• 10:00-11:00 Fika samt studiebesök med Frida

  11:00-12:00 Information från Fastighet

  12:00-13:00 LUNCH

  13:00-14:00 Information från förvaltningschef och ekonom

  14:00-14:15 Gruppmöten

  14:15-15:00 Beslutsärenden 

   

 •   2

  Justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Verksamhetsberättelse för Storumans folkhögskola ska redovisas enligt anvisning i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2022. Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av i verksamhetsberättelsen:

  - Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  - Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  - Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  - Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  - Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  - Jämställdhetsarbete

 • Verksamhetsberättelse för Vindelns folkhögskola ska redovisas enligt anvisning i Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag 2022.

  Följande rubriker, eller motsvarande innehåll, ska täckas av verksamhetsberättelsen:

  -Verksamhetsåret; viktiga händelser och resonemang kring dessa.

  - Genomförda kurser; kortfattade beskrivningar av innehåll inklusive eventuellt utvecklingsarbete; redovisning per termin av antal deltagare uppdelat på kön, samt antalet deltagarveckor summerat per kurstyp.

  - Kvalitetsarbete; redogörelse för koppling till mål- och styrdokument, arbetssätt och insamling av underlag, prioriterade områden för året, plan för åtgärder och uppföljning av dem.

  - Organisation; förändringar och eventuellt utvecklingsarbete.

  - Deltagarfrågor; beskrivning av arbetet med studerandeinflytande, studeranderättsliga frågor och andra processer som direkt berör deltagarna, samt eventuellt utvecklingsarbete.

  - Jämställdhetsarbete

 • Svarsskrivelse till revisorerna angående 2022 års granskning av folkhögskolestyrelsen, Gr 4/2022 (missiv samt underliggande rapport).

  Bilagor

 • Delårsrapport per april 2023 är Folkhögskolestyrelsens första årliga uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

  I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av Folkhögskolestyrelsens verksamhet och för perioden januari-april. Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten ligger i fas med uppsatta mål och planering i övrigt. Inga större avvikelser kan noteras. Denna bedömning innefattar även ekonomin där prognosen är en budget i balans i slutet av året.

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

  Bilagor

 • Revidering av tidigare fastställd utbildningslista på grund av få sökande. 

  Västerbottens folkhögskola har från Folkbildningsrådet tilldelats totalt 11 605 deltagarveckor för verksamhetsåret 2023. Läsåret 2022/2023 är fastställt och pågående. Detta innebär att de utbildningsplatser som erbjuds från höstterminen 2023 ska uppnå totalt 5649 deltagarveckor vilket är det sammantagna resultatet i förslaget till utbildningar.

  Förslaget innebär att utbildningsorter läsåret 23–24 är Storuman, Tärnaby, Lycksele, Örnsköldsvik, Vindeln, Åsele och Umeå.

 •   10

  Handlingar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.