. En knapp majoritet är män och medianålder är 52 år.

  Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Vård & behandling (6 ärenden) och Kommunikation, Tillgänglighet och Övrigt (3 ärenden vardera).

  Bilagor

 • Med anledning av att ny administratör/nämndsekreterare tillträder sin befattning 2022-05-23 måste Patientnämndens attestlista uppdateras.

  Förändringen innebär att Helena Blom ersätts som ordinarie mottagningsattestant av Patricia Niemelä från och med 2022-05-23. Helena Blom skall vara ersättare för Patricia Niemelä från och med samma datum.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport för årets första fyra månader. Delårsrapport 1 är första uppföljningsrapporten för 2022.

  I rapporten lämnas information om måluppfyllnad, en ekonomisk analys samt information om väsentliga händelser under tertialen.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2021, Grundläggande granskning Gr 4/2021, inkom till Patientnämnden 2022-02-28. 

  Rapporten delgavs Patientnämnden vid nämndens sammanträde 2022-03-31.

  Vid sammanträdet uppdrog nämnden åt förvaltningschefen att utarbeta ett förslag till plan för att åtgärda de punkter som inte redan åtgärdats samt att upprätta ett förslag på yttrande till Revisionskontoret inför nämndens sammanträde 2022-05-19.

  Patientnämnden delar i allt väsentligt revisorernas syn på nämndens måluppfyllelse och styrning och har under inledningen av 2022 påbörjat arbete med förbättringsåtgärder i enlighet med revisorernas synpunkter.

  Förslag till yttrande innehållande redovisning av aktiviteter för att åtgärda de brister som revisionen har påtalat har upprättats av Patientnämndens förvaltning i enlighet med nämndens uppdrag.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll 2022.

  I Patientnämndens Tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. I tillsynsrapporten redovisas status för handläggning av nämndens internkontroll

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sammanträde 2019-05-21 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2019-100A) för tillämpning från och med beslutsdagen. I beslutet anges ingen bortregräns för delegationsordningens giltighet.

  I dialog mellan Patientnämndens förvaltningschef och personal på Region Västerbottens revisionskontor har framförts att det är eftersträvansvärt att ha en bortre gräns för delegationsordningens giltighet och därigenom med ett visst intervall göra en översyn av dokumentet.

  Förvaltningschefen föreslog vid Patientnämndens sammanträde 2021-12-29 att bortre gräns för nuvarande delegationsordning skulle sättas till 2022-06-30 och att förvaltningschefen skulle uppdras att upprätta förslag till delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01, vilket också blev Patientnämndens beslut.

  I enlighet med beslutet har förvaltningschefen upprättat förslag på delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01.

  Bilagor

 • Vid Patientnämndens sammanträde 2021-11-25 lade förvaltningschefen fram ett förslag om förändrat arvodessystem för stödpersoner.

  Tanken var att sammanföra de tre delar som arvodessystemet idag består av – arvode, kostnadsersättning och besöksersättning – i en sammanhållen schablonersättning per påbörjad vecka. Ersättningen skulle inte innebära någon minskning av arvodesnivån utan syftet med förslaget var att förenkla arvodeshanteringen för såväl stödpersoner som Patientnämndens förvaltning.

  Förslaget var att schablonersättningen skulle vara 680 kr per påbörjad vecka och att det skulle index-uppräknas på samma sätt som sker med de tre delarna som ersättningen består av idag. Tanken var också att förslaget skulle vara kostnadsneutralt i förhållande till nuvarande ersättningsmodell då inte ersättningsnivån utan formen för beräkning av ersättningen skulle förändras.

  Nämnden diskuterade förslaget, bl a i termer av att information om vad som ingår i nuvarande kostnadsersättning behöver kompletteras, att det eventuellt skulle missgynna kvinnliga stödpersoner och stödpersoner som är bosatta i Västerbottens inland samt att stödpersoner borde få tex kilometerersättning för resor till sjukhuset och gratis parkering vid sjukhusen.

  Patientnämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen, samt att uppdra åt förvaltningschefen att komplettera förslaget med information om vad som ingår i kostnads-ersättningen samt i vilka fall stödpersoner kan få ersättning för tex transport med egen bil mm.

  Efter att ha värderat nämndens synpunkter har förvaltningschefen funnit att det för närvarande inte finns underlag för att fullfölja förslaget under innevarande period. Bl a behöver förvaltningen ytterligare fördjupa sina kunskaper i att bereda jämställda beslutsunderlag. Dessutom innebär ett beslut om att införa kilometerersättning och eventuellt gratis parkering för stödpersoner att handläggningen blir mer omfattande och innehåller fler moment för både stödpersoner och förvaltning, vilket går stick i stäv med förvaltningens ambition att förenkla förfarandet för både stödpersoner och förvaltning. Eventuellt innebär ett beslut om införande av kilometerersättning i stället för, eller som komplement till, kostnadsersättning att kostnaden för verksamheten blir högre, vilket kräver ytterligare analys.

  Förvaltningschefen föreslår att ärendet bereds vidare inom förvaltningen under hösten och att ärendet tas upp för beslut i början av ny mandatperiod.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs tisdag 2022-09-20 i Åsele, samband med nämndens besök i Åsele 22-09-19--20.

  Sammanträdet är Patientnämndens fjärde sammanträde 2022.

  Under sammanträdet kommer bland annat administrativ rapport, ekonomiskt resultat 2022, rapport om stödpersonsverksamhet, rapport om patientärenden, rapport om återföring till vården och delårsrapport 2 att avhandlas.

  Bilagor

 • Inga övriga frågor anmäldes. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.