• 09.00-10.00 Information från förvaltningen

  10.00-10.30 Maria Östensson, digitaliseringssamordnare

  10.30-10.45 PAUS

  10.45-11.00 Gruppmöten

  11.00-11.30 Beslutsärenden 

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Årsrapporten är folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen.
  I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2023, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i folkhögskolestyrelsens nämndplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

 • Folkhögskolestyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde.

  I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar Folkhögskolestyrelsen fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i styrelsens verksamhet fungerar genom att testa de rutiner och regelverk som finns för de risker styrelsen har prioriterat som mest väsentliga att följa.

 • Folkhögskolestyrelsens rutin för fordonsanvändning är gemensam för Vindelns och Storumans folkhögskolor. Syftet är att säkerställa en trygg och effektiv användning av fordon i arbetet.

  Rutinen förväntas bidra till att:

  Förebygga olyckor och skador
   Minimera risken för miljöpåverkan
   Optimera fordonskostnader
   Uppfylla gällande lagar och regler

 • Dataskyddsombudet (DSO) har granskat Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Folkhögskolestyrelsen och Regionala utvecklingsnämndens dataskyddsarbete för 2023, där fokus för detta år har varit att följa upp tidigare genomförda granskningar.

  DSO har tidigare rekommenderat nämnderna att
  1. registerförteckna alla personuppgiftsbehandlingar
  2. utse personuppgiftshandläggare 
  3. höja kunskapsnivån gällande rapportering av personuppgiftsincidenter

  DSO har utifrån granskningen lämnat rekommendationer till nämnderna. 
   

  Bilagor

 •   9

  Handlingar för kännedom.

 •   10

  Anmälan om delegeringsbeslut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.