• 9:30-10:00 Fika

  10:00-12:00 Rundvandring och information om allmän kurs samt hud och spaterapeututbildningen

  12:00-13:00 Lunch (alla ordnar lunch själva)

  13:00-13:30 Information

  13:30-14:00 Gruppmöten

  14:00-14:15 Paus

  14:15-15:00 Beslutsärenden

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Regionens budgetavvikelse inklusive finansnettot är positivt med 100 miljoner kronor ackumulerat februari. Skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar med överskott på 42 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader bidrar med underskott på 76 miljoner kronor.

  Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med februari redovisat ett överskott på 1 432 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 3 302 tkr vid samma tidpunkt. 2023 års överskott beror till stor del på en felaktighet då budgeten lades. Samtlig personal blev tilldelad semestertjänst i budgeten trotts att den största delen av personalen innehar uppehållstjänst. Detta innebär att det har budgeterats högre sociala avgifter än vad verkligheten kräver. En utredning pågår just nu för att utreda hur mycket pengar det handlar om på årsbasis.

 • Vindelns och Storumans folkhögskolor är anslutna till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Folkhögskolorna som är anslutna till FSR ska upprätta en egen studeranderättslig standard som följer en gemensam struktur där följande områden är obligatoriska och kan behandlas av FSR:

  • Information innan den studerande är antagen
  • Information vid kursstart
  • Deltagarinflytande och studeranderätt
  • Avgiftsfri undervisning
  • Intyg
  • Om en kurs upphör eller ställs in
  • Utvärdering
  • Försäkringar
  • Disciplinära åtgärder
  Arkiv- och sekretessregler

  Förslag till studeranderättlig standard har upprättats. Den studeranderättsliga standarden sammanfattar deltagarens och folkhögskolans rättigheter och skyldigheter under studietiden och är en viktig del av Västerbottens folkhögskolas kvalitetsarbete.
  Pågående ärenden inom folkhögskolan som rör disciplin- och/eller och diskrimineringsfrågor ska redovisas för folkhögskolestyrelsen vid ordinarie sammanträden. Uppföljning av samtliga handlingsplaner sker vid delårsrapportering 2, 2024. Beslut som fattas av rektorerna i dessa frågor kan överklagas till Folkhögskolestyrelsen och i nästa steg Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

  Bilagor

 • Handlingsplanerna är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr folkhögskolan. De är uppbyggda av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Uppföljning av handlingsplanerna sker vid delårsrapportering 2 år 2024. 

  Bilagor

 • Nämnderna ska till regionstyrelsen göra en återkoppling på planeringsförutsättningarna. Återkopplingsrapporten ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 18 september 2023. 

  Detta har inte beaktats i sammanträdesplanen för 2023 varför mötet i september måste flyttas. Nytt datum föreslås enligt nedan:

  Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott flyttas från 12/9 till 31/8

  Folkhögskolestyrelsen flyttas från 26/9 till 12/9.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2023-02-14 till 2023-03-16. 

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.