• Årsrapporten är Folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2021, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan. Rapporten inkluderar även uppföljning av internkontroll samt ekonomiskt resultat.

  • Folkhögskolestyrelsen har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde.

    Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt de riktlinjer för intern kontroll som Folkhögskolestyrelsen har fastställt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.