•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • I samband med Regionkonferens för patientnämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner i Sundsvall i maj 2019 fastställdes att 2020 år regionkonferens skulle arrangeras av Patientnämnden i Västerbotten och genomföras i Umeå.

  På grund av pandemin har denna konferens ställts in både 2020 och 2021 och i början av 2022 beslutade Patientnämndens presidium att flytta fram konferensen till hösten 2022, då det var svårt att bedöma hur länge pandemin skulle pågå under även 2022.

  Planering påbörjades men i dialog med förvaltningscheferna för Patientnämnderna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen beslutade förvaltningschefen för Patientnämnden i Västerbotten att föreslå att Regionkonferensen inte genomförs under 2022 då det är valår.

  Förslag från förvaltningschef var att Regionkonferens skall genomföras våren 2023 och då blir ett naturligt inslag i utbildningen av de nämnder som då påbörjat sitt arbete inför den kommande mandatperioden.

  Patientnämnden beslutade uppdra åt förvaltningschefen att planera för och leda en regionkonferens under våren 2023.

  Förvaltningschefen föreslår att Regionkonferens 2023 genomförs i Umeå 2023-04-27 – 28.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om drift och administrativ verksamhet under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31. I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan men att inflödet av ärenden är något lägre än föregående år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 59 stödpersonsuppdrag påbörjats och 52 stödpersonsuppdrag avslutats. En stödperson har rekryterats under perioden och två stödpersoner har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår 38 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. Sju ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2022.

  I fem ärenden pågår handläggning. Övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari – augusti ett överskott på 667,5 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 15 %.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att förvaltningen under del av våren hade en vakans på befattningen administratör/nämndsekreterare och att t ex sammanträden och kompetensutveckling under året bedrivits på en sätt som innebär lägre kostnader, t ex i form av att videomöten genomförts.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2022.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om stödpersonsverksamheten under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  I början av juni arrangerades en utbildningshelg med temat ”Ensamhet och isolering”. Enligt utvärdering av stödpersoner som deltog vid helgen var temat intressant och helgen uppskattad.

  Under hela aktuell period har målvärdet uppfyllts i att stödperson skall ha utsetts inom tre arbetsdagar om patienten önskat detta.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under tertial 2 2022. Under T2 har 277 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Det innebär en minskning av ärenden med 7 % jämfört med samma period 2021 då 297 ärenden avslutades. Förvaltningen har även haft 104 rådgivande/hänvisande samtal, vilket är en minskning med 22 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan kopplas till förvaltningens tillfälliga ärendestopp under juli månad, då telefoner var stängda och anmälare fick information om att ärendehandläggning skulle inledas från och med 8 augusti.

  Liksom under 2021 är ärendekategorin Kommunikation vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. Utöver detta har inga särskilda tendenser kunnat återfinnas under perioden. De flesta kontakterna med förvaltningen togs under perioden via 1177 e-tjänster och telefon. De flesta kontakterna togs av patienten själv. Det näst vanligaste var att kontakt togs av en närstående till patient. En majoritet av patienterna var kvinnor och åldersspridningen var stor, från 0 - 94 år. Medianålder på patient var 51 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under maj - augusti 2022 och som märkts med fokusområde Covid -19.

  Totalt har 12 ärenden avslutats under perioden. De är jämnt fördelade mellan hälso- och sjukvård i kommuner, närsjukvård Umeå/Skellefteå samt inom länssjukvårdsområde 1 och 2. Majoriteten av patienterna är kvinnor och medianålder är 51 år.

  Huvuddelen finns inom ärendekategorierna Kommunikation
  (6 ärenden) och Tillgänglighet (3 ärenden).

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnelser på begäran om yttrande under tertial 1 och 2 2022. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01. Under nästkommande två år sågs en minskning av antalet påminnelser, men i 37 % av fallen behövdes fortfarande minst en påminnelse skickas ut. Patientnämndens princip för eskalering reviderades till två påminnelser 2022-01-01 i enlighet med Patientnämndernas nationella handbok.

  Under perioden 2022-01-01 – 2022-04-30 har 31 enheter behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande i totalt 55 ärenden. I vissa fall har upp till 4 påminnelser behövs, och i 8 patientnämndsärenden fördelat på 4 verksamheter har yttrande uteblivit trots påminnelser. Anledningen till att upp till fyra påminnelser i vissa fall har skickats ut är att patientnämndsärenden som inkom under 2021 handlades enligt tidigare eskaleringsprincip.

  Under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31 har 25 enheter behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande i totalt 37 ärenden. I flera fall har 2 påminnelser behövts och i 10 ärenden fördelat på 7 verksamheter har yttrande uteblivit trots 2 påminnelser.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om genomförda återföringar till vården avseende handlagda ärenden och gjorda erfarenheter under verksamhetsåret 2021. Rapporten är ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämnden har genomfört 13 återföringsmöten med vårdens företrädare perioden januari tom juni 2022.

  Återföringsmötena inleds med en kort presentation av Patientnämndens uppdrag och handläggning. Information ges om eskaleringsprincipen avseende påminnelser som är justerad jämfört med tidigare år. Statistik redovisas på aggregerad nivå inklusive statistik avseende patienternas ålder och kön.

  Förutom deskriptiv statistik visas tendenser och analyser som gjorts under aktuell period. Verksamheternas upplevelse av kontakten med Patientnämnden efterfrågas samt deras reflektioner och eventuella önskemål kopplat till ärendehanteringsprocessen. Genomgående delar patientnämndens förvaltning och vården att parterna har ett gott samarbete.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2022-05-19 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2022-36A) för tillämpning från och med 2022-07-01 till och med 2023-12-31.

  Förvaltningschefen har därefter upprättat dokumentet Vidaredelegeringar inom Patientnämndens förvaltning (Dnr 2022-41A). Vidaredelegeringsdokumentet är fastställt av förvaltningschefen
  2022-07-27 och skall gälla till och med 2023-12-31.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport för månaderna maj-augusti. Delårsrapport 2 är andra uppföljningsrapporten för 2022.

  I rapporten lämnas information om måluppfyllnad, en ekonomisk analys samt information om väsentliga händelser under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll per augusti 2022. I Patientnämndens tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. I tillsynsrapporten redovisas status för handläggning av nämndens internkontroll.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året.
  Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Patientnämndens förvaltning har utifrån ovanstående upprättat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:
  Datum: Tisdag 2023-02-14    
  Innehåll bl a: Årsrapport 2022, Plan för intern kontroll 2023.

  Datum: Torsdag 2023-03-30
  Innehåll bl a: Återrapport på planeringsförutsättningar 2022.

  Datum: Tisdag 2023-05-23  
  Innehåll bl a: Delårsrapport 1

  Datum: Onsdag 2023-09-20
  Innehåll bl a: Delårsrapport 2

  Datum: Torsdag 2023-11-23
  Innehåll bl a: Verksamhetsplan 2023, Budget 2023, Arbetsmiljöplan 2023

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till reglemente för Patientnämnden för perioden 2023-2026.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs onsdag 2022-11-23 i Umeå.
  Sammanträdet är Patientnämndens femte och sista sammanträde 2022.
  Under sammanträdet kommer bland annat ekonomiskt resultat 2022, budget 2023 och verksamhetsplan 2023 att avhandlas.

  Bilagor

 •   19

  Övriga frågor

 • § 55

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • I samband med Regionkonferens för patientnämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner i Sundsvall i maj 2019 fastställdes att 2020 år regionkonferens skulle arrangeras av Patientnämnden i Västerbotten och genomföras i Umeå.

  På grund av pandemin har denna konferens ställts in både 2020 och 2021 och i början av 2022 beslutade Patientnämndens presidium att flytta fram konferensen till hösten 2022, då det var svårt att bedöma hur länge pandemin skulle pågå under även 2022.

  Planering påbörjades men i dialog med förvaltningscheferna för Patientnämnderna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen beslutade förvaltningschefen för Patientnämnden i Västerbotten att föreslå att Regionkonferensen inte genomförs under 2022 då det är valår.

  Förslag från förvaltningschef var att Regionkonferens skall genomföras våren 2023 och då blir ett naturligt inslag i utbildningen av de nämnder som då påbörjat sitt arbete inför den kommande mandatperioden.

  Patientnämnden beslutade uppdra åt förvaltningschefen att planera för och leda en regionkonferens under våren 2023.

  Förvaltningschefen föreslår att Regionkonferens 2023 genomförs i Umeå 2023-04-27 – 28.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om drift och administrativ verksamhet under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31. I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan men att inflödet av ärenden är något lägre än föregående år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 59 stödpersonsuppdrag påbörjats och 52 stödpersonsuppdrag avslutats. En stödperson har rekryterats under perioden och två stödpersoner har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning.

  Av sammanställningen framgår 38 ärenden som nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att bereda eller handlägga. Sju ärenden har överförts från tidigare år, övriga uppdrag har beslutats under 2022.

  I fem ärenden pågår handläggning. Övriga ärenden är handlagda i enlighet med nämndens beslut.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar för månaderna januari – augusti ett överskott på 667,5 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 15 %.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att förvaltningen under del av våren hade en vakans på befattningen administratör/nämndsekreterare och att t ex sammanträden och kompetensutveckling under året bedrivits på en sätt som innebär lägre kostnader, t ex i form av att videomöten genomförts.

  Prognosen är att Patientnämnden kommer att bedriva sin verksamhet inom givna ramar under 2022.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om stödpersonsverksamheten under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  I början av juni arrangerades en utbildningshelg med temat ”Ensamhet och isolering”. Enligt utvärdering av stödpersoner som deltog vid helgen var temat intressant och helgen uppskattad.

  Under hela aktuell period har målvärdet uppfyllts i att stödperson skall ha utsetts inom tre arbetsdagar om patienten önskat detta.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under tertial 2 2022. Under T2 har 277 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Det innebär en minskning av ärenden med 7 % jämfört med samma period 2021 då 297 ärenden avslutades. Förvaltningen har även haft 104 rådgivande/hänvisande samtal, vilket är en minskning med 22 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan kopplas till förvaltningens tillfälliga ärendestopp under juli månad, då telefoner var stängda och anmälare fick information om att ärendehandläggning skulle inledas från och med 8 augusti.

  Liksom under 2021 är ärendekategorin Kommunikation vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. Utöver detta har inga särskilda tendenser kunnat återfinnas under perioden. De flesta kontakterna med förvaltningen togs under perioden via 1177 e-tjänster och telefon. De flesta kontakterna togs av patienten själv. Det näst vanligaste var att kontakt togs av en närstående till patient. En majoritet av patienterna var kvinnor och åldersspridningen var stor, från 0 - 94 år. Medianålder på patient var 51 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under maj - augusti 2022 och som märkts med fokusområde Covid -19.

  Totalt har 12 ärenden avslutats under perioden. De är jämnt fördelade mellan hälso- och sjukvård i kommuner, närsjukvård Umeå/Skellefteå samt inom länssjukvårdsområde 1 och 2. Majoriteten av patienterna är kvinnor och medianålder är 51 år.

  Huvuddelen finns inom ärendekategorierna Kommunikation
  (6 ärenden) och Tillgänglighet (3 ärenden).

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnelser på begäran om yttrande under tertial 1 och 2 2022. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01. Under nästkommande två år sågs en minskning av antalet påminnelser, men i 37 % av fallen behövdes fortfarande minst en påminnelse skickas ut. Patientnämndens princip för eskalering reviderades till två påminnelser 2022-01-01 i enlighet med Patientnämndernas nationella handbok.

  Under perioden 2022-01-01 – 2022-04-30 har 31 enheter behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande i totalt 55 ärenden. I vissa fall har upp till 4 påminnelser behövs, och i 8 patientnämndsärenden fördelat på 4 verksamheter har yttrande uteblivit trots påminnelser. Anledningen till att upp till fyra påminnelser i vissa fall har skickats ut är att patientnämndsärenden som inkom under 2021 handlades enligt tidigare eskaleringsprincip.

  Under perioden 2022-05-01 – 2022-08-31 har 25 enheter behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande i totalt 37 ärenden. I flera fall har 2 påminnelser behövts och i 10 ärenden fördelat på 7 verksamheter har yttrande uteblivit trots 2 påminnelser.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om genomförda återföringar till vården avseende handlagda ärenden och gjorda erfarenheter under verksamhetsåret 2021. Rapporten är ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Patientnämnden har genomfört 13 återföringsmöten med vårdens företrädare perioden januari tom juni 2022.

  Återföringsmötena inleds med en kort presentation av Patientnämndens uppdrag och handläggning. Information ges om eskaleringsprincipen avseende påminnelser som är justerad jämfört med tidigare år. Statistik redovisas på aggregerad nivå inklusive statistik avseende patienternas ålder och kön.

  Förutom deskriptiv statistik visas tendenser och analyser som gjorts under aktuell period. Verksamheternas upplevelse av kontakten med Patientnämnden efterfrågas samt deras reflektioner och eventuella önskemål kopplat till ärendehanteringsprocessen. Genomgående delar patientnämndens förvaltning och vården att parterna har ett gott samarbete.

  Bilagor

 • Patientnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2022-05-19 Patientnämndens delegationsordning (Dnr 2022-36A) för tillämpning från och med 2022-07-01 till och med 2023-12-31.

  Förvaltningschefen har därefter upprättat dokumentet Vidaredelegeringar inom Patientnämndens förvaltning (Dnr 2022-41A). Vidaredelegeringsdokumentet är fastställt av förvaltningschefen
  2022-07-27 och skall gälla till och med 2023-12-31.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport för månaderna maj-augusti. Delårsrapport 2 är andra uppföljningsrapporten för 2022.

  I rapporten lämnas information om måluppfyllnad, en ekonomisk analys samt information om väsentliga händelser under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll per augusti 2022. I Patientnämndens tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. I tillsynsrapporten redovisas status för handläggning av nämndens internkontroll.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året.
  Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Patientnämndens förvaltning har utifrån ovanstående upprättat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:
  Datum: Tisdag 2023-02-14    
  Innehåll bl a: Årsrapport 2022, Plan för intern kontroll 2023.

  Datum: Torsdag 2023-03-30
  Innehåll bl a: Återrapport på planeringsförutsättningar 2022.

  Datum: Onsdag 2023-05-23  
  Innehåll bl a: Delårsrapport 1

  Datum: Onsdag 2023-09-20
  Innehåll bl a: Delårsrapport 2

  Datum: Torsdag 2023-11-23
  Innehåll bl a: Verksamhetsplan 2023, Budget 2023, Arbetsmiljöplan 2023

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till reglemente för Patientnämnden för perioden 2023-2026.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs onsdag 2022-11-23 i Umeå.
  Sammanträdet är Patientnämndens femte och sista sammanträde 2022.
  Under sammanträdet kommer bland annat ekonomiskt resultat 2022, budget 2023 och verksamhetsplan 2023 att avhandlas.

  Bilagor

 • Patientnämnden diskuterar kring innehåll i sammanträden och beslutsunderlag, hur det ser ut nu och vad som kan förstärkas eller förändras under kommande mandatperiod.

  Maria Westberg (V) framför att förtroendevalda vill få del av förvaltningens handböcker för handläggning av patientärenden och stödpersonsverksamheten.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.