•   1

  Justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Informationer

 • Investeringsbehoven för Regionen är stort och gällande ram kan inte hantera de behov som finns för att kunna bedriva en adekvat verksamhet.

  NUS By 23, lokaler som Psykiatrin lämnar efter inflyttning till By 28 är planerad enligt ram att påbörjas 2026 behövs tidigare för Medicinkliniken.

  Vindelns Folkhögskola finns inte i planerad i våra investeringsramar och Folkhögskolans har akuta behov för att inte stänga köket och risk för läckage i värmesystem och tak är överhängande.

  Tomtebo HC behöver byggas för att hantera den ökande inflyttningen i Tomtebo med omnejd för att inte belasta Ålidhems HC mer. Ålidhem HC har idag för trånga lokaler i förhållande till listade patienter.

  Reservvatten till NUS är en säkerhetsrelaterad investering för att klara de krav som MSB ställer på egen vattenförsörjning vid leveransavbrott.

 • Delårsrapport per april 2021 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen. 

  För att minimera påverkan på verksamheten med anledning av pandemin kvarstår regionstyrelsens beslut från i fjol om en begränsad delårsrapport per april för Region Västerbotten. Det innebär att det inte sker någon uppföljning av regionmålen och de tillhörande indikatorerna och att rapporteringskraven på nämnder och styrelser begränsas till att i delårsrapporter per april redogöra för:

  Viktiga händelser

  Redovisning och analys av ekonomiskt resultat

   

 • Verksamhetsberättelse för Storumans folkhögskola ska redovisas enligt anvisning för verksamhetsberättelse i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2020.

  Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av verksamhetsberättelsen:

  Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  Nedanstående dokument ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 15 juni årligen.

  Årsredovisning, undertecknad

  Verksamhetsberättelse, undertecknad

  Revisionsberättelse, undertecknad

   

  Bilagor

 • Verksamhetsberättelse för Vindelns folkhögskola ska redovisas enligt anvisning för verksamhetsberättelse i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2020.

  Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av verksamhetsberättelsen:

  Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  Nedanstående dokument ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 15 juni årligen.

  Årsredovisning, undertecknad

  Verksamhetsberättelse, undertecknad

  Revisionsberättelse, undertecknad

  Bilagor

 • Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är varje myndighet skyldig att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.