•   1

  Justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Reflektioner från Regionkonferensen den 4 maj 2021.

  Digital kvällsföreläsning för stödpersoner den 27 maj 2021.

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om kansliets interna och externa aktiviteter som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Externa aktiviteter avser genomförda och planerade aktiviteter under perioden 2021-01-01 – 2021-04-30.

  Intern verksamhet avser genomförda och pågående aktiviteter av icke rutinmässig karaktär, såsom tex utvecklingsarbeten, under perioden 2021-01-01 – 2021-04-30.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli återrapporterar beslut fattade på delegation till kanslichef samt beslut fattade på vidaredelegering från kanslichef som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Återrapporten avser beslut rörande utbetalningar av arvoden och kostnads-ersättningar till stödpersoner som attesterats löpande under perioden samt beslut om distansarbete och om förändrad lön.

  Vidaredelegerade beslut avser beslut om att rekrytera stödpersoner, förordna och avsluta stödpersonsuppdrag samt att avsluta stödpersoner. Dessa beslut har fattats löpande under perioden av handläggare vid kansliet.

  Under perioden har 55 stödpersonsuppdrag påbörjats och 55 stödpersonsuppdrag har avslutats. 9 stödpersoner har avslutats under perioden. Inga nya stödpersoner har rekryterats under perioden.

  Utöver detta har tre beslut fattats av kanslichef – ett av dem avser samarbetsavtal för datasystemet VSP 2.0 och två av dem avser vikare för kanslichef under dennes semester.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om inkomna och upprättade administrativa ärenden som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser ärenden som inkommit eller upprättats under perioden

  21-01-01 – 21-04-30. Under perioden har 23 inkomna och 32 upprättade ärenden registrerats.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om status vad gäller ärenden under beredning som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Av sammanställningen framgår 17 ärenden som nämnden uppdragit åt kanslichefen att bereda eller handlägga.

  Ett ärende har överförts från 2020. Övriga uppdrag har beslutats under 2021.

  Två av ärendena avser en fördjupad studie inom kategori Kommunikation. Ett ärende avser en preliminärbokning av en utbildningsdag för nämnden under hösten 2021. Övriga ärenden avser verkställande av beslut nämnden fattat avseende att delge avnämare information från nämnden.

  Två ärenden är påbörjade och ett ärende är ändrat av nämnden. Övriga är handlagda och klara.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om stödpersons-verksamhetens omfattning under innevarande år som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser antal pågående stödpersonsuppdrag den första vardagen i respektive månad, och är en ögonblicksbild och inte en sammanställning över samtliga stödpersonsärenden.

  Första vardagen i januari 2021 pågick 44 stödpersonsuppdrag, första vardagen i februari pågick 44 uppdrag, första vardagen i mars pågick 41 uppdrag och första vardagen i april pågick 45 uppdrag. Snittsiffran för pågående stödpersonsuppdrag januari – april 2021 uppgår till 44 uppdrag. Motsvarande snitt på antal uppdrag för tertial 1 2020 var 45 stödpersonsuppdrag.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ärenden som avslutats under 2021. Informationen avser bland annat antal avslutade patientärenden under perioden. Under tertial 1 har 321 patientärenden avslutats. Det innebär en minskning av ärenden med 24% jämfört med samma period 2020 då 397 ärenden avslutats. Även övriga patientnämnder i landet beskriver en minskning av antal patientärenden. Ärendeminskningen visar sig tydligast inom Rörelseorganens centrum och inom Primärvård Skellefteå. Den enda verksamhet som har ökat antal ärenden under perioden är vuxenpsykiatrin i Umeå.

  De flesta kontakterna med kansliet tas via telefon, följt av 1177 e-tjänster och e-post. Huvuddelen av kontakter som tas med patientnämnden tas av patienten själv.

  Det näst vanligaste är att kontakt tas av en närstående till berörd patient.

  En svag majoritet av patienterna är kvinnor och åldersspridningen är stor, från 0-98 år. Medianålder på patient är 52 år.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om tendenser som kan utläsas utifrån avslutade ärenden under månaderna januari-april 2021.

  Under tertial 1 har 321 patientärenden avslutats, vilket är en minskning med nästan 24% jämfört med motsvarande period 2020 (397 ärenden). Även övriga patientnämnder i landet har noterat en trend med minskat antal ärenden, vilket möjligen kan kopplas till pågående pandemi.

  Liksom motsvarande period 2020 är kategorin Kommunikation vanligast, följt av kategorierna Vård & behandling samt Tillgänglighet. Ärenden inom Tillgänglighet och Ekonomi har dock minskat i antal. Ärendekategorin Vårdansvar & organisation har haft en tydlig ökning under perioden, dock med stor spridning mellan olika verksamheter.

  Kansliet noterar en tydlig minskning av ärenden inom Rörelseorganens centrum i jämförelse med motsvarande period 2020. Under T1 2021 har 16 ärenden med koppling till Rörelseorganens centrum avslutats. Under T1 2020 avslutades 37 ärenden. Minskningen är tydligast inom ärendekategorierna Tillgänglighet och Kommunikation. Även Primärvård Skellefteå och BUP har minskat i antal ärenden under perioden.

  Vuxenpsykiatrin Umeå är den enda verksamhet som har haft en ärendeökning under perioden, 52 ärenden jämfört med 40 under motsvarande period 2020. Ökningen är tydligast inom kategorierna Tillgänglighet och Vårdansvar & organisation.

   

  Exempelärenden:

  Ärende 2021-98P / Vuxenpsykiatri Umeå/ Vårdansvar & organisation

  Patient har med stöd av närstående förmedlat brister i sin vård och behandling vid Affektiv Mottagning. Patientens depression är mycket svår och hen har vid flertalet gånger behövt uppsöka akutpsyk, vilket inte är en hållbar lösning och hens psykiska mående försämras allt mer. Närstående har även försökt stödja patienten vid det senaste telefonbesöket med läkare på mottagningen för att belysa den akuta situationen och vädjat efter hjälp. De lämnade bl.a. förslag om att få prova

  ECT-behandling men fick inget tydligt svar från läkaren eller information om när besked kan lämnas. Patienten möts av stressad vårdpersonal som uttrycker frustration och bristande resurser inom kliniken. Patienten anger även brister i kontinuitet och trygghet i kontakt med mottagningen. Hen förmedlar ett stort behov av förtydligad information om medicinsk bedömning och aktuell vårdplan.

  Ärende 2021-281P / Vuxenpsykiatri Umeå/ Tillgänglighet

  Patient förmedlar synpunkter gällande väntetider till behandlingsstart inom psykiatrin. Enligt patienten sattes diagnosen PTSD för ett halvår sedan och hen blev då informerad om att behandling skulle startas upp. Vidare förmedlades att det var långa väntetider, men om patienten inte hade hört något inom sex månader skulle hen kontakta mottagningen. När ett halvår hade gått utan vidare information kontaktade hen mottagningen och fick då veta att det beräknades dröja ytterligare 1,5 år innan behandling skulle bli aktuell. Patienten beskriver hur hen mår allt sämre och känner sig hjälplös. Patienten önskar en direktkontakt med verksamhetschef för vidare diskussion och dialog.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ärenden som avslutats under perioden mars – april 2021 och som märkts med fokusområde covid -19.

  Totalt har 30 ärenden avslutats under perioden. Huvuddelen av dem återfinns inom Region Västerbotten och fördelar sig relativt jämnt mellan Närsjukvård och Länssjukvård. Likaså fördelar sig ärendena jämnt mellan män och kvinnor. Medianålder för patient är 65 år.

  Huvuddelen av ärendena finns inom kategorierna Kommunikation (18 ärenden) och Tillgänglighet (6 ärenden).

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om ekonomiskt resultat som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Informationen avser ekonomiskt utfall månad för månad samt ackumulerat under året.

  Patientnämnden redovisar för årets fyra första månader ett överskott på 365,5 tkr.

  Samtliga tre kostnadsställen uppvisar överskott. Störst budgetavvikelse återfinns inom kostnadsställe 19302, som avser kostnader för stödpersonsverksamheten.

  Övriga kostnadsställen 19300 Kansli och 19301 nämnd redovisar ett överskott på 56,2 respektive 91 tkr.

  Huvudsakligen har överskottet uppstått på grund av att Patientnämndens verksamhet bedrivits till lägre kostnader som ett resultat av den pågående pandemin – tex i form av att möten och sammanträden genomförs på distans med minskade resekostnader som resultat och att i stort sett ingen extern kompetens-utveckling som genererar kurs-/konferenskostnader, resor etc har genomförts under perioden.

  Bilagor

 • Patientnämndens kansli lämnar information till nämnden om resultat avseende mål med löpnummer M1, M2, M3 i nämndens verksamhetsplan för tertial 3 2020. Detta som ett led i att möjliggöra för nämnden att hålla sig informerad om den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

  Målen är:

  M1 Minst 75% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  M2 Minst 75% av tillfrågade anmälare skall ange att det är lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess kansli.

  M3 Minst 90% av tillfrågade invånare skall ange att bemötandet av politiker i patientnämnden eller personal vid patientnämndens förvaltning motsvarat deras förväntning.

  För tertial 3 skickades 255 enkäter ut via sms till de som hade avslutade ärenden perioden 2020-09-01—2020-12-31. 87 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 36%.

  Mål M1: 84% av de som svarat uppger att det var lätt att hitta information om Patientnämnden och dess verksamhet.

  Mål M2: 82% av de som svarat uppger att det var lätt att få kontakt med Patientnämnden eller dess förvaltning.

  Mål M3: 90% av de som svarat uppger att de i kontakt med politiker i patientnämnden eller personal vid patientnämndens förvaltning känt sig bemött med respekt och värdighet.

  Bilagor

 • I enlighet med Regionstyrelsens beslut har Patientnämnden upprättat delårsrapport. Delårsrapporten är Patientnämndens första uppföljningsrapport för 2021 och är en begränsad uppföljning av perioden.

  I rapporten lämnas en ekonomisk analys och en rapport av viktiga händelser.

  Patientnämnden visar i sin rapport på en något minskad omfattning av såväl patientärenden som stödpersonsverksamhet.

  Patientnämnden redovisar ett överskott på 357 tkr vilket innebär en budget-avvikelse på 16,2%

  Den positiva budgetavvikelsen baseras huvudsakligen på att den pågående pandemin inneburit lägre kostnader för att driva nämndens verksamhet.

  Största budgetavvikelsen återfinns inom stödpersonsverksamheten, men även driften av nämnden och dess förvaltning uppvisar en positiv budgetavvikelse.

  Prognos är att Patientnämnden kommer att redovisa ett överskott vid utgången av 2021.

  Bilagor

 • Rapport avseende Revisionskontorets i Region Västerbotten granskning av Patientnämndens verksamhet 2020, Grundläggande granskning 8/2020 (REV 17-2020), inkom till Patientnämnden 2021-03-29.

  Revisionskontoret bedömer att nämnden i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2020 och att måluppfyllelsen var i enlighet med fullmäktiges mål. Revisionskontoret konstaterar dock att nämnden valt att inte följa upp samtliga mål som fullmäktige riktat till nämnden.

  Den samlade bedömningen är dock att nämnden hade en i huvudsak tillfreds-ställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

  Revisorernas rekommendationer efter 2020 års granskning är följande:

  · Besluta om mätbara mål med koppling till de övergripande mål fullmäktige riktat till nämnden,

  · Säkerställ att nämnden får tillräckliga underlag i redovisningen av måluppfyllelsen,

  · Fortsätt utveckla nämndens internkontrollplan,

  · Fortsätt utveckla ärendebeskrivningen i nämndens protokoll,

  · Säkerställ att det finns en dokumenterad rutin för ärendeberedningen.

  Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder skall lämnas till revisionskontoret senast 21-09-17.

  Bilagor

 • Patientnämnden har som tradition att förlägga ett av sina sammanträden per år till Södra Lappland. Besöket i Södra Lappland kombineras med studiebesök hos berörd kommun och på ortens hälsocentral/sjukstuga och genomförs som ett internat.

  2020 var planen att besöka Åsele kommun och genomföra nämndens sammanträde i maj månad där. På grund av pandemin valde nämnden dock att ställa in denna resa.

  För 2021 har besöket i Åsele återigen aktualiserats och Patientnämndens kansli har återigen tagit kontakt med företrädare för Åsele och påbörjat planering för besöket.

  Efter samverkan med personal på Åsele hälsocentral/sjukstuga har kansliet dock haft en dialog med regionens vaccinationssamordnare för bedömning av vaccinationsläget vid tiden för besöket.

  Sammantaget är bedömningen att det inte går att med stor säkerhet bedöma om vaccinationsläget är sådant att det går att genomföra besöket

  Patientnämndens kanslichef förordar att besöket i Åsele skjuts på framtiden även 2021 och att planering genomförs för ett besök vid nämndens sammanträde i maj 2022.

  Bilagor

 •   17

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.