•   1

  Program

 •   2

  Justering

 • Förslag till föredragningslista har upprättats.

 •   4

  Informationer

 • Folkhögskolorna har ett ansvar att minska smittspridning av Covid -19 och att av demokratiskäl erbjuda utbildningsmöjligheter till människor i riskgrupp eller med sjukdomssymptom. Vi har att förhålla oss till en utdragen pandemi som leder till konsekvenser för vårt tidigare sätt att bedriva utbildning men även för samhället i övrigt. Vi strävar efter att erbjuda folkhögskoleutbildning med hög kvalitet och tillgänglighet trots ändrade förutsättningar.

  Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete för att människor oavsett hälsoläge ska ha möjlighet att utbilda sig. Dessutom har vi ansvar för att minska trycket på våra fysiska lokaler och minska resande. Detta innebär att vi under läsåret 20/21 kompletterar vårt utbildningserbjudande med utbildning på distans i form av fjärrundervisning i realtid vid samtliga kurser. Avvikelser från detta kan röra praktiska moment som kräver fysisk närvaro.

 • Medarbetarna vid Storumans och Vindelns folkhögskolor genomförde en samverkansprocess och ett genomgripande värdegrundsarbete och under åren 2017 – 2019. Detta utmynnade i en gemensam värdegrund och innehåll till plattformen Västerbottens folkhögskola.

  Arbetet finns beskrivet i den kommunikativa kokboken ”Dröm om framtid”. Värdegrunden resulterade i visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Detta innebär att skolorna framåt fokuserar på värdskap och de fyra hörnstenarna Tillgänglighet, Inkludering, Delaktighet och Tillit. 2020 är temaår Tillit och en handlingsplan för detta område kommer att presenteras för styrelsen under hösten.

  Folkhögskolestyrelsen behöver vara samspelt för att kunna leda, delta och bidra till visionen på bästa. Därför föreslås en samverkansprocess i samband med tre sammanträden under 20/21 tillsammans med Lars Wallrup som ledde det tidigare arbetet tillsammans med medarbetarna. Kostnaden för detta inklusive visst stöd som kan behövas efteråt är 30 000 kr + moms och eventuella utlägg.

  Bilagor

 • Kommunallagen ger styrelsen möjlighet att delegera beslutsfattande. Delegering betyder att folkhögskolestyrelsen med utgångspunkt i reglementet överför självständig beslutanderätt, beslutsbefogenhet, till annan som då får i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i vissa bestämda grupper av ärenden.

  Delegaten fattar beslut på styrelsens vägnar och det är därför styrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon annan genom delegation.

  Syftet med delegationsordning är att avlasta styrelsen vissa rutinmässiga beslut. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

  Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till Folkhögskolestyrelsen.

 • Svarsskrivelse till revisorerna angående missiv 2018 års granskning av folkhögskolestyrelsen samt underliggande rapporter.

 • Regionfullmäktige har beslutat att Folkhögskolestyrelsen ska inrätta ett arbetsutskott. 

 • Delårsrapport per augusti 2020 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av Folkhögskolestyrelsens
  verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Folkhögskolestyrelsen samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut. 

  Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen
  2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

 • Förslag till sammanträdesplan 2021 för folkhögskolestyrelsen och dess utskott är framtaget.

 • Beslut som förvaltningschefen och ordförande har fattat med stöd av delegation från folkhögskolestyrelsen för perioden 2020-05-20--2020-09-16.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.