•   1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till inkallelseordning för Patientnämnden för mandatperioden 2023-2026.

  Inkallelseordningen är upprättad i enlighet med fullmäktiges beslut för mandatperioden 2023-2026. Ersättare kallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör och detta skall ske i den ordning de upptagits i fullmäktiges protokoll. I andra hand inkallas ersättare ur annan partigrupp enligt följande ordning:
  Socialdemokraterna: V, MP, M, C, KD, L, SD
  Vänsterpartiet: S, MP, M, C, KD, L, SD
  Miljöpartiet: S, V, M, C, KD, L, SD
  Moderaterna: C, KD, L, S, V, MP, SD
  Centerpartiet M, KD, L, S, V, MP, SD
  Kristdemokraterna: M, C, L, S, V, MP, SD
  Liberalerna: M, C, KD, S, V, MP, SD
  Sverigedemokraterna: M, KD, L, C, S, V, MP

  Bilagor

 • Årligen genomförs i samverkan mellan patientnämnderna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen en så kallad Regionkonferens. Konferensen arrangeras växelvis av de fyra patientnämnderna.

  Under pandemin har Regionkonferenserna antingen ställts in eller genomförts digitalt. Inför 2023 har Patientnämnden Västerbotten uppdraget att arrangera den kommande regionkonferensen.

  Patientnämnden Västerbotten uppdrog vid sitt sammanträde 2022-05-19 åt förvaltningschefen att planera för och genomföra en regionkonferens under våren 2023. Vid Patientnämndens sammanträde 2022-09-20 fastställde nämnden efter förslag från förvaltningschef att regionkonferens genomförs i Umeå 2023-04-27 - - 28.

  Målgrupp för konferensen är både förtroendevalda och tjänstepersoner vid de berörda patientnämnderna.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om drift och administrativ verksamhet under perioden 2022-09-01 - - 12-31.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan och att ärendehanteringen i huvudsak är i paritet med tidigare år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-11-01 - - 2023-01-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 44 stödpersonsuppdrag påbörjats och 42 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har 2 stödpersoner har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning. Av sammanställningen framgår ärenden som överförts från 2022 för handläggning/utredning under 2023.

  Uppdrag som framgår av listan är uppdraget att planera för och genomföra en regionkonferens under våren 2023, samt uppdraget att föreslå om, och i så fall när, besök i någon av länets kommuner skall genomföras 2023.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till Patientnämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad och ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar 2022 ett överskott på 767,1 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 12 %. Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för året.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2023. Informationen avser ekonomiskt resultat för januari månad 2023.

  Januari månads budget fördelar sig på följande sätt:
  19300 Kansli – 389,5 tkr
  19301 Nämnd – 27,8 tkr
  19302 Stödpersonsverksamhet – 132,7 tkr

  Utfallet januari månad fördelar sig enligt följande:

  19300 Kansli – 383,0 tkr
  19301 Nämnd – 14,3 tkr
  19302 Stödpersonsverksamhet – 98,9 tkr

  Patientnämnden uppvisar för januari månad alltså ett överskott på 53,8 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 10 %.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om stödpersonsverksamheten under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Under perioden har ett kvällsmöte arrangerats i Umeå och ett kvällsmöte i Skellefteå där Vän i Umeå/Vän i Skellefteå informerade stödpersonerna om dess respektive verksamheter.

  Representanter från förvaltningen har under perioden deltagit vid flera samverkansgrupper.

  Under hela aktuell period har målvärdet uppfyllts i att stödperson skall ha utsetts inom tre arbetsdagar om patienten önskat detta, och i de flesta fall har stödperson varit utsedd inom ett dygn.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under 2022. Under året har 917 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Förvaltningen har även haft 352 rådgivande/hänvisande telefonsamtal. En majoritet av patienterna var kvinnor och åldersspridningen var stor, med en medianålder på patient som var 55 år.

  Ärendekategorin Kommunikation var vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. Utöver detta har inga särskilda tendenser kunnat återfinnas för året som helhet.

  Bilagor

 • Av Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården framgår att:
  ”Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.”
  (Lag om klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372, 3 §).

  Ett av de verktyg som Patientnämnden använder för att leva upp till ovanstående är att den vid behov lyfter fram så kallade principärenden.

  Som ett led i Patientnämndens uppdrag önskar Patientnämndens förvaltning att följa upp tidigare beslutat Principärende från sammanträde 2020-12-10 i syfte att belysa eventuellt kvarstående problematik och behov inom Region Västerbotten.

  Ärendet berördes också vid Patientnämndens sammanträde 2022-02-02. Patientnämnden beslutade då att hemställa till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett yttrande rörande hur regionen säkerställer adekvat information och efterlevnad av vårdgarantin för berörda patienter.
  Patientnämnden angav att den ville ha svar senast 2022-04-29. Svar har inte inkommit.

  Vid tidigare sammanställning och analys av ärenden har Patientnämnden konstaterat att ett relativt stort antal ärenden har berört hur vårdgarantin tolkas, tillämpas och/eller kommuniceras till patienter/närstående. Tolkningar och budskap skiljer sig åt både mellan och inom enheter inom Region Västerbotten, vilket innebär att ett antal patienter/närstående får felaktig eller motstridig information om vad som gäller för vårdgaranti. Det skapar i många fall en frustration hos patienter/närstående och kan i vissa fall innebära att patienter inte får del av de möjligheter som en korrekt tolkning och tillämpning av vårdgarantin skulle ge. Likaså får Patientnämndens förvaltning i kommunikation med vårdenheter felaktig eller motstridig information om vad som gäller.

  Kopplat till beskriven bakgrund bedömde Patientnämndens förvaltning att Region Västerbottens regler och tillämpning av vårdgaranti inte var tillräckligt väl känd och kommunicerad inom organisationen. Patientnämnden införde även ”Vårdgaranti” som ett specifikt fokusområde att följa under år 2021.

  Patientnämndens förvaltning har sammanfattningsvis observerat en kvarståstående problematik under år 2021 och 2022 gällande vårdgarantin och särskilt framträdande inom psykiatrisk specialistsjukvård (Vuxenpsykiatrin & BUP).

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande. Sammanställningen avser ärenden som avslutats under tertial 3 2022 och omfattar 30 verksamheter. I vissa fall har två påminnelser behövts.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01. Under nästkommande två år sågs en minskning av antalet påminnelser, men i 37 % av fallen behövdes fortfarande minst en påminnelse skickas ut. Patientnämndens princip för eskalering reviderades till att omfatta två påminnelser 2022-01-01 i enlighet med Patientnämndernas nationella handbok.

  Under 2022 har påminnelser behövt skickas i 31 % av de ärenden i vilket ett skriftligt svar begärts. Det är en minskning med 6 procentenheter i förhållande till 2021.

  Bilagor

 • Patientnämndens politiker har gett förvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning rörande inkomna patientnämndsärenden märkta med bevaknings/fokusområdet ”Specifika diagnoser”. Diagnoser som innefattas är: Ehlers Danlos Syndrom (EDS), ME/CFS, Endometrios samt Lipödem.

  Resultatet blev 20 patientärenden fördelade på 14 patienter, då några patienter hade gjort flera anmälningar under perioden. Patienterna var mellan 24 - 56 år med en medianålder på 38 år, vilket är en yngre medianålder än den för nämndens totala antal patientärenden. 12 ärenden rörde somatisk specialistsjukvård och 8 primärvård. Den klart vanligaste ärendekategorin var Kommunikation med 12 ärenden. Av dem hade 9 ärenden delproblemet information.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till Patientnämndens Årsrapport 2022.

  Av årsrapporten framgår att Patientnämnden bedrivit sin verksamhet i enlighet med plan men till avsevärt lägre kostnad än budgeterat. Patientnämnden redovisar för 2022 ett överskott på 767 tkr.

  Patientnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. I några fall har inte de mål som nämnden uppsatt för sin verksamhet uppnåtts, men sammantaget är Patientnämnden nöjd med måluppfyllelsen.

  Bemanningen och kompetensnivån hos nämndens personal god och sjukfrånvaron är låg. Arbetsmiljön är god.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll per december 2022.

  I Patientnämndens tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. Tillsynsrapporten redovisar status för handläggning av nämndens interna kontroll.

  Sammanfattningsvis bedömer förvaltningschefen att Patientnämndens kontroll är acceptabel men att nämnden och dess förvaltning under 2023 måste arbeta med att förfina arbetet med intern kontroll.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året. Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Vid sammanträde 2022-09-20 fastställde Patientnämnden nedanstående datum för sammanträden 2023. Då en förändring i beslutsprocessen inför 2024 beslutats i Regionfullmäktige måste dock den beslutade planeringen revideras och anpassas till nya planeringsförutsättningar.

  Datum: Tisdag 2023-02-14
  Datum: Torsdag 2023-03-30
  Datum: Tisdag 2023-05-23                     
  Datum: Onsdag 2023-09-20
  Datum: Torsdag 2023-11-23

  Patientnämndens förvaltning har utifrån de nya planeringsförutsättningarna upprättat ett reviderat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:

  Datum: Tisdag 2023-02-14                     
  Innehåll bl a: Årsrapport 2022.

  Datum: Tisdag 2023-05-23                     
  Innehåll bl a: Delårsrapport 1.

  Datum: Torsdag 2023-09-21
  Innehåll bl a: Delårsrapport 2, Återrapport på planeringsförutsättningar inför 2024.

  Datum: Onsdag 2023-11-08
  Innehåll bl a: Analysrapport.

  Datum: Torsdag 2023-12-14
  Innehåll bl a: Verksamhetsplan 2024, Budget 2024, Arbetsmiljöplan 2024, Tillsynsplan för intern kontroll 2024.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2023. Årshjulet uppdateras kontinuerligt och presenteras återkommande vid nämndens sammanträden.

  Förvaltningschefen har också, efter önskemål från ordförande, upprättat ett förslag till plan för att besöka länets kommuner under mandatperioden. Av förslaget framgår att tre kommuner besöks under 2023, och därefter fyra kommuner per år under de återstående tre åren av mandatperioden. En av kommunerna respektive år får besök av nämnden i samband med dess sammanträde i september månad. Övriga kommuner får ett besök av representanter för nämnden och förvaltningen.

  Syftet med besöken är att informera om klagomålsfunktionen och Patientnämnden samt utbyta information om respektive organisation som underlag för att möta kommunernas behov av stöd från Patientnämnden.

  Bilagor

 • I Regionplan 2023 (sida 23) riktar Regionfullmäktige åtta särskilda uppdrag till Region Västerbottens styrelser, nämnder och beredningar. Sex av uppdragen riktas till specifika nämnder, styrelser eller beredningar, de återstående två riktas till ”Alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna”, och därmed även till Patientnämnden.

  De två uppdrag som riktas till alla nämnder, och därmed även Patientnämnden är:
  - Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning,
  - Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.

  Då Patientnämnden har ett begränsat uppdrag och är en liten organisation blir effekten av en minskad bemanning påtaglig varför fokus bör ligga på det andra uppdraget utan att för den skull bortse från det första uppdraget. Uppdragen skall följas upp via delårsrapporter och årsrapport.

  Bilagor

 • Vid Patientnämndens sammanträde 2022-11-23 redovisades en sammanställning av hur Patientnämndens fördelning av män och kvinnor i nämndens ärenden korrelerade med vårdbesök i Region Västerbotten under åren 2019-2022.

  Förvaltningen konstaterade i sammanställningen att fördelningen i Patientnämndens ärenden i huvudsak korrelerar med fördelningen mellan män och kvinnor i vårdbesök inom Region Västerbotten.

  I samband med redovisningen väcktes frågan hur fördelningen män/kvinnor ser ut i Västerbottens befolkning. Patientnämndens förvaltning har kompletterat sammanställningen med denna uppgift.

  Bilagor

 • Patientnämnden delger nedan listade handlingar för kännedom.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2023-05-23. Sammanträdet är det andra sammanträdet 2023. Under sammanträdet kommer bland annat Rapport stödpersonsverksamhet, Rapport patientärenden, Rapport om återföring till vården, Tillsynsrapport 1 för intern kontroll samt Delårsrapport 1 2023 att avhandlas.

  Bilagor

 •   23

  Övriga frågor

 • § 1

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats. 

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till inkallelseordning för Patientnämnden för mandatperioden 2023-2026.

  Inkallelseordningen är upprättad i enlighet med fullmäktiges beslut för mandatperioden 2023-2026. Ersättare kallas i första hand ur den partigrupp ledamoten tillhör och detta skall ske i den ordning de upptagits i fullmäktiges protokoll. I andra hand inkallas ersättare ur annan partigrupp enligt följande ordning:
  Socialdemokraterna: V, MP, M, C, KD, L, SD
  Vänsterpartiet: S, MP, M, C, KD, L, SD
  Miljöpartiet: S, V, M, C, KD, L, SD
  Moderaterna: C, KD, L, S, V, MP, SD
  Centerpartiet M, KD, L, S, V, MP, SD
  Kristdemokraterna: M, C, L, S, V, MP, SD
  Liberalerna: M, C, KD, S, V, MP, SD
  Sverigedemokraterna: M, KD, L, C, S, V, MP

  Bilagor

 • Årligen genomförs i samverkan mellan patientnämnderna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen en så kallad Regionkonferens. Konferensen arrangeras växelvis av de fyra patientnämnderna.

  Under pandemin har Regionkonferenserna antingen ställts in eller genomförts digitalt. Inför 2023 har Patientnämnden Västerbotten uppdraget att arrangera den kommande regionkonferensen.

  Patientnämnden Västerbotten uppdrog vid sitt sammanträde 2022-05-19 åt förvaltningschefen att planera för och genomföra en regionkonferens under våren 2023. Vid Patientnämndens sammanträde 2022-09-20 fastställde nämnden efter förslag från förvaltningschef att regionkonferens genomförs i Umeå 2023-04-27 - - 28.

  Målgrupp för konferensen är både förtroendevalda och tjänstepersoner vid de berörda patientnämnderna.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om drift och administrativ verksamhet under perioden 2022-09-01 - - 12-31.

  I rapporten framgår att verksamheten i huvudsak fungerat enligt plan och att ärendehanteringen i huvudsak är i paritet med tidigare år. Vidare lämnas information om omfattning av administrativa ärenden och om personalförhållanden på förvaltningen.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning återrapporterar beslut fattade på delegation till förvaltningschef samt beslut fattade på vidaredelegering från förvaltningschef under perioden 2022-11-01 - - 2023-01-31.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till stödpersoner som attesteras löpande under perioden.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att rekrytera och avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid förvaltningen.

  Under perioden har 44 stödpersonsuppdrag påbörjats och 42 stödpersonsuppdrag avslutats. Under perioden har 2 stödpersoner har avslutats.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information om status vad gäller ärenden under beredning. Av sammanställningen framgår ärenden som överförts från 2022 för handläggning/utredning under 2023.

  Uppdrag som framgår av listan är uppdraget att planera för och genomföra en regionkonferens under våren 2023, samt uppdraget att föreslå om, och i så fall när, besök i någon av länets kommuner skall genomföras 2023.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till Patientnämnden om ekonomiskt resultat för 2022. Informationen avser ekonomiskt resultat månad för månad och ackumulerat under året.

  Patientnämnden uppvisar 2022 ett överskott på 767,1 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 12 %. Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för året.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat för 2023. Informationen avser ekonomiskt resultat för januari månad 2023.

  Januari månads budget fördelar sig på följande sätt:
  19300 Förvaltning – 389,5 tkr
  19301 Nämnd – 27,8 tkr
  19302 Stödpersonsverksamhet – 132,7 tkr

  Utfallet januari månad fördelar sig enligt följande:
  19300 Förvaltning – 383,0 tkr
  19301 Nämnd – 14,3 tkr
  19302 Stödpersonsverksamhet – 98,9 tkr

  Patientnämnden uppvisar för januari månad alltså ett överskott på 53,8 tkr inklusive intäkter. Det innebär en positiv budgetavvikelse på ca 10 %.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott för perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om stödpersonsverksamheten under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Under perioden har ett kvällsmöte arrangerats i Umeå och ett kvällsmöte i Skellefteå där Vän i Umeå/Vän i Skellefteå informerade stödpersonerna om dess respektive verksamheter.

  Representanter från förvaltningen har under perioden deltagit vid flera samverkansgrupper.

  Under hela aktuell period har målvärdet uppfyllts i att stödperson skall ha utsetts inom tre arbetsdagar om patienten önskat detta, och i de flesta fall har stödperson varit utsedd inom ett dygn.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om patientärenden som avslutats under 2022. Under året har 917 patientärenden avslutats i diariesystemet VSP. Förvaltningen har även haft 352 rådgivande/hänvisande telefonsamtal. En majoritet av patienterna var kvinnor och åldersspridningen var stor, med en medianålder på patient som var 55 år.

  Ärendekategorin Kommunikation var vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. Utöver detta har inga särskilda tendenser kunnat återfinnas för året som helhet.

  Bilagor

 • Av Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården framgår att:
  ”Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.”  (Lag om klagomål mot hälso- och sjukvården 2017:372, 3 §).

  Ett av de verktyg som Patientnämnden använder för att leva upp till ovanstående är att den vid behov lyfter fram så kallade principärenden.

  Som ett led i Patientnämndens uppdrag önskar Patientnämndens förvaltning att följa upp tidigare beslutat Principärende från sammanträde 2020-12-10 i syfte att belysa eventuellt kvarstående problematik och behov inom Region Västerbotten.

  Ärendet berördes också vid Patientnämndens sammanträde 2022-02-02. Patientnämnden beslutade då att hemställa till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett yttrande rörande hur regionen säkerställer adekvat information och efterlevnad av vårdgarantin för berörda patienter. Patientnämnden angav att den ville ha svar senast 2022-04-29. Svar har inte inkommit.

  Vid tidigare sammanställning och analys av ärenden har Patientnämnden konstaterat att ett relativt stort antal ärenden har berört hur vårdgarantin tolkas, tillämpas och/eller kommuniceras till patienter/närstående. Tolkningar och budskap skiljer sig åt både mellan och inom enheter inom Region Västerbotten, vilket innebär att ett antal patienter/närstående får felaktig eller motstridig information om vad som gäller för vårdgaranti. Det skapar i många fall en frustration hos patienter/närstående och kan i vissa fall innebära att patienter inte får del av de möjligheter som en korrekt tolkning och tillämpning av vårdgarantin skulle ge. Likaså får Patientnämndens förvaltning i kommunikation med vårdenheter felaktig eller motstridig information om vad som gäller.

  Kopplat till beskriven bakgrund bedömde Patientnämndens förvaltning att Region Västerbottens regler och tillämpning av vårdgaranti inte var tillräckligt väl känd och kommunicerad inom organisationen. Patientnämnden införde även ”Vårdgaranti” som ett specifikt fokusområde att följa under år 2021.

  Patientnämndens förvaltning har sammanfattningsvis observerat en kvarståstående problematik under år 2021 och 2022 gällande vårdgarantin och särskilt framträdande inom psykiatrisk specialistsjukvård (Vuxenpsykiatrin & BUP).

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning lämnar information till nämnden om vilka verksamheter som behövt påminnas om att inkomma med skriftligt yttrande. Sammanställningen avser ärenden som avslutats under tertial 3 2022 och omfattar 30 verksamheter. I vissa fall har två påminnelser behövts.

  Patientnämndens princip för eskalering av ärenden började tillämpas 2020-01-01. Under nästkommande två år sågs en minskning av antalet påminnelser, men i 37 % av fallen behövdes fortfarande minst en påminnelse skickas ut. Patientnämndens princip för eskalering reviderades till att omfatta två påminnelser 2022-01-01 i enlighet med Patientnämndernas nationella handbok.

  Under 2022 har påminnelser behövt skickas i 31 % av de ärenden i vilket ett skriftligt svar begärts. Det är en minskning med 6 procentenheter i förhållande till 2021.

  Bilagor

 • Patientnämndens politiker har gett förvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning rörande inkomna patientnämndsärenden märkta med bevaknings/fokusområdet ”Specifika diagnoser”. Diagnoser som innefattas är: Ehlers Danlos Syndrom (EDS), ME/CFS, Endometrios samt Lipödem.

  Resultatet blev 20 patientärenden fördelade på 14 patienter, då några patienter hade gjort flera anmälningar under perioden. Patienterna var mellan 24 - 56 år med en medianålder på 38 år, vilket är en yngre medianålder än den för nämndens totala antal patientärenden. 12 ärenden rörde somatisk specialistsjukvård och 8 primärvård. Den klart vanligaste ärendekategorin var Kommunikation med 12 ärenden. Av dem hade 9 ärenden delproblemet information.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag till Patientnämndens Årsrapport 2022.

  Av årsrapporten framgår att Patientnämnden bedrivit sin verksamhet i enlighet med plan men till avsevärt lägre kostnad än budgeterat. Patientnämnden redovisar för 2022 ett överskott på 767 tkr.

  Patientnämnden bedömer att måluppfyllelsen är god. I några fall har inte de mål som nämnden uppsatt för sin verksamhet uppnåtts, men sammantaget är Patientnämnden nöjd med måluppfyllelsen.

  Bemanningen och kompetensnivån hos nämndens personal god och sjukfrånvaron är låg. Arbetsmiljön är god.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat tillsynsrapport för intern kontroll per december 2022.

  I Patientnämndens tillsynsplan för intern kontroll har fastställts fyra risker för aktiv hantering och sju risker för bevakning under 2022. Tillsynsrapporten redovisar status för handläggning av nämndens interna kontroll.

  Sammanfattningsvis bedömer förvaltningschefen att Patientnämndens kontroll är acceptabel men att nämnden och dess förvaltning under 2023 måste arbeta med att förfina arbetet med intern kontroll.

  Bilagor

 • Patientnämnden brukar sammanträda vid fem tillfällen under året. Platsen för sammanträdena kan variera så att sammanträden genomförs växelvis i Umeå, Skellefteå och på någon ort i Södra Lappland.

  Vid sammanträde 2022-09-20 fastställde Patientnämnden nedanstående datum för sammanträden 2023. Då en förändring i beslutsprocessen inför 2024 beslutats i Regionfullmäktige måste dock den beslutade planeringen revideras och anpassas till nya planeringsförutsättningar.

  Datum: Tisdag 2023-02-14
  Datum: Torsdag 2023-03-30
  Datum: Tisdag 2023-05-23                     
  Datum: Onsdag 2023-09-20
  Datum: Torsdag 2023-11-23

  Patientnämndens förvaltning har utifrån de nya planeringsförutsättningarna upprättat ett reviderat förslag till sammanträdesplan enligt nedan:

  Datum: Tisdag 2023-02-14                     
  Innehåll bl a: Årsrapport 2022.

  Datum: Tisdag 2023-05-23                     
  Innehåll bl a: Delårsrapport 1.

  Datum: Torsdag 2023-09-21
  Innehåll bl a: Delårsrapport 2, Återrapport på planeringsförutsättningar inför 2024.

  Datum: Onsdag 2023-11-08
  Innehåll bl a: Analysrapport.

  Datum: Torsdag 2023-12-14
  Innehåll bl a: Verksamhetsplan 2024, Budget 2024, Arbetsmiljöplan 2024, Tillsynsplan för intern kontroll 2024.

  Bilagor

 • Patientnämndens förvaltning har upprättat en årsöversikt i form av ett så kallat årshjul. Av årshjulet framgår väsentliga aktiviteter för nämnden samt för dess förvaltning under 2023. Årshjulet uppdateras kontinuerligt och presenteras återkommande vid nämndens sammanträden.

  Förvaltningschefen har också, efter önskemål från ordförande, upprättat ett förslag till plan för att besöka länets kommuner under mandatperioden. Av förslaget framgår att tre kommuner besöks under 2023, och därefter fyra kommuner per år under de återstående tre åren av mandatperioden. En av kommunerna respektive år får besök av nämnden i samband med dess sammanträde i september månad. Övriga kommuner får ett besök av representanter för nämnden och förvaltningen.

  Syftet med besöken är att informera om klagomålsfunktionen och Patientnämnden samt utbyta information om respektive organisation som underlag för att möta kommunernas behov av stöd från Patientnämnden.

  Bilagor

 • I Regionplan 2023 (sida 23) riktar Regionfullmäktige åtta särskilda uppdrag till Region Västerbottens styrelser, nämnder och beredningar. Sex av uppdragen riktas till specifika nämnder, styrelser eller beredningar, de återstående två riktas till ”Alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna”, och därmed även till Patientnämnden.

  De två uppdrag som riktas till alla nämnder, och därmed även Patientnämnden är:
  - Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning,
  - Kartlägga tjänster, funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas, alternativt pausas.

  Då Patientnämnden har ett begränsat uppdrag och är en liten organisation blir effekten av en minskad bemanning påtaglig varför fokus bör ligga på det andra uppdraget utan att för den skull bortse från det första uppdraget. Uppdragen skall följas upp via delårsrapporter och årsrapport.

  Bilagor

 • Vid Patientnämndens sammanträde 2022-11-23 redovisades en sammanställning av hur Patientnämndens fördelning av män och kvinnor i nämndens ärenden korrelerade med vårdbesök i Region Västerbotten under åren 2019-2022.

  Förvaltningen konstaterade i sammanställningen att fördelningen i Patientnämndens ärenden i huvudsak korrelerar med fördelningen mellan män och kvinnor i vårdbesök inom Region Västerbotten.

  I samband med redovisningen väcktes frågan hur fördelningen män/kvinnor ser ut i Västerbottens befolkning. Patientnämndens förvaltning har kompletterat sammanställningen med denna uppgift.

  Bilagor

 • Patientnämnden delger nedan listade handlingar för kännedom.

  Bilagor

 • Kommande sammanträde genomförs 2023-05-23. Sammanträdet är det andra sammanträdet 2023. Under sammanträdet kommer bland annat Rapport stödpersonsverksamhet, Rapport patientärenden, Rapport om återföring till vården, Tillsynsrapport 1 för intern kontroll samt Delårsrapport 1 2023 att avhandlas.

  Bilagor

 • Gunilla Lundström (S) återkommer till Regionkonferensen 2023 som kom upp under §4 Kurser och konferenser för ledamöter. 

  Konferensen kommer att äga rum i Umeå Folkets Hus. Program är påbörjat men ännu inte klart, en del arbetsmöten med presidiet är inbokade för färdigställande av program. Kallelse och program kommer att skickas ut till förtroendevalda. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.