• Patientnämnden utser .........( ) att tillsammans med Gunnar Viklund (S) justera protokollet. 

  Justering sker digitalt tisdagen den 15 februari 2022.

   

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 •   3

  Kurser och konferenser för ledamöter

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om drift och administrativ verksamhet under perioden 21-09-01—21-12-31.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak har genomförts enligt plan men att antalet registrerade patientärenden är något färre än tidigare år, liksom antalet avslutade ärenden, men att antalet hänvisningsärenden ökat i omfattning.

  Personalsituationen har under perioden varit hanterbar och arbetsmiljön i huvudsak god.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 21-11-01—21-12-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnads-ersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden samt beslut om att förordna en ersättare för förvaltningschef vid dennas frånvaro.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersons-uppdrag samt att avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid kansliet.

  Under perioden har 22 stödpersonsuppdrag påbörjats och 22 stödpersonsuppdrag har avslutats. 1 stödperson har avslutats under perioden. Inga nya stödpersoner har rekryterats under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår ärenden som överförts från 2021 för handläggning/utredning under 2022.

  Uppdrag som framgår av listan är uppdraget att göra en fördjupad studie avseende kategorin Kommunikation, att planera för ett besök i Åsele 2022, att sammanställa en analysrapport avseende Covid-19 ärenden, att upprätta ett förslag till reviderad delegationsordning samt att komplettera förslag om förändrat arvodessystem.

  Med hänsyn till den pågående pandemin föreslår förvaltningschefen att Åselebesöket inplaneras i september i stället för i mars.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2021. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för 2021 ett överskott på 975,6 tkr, alltså en budgetavvikelse på ca 15%.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott. Störst budgetavvikelse, 558,6 tkr, återfinns inom kostnadsställe 193002, som avser kostnader för stödpersonsverksamheten. Övriga kostnadsställen 19300 samt 19301 redovisar ett överskott på 162,3 tkr respektive 254,7 tkr.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att Patientnämndens verksamhet bedrivits till lägre kostnader som ett resultat av den pågående pandemin – tex i form av att möten och sammanträden genomförts på distans med minskade resekostnader som resultat och att i stort sett ingen extern kompetensutveckling som genererar kurs-/konferenskostnader, resor etc genomförts under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om stödpersonsverksamheten under tertial 3 2021 som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Under aktuell period har tillgången på stödpersoner varit god. Målvärdet har uppfyllts vad avser att stödperson skall ha utsetts inom tre arbetsdagar från det att intagningsmeddelandet ankommit till förvaltningen i de fall patienten önskat stödperson.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under 2021. Under 2021 har 908 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Det innebär en minskning av ärenden med knappt 9% jämfört med samma period 2020 då 1050 ärenden avslutades. Däremot har förvaltningens rådgivande/hänvisande samtal ökat med 15% under 2021, jämfört med föregående år. Liksom under 2020 är ärendekategorin Kommunikation vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. En tydlig ökning har skett inom ärendekategorin Vårdansvar & organisation, från 4% 2020 till 8% av den totala ärendemängden 2021. Vad gäller Vårdansvar och organisation är ökningen tydligast inom primärvård Umeå samt inom närsjukvårdsområde Södra Lappland. Ärendekategorins klart vanligaste delproblem är Fast vårdkontakt/individuell plan samt Vårdflöde/processer.

  De flesta kontakterna med förvaltningen togs under året via 1177 e-tjänster och telefon. Anmälningar via 1177 ökade med 11,5% jämfört med föregående år. Huvuddelen av de kontakter som togs med patientnämnden togs av patienten själv. Det näst vanligaste var att kontakt togs av en närstående till patient. En majoritet av patienterna var kvinnor och åldersspridningen är stor, från 0 - 98 år. Medianålder på patient är 49,5 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under 2021 och som märkts med fokusområde Cpvid-19.

  Totalt har 102 ärenden avslutats under året. Huvuddelen av dem återfinns inom Närsjukvårdsområde Umeå. Majoriteten är kvinnor och medianåldern är 54 år.

  Huvuddelen finns inom ärendekategorierna Kommunikation (52 ärenden) och Tillgänglighet (26 ärenden).

  Bilagor

 • Vid sammanträde 2020-05-14 gav Patientnämnden sin förvaltning i uppdrag att göra en fördjupad studie avseende kategorin Kommunikation åren 2019 och 2020. Förvaltningen nar sedan begränsat urvalet till patientärenden som avslutades under 2020 samt rör det största delproblemet Information.

  Förvaltningen presenterar övergripande data för området, analysteman samt en fördjupning avseende analystemat ”Psykiatripatienters/deras närstående informationsbehov”. Återstående analystema presenteras vid kommande sammanträde.

  Bilagor

 • ”Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.” (Lag om klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372, 3 §).

  Som ett led i Patientnämndens uppdrag önskar Patientnämndens förvaltning att följa upp tidigare beslutat Principärende från sammanträde 20-12-10 i syfte att belysa kvarstående problematik och behov inom Region Västerbotten, särskilt synligt inom Psykiatrisk specialistsjukvård under 2021.

  Vid tidigare sammanställning och analys av ärenden har Patientnämnden konstaterat att ett relativt stort antal ärenden har berört hur vårdgarantin tolkas, tillämpas och/eller kommuniceras till patienter/närstående. Tolkningar och budskap skiljer sig åt både mellan och inom enheter inom Region Västerbotten, vilket innebär att ett antal patienter/närstående får felaktig eller motstridig information om vad som gäller för vårdgaranti. Det skapar i många fall en frustration hos patienter/närstående och kan i vissa fall innebära att patienter inte får del av de möjligheter som en korrekt tolkning och tillämpning av vårdgarantin skulle ge. Likaså får Patientnämndens förvaltning i kommunikation med vårdenheter felaktig eller motstridig information om vad som gäller.

  Kopplat till beskriven bakgrund bedömde Patientnämndens förvaltning att Region Västerbottens regler och tillämpning av vårdgaranti inte var tillräckligt väl känd och kommunicerad inom organisationen. Patientnämnden införde även ”Vårdgaranti” som ett specifikt fokusområde att följa under år 2021.

  Patientnämndens förvaltning har sammanfattningsvis observerat en kvarståstående problematik under år 2021 gällande vårdgarantin och särskilt framträdande inom psykiatrisk specialistsjukvård (Vuxenpsykiatrin & Bup). Under året har totalt 39 patientnämndsärenden märkts med aktuellt fokusområde. Av dessa 39st tillhörde 26st en psykiatrisk klinik, vilket svarar för ca 67 % av alla märkta ärenden med koppling till Vårdgarantin. 

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnelser på begäran om yttrande under tertial 3 2021. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01.

  Under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31 har 25 enheter behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande. I vissa fall har upp till fyra påminnelser behövts och i två ärenden har yttrande uteblivit trots fyra påminnelser.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 21-11-25 att delegationsordning med diarienummer 2019-100A skall gälla till och med 2022-06-30 och att förvaltningschefen skall upprätta förslag till en reviderad delegationsordning för tillämpning från och med 2022-07-01.

  Patientnämnden informerades vid sammanträde 2020-02-20 om Kanslichefens vidaredelegering med diarienummer 2020-8A.

  Förvaltningschefen har uppdaterat Kanslichefens vidaredelegering med anledning av att en fast ersättare för förvaltningschefen införts. Denna vidaredelegering gäller fram till att ny delegations-ordning fastställts och förvaltningschefen uppdaterat vidaredelegeringen utifrån ny delegations-ordning.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har uppdaterat nämndens attestlista.

  Attestlistan uppdateras med att ersättare för Mona Hansi som mottagningsattestant är Helena Blom samt att ersättare för Peter Sjöstedt Wirén som beslutsattestant vid dennes frånvaro är Erica Ärletun.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat årsrapport för 2021.

  Patientnämnden redovisar ett överskott på 976 tkr. Den positiva budgetavvikelsen baseras huvudsakligen på att det pågående pandemin inneburit lägre kostnader för att driva såväl nämnden som stödpersonsverksamheten, liksom nämndens förvaltning.

  Under året har ett antal väsentliga utvecklingsverksamheter genomförts, tex att Patientnämnden övergått till att kommunicera med Region Västerbottens enheter via krypterad epost istället för papperspost.

  Arbetet har till stor del bedrivits från alternativa arbetsplatser för att minska närvaron i nämndens lokaler och på så sätt minska risken för smittspridning.

  Sammantaget är nämndens måluppfyllnad god.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om resultat av kontrollaktiviteter i Plan för intern kontroll 2021 som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  I Patientnämndens plan för intern kontroll har nämnden fastställt tio risker för kontroll/uppföljning under året. Fyra av de tio riskerna har återrapporterats tertialvis under året. Övriga sex följs också upp efter fullgjort verksamhetsår.

  Bilagor

 • I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnde fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att testa rutiner och regelverk.

  Patientnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till Tillsynsplan för intern kontroll 2022.

  Tillsynsplanen beskriver fyra risker för nämnden och dess förvaltning att hantera aktivt under året och sju risker som nämnden och dess förvaltning under året kommer att bevaka.

 • Patientnämndens nästa sammanträde genomförs torsdag 2022-03-31. Planen var att sammanträdet skulle hållas i Åsele i samband med att nämnden besöker Åsele kommun och Åsele sjukstuga.

  Med anledning av den pågående pandemin har dock nämndens ordförande beslutat att sammanträdet hålls via video och att besöket i Åsele skjuts upp till september 2022.

  Sammanträdet är det andra sammanträdet under 2022 och vid sammanträdet kommer bland annat Ekonomiskt resultat, Covid 19-ärenden 2022, Fördjupning Kommunikation och Revisionsrapport för 2021 att avhandlas.

  Bilagor

 •   20

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.