•   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Förvaltningschefens information

  Covid - 19

  Frågeställningar kring återgång till fysisk undervisning, vilka arbetssätt tar vi med oss från pandemin. Digitala lösningar underlättar flexibiliteten. 

  Personal

  Patrik har skrivits ut från sjukhuset. I mitten på januari påbörjar han sin återgång till arbetet men Frida är anställd till sommaren. 

  Läget bland deltagarna

  Fyra disciplinärenden i Storuman varav tre är kopplat till närvaro. Studeranderättslig standard kan komma att revideras för att beskriva hantering av ätstörningar. Två disciplinärenden i Vindeln kopplat till droger.  

  Internutbildningar

  Ledningsteam och samordnare har genomfört ett större möte i Lycksele kring bl.a. planering för 2022. 

  Utbildningar

  Utbildningslistan som beslutas idag kan komma att behöva revideras under våren bland annat pga. bristande attraktivitet. En av utbildningarna i Storuman har fått kritik från deltagarna och rektor arbetar med detta. Det verkar vara svårt för lärarassistenter att få jobb efter utbildning vilket leder till funderingar om det är rimligt att vi fortsätter utbilda. Detta bör utredas vidare.

  Organisatoriska frågor

  Certifiering för hälsofrämjande arbetsplats samt HBTQ-diplomering färdigt. c

  Systematiskt kvalitetsarbete

  Ett kvalitetsteam startas för att jobba med strukturering och uppföljning av de stora
  mätningarna. I nuläget finns två mätningar; ORS samt enkät från Sveriges folkhögskolor en gång per år. Kvalitetsteamet kan hantera mätningar där emellan, exempelvis en gång per termin. Man har sk. pulsmätningar bland medarbetare tre gånger per termin vilket ger en indikation på läget. 

 • Regionens resultat är positivt med 447 miljoner kronor. Riktade statsbidrag som avser ersättning för kostnader kopplat till pandemin samt regleringsposter avseende kollektivtrafiken, skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar verksamhetens resultat stort. Inkluderat finansnettot + 635 miljoner kronor, förbättring med 133 miljoner kronor i oktober, är det totala ekonomiska resultatet positivt med 1 082 miljoner kronor ackumulerat oktober. 

  Folkhögskoleförvaltningen har för perioden fram till och med oktober redovisat ett överskott på 3976 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års underskott på 569 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering, att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än vad som var budgeterat och att en del omständigheter har gjort att personalsidan inte har kostat enligt budget.

  En del av dessa pengar, till exempel bidraget till Storuman för yrkeskurser kommer att lämnas tillbaka till folkbildningsrådet då verksamheten i Sorsele inte startades upp.

  Prognosen är att vi i slutet av året har ett överskott på 1000 tkr för den totala verksamheten.

 • Avgifter gällande internat, kost, serviceavgifter och externa avgifter för deltagare samt kost, logi och lokaler för övriga. Avgifterna gäller under läsåret 2022–2023.

  Bilagor

 • Handlingsplanen är ett planeringsverktyg som sammanfattar de konkreta insatser som på kort sikt styr arbetet för inkludering och mot diskriminering. Den är uppbyggd av olika aktiviteter som ska genomföras, vilka tillsammans ska leda fram till den långsiktiga visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

  Handlingsplanen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom verksamheten år 2021 under det andra av fyra planerade temaår. Dessa temaår eller hörnstenar är tillit (2020), inkludering (2021), delaktighet (2022) samt tillgänglighet (2023)

  Uppföljning av handlingsplanen sker vid årsrapportering för 2022.

 • Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2022. Läsåret 2021/2022 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2022 ska uppnå totalt 5305 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

  Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 22–23 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2021-09-17--2021-11-25. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.