•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Inga kurser eller konferenser inbokade p.g.a. Covid -19

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Av sammanställningen framgår nio ärenden. Sex av dessa ärenden är avslutade, två ärenden pågår och ett ärende kommer att påbörjas under vintern 2020.

 • Patientnämnden uppdrog vid sitt sammanträde 20-05-14 åt kansliet att utreda en rutin för skriftlig underskrift från stödpersoner i samband med rekrytering, utöver underskrift av sekretessförbindelse (PAN § 33).

  Kansliet har utrett behovet av ett dylikt dokument, utformning av dokumentet samt former för införande och kanslichefen beslutade 20-10-20 att ett dokument för underskrift införs samt dess utformning.

  Rutin för underskrift införs i Patientnämndens övergripande rutindokument 2021.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser ekonomiskt utfall månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden redovisar för perioden januari – september 2020 ett överskott på 418,6 tkr.

  Största budgetavvikelse återfinns inom kostnadsställe 19301, som avser kostnader för nämnden. Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att nämndens verksamhet reducerats som ett resultat av den pågående pandemin.

  Även kostnadsställe 19302, som avser kostnader för stödpersonsverksamheten, uppvisar ett stort överskott. Även detta i huvudsak ett resultat av att kostnaderna blivit mindre än budgeterade som ett resultat av att den pågående pandemin får konsekvenser för hur stödpersoner kan träffa de patienter de är stödpersoner för.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om avslutade ärenden som märkts med Covid 19 under perioden 20-01-01 – 20-10-15.

  Totalt sett har 72 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Region Västerbotten, men också hos privata hälsocentraler och kommuner.

  Inom Region Västerbottens verksamhet fördelar sig ärendena relativt jämnt mellan Närsjukvård och Länssjukvård.

  Likaså fördelar sig ärendena jämnt mellan män och kvinnor.

  Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Kommunikation (27 ärenden), Tillgänglighet (17 ärenden) och Vård och behandling (12 ärenden).

 • ”Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.” (Lag om klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372, 3 §)

  Som ett led i Patientnämndens uppdrag lämnar Patientnämndens kansli följande förslag på ärende att uppmärksamma.

  En patient som haft cancer uppger att hen fick en inflammation på den plats där hen haft cancer. Patienten kontaktade därför 1177 och fick av personal på 1177 rådet att besöka Åsele sjukstuga där det enligt uppgift fanns en tjänstgörande jourläkare.

  Patienten åkte de sju milen till Åsele men fick på Åsele sjukstuga informationen att jourläkaren inte alls var i Åsele utan i Lycksele, dit läkaren hade behövt åka. Patienten hänvisades istället till Lycksele av personal på sjukstugan.

  Patienten valde att inte åka de nio milen till Lycksele utan åkte istället hem.

  Patienten pekar också på det faktum att hen fick köra ett antal mil i onödan och menar att det borde finnas rutiner för hantering av ersättning för den kostnad som uppstår i dylika situationer, men är framför allt kritisk till att 1177 inte hade informationen om att jourläkaren behövt åka till Lycksele.

  Hen menar att det borde vara möjligt att hitta en rutin där 1177 informeras om dylika förändringar så att de har möjlighet att hänvisa personer i Södra Lappland som behöver träffa en läkare på jourtid till den sjukstuga/hälso-central där jourläkaren faktiskt befinner sig.

  Hen menar att betydligt sjukare personer kan råka ut för samma sak, med betydligt allvarligare konsekvenser.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om resultat avseende mål med löpnummer M1, M2, M3 i nämndens verksamhetsplan för tertial 2. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Målen är:

  M1  Minst 75% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  M2  Minst 75% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess kansli.

  M3  Minst 90% av tillfrågade invånare skall ange att bemötandet av politiker i patientnämnden eller personal vid patientnämndens förvaltning motsvarat deras förväntning.

  För tertial 2 skickades 239 enkäter ut via sms till de som hade avslutade ärenden perioden 2020-05-01—2020-08-31. 82 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 37%.

  Mål M1: 82% av svarande uppger att det var lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Mål M2: 82% av svarande uppger att det var lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess kansli.

  Mål M3: 90% av svarande uppger att de i kontakt med politiker i patientnämnden eller personal vid patientnämndens känt sig bemött med respekt och värdighet.

 •   10

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.