•   1

  Program

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 •   4

  Informationer

 • För regionen är skatter och statsbidrag tillsammans är högre än verksamhetens nettokostnader vilket innebär att verksamhetens resultat är positivt med 159 miljoner kronor för perioden till och med oktober månad. Inkluderat finansnettot, som är negativt med 470 miljoner kronor, är det ekonomiska resultatet negativt med 311 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för regionen inklusive finansnetto är negativ med 604 miljoner kronor där verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 295 miljoner kronor, skatter och statsbidrag med överskott på 125 miljoner kronor och finansnetto bidrar med ett underskott för perioden på 435 miljoner kronor.

  Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett underskott på 569 tkr mot budget efter oktober månad. Vid samma tidpunkt förra året redovisades ett underskott på 1 250 tkr. De större avvikelserna på konto 50x och 6x/7x beror på att ö-viks fakturering har i budget lagts på fel konto. I övrigt är differensen på de olika kontoslagen utfall från att vi har behövt ställa om driftbudgeten för att möta digitaliseringskraven. På grund av att samarbetet med arbetsförmedlingen har fallerat under höstterminen för Storumans folkhögskola beräknas verksamheten gå med ett underskott på 300 tkr.

 • Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

  Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.  Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla.  Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

  Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:
  - stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  - bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  - bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  - bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

  Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2021 fram i förslaget till verksamhetsplan.

  Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 9780 tkr, jämfört med 2020 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 9624 tkr.
  Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2021.

  Bilagor

 • Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2021. Läsåret 2020/2021 är redan fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2020 ska uppnå totalt 6400 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar. Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 21–22 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå. Ingen utbildning tas bort från föregående läsår. Fjälledarutbildningen återkommer däremot.

 • Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externatavgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Avgifterna gäller under läsåret 2021-2022.

 • Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är varje myndighet skyldig att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Folkhögskolechef Anna Hartman Sjödin är dataskyddsombud för folkhögskoleförvaltningen i dagsläget och föreslås ersättas av Tobias Lindberg, strateg och dataskyddsombud för regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för en tillitsbaserad och hälsofrämjande folkhögskola. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten år 2020 under tema tillit. Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2021.

 • Vindelns folkhögskola finns idag på fyra platser i regionen; Vindeln, Umeå, Åsele och Lycksele. Skolan har sitt säte i Vindeln. Där finns bland annat administration, kök och matsal samt internatboende. Fastigheterna i Vindeln ägs av Region Västerbotten.

  Fastighet representerar regionen som fastighetsägare. Det innebär planering och genomförande av samtliga byggprojekt samt förvaltning av alla regionens lokaler i hela länet. I dagsläget är många av husen i Vindeln i stort behov av renovering och vissa är i akut dåligt skick. Fastigheters drift- och reinvesteringsbudget möjliggör inte att uppfylla myndighetskrav; OVK, miljö och hälsa, brand. Köket har fått ett föreläggande och kan därmed tvingas stänga med omedelbar verkan. Med anledning av detta krävs ett beslut om finansiering av fastigheters akuta åtgärder för att säkra möjligheten att bedriva verksamhet i Vindeln nästa läsår som startar i augusti 2021. Totala kostnader för akuta kostnader med prioritet ett är 16 650 000.

  Totalt reinvesteringsbehov för Vindelns folkhögskola är enligt fastigheters bedömning 128 000 000. Fastigheter och folkhögskolestyrelsen ska genomföra en översyn av lokalbehov och prioriteringar som syftar till att minska skolområdets yta och fokusera kraften på färre byggnader med bättre kvalitet. Detta föreslås vara en del av den långsiktiga planen för att minska kostnader och skapa stabilitet i verksamheten.

 • Förslag till sammanträdestider 2021 för folkhögskolestyrelsen och dess utskott har tagits fram.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2020-09-17--2020-12-01.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.