•   1

  Justering

 • Med anledning av att Jens Wennberg (L) och Eva Fransson (M) lämnar sina uppdrag som ledamot respektive ersättare i Patientnämnden har nämndens inkallelseordning reviderats.

  Birgitta Burström (L) ersätter Jens Wennberg som ledamot och Per-Ivar Skogqvist (M) ersätter Eva Fransson som ersättare i nämnden.

  Bilagor

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Diskussion inför kommande stödpersonsutbildningshelg i Medlefors 4-5 juni 2022. 

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-01-01 – 2022-02-28.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stöd-personer som attesterats löpande under perioden, beslut om att neka att lämna ut allmänna handlingar, beslut om att anställa administratör/nämndsekreterare vid förvaltningen samt beslut om att bevilja nämndsledamöters deltagande i utbildning.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 28 stödpersonsuppdrag påbörjats och 25 stödpersonsuppdrag har avslutats. En ny stödperson har rekryterats och två stödpersoner har avslutats under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår 20 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. 7 ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2022.

  I 8 ärenden pågår handläggning. Övriga ärenden är verkställda i enlighet med nämndens beslut.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari och februari ett överskott på 152.5 tkr, vilket innebär en budgetavvikelse på ca 14%.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott, både månad för månad och ackumulerat.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att Patientnämndens verksamhet även under inledningen av 2022 bedrivit till lägre kostnader som ett resultat av pandemin.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att lämna ett överskott vid utgången av 2022, dock inte i samma nivå som 2021.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under januari och februari 2022 och som märkts med Covid 19.

  Totalt har 24 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Närsjukvårdsområde Umeå. Majoriteten av patienterna är kvinnor och medianålder på berörda patienter är 54 år.

  Huvuddelen av ärendena finns inom värdekategorierna Kommunikation (13 ärenden) och Tillgänglighet (5 ärenden)

  Bilagor

 • Vid sammanträde 2020-05-14 gav Patientnämnden sin förvaltning i uppdrag att göra en fördjupad studie avseende kategorin Kommunikation under åren 2019 och 2020. Förvaltningen har sedan begränsat urvalet till patientärenden som avslutades under 2020 samt som rör det största delproblemet Information.

  Förvaltningen presenterar den färdigställa rapporten som innehåller övergripande data för området. De analysteman som varit framträdande bland aktuella ärenden beskrivs med exempelärenden: Behov av tydlig/anpassad information, information om medicinska bedömningar/behandlingar, psykiatripatienters/deras närståendes informationsbehov och oklart vårdansvar. Reflektioner lämnas utifrån information som fenomen, ovan beskrivna analysteman samt kunskaper och erfarenheter som förvaltningen har förvärvat genom bland annat kontakter med patienter och närstående, kontakter med vården samt genom dialoger i arbetsgruppen.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om resultat avseende mål med löpnummer M1, M2 och M3 i nämndens verksamhetsplan för 2021. Resultat redovisas dels för Tertial 3 2021, dels ett sammanvägt resultat för det tre enkäter som genomförts under 2021.

  Målen är:

  M1: Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  M2: Minst 80% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess kansli.

  M3: Minst 95% av tillfrågade invånare skall ange att bemötandet av politiker i Patientnämnden eller personal vid Patientnämndens förvaltning motsvarat deras förväntning.                 

  För tertial 3 2021 skickades 231 enkäter ut via sms till personer vars ärenden avslutats under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31. Antal svar som inkom gav en svarsfrekvens på 38%.

  Mål M1: 75% av de som svarat uppgav att det var lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Mål M2: 80% av de som svarat uppgav att det var lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess förvaltning.

  Mål M3: 87% av de som svarat uppgav att de i kontakt med politiker i Patientnämnden eller personal vid Patientnämndens förvaltning känt sig bemötta med värdighet och respekt.

   

  Under 2021 skickades sammanlagt 699 enkäter ut via sms till personer vars ärenden avslutats under året. Den sammantagna svarsfrekvensen för årets tre enkäter uppgick till 27%.

  Mål M1: 83% av de som svarat uppgav att det var lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Mål M2: 78% av de som svarat uppgav att det var lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess förvaltning.

  Mål M3: 89% av de som svarat uppgav att de i kontakt med politiker i Patientnämnden eller personal vid Patientnämndens förvaltning känt sig bemötta med värdighet och respekt.

  Sammantaget har alltså Patientnämnden uppnått mål M1, men inte riktigt uppnått mål M2 och mål M3.

  Bilagor

 • Med anledning av att förvaltningens administratör/nämndsekreterare slutar sin tjänstgöring vid Patientnämnden och ersätts av en annan person måste attestlistan uppdateras i två steg.

  Steg 1 innebär att Mona Hansi ersätts av Helena Blom som mottagningsattestant under perioden 2022-03-22 – 05-22.

  Steg 2 innebär att Helena Blom kommer att ersättas av Patricia Niemelä från och med 2022-05-23.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2021 inkom till Patientnämnden 2022-02-28.

  Revisionens samlade bedömning är att nämnden i huvudsak hade en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. Samtliga mål i nämndens verksamhetsplan var mätbara och redovisningen var i huvudsak tydlig. Nämnden hade i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument och har löpande följt upp sin ekonomi. Nämnden har utvecklat sitt arbete med intern kontroll. Revisionen bedömer att nämnden vidtagit åtgärder med anledning av föregående års granskning men betonar att det dock finns utvecklingsområden.

  Revisorernas rekommendationer efter 2021 års granskning är att:

  - ha en kontrollrutin som säkerställer att väsentliga styrdokument revideras vid behov,
  - utveckla protokollens beslutsformuleringar,
  - tydliggöra processerna för kommunikation av exempelvis ärenden, analyser och rapporter till vården,
  - fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla nämndens internkontroll.

  Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder skall lämnas till revisionskontoret senast 2022-05-31.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inför perioden 2023-2026.

  Av förslaget framgår på vilket sätt nämnden avser att bidra till uppfyllandet av regionfullmäktiges mål och uppdrag, vilka utvecklingsinsatser och verksamhetsförändringar nämnden avser att genomföra samt nämndens inriktning för kompetensförsörjning.

  Av återkopplingen framgår också att nämnden inte har några synpunkter på beslutad investeringsplanering eller på planeringsförutsättningarna i övrigt.

  Nämnden planerar inte att vidta några specifika åtgärder utöver normal kostnadsmedvetenhet hos såväl nämnden som dess förvaltning då bedömningen är att nämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar utan ytterligare åtgärder.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs torsdag 2022-05-19 i Skellefteå. Sammanträdet är Patientnämndens tredje sammanträde under 2022.

  Under sammanträdet kommer bland annat administrativ rapport, återkoppling av delegationsbeslut, ekonomiskt resultat 2022, rapport om stödpersonsverksamhet, rapport om patientärenden, rapport om återföring till vården, delårsrapport 1, återrapport av intern kontroll, reviderad delegations-ordning samt förändrat arvodessystem att avhandlas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.