• 9:00-9:15 Runda, hur är läget?
  9:15-9:45 Studiebesök Hälsopedagogerna, länk: https://meet.google.com/fqe-jodf-ntt
  9:45-10:00 Paus
  10:00-10:45 Information förvaltningschef samt ekonom
  10:45-11:30 Gruppmöten
  11:30-12:00 Beslutsärenden samt avslutning

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Informationer

 • Revisorerna har granskat hanteringen av tjänstebilar och överlämnat rapporten till folkhögskolstyrelsen. I rapporten framkommer att granskningen inte visar på några väsentliga avvikelser i användningen av tjänstebilarna. I granskningen har det dock uppmärksammats brister i styrning och kontroll. 

  Mot bakgrund av resultatet lämnar revisionen följande rekommendationer:

  • Riktlinjer för tjänstebilar behöver uppdateras och kompletteras
  • Det saknas strategi för elektrifiera regionens fordon
  • Det saknas enhetliga rutiner för bokning, nyckelhantering, drivmedelskort med mera
  • Det saknas uppföljningar och kontroller

  Förslag till yttrande har upprättats i vilket det beskrivs vilka åtgärder som folkhögskolestyrelsen avser att vidta. 

 • Delårsrapport per april 2022 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

  I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-april.

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

  Bilagor

 • Verksamhetsberättelse för Storumans folkhögskola ska redovisas enligt anvisning i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2021. Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av verksamhetsberättelsen.

  -Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  - Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  - Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  - Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  - Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  - Jämställdhetsarbete

  Bilagor

 • Verksamhetsberättelse för Vindelns folkhögskola ska redovisas enligt anvisning i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2021. Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av verksamhetsberättelsen-

  -Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  - Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  - Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  - Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  - Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  - Jämställdhetsarbete

  Bilagor

 •   9

  Anmälan av protokoll och handlingar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.