•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Patientnämndens förvaltningschef har efter dialog med nämndens presidium bokat en monter vid två konferenser under hösten 2024. Dels vid seniormässan 2024 i Umeå, dels vid Mänskliga rättighetsdagarna 2024 i Skellefteå.

  Seniormässan i Umeå genomförs på Nolia 2024-09-04 och vänder sig till äldre. Patientnämndens deltagande skall ha ett fokus på att informera om möjligheten att framföra klagomål om man inte är nöjd med vården.

  Mänskliga rättighetsdagarna i Skellefteå genomförs i Sara kulturhus 2024-11-14 - - 15 och är ett forum för mänskliga rättigheter. Patientnämndens deltagande skall ha ett fokus på både att informera om möjligheten att framföra klagomål om man inte är nöjd med vården och att informera om rätten till stödperson vid tvångsvård.

  Vid båda mässorna kommer Patientnämndens förvaltning att vara representerade av tjänstepersoner liksom av förtroendevalda.

  Vid Seniormässan i Umeå deltar nämndens ordförande samt förtroendevalda boende i Umeåområdet. Vid Mänskliga rättighetsdagarna deltar nämndens ordförande samt förtroendevalda boende i Skellefteåområdet.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om drift och administrativ verksamhet under perioden 2024-01-01 - - 04-30.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan och att ärendehanteringen är något större till omfattning än motsvarande period föregående år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • I enlighet med Patientnämndens beslut 2023-02-14 (2023-9A) har företrädare för Patientnämnden Västerbotten under vinter och vår 2024 besökt Umeå kommun samt Dorotea kommun för samverkan.

  Vid samverkansmöte med Umeå kommun deltog ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef. Umeå kommun representerades av MAS/MAR, linjechef inom den kommunala hälso- och sjukvården samt förtroendevald från äldreomsorgsnämnden.

  Vid samverkansmöte med Dorotea kommun deltog ordförande samt förvaltningschef. Dorotea kommun representerades av kommunchef, socialchef samt MAS. Dorotea sjukstuga representerades av verksamhetschef och avdelningschef.

  Vid båda samverkansmötena presenterades patientnämndens uppdrag och arbetsformer samt viss information om patientklagomål de senaste åren. Kommunerna lämnade information om sina organisationer och sina rutiner för att hantera patientklagomål och synpunkter. 

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef och nämndens presidium samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2024-02-01 - - 2024-05-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden, samt beslut rörande månadsrapport per februari och tertialrapport per april som fastställts av nämndens presidium.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 53 stödpersonsuppdrag påbörjats och 54 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har 1 stödperson rekryterats och 1 har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning. Av sammanställningen framgår ärenden som överförts från 2023 för handläggning/utredning under 2024 samt ärenden som beslutats under 2024.

  Av sammanställningen framgår 16 ärenden som skall återrapporteras under 2024. Tre av dessa är återrapporterade vid föregående sammanträde, tio återrapporteras vid nämndens sammanträde 2024-06-13, i två fall pågår beredning och två fall återrapporteras då svar/yttrande inkommit från annan nämnd.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat per april 2024.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari-april ett överskott på 37 tkr.

  Sammantaget uppvisar kostnadsställena 19301 Patientnämnden och 19302 Stödpersoner patientnämnd överskott för perioden på 9 respektive 42 tkr men kostnadsställe 19300 Patientnämndens kansli uppvisar ett underskott på 14 tkr.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2024.

  Bilagor

 • Under åren 2022 och 2023 avslutades 46 patientärenden där patienterna var 85 år eller äldre. Patienternas åldersspridning var mellan 85 - 97 år med en medianålder på 87,5 år. Majoriteten var kvinnor och de flesta ärendena anmäldes av närstående eller patienten själv. Synpunkterna rörde främst somatisk specialistsjukvård. I 22 ärenden begärdes ett skriftligt yttrande från vården, medan 24 ärenden förmedlades till vården för kännedom och intern hantering – ibland med önskemål om en direktkontakt med anmälaren.

  Inget särskilt verksamhetsområde eller verksamhet utmärkte sig gällande antal ärenden. Vad gäller kommunärenden hade Skellefteå kommun 4 ärenden under perioden medan Umeå kommun, Robertsfors kommun och Vilhelmina kommun hade 1 ärende vardera. Aktuella kommunärenden rörde framför allt brister inom Vård och behandling samt Kommunikation. Dessa två huvudproblem var även vanligast sett till underlaget i stort. De vanligaste delproblemen rörande Vård och behandling var Behandling och Omvårdnad. Inom Kommunikation var Information det klart vanligast delproblemet. Inga tydligt återkommande teman återfanns bland aktuella ärenden.

  Bilagor

 • En företrädare för en ideell organisation har tagit kontakt med Patientnämnden och beskriver ett problem som uppstår för flyktingar från Ukraina som visats i Sverige.

  Personen beskriver att hen uppmärksammat att dessa personer i samband med ett vårdbesök inte kan betala sin besöksavgift direkt på plats utan får en faktura i efterhand. Dessa personer beskrivs sakna möjlighet att betala fakturor digitalt, och resultatet blir ibland att ärendet går till inkasso.

  Ett exempel på detta är en äldre patient under palliativ vård som beskrivs ha fått en faktura på 25 kronor hemskickad från regionen. Trots den begränsade summan kunde patienten inte betala fakturan och har därför fått flera brev hemskickade från ett inkassobolag, vilket beskrivs ha stressat patienten mycket.

  Personen som tagit kontakt med Patientnämnden vill uppmärksamma regionen på problemet och hoppas att regionen kan hitta möjligheter för denna redan utsatta grupp att betala sina vårdbesök direkt på plats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om genomförda återföringar till
  vården avseende handlagda ärenden och gjorda erfarenheter under verksamhetsåret 2023.
  Rapporten är ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som
  bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens förvaltning kommer under återstoden av 2024 genomföra en översyn av återföringsprocessen med förhoppning att förbättra förvaltningens bidrag till regionens patientsäkerhetsarbete. Under de senaste åren har förvaltningen träffat representanter från vården för att informera om Patientnämndens uppdrag samt ha dialog avseende de trender och tendenser som uppmärksammats i de ärenden som rör berörd verksamhet under föregående år.

  Patientnämndens förvaltning har på aggregerad nivå granskat samtliga verksamheter avseende 2023 års patientnämndsärenden men kunde inte finna några nya trender och tendenser att belysa. Förvaltningen har därför endast genomfört återföring till BUP där dialogen främst avsåg flytten till nya lokaler samt rutiner runt stödpersonsverksamheten. Utöver detta erbjöds några verksamheter återföring, men i dialog med berörda verksamhetschefer lämnades endast det skriftliga underlaget då inga nya trender eller tendenser kunde belysas. Verksamheterna erbjöds även återkomma om behov av återföring/dialog uppstod, men ingen av dessa verksamheter har önskat kompletterande information eller möte.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning upprättade inför 2024 en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2024.

  Årsöversikten har uppdaterats kontinuerligt med aktiviteter som tillkommit eller förändrats under året och redovisats i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2023 inkom till Patientnämnden 2024-03-26

  Revisionens sammanfattande analys anger följande:
  ”Nämnden hade ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Endast hälften av nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sammanlagda resultatet var tillräckligt. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument. Utöver bristerna i målstyrningen fanns det också brister i nämndens arbete med internkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan var form av en checklista för att kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter. Exempelvis kontrollerat om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt tillräckligt med tid för verksamhetsplanering.”

  Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Patientnämnden:

  • Besluta om mätbara mål som är möjliga att följa upp.
  • Utveckla arbetet med internkontrollplanen.

  Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2024-09-20.

  Bilagor

 • I samband med Patientnämndens planeringsdag inför 2024 i Lycksele 2023-11-08 - - 09 uppdrog nämnden åt förvaltningschefen att låta upprätta en kommunikationsplan för Patientnämndens räkning.

  Patientnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till Kommunikationsplan för 2024. Planen skall ses som en första version av plan, som bör utvärderas under hösten 2024 och eventuellt revideras inför 2025.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2024-09-19. Sammanträdet är det tredje sammanträdet 2024.

  Under sammanträdet kommer bland annat Yttrande rörande revisionsrapport, Delårsrapport 2, Tillsynsrapport för intern kontroll 2024, Delegationsordning 2025, Dokumenthanteringsplan 2025, Sammanträdesplan 2025, Årsöversikt 2024 och Ekonomisk rapport 2024 att avhandlas.

  Bilagor

 •   17

  Övriga frågor

 • § 23

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Patientnämndens förvaltningschef har efter dialog med nämndens presidium bokat en monter vid två konferenser under hösten 2024. Dels vid seniormässan 2024 i Umeå, dels vid Mänskliga rättighetsdagarna 2024 i Skellefteå.

  Seniormässan i Umeå genomförs på Nolia 2024-09-04 och vänder sig till äldre. Patientnämndens deltagande skall ha ett fokus på att informera om möjligheten att framföra klagomål om man inte är nöjd med vården.

  Mänskliga rättighetsdagarna i Skellefteå genomförs i Sara kulturhus 2024-11-14 - - 15 och är ett forum för mänskliga rättigheter. Patientnämndens deltagande skall ha ett fokus på både att informera om möjligheten att framföra klagomål om man inte är nöjd med vården och att informera om rätten till stödperson vid tvångsvård.

  Vid båda mässorna kommer Patientnämndens förvaltning att vara representerade av tjänstepersoner liksom av förtroendevalda.

  Vid Seniormässan i Umeå deltar nämndens ordförande samt förtroendevalda boende i Umeåområdet. Vid Mänskliga rättighetsdagarna deltar nämndens ordförande samt förtroendevalda boende i Skellefteåområdet.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om drift och administrativ verksamhet under perioden 2024-01-01 - - 04-30.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan och att ärendehanteringen är något större till omfattning än motsvarande period föregående år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • I enlighet med Patientnämndens beslut 2023-02-14 (2023-9A) har företrädare för Patientnämnden Västerbotten under vinter och vår 2024 besökt Umeå kommun samt Dorotea kommun för samverkan.

  Vid samverkansmöte med Umeå kommun deltog ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef. Umeå kommun representerades av MAS/MAR, linjechef inom den kommunala hälso- och sjukvården samt förtroendevald från äldreomsorgsnämnden.

  Vid samverkansmöte med Dorotea kommun deltog ordförande samt förvaltningschef. Dorotea kommun representerades av kommunchef, socialchef samt MAS. Dorotea sjukstuga representerades av verksamhetschef och avdelningschef.

  Vid båda samverkansmötena presenterades patientnämndens uppdrag och arbetsformer samt viss information om patientklagomål de senaste åren. Kommunerna lämnade information om sina organisationer och sina rutiner för att hantera patientklagomål och synpunkter. 

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef och nämndens presidium samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2024-02-01 - - 2024-05-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden, samt beslut rörande månadsrapport per februari och tertialrapport per april som fastställts av nämndens presidium.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 53 stödpersonsuppdrag påbörjats och 54 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har 1 stödperson rekryterats och 1 har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning. Av sammanställningen framgår ärenden som överförts från 2023 för handläggning/utredning under 2024 samt ärenden som beslutats under 2024.

  Av sammanställningen framgår 16 ärenden som skall återrapporteras under 2024. Tre av dessa är återrapporterade vid föregående sammanträde, tio återrapporteras vid nämndens sammanträde 2024-06-13, i två fall pågår beredning och två fall återrapporteras då svar/yttrande inkommit från annan nämnd.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat per april 2024.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari-april ett överskott på 37 tkr.

  Sammantaget uppvisar kostnadsställena 19301 Patientnämnden och 19302 Stödpersoner patientnämnd överskott för perioden på 9 respektive 42 tkr men kostnadsställe 19300 Patientnämndens kansli uppvisar ett underskott på 14 tkr.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2024.

  Bilagor

 • Under åren 2022 och 2023 avslutades 46 patientärenden där patienterna var 85 år eller äldre. Patienternas åldersspridning var mellan 85 - 97 år med en medianålder på 87,5 år. Majoriteten var kvinnor och de flesta ärendena anmäldes av närstående eller patienten själv. Synpunkterna rörde främst somatisk specialistsjukvård. I 22 ärenden begärdes ett skriftligt yttrande från vården, medan 24 ärenden förmedlades till vården för kännedom och intern hantering – ibland med önskemål om en direktkontakt med anmälaren.

  Inget särskilt verksamhetsområde eller verksamhet utmärkte sig gällande antal ärenden. Vad gäller kommunärenden hade Skellefteå kommun 4 ärenden under perioden medan Umeå kommun, Robertsfors kommun och Vilhelmina kommun hade 1 ärende vardera. Aktuella kommunärenden rörde framför allt brister inom Vård och behandling samt Kommunikation. Dessa två huvudproblem var även vanligast sett till underlaget i stort. De vanligaste delproblemen rörande Vård och behandling var Behandling och Omvårdnad. Inom Kommunikation var Information det klart vanligast delproblemet. Inga tydligt återkommande teman återfanns bland aktuella ärenden.

  Bilagor

 • En företrädare för en ideell organisation har tagit kontakt med Patientnämnden och beskriver ett problem som uppstår för flyktingar från Ukraina som visats i Sverige.

  Personen beskriver att hen uppmärksammat att dessa personer i samband med ett vårdbesök inte kan betala sin besöksavgift direkt på plats utan får en faktura i efterhand. Dessa personer beskrivs sakna möjlighet att betala fakturor digitalt, och resultatet blir ibland att ärendet går till inkasso.

  Ett exempel på detta är en äldre patient under palliativ vård som beskrivs ha fått en faktura på 25 kronor hemskickad från regionen. Trots den begränsade summan kunde patienten inte betala fakturan och har därför fått flera brev hemskickade från ett inkassobolag, vilket beskrivs ha stressat patienten mycket.

  Personen som tagit kontakt med Patientnämnden vill uppmärksamma regionen på problemet och hoppas att regionen kan hitta möjligheter för denna redan utsatta grupp att betala sina vårdbesök direkt på plats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om genomförda återföringar till
  vården avseende handlagda ärenden och gjorda erfarenheter under verksamhetsåret 2023.
  Rapporten är ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som
  bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens förvaltning kommer under återstoden av 2024 genomföra en översyn av återföringsprocessen med förhoppning att förbättra förvaltningens bidrag till regionens patientsäkerhetsarbete. Under de senaste åren har förvaltningen träffat representanter från vården för att informera om Patientnämndens uppdrag samt ha dialog avseende de trender och tendenser som uppmärksammats i de ärenden som rör berörd verksamhet under föregående år.

  Patientnämndens förvaltning har på aggregerad nivå granskat samtliga verksamheter avseende 2023 års patientnämndsärenden men kunde inte finna några nya trender och tendenser att belysa. Förvaltningen har därför endast genomfört återföring till BUP där dialogen främst avsåg flytten till nya lokaler samt rutiner runt stödpersonsverksamheten. Utöver detta erbjöds några verksamheter återföring, men i dialog med berörda verksamhetschefer lämnades endast det skriftliga underlaget då inga nya trender eller tendenser kunde belysas. Verksamheterna erbjöds även återkomma om behov av återföring/dialog uppstod, men ingen av dessa verksamheter har önskat kompletterande information eller möte.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning upprättade inför 2024 en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2024.

  Årsöversikten har uppdaterats kontinuerligt med aktiviteter som tillkommit eller förändrats under året och redovisats i uppdaterad form vid varje sammanträde.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2023 inkom till Patientnämnden 2024-03-26

  Revisionens sammanfattande analys anger följande:
  ”Nämnden hade ett överskott på knappt 0,3 miljoner kronor. Endast hälften av nämndens verksamhetsmål var mätbara och det är svårt att bedöma om det sammanlagda resultatet var tillräckligt. Med hjälp av nämndens protokoll kan vi se att nämnden löpande höll sig informerad om nämndens verksamhet. Positivt var också att nämnden för år 2023 beslutade om grundläggande styrdokument. Utöver bristerna i målstyrningen fanns det också brister i nämndens arbete med internkontrollplanen. Nämndens internkontrollplan var form av en checklista för att kontrollera om verksamheten hade genomfört olika aktiviteter. Exempelvis kontrollerat om nämndens mål var mätbara eller om nämndens förvaltning avsatt tillräckligt med tid för verksamhetsplanering.”

  Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Patientnämnden:

  • Besluta om mätbara mål som är möjliga att följa upp.
  • Utveckla arbetet med internkontrollplanen.

  Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till Revisionskontoret senast 2024-09-20.

  Bilagor

 • I samband med Patientnämndens planeringsdag inför 2024 i Lycksele 2023-11-08 - - 09 uppdrog nämnden åt förvaltningschefen att låta upprätta en kommunikationsplan för Patientnämndens räkning.

  Patientnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till Kommunikationsplan för 2024. Planen skall ses som en första version av plan, som bör utvärderas under hösten 2024 och eventuellt revideras inför 2025.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2024-09-19. Sammanträdet är det tredje sammanträdet 2024.

  Under sammanträdet kommer bland annat Yttrande rörande revisionsrapport, Delårsrapport 2, Tillsynsrapport för intern kontroll 2024, Delegationsordning 2025, Dokumenthanteringsplan 2025, Sammanträdesplan 2025, Årsöversikt 2024 och Ekonomisk rapport 2024 att avhandlas.

  Bilagor

 • Lotta Holmberg (M) informerar om Seniortorget i Umeå, en unik verksamhet som erbjuder guidning, information och stöd till seniorer. Det hålls bl a föreläsningar både digitala och live. Här finns en målgrupp som Patientnämnden borde nå ut till. Gunilla Lundström (S) informerar att det finns en mindre liknande verksamhet i Skellefteå. Förvaltningschef åtar sig att undersöka möjligheten för Patientnämnden att lämna information samt föra in detta i bilaga 1 till Kommunikationsplan vid kommande revidering.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.