• 09.30-10.00 Fika

  10.00-11.00 Information från förvaltningen

  11.00-12.00 Dialog med polis och socialtjänst

  12:00-12.45 LUNCH

  12.45-13.00 Gruppmöten

  13.00-13.30 Beslutsärenden 

  13.30-14.00 Rundvandring på skolan

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för ökad trygghet i Vindeln. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras.

  Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten efter läsåret 22/23.

  Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2024.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen fattade under hösten 2020 beslut om ny planerings- och budgetprocess. Arbetet integrerar planerings-, budget- och investeringsprocessen samt är styrande för uppföljning och ger verksamheten långsiktiga planeringsförutsättningar.

  Arbetssättet eftersträvar en stärkt följsamhet mot fastställd Regionplan och ska öka förmågan att hantera förändringar både i omvärlden och den egna organisationen bland annat via formaliserade budgetdialoger.

  Folkhögskolestyrelsens möjlighet att omhänderta regionplanen stärks genom att mer tid ges att arbeta med styrning och uppföljning av styrelsens verksamheter. Processerna ska även medföra en förbättrad dialog mellan olika aktörer samt ge möjlighet att inhämta sådan verksamhetsrelaterad information som bidrar till ett ökat värde.

  Processen ska ge både politik och tjänstepersonorganisation tillräcklig tydlighet i när olika aktiviteter ska genomföras samt på vilket sätt och i vilket syfte. Olika aktörer och intressenter ska ges möjlighet att med god framförhållning delta och förbereda sina arbetsinsatser samt förstå de innehållsmässiga krav som ställs samt möjliggöra för alla inblandade att kunna följa processens gång.

  Bilagor

 • Delårsrapport per augusti 2023 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

  I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-augusti.

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

  Bilagor

 • Efter samtal mellan Storumans folkhögskola och Storumans lärcentrum har vi kommit fram till att vi vill göra ett mer strukturerat samarbete under läsåret 23/24. Vi tror att det finns en stor vinst främst för våra deltagare men även för personalen på båda arbetsplatserna.

  För deltagarnas del så har vi sett att när deltagare kommer till folkhögskolan på Allmän kurs på grundläggande nivå efter sin tid på SFI så gör de en snabb progression, språkligt. Samtidigt får de inte SFI betyg som kan upplevas som en brist med folkhögskolans upplägg. Flera deltagare uppskattar den lärmiljö vi kan erbjuda på folkhögskolan, samtidigt har SFI haft en hög belastning. Så vi tänker att vi kan hjälpas åt. Genom att låta de kommunmedborgare som behöver lära sig svenska på den lägsta nivån få läsa Mera svenska så bidrar vi till att stärka både individer och därmed integrationen.

  Detta ryms inom ramen för tilldelade deltagarveckor eftersom Permakultur ställdes in. Deltagarna är inskrivna på heltid vid Storumans folkhögskola.

 •   9

  Inkommen anmälan Vindelns folkhögskola

 • Sammanträdesplan för folkhögskolestyrelsen och dess arbetsutskott för 2024. Planen
  är framtagen med hänsyn till kända rapporteringstillfällen vad gäller delårs- och
  årsrapporter samt rapportering av verksamhetsberättelser till Folkbildningsrådet.

 •   11

  Handlingar för kännedom

 •   12

  Anmälan delegeringsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.