•   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 • Samverkansprocess

  Folkhögskolestyrelsen beslutade vid sammanträdet den 25 september 2020, § 95, att genomföra en utbildning i tre steg om samverkansprocess med Lars Wallrup. 

  Vid dagens sammanträde deltar Lars Wallrup för att leda den andra av tre övningar. 

  Förvaltningschefens information

  Anna beskriver kostnaderna om folkhögskolan skall vara kvar i Vindeln samt förslag på alternativ. Beslut om ekonomiska tillskott behövs senast den 1 mars om detta skall gå att åtgärda. Under våren behövs också beslut om resterande lokalers framtid – behålla, sälja, avyttra.

  Terminsstarten har varit relativt lugn sett ur ett coronaperspektiv. Mindre smittspridning har förekommit, bl.a. medarbetare i köket i Storuman samt några deltagare och medarbetare i Tärnaby. Tärnaby bedriver därför fjärrundervisning till läget har stabiliserats. 

  Två drogrelaterade disciplinärenden i Storuman. En av dessa två deltagare ingår i en struktur med samtal, hälsa, prover osv. Den andre deltagaren valde att avsluta utbildningen. Temat för året är inkludering och man kommer bl.a. att arbeta med HBTQ-certifiering. Man ingår också ett projekt med andra skolor, med fokus på verktyg för fjärrundervisning och neuropsykiatriska funktionsvariationer, kopplat till arbetet med inkludering. Projektet finanserias med projektmedel.

  Med kort varsel startade undersköterskeutbildning upp i höstas, med tänkt placering i Storuman och Vindeln. Pga. få sökande har utbildningen bedrivits med Umeå som bas. Nu finns möjlighet att söka för ytterligare ett år vilket man avser göra, med tänkt placering i Storuman. Denna gång med bättre marknadsföring och framförhållning.

  Ekonomisk uppföljning

  Ekonom Emil Zackrisson redogör för månadsrapport per januari 2021 samt ORS-utfall. 

 • Årsrapporten är Folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2020, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

  Bilagor

 • Internkontrollplan 2021 för Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde.

  Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt de riktlinjer för intern kontroll som Folkhögskolestyrelsen har fastställt.

 • Vindelns och Storumans folkhögskolor är anslutna till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR:

   

  • Information innan den studerande är antagen

  • Information vid kursstart

  • Deltagarinflytande och studeranderätt

  • Avgiftsfri undervisning

  • Intyg

  • Om en kurs upphör eller ställs in

  • Utvärdering

  • Försäkringar

  • Disciplinära åtgärder

  • Arkiv- och sekretessregler

   

  Förslag till studeranderättlig standard har upprättats. Den studeranderättsliga standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och skyldigheter under studietiden och är en viktig del av Västerbottens folkhögskolas kvalitetsarbete.

  Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och diskrimineringsfrågor ska redovisas löpande av förvaltningschefen till folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2022. Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

  Bilagor

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

  Bilagor

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

  Bilagor

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2022.

  Bilagor

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2020-12-01--2021-02-08. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.